Сайтът използва бисквитки ( cookies ). Научете повече как да ги използвате и променете настройките си. С използването на този сайт, Вие се съгласявате да използвате бисквитки с настройките на Вашият браузър. Повече информация в нашата Политика за поверителност
  1. Начало
  2. Правила и условия за ползване

Общи условия

1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Долуописаните Условия са създадени и се използват от дружеството Интер Карс С.А., с адрес на управление в гр. Варшава (адрес: 02-903 Варшава, ул. Повсинска № 64), Полша, вписано в Търговския регистър към Националния съдебен регистър, воден от Окръжния съд - Варшава в гр. Варшава, XIII Търговско отделение на Националния съдебен регистър, под номер: 0000008734, Данъчен идентификационен номер: 1181452946, номер към националния бизнес регистър REGON: 014992887, имейл:info@intercars.com.pl и уеб сайт http://www.intercars.com.pl/.

1.2. Ползвателят, както и всяко друго лице, може да се свържат с Доставчика на услуги, използвайки данните за контакт, посочени в точка 1.1 по-горе, както и следните данни за контакт:

1.2.1. имейл адрес: info.bg@mi.eu

1.2.2. уеб сайт: https://motointegrator.com/bg/bg/контакт

1.2.3. телефон: +48 801 980 980

1.2.4. телефон: +48 22 714 11 11.

1.3. Обхватът, в който настоящите Условия регулират предоставянето на услуги в електронна форма, ги определя като условия, по смисъла чл. 8 от Полския закон за предоставяне ИТ услуги от 18 юли 2002г. (Полски държавен вестник от 2007, статия 1219).

1.4. Всеки има право да получи и прочете настоящите Общи условия напълно безплатно.

2. ДЕФИНИЦИИ

Долу посочените понятия, означени с главна буква, се употребяват в текста на настоящите Условия със следното значение:

2.1. ”Групата на Интер Карс” означава Интер Карс С.А. и всички останали дружества, по отношение на които, по смисъла на Полския закон за счетоводството от 29 септември 1994г. (Полски държавен вестник от 2018, статия 395), Интер Карс С.А. е: (i) контролиращо дружество директно или индиректно (чрез други преки дъщерни дружества) (ii) дъщерно дружество, (iii) свързано дружество, (iv) подчинено дружество.

2.2. „Гореща телефонна линия” означава ръководен и използван от Доставчика на услуги телефонен център, който включва екип от хора и техническа инфраструктура. Ползвателят може да се свърже с Горещата телефонна линия чрез набиране на следните телефонни номера: +48 801 980 980 или +48 22 714 11 11. Основната цел на Горещата телефонна линия е контакт с Потребителя във връзка с предоставяне на Услугата за Запазване на Посещение (например, за съгласуване на дата и час на посещение на Ползвател в Сервиз)

2.3. „Мнение” означава информация (коментари) подадена от Ползвателя в ИТ системата, като се използват функциите на Моторинтегратор Услугата, в съответствие с точка 3.10 от Общите условия. След като бъде прието от Доставчика на услуги, Мнението се визуализира в Моторинтегратор Услугата в раздел „Мнения” към Сервиза, за който се отнася, заедно с отговора на Сервиза, ако такъв е наличен. За да може да предостави Мнение в Моторинтегратор Услугата, Ползвателят е длъжен да предостави своите цели имена, имейл адрес, телефонен номер, марка и модел на превозното средство, както и дата на посещение на Сервиза.

2.4. „Потребител” означава Ползвател, използващ Мотоинтегратор Услугата в качеството си на физическо лице – потребител по смисъла на чл. 221 от Закона от 23 April 1964 към Полския
граждански кодекс (Полски държавен вестник от 2017, статия 459).

2.5. „Условия”, “Общи условия” са настоящите Условия, изготвени и използвани от Доставчика на услуги.

