1. Начало
  2. Правила и условия на промоциите

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГА ЗА КАРЕ ЗА ПРОМОЦИИ

<

1. ВАЛИДНОСТ

1.1. Условията за ползване на Услуга за каре за промоции ще се прилагат към споразуменията, сключени между Inter Cars S.A., с адрес на управление във Варшава на адрес: ul. Powsińska 64, 02-903 Варшава, вписана в Търговския регистър на Националния съдебен регистър, воден от Окръжния съд за столицата Варшава, Варшава, XIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър, под следния номер: 0000008734, Данъчен номер: 1181452946, национален търговски регистрационен номер REGON: 014992887, BDO регистрационен номер: 000012313, акционерен капитал от: 28 336 200,00 PLN, изплатени напълно), оттук нататък наричана „ Inter Cars“, в качеството на Доставчик на услугата за трети лица, на които се предоставят Услугите за каре за промоции.

1.2. Всякакви отклонения от тези Условия за ползване могат да произтичат единствено от приложимото законодателство или от споразуменията, сключени между страните.

1.3. Тези Условия за ползване не се прилагат към споразуменията, сключени от Inter Cars с потребители по смисъла на чл. 221 от Гражданския кодекс.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на тези Условия за ползване следните термини ще имат следното значение:

2.1. Инициатор на промоцията“ – професионална трета страна, която работи изключително в сферата на автомобилната индустрия или предоставя услуги на собственици на автомобили, желаещи да използват Услугата. За избягване на всякакви съмнения се приема, че Инициатор на промоцията е по-конкретно субектът, който е публикувал промоцията.

2.2. Motointegrator“ – уебсайт, работещ на базата на ИТ системата, имащ по-конкретно функцията на търсачка, управляван и достъпен в Интернет на адреса на домейна: https://motointegrator.com

2.3. Оферта“ – предложението на Доставчика на услугата за сключване на договор за предоставяне на услугата на Каре за промоции, подадена до Инициатора на Промоцията в отговор на изпратеното Запитване за Промоция, заедно с цялата информация, позволяваща предоставянето на Услугата. Офертата съдържа по-конкретно информация за времето, през което Услугата трябва да бъде предоставена, данни за плащане и други условия, свързани с предоставянето на Услугата.

2.4. „Условия за ползване („УП“) - сроковете и условията за предоставяне на Услугите, както са посочени в настоящия документ, прилагани от Доставчика на услуги във връзка със Споразумението.

2.5. „Уебсайт за промоция“ – уебсайт, работещ на базата на ИТ системата, използван за показване на информация за промоции на Потребители, управляван и достъпен в Интернет на адреса на домейна: https://motointegrator.com/pl/en/promotions

2.6. „Страни“ – страните по Споразумението за ползване на Услуги за каре за промоции, включително Inter Cars в качеството на Доставчик на услугата и трето лице в качеството на Клиент.

2.7. „ИТ система“ – ИКТ системата на Доставчика на услуги, използвана за предоставяне на Услугата, включително по-конкретно графичните интерфейси на Уебсайта.

2.8. „Каре за промоции” или „Услугата за промоции“ или “ „Услугата за каре за промоции“ – услуга, която се състои в предоставянето на трети страни на рекламно пространство на Уебсайта, чрез представяне на информация относно промоциите, организирани от посочените лица самостоятелно или в сътрудничество с Доставчика на услугата в съответствие с тези Условия за ползване и Оферта. Потребителят ще има свободен достъп до Карето за промоции по всяко време.

2.9. „Споразумение“ – Споразумение за предоставяне на Услугата, сключено между Доставчика на услугата и Получателя на услугата в съответствие с настоящите Условия за ползване и Оферта.

2.10. „Получател на услугата“ – професионално трето лице, което работи изключително в сферата на автомобилната индустрия или предоставя услуги на собственици на автомобили, което отговаря на изискванията, изложени в тези Условия за ползване и с което Доставчикът на услуги е договорил публикуването на промоция в Оферта, и когато условията са били приети и от двете Страни.

