Motointegrator koristi kolačiće. Kolačiće koristimo radi poboljšanja Vašeg iskustva na stranici. Korištenjem ove stranice prihvaćate kolačiće u skladu sa Vašim trenutnim postavkama preglednika. Više informacija pronađite na stranici Pravila privatnosti
  1. Početna stranica
  2. Uslovi i odredbe promocija

USLOVI PROMOTIVNIH USLUGA

1. PRIMJENA

1.1. Uslovi Promotivnih usluga primjenjuju se na ugovore koje je sklopio Inter Cars S.A., sa sjedištem u Varšavi ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, upisana u Registar kompanija Državnog sudskog registra koji vodi Okružni sud za glavni grad Varšava, Varšava, XII Privredno odeljenje Državnog sudskog registra, pod sledećim brojem: 0000008734, Porez ID: 1181452946, broj nacionalnog poslovnog registra REGON: 014992887, BDO registarski broj: 000012313, temeljni kapital od: 28.336.200,00 PLN, uplaćen u cijelosti), u daljem tekstu „Inter Service Provider“, sa trećom stranom kome se pružaju Promotivne usluge.

1.2. Sva odstupanja od ovih Uslova korišćenja mogu biti rezultat isključivo važećeg zakona ili Ugovora koje su strane sklopile.

1.3. Ovi uslovi korišćenja se ne primenjuju na ugovore koje je Inter Cars sklopio sa potrošačima u smislu čl. 221 Građanskog zakonika.

2. DEFINICIJE

Za potrebe ovih Uslova korištenja, sljedeći izrazi će imati značenje:

2.1. Inicijator promocije” – profesionalna treća strana koja djeluje u automobilskoj industriji ili pruža usluge vlasnicima vozila, zainteresiranim za korištenje Usluge. Radi izbjegavanja svake sumnje, inicijatorom promocije smatra se posebno lice koje je prijavilo promociju.

2.2. Motointegrator” – web stranica zasnovana na IT sistemu čija je primarna funkcija da služi kao tražilica servisa (garaža), kojim se upravlja i dostupna je na Internetu pod sljedećom adresom domene: https://motointegrator.com

2.3. Ponuda” – ponuda Pružaoca usluga za sklapanje Ugovora o pružanju usluga Promocije predstavljena Inicijatoru promocije kao odgovor na upit, uključujući sve informacije koje omogućavaju pružanje usluge. Ponuda će posebno uključivati ​​informacije o vremenu tokom kojeg će se usluga pružiti, uslovima plaćanja kao i svim drugim uslovima koji se odnose na pružanje usluge.

2.4. Uslovi korištenja (ToS”) - uslove pružanja Usluga kako je navedeno u ovom dokumentu, koje primjenjuje Pružalac usluga u vezi sa Ugovorom.

2.5. Web stranica” – web stranica zasnovana na IT sistemu čija je primarna funkcija da služi kao tražilica servisa (garaža), kojom se upravlja i dostupna je na Internetu pod sljedećom adresom domene: https://motointegrator.com/ba/bs/promocije

2.6. Strane” – strane u Ugovoru o pružanju usluga Promocije, uključujući Inter Cars kao Pružaoca usluga i treće lice kao Klijenta.

2.7. IT Sistem” - IT sistem Pružaoca usluga koji se koristi za potrebe pružanja usluga, uključujući posebno grafičke interfejse web stranice

2.8. “Promotivna tabla” ili “Usloga” ili “Usloga promocije” - usluga koja se sastoji u stavljanju reklamnog prostora na web stranici na raspolaganje trećim stranama putem prikazivanja informacija o promocijama koje su navedeni subjekti organizovali samostalno ili u saradnji sa Pružaocem usluga u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i Ponudom. Korisnik ima slobodan pristup Promotivnoj ploči u bilo koje vrijeme.

2.9. Sporazum” - Ugovor o pružanju Usluge zaključen između Pružaoca usluga i Klijenta u skladu sa ovim Uslovima korišćenja usluge i Ponudom.