2.6. „Мотоинтегратор Услуга ” е уеб базирана услуга, работеща на базата на ИТ Системата, с функция на търсеща машина за автосервизи, управлявана и достъпна онлайн на следния домейн адрес: https://motointegrator.com/bg/bg/

2.7. „ИТ Система” е система, базирана на информационни и комуникационни технологии, използвана от Доставчика на услуги за предоставяне на Услуги, включително потребителски графични интерфейси на Моторинтегратор Услугата.

2.8. „Договор” означава споразумение за предоставяне на Услуги между Доставчика на услуги и Ползвател, съгласно Общите условия. В случай, че Договорът е сключен от Доставчика на услуги и Ползвател, който има качеството Потребител, Договорът придобива форма и характеристика на договор от разстояние, по смисъла на Полския закон за правата на потребителите.

2.9. „Услуга” е услуга в рамките на Мотоинтегратор услугата, посочена в точка 3.1 от Общите условия, предоставяна от Доставчика на услуги, чрез използване на ИТ Системата.

2.10. „Автосервизни услуги” са услугите, които доколкото е известно на Доставчика на услуги, се предлагат от конкретен Сервиз и могат да бъдат предоставени на Потребителя, и информацията за които е предоставена в Моторинтегратор Услугата. Информацията за Автосервизните услуги, която е предоставена в Моторинтегратор Услугата не може да се счита за оферта по смисъла на Полския граждански кодекс. (Полски държавен вестник от 2017, статия 459).

2.11. „Доставчик на услуги” или „Дружество” означава дружеството Интер Карс С.А. с адрес на управление в гр. Варшава (адрес: 02-903 Варшава, ул. Повсинска № 64), Полша, вписано в Търговския регистър към Националния съдебен регистър, воден от Окръжния съд - Варшава в гр. Варшава, XIII Търговско отделение на Националния съдебен регистър под номер: 0000008734, Данъчен идентификационен номер: 1181452946, номер към националния бизнес регистър REGON: 014992887, имейл: info@intercars.com.pl и уеб сайт: http://www.intercars.com.pl/.

2.12. „Полски закон за правата на потребителите” е закон от 30 май 2014г., отнасящ се до правата на потребителите (Полски държавен вестник от 2017, статия 683).

2.13. „ОРЗД” означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

2.14. „Ползвател” означава субект, който в съответствие със законовите изисквания има право да сключи Договор, субект, който използва Моторинтегратор Услугата по какъвто и да е начин и особено субект, който посещава уеб сайта на Моторинтегратор Услугата. За избягване на недоразумения, следва да се разбира, че Ползвател означава лицето, сключило Договор за предоставяне на Услуги с Доставчика на услуги.

2.15. „Сервиз” означава трето лице, което управлява сервиз или предоставя автомобилни услуги (например ремонт на автомобили), което си сътрудничи с Доставчика на услуги или с дружество от Групата на Интер Карс въз основа на отделен договор. Валиден списък (регистър) на Сервизите и техните адреси е наличен в Моторинтегратор Услугата, на следния адрес: https://motointegrator.com/bg/bg/ .

2.16. „Каталог на Сервизите” означава събрани данни и информация за Сервиз (включително адреса на Сервиза, данни за контакт и информация за таксите за конкретните Автосервизни услуги, които доколкото е известно на Доставчика на услуги, се предоставят от Сервиза, в случай, че Ползвателят възнамерява да използва Автосервизните услуги), предоставени в Моторинтегратор Услугата. Каталогът на Сервизите не е оферта по смисъла на разпоредбите на Полския граждански кодекс (Полски държавен вестник от 2017, статия 459).

3. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ (ВИД И ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ)

3.1. Доставчикът на услуги предоставя следните Услуги в рамките на Моторинтегратор Услугата:

3.1.1. Уеб Услуга – услуга, която предоставя по индивидуално запитване на Ползвател, данни и информация, налични на общодостъпен уеб сайт на Моторинтегратор Услугата, чрез визуализиране на уеб сайт на Моторинтегратор Услугата на специфичен URL адрес и предоставяне на възможност за добавяне на Мнения и използване на ИТ механизъм на Моторинтегратор Услугата (функции на Моторинтегратор Услугата). Уеб Услугата следва да покрива, в частност, следните функции:

a) възможност за търсене и разглеждане на общодостъпни подстраници на Моторинтегратор Услугата (т.е. подстраници на Моторинтегратор Услугата, които не изискват регистрация)

b) разглеждане на Каталога на сервизите, наличен на общодостъпни подстраници на Моторинтегратор Услугата

c) предоставяне на ИТ механизми на Моторинтегратор Услугата, използвани за заявяване на Услугата за запазване на посещение (електронни формуляри и т.н.)

d) разглеждане на Мнения, публикувани в Моторинтегратор Услугата

e) добавяне на Мнения, чрез използване на функциите на Моторинтегратор Услугата, с цел да бъдат показани в Моторинтегратор Услугата, в съответствие с правилата, описани в точка 3.10 по-долу,

3.1.2. „Услуга по запазване на посещение” – услуга, която включва предприемане на реални действия от страна на Доставчика на услуги, за да се запази посещение на Ползвателя в Сервиз (т.е. осигуряване на посещение от страна на Ползвателя в даден Сервиз), особено с цел да се даде възможност на Ползвателя да получи избрана Автосервизна услуга.

3.1.3. Услуга за каре за промоция – функция за създаване на обособено пространство в приложението, достъпно за трети страни партньори, което може да се използва за публикуване на промоции, организирани самостоятелно или в сътрудничество с доставчика на услугата.

3.2. Чрез използването на Мотоинтегратор Услугата и/или Услугите, Вие се уведомявате за и приемате съществуването на Правилата за поверителност, налични на https://motointegrator.com/bg/bg/политика-на-поверителност , които Правила за поверителност регулират използването, обработването и трансфера на лични данни от Доставчика на услуги.

3.3. Уеб Услугата е достъпна за всички, без да е необходима регистрация в Моторинтегратор Услугата. Всеки ползвател може да разглежда общодостъпни уеб страници на Моторинтегратор Услугата.

3.4. Услугата по запазване на посещение е достъпна за всички, без да е необходима регистрация в Моторинтегратор Услугата, като се има предвид точка 3.11 от настоящите Условия.

3.5. Договорът за Уеб Услуга влиза в сила за неопределен период от време от момента на ефективна заявка към URL адрес, връщаща успешен резултат на Ползвателя в прозореца на неговия уеб браузър, от която и да е от наличните страници в Моторинтегратор Услугата, или чрез кликване от страна на Ползвателя върху хипервръзка, която води до някоя от общодостъпните страници на уеб сайта на Моторинтегратор Услугата (т.е. посещение на Моторинтегратор Услугата). Договорът за Уеб услуга се прекратява в момента, в който Ползвателят напусне Моторинтегратор Услугата.

3.6. Договорът за Услугата по запазване на посещение може да бъде сключен и прекратен в съответствие с правилата, описани в точка 7 от настоящите Условия.

3.7. Услугите се предоставят на Ползвателя без дължими такси в полза на Доставчика на услуги. Ползвателят следва да понесе разходите за интернет връзка, в съответствие с договора на Ползвателя с телекомуникационно дружество (интернет доставчик).

3.8. Доставчикът на услуги уведомява Ползвателя, че не му начислява депозит, нито изисква от него някаква финансова гаранция.

3.9. Доставчикът на услуги уведомява, че Моторинтегратор Услугата няма функция на електронен магазин и че Доставчикът на услуги не продава стоки от какъвто и да е вид чрез Моторинтегратор Услугата. Визуализираният панел „Посетете магазина” е само хипервръзка към външна услуга. Закупуването на стоки в такъв магазин – трета страна, се извършва въз основа на отделен договор, сключен между субекта, управляващ магазина-трета страна и неговия клиент без каквото и да било участие в изпълнението на този договор от страна на Доставчика на услуги. Доставчикът на услуги не носи отговорност за каквато и да е информация и дейности на горепосочения електронен магазин.