2.11. „Доставчик на услугата“ – Inter Cars S.A., с адрес на управление във Варшава (адрес: 02-903 Варшава, ul. Powsińska 64), вписана в Търговския регистър на Националния съдебен регистър, воден от Окръжния съд за столицата Варшава, XIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър, под номер: 0000008734, данъчен номер: 1181452946, REGON № (национален търговски регистрационен номер): 014992887, със следния имейл адрес: [email protected] и уебсайт: http://www.intercars.com.pl/.

2.12. „Потребител“ – всяко лице, което разглежда (посещава) общодостъпните страници на Уебсайта.

2.13. „Запитване за промоция“ – формуляр, който съдържа информация за промоцията, организирана от Инициатора на промоцията. Запитването за промоция е по-конкретно набор от информация, посочена в точка 4.1, позволяваща подаването на Офертата и изпълнението на Услугата. Подаването на Запитване за промоция не е равносилно на задължение на Доставчика на услуги да публикува информацията за промоцията на Уебсайта.

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ

3.1. Доставчикът на услуги ще даде възможност на Инициаторите на промоцията да използват Офертата за промоция в съответствие с тези Условия за ползване и Оферта.

3.2. Услугата ще се предоставя чрез показване на Потребителите на страницата „Каре за промоции“ на уебсайта на Motointegrator на информация, договорена между страните, свързана с промоции, организирани от трети страни, по-конкретно свързана с:

3.2.1. продукти, предлагани за ограничен период от време или в ограничени количества на по-ниски цени или при преференциални условия;

3.2.2. отстъпки, намаления, допълнителни услуги, предлагани безплатно или с отстъпка, или срещу по-ниско възнаграждение;

3.2.3. безплатни продукти, добавени към основния продукт.

3.3. Информацията за промоциите ще се показва на Уебсайта в реда, в който са добавени от Доставчика на услугата.

3.4. Доставчикът на услугата си запазва правото да показва информацията относно промоциите, като пренебрегва посочения в параграф 3.3 ред или като я включи в подчертаните категории.

3.5. Услугата може да бъде платена или безплатна, в зависимост от съответните договорености на Страните. Цената за услугата ще се предлага в Оферта от Доставчика на услугата и впоследствие ще се определя от страните под формата на документ. Условията за плащане за Услугата всеки път ще бъдат договаряни от страните в Оферта. Доставчикът на услугата може, особено в началния период на изпълнение на Услугата, да ограничи или дори напълно да се откаже от предложението за плащане на Услугата.

3.6. Инициаторът на промоцията ще предоставя безплатно всякаква информация, включително лого, както е описано в параграф 4.1.5., за целите на изготвяне на Оферта и предоставяне на Услугата.

3.7. Информацията, предоставяна като част от Услугата, ще включва данни, свързани с промоциите, организирани от Инициаторите на промоциите, а по-конкретно обобщено описание на промоция, изготвено от Инициатора на промоцията, в съответствие с техническите изисквания на Уебсайта за промоции.

3.8. Всеки Потребител ще има безплатен достъп до Карето за промоции въз основа на общите условия за ползване на Motointegrator, както са представени в неговите правила.

3.9. Услугата ще бъде предоставяна единствено на Инициаторите на промоции, които са направили Запитване за промоция и са включили цялата необходима информация за предоставянето на услугата в съответствие с параграф 4.1 и са получили Оферта от Доставчика на услуги, която впоследствие са приели или в отговор на Оферта са направили промени по същата, които са окончателно приети от Страните.

3.10. Споразуменията за предоставяне на Услугата за каре за промоции могат да се сключват на полски или на български език.