2.10. Klijent” - profesionalno treće lice koje posluje u automobilskoj industriji ili pruža usluge vlasnicima vozila, koji ispunjavaju zahtjeve navedene u ovim Uslovima korištenja i s kojima je Pružalac usluga dogovorio uslove objavljivanja promocije u Ponudi i gdje su takvi uslovi prihvaćeni od strane obje strane.

2.11. Pružaoc usluga” – Inter Cars SA, sa registrovanim sedištem u Varšavi (adresa: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64) upisana je u registar preduzetnika Državnog sudskog registra koji vodi Okružni sud za glavni grad Varšavu, XIII Trgovinsko odeljenje Državni sudski registar, pod brojem: 8734, PIB: 1181452946, REGON br. (broj nacionalnog poslovnog registra): 014992887, sljedeća e-mail adresa: info@intercars.com.pl i web stranica http://www.intercars.com.pl/.

2.12. Korisnik”- bilo koji entitet koji pregleda (posjećuje) opšte dostupne stranice web stranice.

2.13. Upit” - Obavijest Pružaoca usluga o volji za predstavljanjem Ponude

3. OPŠTE ODREDBE

3.1. Pružalac usluga će omogućiti Inicijatorima promocije da koriste Promotivnu ponudu u skladu sa ovim Uslovima korišćenja usluge i Ponudom.

3.2. Usluga će se pružati putem prikazivanja Korisnicima na stranici „Promotivna tabla“ web stranice Motointegratora informacija dogovorenih od Strana u vezi s promocijama koje organiziraju treće strane, a posebno u vezi sa:

3.2.1. vremenski ili količinski ograničene pogodnosti ili proizvodi koji se nude po nižoj cijeni ili po preferencijalnim uslovima;

3.2.2. popusti, dodatne usluge koje se nude besplatno ili uz popust ili za nižu naknadu;

3.2.3. besplatni proizvodi koji daju prednost.

3.3. Informacije o promocijama bit će prikazane na web stranici onim redoslijedom kojim ih dodaje Pružalac usluge.

3.4. Pružalac usluge zadržava pravo prikazivanja informacija o promocijama zanemarujući redoslijed naveden u st. 3.3. ili da ga uvrstite u istaknute kategorije.

3.5. Usluga se naplaćuje. Cijenu za uslugu predlaže Pružalac usluge u Ponudi, a naknadno je utvrđuju Strane u obliku dokumenta. Uslove plaćanja Usluge će svaki put ugovoriti Strane u Ponudi. Ako drugačije nije direktno naznačeno, cijena dogovorena u obliku dokumenta bit će neto i denominirana u PLN.

3.6. Inicijator promocije će besplatno pružiti sve informacije, uključujući logotipe navedene u st. 4.1.5., za potrebe pripreme Ponude i pružanja Usluge.

3.7. Informacije stavljene na raspolaganje kao dio Usluge će uključivati ​​podatke koji se odnose na promocije koje organiziraju Inicijatori promocije, posebno sažet opis promocije koji su pripremile Strane.

3.8. Svaki Korisnik će imati slobodan pristup Promotivnoj table po općim uvjetima korištenja web stranice kako je navedeno u propisima.

3.9. Usluga će se pružati isključivo Inicijatorima promocije koji su obavijestili o promociji uključujući sve informacije potrebne za pružanje Usluge u skladu sa par. 4.1 i primili su Ponudu od Pružaoca usluga, koju su naknadno prihvatili ili su, odgovarajući na Ponudu, izvršili njene izmjene, podložne konačnom odobrenju Strana.