3.10. Като част от Уеб услугата, Ползвателят може да изпрати, използвайки функциите на Моторинтегратор Услугата, Мнение за конкретен Сервиз (чрез формуляр, който се намира към Каталога на автосервизи, в раздел „Мнения”).

3.10.1. За да предостави Мнение в Моторинтегратор Услугата, Ползвателят е длъжен да:

a) попълни формуляр за Мнение, който да съдържа личните му данни, включително: пълни имена, имейл адрес, телефонен номер, марка и модел на превозното средство и дата на посещение на Сервиза,

b) да приеме Общите условия.

3.10.2. Мнения, изпратени от Ползвател, следва да се потвърдят (приемат) от Доставчика на услуги. Доставчикът на услуги уведомява, че не възпрепятства съдържанието на Мненията, но си запазва правото да откаже да публикува Мнение, в случай че съдържанието му е в противоречие с действащото законодателство, с установените обичаи или нарушава Общите условия. В частност, Доставчикът на услуги може да откаже да публикува съдържание, което:

a) по какъвто и да е начин противоречи на обществения морал и/или противоречи на законите

b) популяризира дискриминация, основаваща се на етническа принадлежност, религия (вярвания) или съдържа материали, свързани с фашизъм, порнография или които са общоприети за съдържащи насилие, вулгарни или обидни

c) засяга религиозни убеждения или противоречи на изискванията, посочени в точка 4.1 от Общите условия

d) съдържа рекламно съдържание или други търговски материали

e) съдържа връзки към други уеб сайтове, в частност към конкурентни услуги

f) съдържа лични данни, данни за контакт или адреси на други субекти

g) няма връзка с разглеждания Сервиз

h) е спам

i) е написано в умишлено противоречие с правилата на граматиката и правописа или е в нечетлив вид.

j) Броят мнения, които може да бъдат оставяни за посещение в сервиз, е ограничен до 1 мнение. Всяко последващо мнение, добавено за едно и също посещение, ще бъде третирано като невалидно.

3.10.3. За целите на потвърждение на Мнението, Доставчикът на услуги може да се свърже с Ползвателя, използвайки имейл адреса или телефонния номер, предоставени от Ползвателя във формуляра за Мнение.

3.10.4. Ползвателите и Потребителите предоставят своето съгласие за получаването на всякакви съобщения и кореспонденция, изпратени от Доставчика на услуги във връзка с настоящите Общи условия. Потребителите могат да оттеглят своето съгласие чрез електронна поща: sekretariat@intercars.eu. Администраторът е назначил контрольор на лични данни, който е на разположение на следния адрес на електронна поща: iod@intercars.eu

3.10.5. В случай на положителна проверка (приемане) на конкретно Мнение от страна на Доставчика на услуги, то подлежи на публикуване в Моторинтегратор Услугата, при Списъка на автосервизите (в раздел „Мнения”).
В случай на отрицателна проверка (отхвърляне) на конкретно Мнение, Доставчикът на услуги информира Ползвателя за този факт, чрез изпращане на имейл до адреса, предоставен във формуляра за Мнение, при положение че Ползвателят не е отказал получаването на такива съобщения. Ако Ползвателят е отказал получаването на такива съобщения Доставчикът на услуги няма да бъде задължен да уведомява Ползвателя за описаната по-горе отрицателна проверка (отхвърляне) на дадено Мнение.

3.10.6. Доставчикът на услуги позволява на Сервиза да отговори на Мнението, предоставено от Ползвател. За тази цел, преди съдържанието на Мнението да бъде публикувано, то се предоставя на Сервиза, за който се отнася.