4. ДОСТЪП ДО УСЛУГАТА И НЕЙНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ

4.1. Преди да предостави Оферта и да сключи Споразумение, Доставчикът на услугата трябва да получи цялата информация, необходима за предоставянето на Услугата, която е предоставена от Инициатора на промоция в Запитването за промоция, по-конкретно:

4.1.1. информация за компанията (име, адрес на управление, идентификационни номера на компанията);

4.1.2. телефонен номер и имейл адрес, на който Доставчикът на услугата ще изпрати Оферта;

4.1.3. информация относно промоция, която ще се проведе, позволяваща на Доставчика на услугата да прочете нейните условия;

4.1.4. кратко описание на промоцията, съставляващо съдържанието на крайното съобщение, което се показва на потребителите на Уебсайта за промоция, в съответствие с техническите изисквания на Уебсайта за промоции;

4.1.5. графики, които да се показват на Уебсайта за промоции на страницата, определена за Карето за промоции, във формат и размер, определени от Доставчика на услуги;

4.1.6. по желание: връзка, представляваща хипервръзка към промоция или промоционален код, която да се показва на хора, желаещи да участват в дадена промоция;

4.1.7. всякаква друга информация, произтичаща от естеството на Карето за промоции или Уебсайта за промоции, която Страните считат за необходима.

4.2. В отговор на Запитване за промоция, Доставчикът на услугата може да изготви и изпрати Оферта за сключване на споразумение на Инициатора на Услугата. Офертата важи за срок от 30 дни от изпращането й.

4.3. За да използва Карето за промоции, в отговор на Офертата на Доставчика на услуги и в рамките на определения срок, Инициаторът на промоцията трябва да заяви съгласието си, като отговори на имейла, с който е изпратена офертата, или трябва да посочи променена Оферта. Променената оферта ще важи за срок от 30 дни. Ако впоследствие бъде приета модифицирана Оферта, предмет на последващи изменения от която и да е от Страните, разпоредбите на настоящите Условия за ползване, свързани с процедурата по сключване на Споразумение, ще се прилагат, докато страните приемат Офертата (или Офертата, подлежаща на последващи промени) директно или, докато не я отхвърлят. Мълчаливо приемане на Оферта (или на изменена Оферта, предмет на промени) от която и да е от Страните ще бъде изключено.

4.4. Лицето, което приема Оферта, подава декларация, подлежаща на санкции от закона, с която заявява, че е упълномощено да действа от името на Инициатора на промоцията или самостоятелно като Инициатор на промоцията, или като пълномощник, представител на Инициатора на промоция или партньор в съдружие, или орган на капиталово дружество, или друго юридическо лице. Лицето, което приема Оферта, носи отговорност за предоставяне на декларация с невярно съдържание и за всякакви щети, нанесени на имуществото на Доставчика на услугата в резултат на предоставянето на декларация с невярно съдържание.

4.5. При потвърждаване на приемането на Оферта (или изменена Оферта на Оферта, подлежаща на последващи промени) се сключва Споразумение за предоставяне на Услуги за Каре за промоции в съответствие с тези Условия за ползване и Офертата. Информацията за промоцията ще бъде публикувана в Карето за промоции в рамките на срока, посочен в Офертата. На всеки етап от предоставянето на Услугата, Инициаторът на промоцията и Доставчикът на услугата незабавно ще актуализират/редактират свързаната с промоцията информация. Доставчикът на услугата може да редактира информацията. В случай че няма други разпоредби, уведомлението относно необходимостта от редактиране на информацията се изпраща на имейл адреса на Доставчика на услугата.

4.6. Независимо от договореностите, направени с Офертата, Получателят на услугата се задължава да не предоставя промоции или материали по Споразумението, а Доставчикът на услугата има право да премахне промоция от Карето за промоции, ако има разумно основание да предполага, че:

4.6.1. това е нелоялна пазарна практика;

4.6.2. съдържа невярна информация за промоция;

4.6.3. се отразява на Потребителите или клиентите;

4.6.4. противоречи на възприетите принципи;

4.6.5. се отразява на Доставчика на услугата или компрометира неговата репутация;

4.6.6. Съдържа думи (изрази), считани за незаконни или чието използване може да доведе до наказателна отговорност за Получателя на услугата или Доставчика на услугата, включително такива, които могат да представляват дискриминация спрямо трети страни или нарушение на личните им права.