3.10. Ugovori o pružanju usluge Promotivnog odbora mogu se zaključiti isključivo na bosanskomk jeziku.

4. PRISTUP USLUGI I PRUŽANJE ISTE

4.1. Prije podnošenja Ponude i zaključivanja Ugovora, Pružalac usluge će dobiti sve informacije potrebne za pružanje Usluge, a posebno:

4.1.1. informacije o kompaniji (ime, registrovana adresa sjedišta, identifikacioni brojevi kompanije);

4.1.2. broj telefona i e-mail adresu na koju će Pružalac usluge poslati Ponudu;

4.1.3. informacije o promociji koja će se održati, omogućavajući pružaocu usluge da ih pročita;

4.1.4. sažeti opis promocije prema dogovoru Strana, koji predstavlja konačnu poruku koja se prikazuje korisnicima na web stranici (maksimalni broj znakova, uključujući razmake: 50);

4.1.5. grafike koje će biti prikazane na Web stranici na stranici posvećenoj Servisu u sljedećem formatu: jpg, .bmp, rezolucije 114x300 piksela;

4.1.6. opciono: link koji predstavlja hipervezu na promociju ili promotivni kod, koji se prikazuje osobama zainteresiranim za učešće u promociji;

4.1.7. bilo koje druge informacije koje proizlaze iz prirode usluge ili web stranice.

4.2. Kao odgovor na upit, Pružalac usluga može pripremiti i poslati Inicijatoru promocije ponudu za sklapanje Ugovora. Ponuda važi 30 dana od dana slanja.

4.3. Kao odgovor na Ponudu Pružaoca usluga, da bi koristio Promotivnu uslugu (tablu) pod uslovima navedenim u Ponudi koja im je poslata, Inicijator promocije treba, u navedenom roku, dostaviti izjavu o svom prihvatanju odgovorom na e-mail od kojoj je Ponuda poslana ili bi trebalo da ukazuje na modifikovanu Ponudu. Izmijenjena ponuda važi 30 dana. Ako izmijenjena Ponuda naknadno bude prihvaćena, podložna naknadnim promjenama, od strane bilo koje od Strana, primjenjivat će se odredbe ovih Uslova korištenja u vezi sa procedurom zaključivanja Ugovora sve dok Strane ne prihvate Ponudu (ili Ponuda podložna naknadnim promjenama) direktno ili odbiju Ponudu. Prećutno prihvatanje Ponude (ili modifikovane Ponude podložne promenama) od strane bilo koje Strane biće izuzeto.

4.4. Osoba koja prihvati Ponudu dužna je podnijeti izjavu, podložnu zakonskim sankcijama, u kojoj navodi da je ovlaštena djelovati u ime Pokretača promocije ili samostalno kao Inicijator promocije ili kao punomoćnik, punomoćnik Pokretača promocije ili partner u ortačkom društvu ili partnerstvu, organ društva kapitala ili drugog pravnog lica. Osoba koja prihvati Ponudu snosi odgovornost za davanje lažne izjave i za štetu na imovini Pružaoca usluga koja je rezultat davanja takve lažne izjave.

4.5. Nakon potvrde prihvatanja Ponude (ili modifikovane Ponude Ponude koja je podložna naknadnim promenama), zaključiće se Ugovor o pružanju usluge Promocije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i Ponudom. Informacija o promociji biće objavljena na Promotivnoj tabeli u roku navedenom u Ponudi. U svakoj fazi pružanja usluge, Inicijator promocije i Primalac usluge će odmah ažurirati/ispravljati informacije vezane za promociju. Dobavljač usluga može ispraviti informacije. U nedostatku drugih odredbi, obavještenje o potrebi ispravke informacija šalje se na e-mail adresu Pružaoca usluga.

4.6. Bez obzira na aranžmane u vezi sa Ponudom, Klijent neće pružiti promociju ili materijale prema Ugovoru, a Pružalac usluga ima pravo da ukloni promociju iz Promotivnog odbora ako opravdano sumnja da:

4.6.1. To je nepoštena tržišna praksa,

4.6.2. Sadrži lažne informacije o promociji,

4.6.3. Utiče na korisnike ili potrošače,

4.6.4. je u suprotnosti sa prihvaćenim principima,

4.6.5. Utiče na pružaoca usluga ili kompromituje njegovu reputaciju,

4.6.6. Sadrži termine (izraze) za koje se smatra da su nezakoniti ili korištenje koji bi podvrgli Klijenta ili Pružaoca usluge pravnoj odgovornosti, uključujući one koji mogu diskriminirati treća lica ili narušiti njihova lična prava.

