mi-logo

Контакт

Контактна форма

Ако желаете да се свържете с нас или имате предложения относно предлаганата от нас уеб услуга - попълнете формата по-долу.


Администраторът на лични данни е Интер Карс АД, с регистрирано седалище в гр.Варшава (адресна регистрация: 02-903 Варшава, ул. Повсинска 64), (Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64), 02-903 Warszawa, тел. 801 80 20 20, с адрес на електронна поща: sekretariat@intercars.eu. Администраторът е назначил контрольор на лични данни, който е на разположение на следния адрес на електронна поща: iod@intercars.eu

 Предоставянето на лични данни е доброволно и се изисква с цел предоставяне на отговор на отправено запитване. В случай че не предоставите личните си данни, не е възможно да се предостави такъв отговор. Данните се обработват за целите на предоставяне и изпращане на отговор на отправено запитване (правно основание: обработката, необходима за изпълнение на споразумение).
Данните се съхраняват до: момента на изпращане на отговор на отправено запитване.
Всяко лице има право да поиска достъп до и по отношение на личните си данни, да внесе в тази връзка корекция, да ги изтрие и да ограничи обработката и прехвърлянето им. Всяко лице има право да отправи възражение срещу обработката на своите лични данни, да подаде жалба до компетентен надзорен орган и да оттегли своето съгласие по всяко време, без да се засяга правото на обработка, извършена въз основа на това съгласие, към момента преди оттеглянето му.
Всяко лице има право да отправи възражение срещу обработването на личните си данни въз основа на законовия интерес на администратора.