5. ОТГОВОРНОСТ

5.1. Доставчикът на услугата има право, но не е задължен, да проверява предположенията, условията, съдържанието и формата на съобщение, информация или промоция, както е предоставено от Инициатора на промоцията или от Доставчика на услугата. Получателят на услугата ще проверява една промоция само по отношение на нейното съответствие с приложимите законодателство и практики преди окончателното ѝ приемане (дори в случай на промени, предложени от Доставчика на услуги). Доставчикът на услуги ще извършва само Услугите за Каре за промоции (надлежно описани в параграф 3 на тези Условия за ползване) и няма да носи отговорност за:

5.1.1. дейностите във връзка с която и да е промоция и всякакви щети, понесени от участниците в промоцията, в резултат от достъпа до нея;

5.1.2. точността и достоверността на информацията за промоция, предоставена от Инициатора на промоцията;

5.1.3. щети, произтичащи от използването на Услугата за каре за промоции от Доставчика на услугата в нарушение на настоящите Условия за ползване или на Офертата;

5.1.4. щети, причинени във връзка с правилното показване на промоция въз основа на предоставените данни, ако се окаже, че тези данни неверни, фалшиви или непълни;

5.1.5. използването на Услугата от неупълномощени трети страни, разкриване на данни, необходими за да може да бъде използвана Услугата;

5.1.6. прекъсване на работата на Уебсайта за промоция поради обстоятелства, независещи от Доставчика на услугата.

5.2. Получателят на услугата носи пълна отговорност за правните последици и ще обезщети напълно Доставчика на услугата за всякакви спорове, искове, производства, загуби, разходи, разноски (включително разходи и разноски на експерти или адвокати), споразумения и изисквания, произтичащи пряко или косвено от или във връзка с иск на трета страна за изпълнението на Услугата, причинено от неправилно изпълнение на Споразумението от страна на Получателя на услугата (по-конкретно нарушение на задължението, посочено в параграф 4.6).

5.3. Във всеки един случай отговорността на Доставчика на услугата се ограничава до действителни щети и в рамките на сума в размер на до два пъти възнаграждението на Доставчика на услугата по Споразумението (или в размер на 100 PLN, ако страните се разберат Споразумението да бъде безплатно).

5.4. Предвиденото по-горе ограничение на отговорността на Доставчика на услугата не се отнася за умишлени вреди, нанесени на Потребител или Получател на услугата или други случаи, при които с оглед на приложимото законодателство ограничаването на отговорността на Доставчика на услуги не е възможно.

6. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УСЛУГА ЗА КАРЕ ЗА ПРОМОЦИЯ

6.1. При изтичане на Споразумението или ако Споразумението бъде прекратено, или изтече преди тази дата, в деня на неговото прекратяване или изтичане Доставчикът на услугата ще загуби правото да се възползва от Услугата за каре за промоция. Ако Споразумението за предоставяне на Услугата за Каре за промоция бъде прекратено или изтече преди предвидения срок, Доставчикът на услугата има право на възнаграждение (ако е определено плащането по Споразумението) пропорционално на периода на изпълнение на Споразумението.

6.2. Споразумението за Услуги за каре за промоции се сключва за срока, посочен в Офертата.

6.3. Доставчикът на услугата има право да прекрати Споразумението за Услуга за каре за промоция незабавно в случай на:

6.3.1. нарушение от страна на Получателя на услугата на настоящите Условия за ползване, особено на параграф 4.6 от настоящето;

6.3.2. нарушение от страна на Получателя на услугата, във връзка с използването на Услугата, на законова разпоредба или на правата на трето лице;

6.3.3. разкритие от страна на Доставчика на услугата, че Получателят на услугата е използвал Услугата в противоречие с добрите нрави;

6.3.4. разкритие от страна на Доставчика на услугата, че Получателят на услугата е използвал Карето за промоции в противоречие с това, което се предполага, целите или обхвата на Услугата;

6.3.5. разкритие от страна на Доставчика на услугата, че Получателят на услугата е свързан с дейности, които компрометират сигурността на Уебсайта или на част от него.