5. ODGOVORNOST

5.1. Pružalac usluga ima pravo, ali nije obavezan, da provjerava pretpostavke, uslove, sadržaj i format poruke, informacije ili promocije kako ih daje Inicijator promocije ili Pružalac usluge. Pružalac usluga će samo provjeriti promociju u smislu njene usklađenosti sa važećim zakonom i praksama prije njenog konačnog prihvatanja (čak I u slučaju promjena koje je predložio Pružalac usluga). Pružalac usluga će obavljati samo Usluge (detaljno navedene u stavu 3. ovih Uslova korišćenja) i neće biti odgovoran za:

5.1.1. rukovanje bilo kakvim promocijama ili bilo kakvom štetom za učesnike promocije koja je rezultat pristupanja njima;

5.1.2. tačnost i istinitost informacija o promociji koje je dao Inicijator promocije;

5.1.3. štete koje proizilaze iz toga što Pružalac usluge koristi Uslugu u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja usluge ili Ponudom;

5.1.4. štete nastale u vezi sa ispravnim prikazivanjem promocije na osnovu dostavljenih podataka, ako se datum pokaže netačnim, lažnim ili nepotpunim;

5.1.5. korištenje usluge od strane neovlaštenih trećih lica, otkrivanje podataka koji omogućavaju korištenje usluge;

5.1.6. prekid u radu web stranice zbog okolnosti neovisnih od Pružatelja usluga.

5.2. Kupac je u potpunosti odgovoran za pravne posljedice i u potpunosti će obeštetiti Pružaoca usluga za sve sporove, potraživanja, postupke, gubitke, troškove, izdatke (uključujući troškove i izdatke stručnjaka ili advokata), poravnanja i zahtjeve koji proizlaze direktno ili indirektno iz , ili u vezi sa bilo kojim potraživanjem treće strane za obavljanje Usluge, uzrokovano nepravilnim izvršavanjem Ugovora od strane Korisnika (posebno kršenjem obaveze iz stava 4.6).

5.3. Odgovornost Pružatelja usluga bit će u svakom slučaju ograničena na stvarnu štetu i na iznos koji predstavlja dvostruku naknadu Pružatelja usluga prema Ugovoru (ili iznos od 100 PLN ako se Strane slažu da Ugovor bude besplatan).

5.4. Gore navedeno ograničenje odgovornosti Pružatelja usluga neće se odnositi na namjernu štetu nanesenu Korisniku ili Klijentu ili druge slučajeve u kojima, s obzirom na mjerodavno pravo, ograničenje odgovornosti Pružatelja usluga nije moguće.

6. TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA O USLUGAMAE PROMOCIJE

6.1. Po isteku Ugovora ili, ako je Ugovor raskinut ili ističe prije tog datuma, na dan njegovog raskida ili isteka, Pružalac usluga prestaje da uživa pravo na korištenje Informativne tabele. Ako se Ugovor o pružanju usluga raskine ili istekne prije predviđenog roka, Pružalac usluga ima pravo na naknadu proporcionalnu trajanju Ugovora.

6.2. Ugovor o uslugama Promotivnog karaktera će se zaključiti na vrijeme navedeno u Ponudi.

6.3. Pružalac usluga ima pravo da raskine Ugovor o usluzi Promotivnog odbora sa trenutnim dejstvom u slučaju:

6.3.1. kršenje ovih Uslova korišćenja od strane Klijenta, posebno član 4.6 od toga,

6.3.2. kršenje odredbi zakona ili prava trećih strana od strane Klijenta u vezi sa korišćenjem Usluge;

6.3.3. otkriće Pružaoca usluga da Klijent koristi Uslugu suprotno prihvaćenim normama,

6.3.4. otkriće Pružaoca usluga da je Klijent koristio Promotivnu tablu suprotno pretpostavkama, svrhama ili opsegu Usluge,

6.3.5. otkrivanje od strane Pružaoca usluga da je Klijent bio angažovan u aktivnostima koje ugrožavaju bezbijednost web stranice ili njenog dijela.

6.4. Bez obzira na odredbe podtačke 6.3. gore navedeno, Pružalac usluge ima pravo da raskine Ugovor o pružanju usluge uz 7 (sedam) dana unaprijed u slučaju otkazivanja Promotivne usluge ili prekida ili promjene obima rada Usluge koja sprečava pružanje Usluge u obimu dogovorenom u Ponudi.

6.5. Ako data okolnost predstavlja važan uzrok iz člana. 6.3. gore i u članu. 6.4, Pružalac usluga može odlučiti da raskine Ugovor o pružanju usluga u skladu sa trenutnim dejstvom u skladu sa članom. 6.3. iznad ili sa otkaznim rokom navedenim u članu. 6.4. iznad.

6.6. Raskid Ugovora o pružanju usluga od strane Pružaoca usluga zahtijeva od Pružaoca usluga da pošalje obavještenje o raskidu na e-mail adresu Klijenta ili da ga dostavi na drugi način.

6.7. Pružalac usluge zadržava pravo da zadrži podatke Klijenta dobijene tokom pružanja Usluge radi osiguranja prava i potencijalnih potraživanja, a posebno e-mailove poslane tokom pružanja Usluge.

7. LIČNI PODACI

7.1. Sve informacije koje se odnose na obradu ličnih podataka u vezi sa korišćenjem Servisa nalaze se u Politici privatnosti.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Ako se utvrdi da je bilo koja od odredbi ovih Uslova korišćenja nevažeća ili neefikasna po zakonu, valjanost ili djelotvornost druge odredbe ovih Uslova korišćenja će ostati nepromenjena. Svaka takva nevažeća ili neefikasna odredba će biti zamijenjena drugom važećom i efektivnom odredbom koja odgovara namjeri ovih Uslova korišćenja.

8.2. Ovi uslovi korišćenja će biti regulisani poljskim zakonom. Sve sporove između Pružaoca usluga i Klijenta koji nastanu u vezi sa pružanjem Usluga će rješavati nadležni sud koji je nadležan za sjedište Pružaoca usluga.

8.3. Pružalac usluga ima pravo da unese izmjene u ove ToS u slučaju bilo kojeg od sljedećih, materijalnih razloga:

8.3.1. Neophodnost prilagođavanja ovih ToS odredbama zakona koji se odnose na pruženu uslugu,

8.3.2. Neophodnost prilagođavanja aktivnosti Pružaoca usluga preporukama (naredbama/presudama/odlukama/smjernicama) i odlukama nadležnog javnog ili lokalnog organa ili sudskoj odluci,

8.3.3. Proširenje ili promjena funkcionalnosti Promotivnog odbora, posebno uvođenje novih usluga ili promjena obima usluga,

8.3.4. Promjene u obimu ili prirodi aktivnosti Pružatelja usluga,

8.3.5. Neophodnost prilagođavanja ovih ToS-a najboljim praksama vezanim za pružanje Usluga, uključujući najbolje prakse u zaštiti korisnika,

8.3.6. Pojava novih rizika ili prijetnji vezanih za korištenje Usluge, promjene takvog rizika ili prijetnji ili ublažavanje specifičnog rizika ili prijetnji u vezi s korištenjem Usluge,

8.3.7. Promjene e-mail adresa, uključujući hiperveze uključene u ove Uvjete korištenja,

8.3.8. Promjena metoda ili tehničkih sredstava koja se koriste za čuvanje, osiguranje ili dostupnost Korisnika sadržaja Ugovora o pružanju usluga,

8.3.9. Promjene podataka Dobavljača usluga navedenih u ovim Uslovima korištenja, uključujući imena, brojeve telefona i adrese e-pošte.

8.4. Naručilac nema pravo da prenese potraživanja koja proizilaze iz Ugovora na treće lice bez pismene saglasnosti Pružaoca usluga.