6.4. Независимо от разпоредбите на подклауза 6.3 по-горе, Доставчикът на услугата има право да прекрати Споразумението за предоставяне на услугата със 7 (седем) дневно предизвестие в случай на анулиране на услугата за Каре за промоция или прекратяване или промяна на обхвата на действие на Услугата, възпрепятстващо предоставянето на Услугата по смисъла на договореното в Офертата.

6.5. Ако дадено обстоятелство представлява съществена причина, предвидена в параграф 6.3. по-горе и в параграф 6.4 по-горе, Доставчикът на услугата може да реши да прекрати Споразумението за предоставяне на услугата в с незабавно действие в съответствие с параграф 6.3. по-горе или с предизвестието, предвидено в параграф 6.4. по-горе.

6.6. За прекратяване на Споразумението за предоставяне на услугата от страна на Доставчика на услугата се изисква Доставчикът на услугата да изпрати известие за прекратяване на имейл адреса на Получателя на услугата или го подаде по друг начин.

6.7. Доставчикът на услугата си запазва правото да пази информация за Получателя на услугата, придобита в процеса на предоставяне на Услугата, за да обезпечи правата и потенциалните претенции, а по-конкретно имейлите, изпращани в хода на предоставяне на услугата.

7. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. Цялата информация, свързана с обработката на лични данни във връзка с използването на Услугата, е предоставена в Политиката за поверителност.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Ако се установи, че някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване е невалидна или недействителна според закона, валидността или действителността на останалите разпоредби на тези Условия за ползване няма да бъдат засегнати. Всяка такава невалидна или недействителна разпоредба ще бъде заменена с друга валидна и действителна разпоредба, отговаряща на целите на тези Условия за ползване.

8.2. Тези Условия за ползване ще се уреждат според законодателството на Полша. Всички спорове между Доставчика на услугата и Получателя на услугата, възникнали във връзка с предоставянето на Услугата, ще се решават от компетентен съд с юрисдикция в района, в който се намира седалището на Доставчика на услугата.

8.3. Доставчикът на услугата има право да изменя тези Условия за ползване в случай на някоя от следните съществени причини:

8.3.1. Необходимост от адаптиране на тези Условия за ползване към разпоредбите на закона, касаещи предоставяната услуга;

8.3.2. Необходимост от адаптиране на дейността на Доставчика на услугата към препоръки (заповеди/присъди/решения/указания) и решения на компетентен обществен или местен орган, или съдебно решение;

8.3.3. Разширяване или промяна във функционалността на Карето за промоции, в частност въвеждането на нови услуги или промяна в обхвата на Услугите;

8.3.4. Промяна в обхвата или естеството на дейността на Доставчика на услугата;

8.3.5. Необходимост от адаптиране на тези Условия за ползване към най-добрите практики, свързани с предоставянето на Услугите, включително най-добрите практики по отношение на защитата на Потребителите;

8.3.6. Необходимост от поправка на всякакви очевидни печатни грешки в тези Условия за ползване;

8.3.7. Възникване на нови рискове или опасност, свързани с използването на Услугата, промени в такъв риск или опасности или смекчаване на специфичен риск или опасности, свързани с използването на Услугата;

8.3.8. Промяна на имейл адреси, включително хипервръзки, включени в тези Условия за ползване;

8.3.9. Промяна в метода или техническите средства, използвани за запазване, защити или предоставяне на Потребителя съдържанието на Споразумението за предоставяне на услугата;

8.3.10. Промени в данните на Доставчика на услугата, включени в тези Условия за ползване, включително имена, телефонни номера и имейл адреси.

8.4. Доставчикът на услугата ще информира за промяната на Условията за ползване, като изпрати на Получателя на услугата информация за промяната на Условията за ползване заедно с единния текст на Условията за ползване по електронна поща на имейл адреса на Получателя на услугата. Счита се, че Получателят на услугата се е съгласил с новото съдържание на Условията за ползване, ако не е прекратил Договора за предоставяне на Услуги в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване на информацията за изменението на Условията за ползване от e-поща, посочена в предходното изречение.

8.5. Получателят на услугата няма право да прехвърля вземанията по Споразумението на трето лице без писмено съгласие на Доставчика на услугата.