3.10.7. Рейтингът на Сервиза, визуализиран към Мнението, е средна стойност, изчислена въз основа на оценките, предоставени от Ползвател във формуляра за Мнение. Средната стойност отчита: общо впечатление за посещение на Сервиза, качество на услугите, точност, съответствие с оценката на разходите, чистота и естетика.

3.10.8. Доставчикът на услуги уведомява, че Мнението, предоставено в Моторинтегратор Услугата ще има публично достъпни: собствено име, марка и модел на автомобила, предоставени от Ползвателя във формуляра за Мнение, дата на публикуване и отговор на Сервиза (ако е наличен).

3.10.9. В съответствие с приложимата нормативна уредба и Правилата за поверителност, достъпни на https://motointegrator.com/bg/bg/политика-на-поверителност , с изпращането на Мнение Ползвателят може да даде съгласие за:

a) предоставяне на своя имейл адрес и телефонен номер на други дружества от Групата на Интер Карс за техните маркетингови цели

b) предоставяне на своя имейл адрес и телефон на други дружества от Групата на Интер Карс за целите на маркетинга на сътрудничещите си дружества

c) получаване на търговска информация на своя имейл от Доставчика на услуги и други субекти от Групата на Интер Карс, във връзка с горепосочените дружества и дружествата, сътрудничещи си с Групата на Интер Карс

d) получаване на търговска информация по телефона от Доставчика на услуги и други дружества от Групата на Интер Карс, във връзка с горепосочените дружества и дружествата, сътрудничещи си с Групата на Интер Карс

3.10.10. Доставчикът на услуги уведомява, че данните, изпратени във формуляра за Мнение, включително лични данни по смисъла на член 4 от ОРЗД, се обработват от Доставчика на услуги, за да се потвърди тяхната автентичност.
Съгласно Политиката за поверителност, налична на https://motointegrator.com/bg/bg/политика-на-поверителност , тези данни, с изключение на предоставените данни за контакт, могат да бъдат предоставени на Сервиз, в качеството му на получател на лични данни, за да се потвърди дали Мнението е свързано с действително посещение.

3.11. Услугата по запазване на посещение и функцията за изпращане на Мнение може да не са налични по отношение на Сервизи, разположени на територията на конкретна държава. Настоящите Общи условия се прилагат до степента, в която Услугите/функции се предлагат на Ползвателите, по отношение на Сервизи, разположени на територията на съответната държава.

3.12. Услугата по запазване на посещение и функцията за изпращане на Мнение не се прилагат за Сервизи на територията на Република България, а също така и не са налични като функционалности в българската версия на Мотоинтегратор Услугата.

4. ЗАБРАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕЗАКОННО СЪДЪРЖАНИЕ

4.1. При използване на Услугите, Ползвателят не може да предоставя незаконно съдържание, особено такова:

4.1.1. което нарушава правата на други хора, по-специално имуществени или авторски права, търговска тайна, права на индустриална собственост, както и лични права на други лица

4.1.2. което подкрепя или разпространява радикални социални нагласи, по-специално всички видове дискриминация, основана на пол, възраст, увреждане, раса, религия, националност, политически или социални убеждения, принадлежност към профсъюзи, етнически произход, вяра или сексуална ориентация

4.1.3. което подбужда към извършване на престъпление

4.1.4. което нарушава действащите законови разпоредби.

4.2. Ползвател, който установи, че съдържание на Моторинтегратор Услугата не е в съответствие с действащото законодателство или с Общите условия, може да информира Доставчика на услуги, като изпрати съобщение на следния имейл адрес: info.BG@mi.eu

4.3. В случай на получаване на официално уведомление или достоверна информация за незаконно съдържание на съобщение, оповестено от Ползвателя, Доставчикът на услуги има право да деактивира достъпа до горепосоченото съдържание.

4.4. На Ползвателя се забранява да използва Моторинтегратор Услугата и Услугите по начин, който може да доведе до каквито и да е смущения в работата на ИТ Системата или някой от нейните елементи.

5. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И РИСКОВЕ

5.1. Използването на Услугите, включително използването на самата Моторинтегратор Услуга е възможно само при наличие на интернет връзка и ИТ система, която отговаря на следните минимални технически изисквания:

5.1.1. Правилно конфигуриран уеб браузър, съвместим със стандартна версия на Microsoft Internet Explorer, не по-стара от 8.0, версия на Firefox, не по-стара от 26, версия на Chrome, не по-стара от 27 или Mac OS X Safari, версия не по-стара от 8.0.

5.1.2. Разрешени файлове тип „бисквитки” на устройството и активен Java Script интерпретатор.

5.2 . Изискванията на точка 5.1 определят техническите параметри, които са необходими за правилното функциониране на ИТ системата, използвана от Доставчика на услуги.

5.3. Доставчикът на услуги информира, че в случай на неспазването на описаните по-горе минимални технически изисквания от страна на Ползвателя, използването на Услугите може да се окаже невъзможно, възпрепятствано или Моторинтегратор Услугата може да работи неправилно, или да не работи изобщо.

5.4. Файловете тип „бисквитки” се инсталират на компютъра на Ползвателя, при използване на Услугите на платформата. Това следва да бъде направено само след ясно съгласие на Ползвателя, изразено изрично чрез подходящи настройки в браузъра на Ползвателя.

5.5. Повече информация за файловете тип „бисквитки”, използвани в Моторинтегратор Услугата, може да бъда открита на следния адрес: https://motointegrator.com/bg/bg/политика-на-поверителност .

5.6. За целите на потвърждаване на Договора за предоставяне на Услуги, данните се съхраняват в база данни на сървъри на Доставчика на услуги, заедно с информация относно приемането на Общите условия.

5.7. Доставчикът на услуги използва следните методи и технически средства, използвани за откриване на грешки в записаните данни във формуляра за контакт, описан в точка 7.4 от Общите условия (т.е. сключването на Договори за предоставяне на Услугата по запазване на посещение):

5.7.1. потвърждаване на въведените данни

5.7.2. механизъм за автоматично попълване на данни.

5.8. Потвърждаването, защитата и предоставянето на съдържанието на сключения Договор за предоставяне на услуги се извършва чрез:

5.8.1. представяне на съдържанието на договора в Моторинтегратор Услугата, на следния адрес: https://motointegrator.com/bg/bg/условия-за-ползване

5.8.2. потвърждаване от страна на Ползвателя, че е прочел Общите условия.

5.9. Доставчикът на услуги информира, че използването на Услугите носи риск и възможност за откриване на слабости на криптографската система и отваряне на защитената ИТ система, което да доведе до извличане на лични данни или друга информация.

6. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

6.1. Потребителят, има право на отказ от Договор за предоставяне на Услуга, с предмет Уеб Услугата и Услугата по запазване на посещение, в рамките на 14 дни от сключване на Договора, без да е необходимо да посочва основание. За да се изпълни това условие, е достатъчно да се изпрати подходящ формуляр преди изтичането на крайния срок.

6.2. Крайният срок се определя от момента на сключване на Договор за Уеб Услуга или Договор за Услуга по запазване на посещение – четиринадесет дни от датата на сключване.

6.3. За да упражни правото си на отказ, Потребител ят е длъжен да уведоми Доставчика на услуги за решението си да се откаже от Договора, като го информира по недвусмислен начин (например във формата на формуляр, изпратен по имейл или по пощата).

6.4. Доставчикът на услуги може да изготви формуляр за отказ от Договор за Уеб услуга или Договор за запазване на посещение във форма, определена в приложение № 6 към българския закон за защита на потребителите. Доставчикът на услуги предоставя образец на формуляра за отказ на следната страница: https://www.motointegrator.pl/s/formularz-odstapienia-od-umowy/. Ползвателят може да използва приложения формуляр, но той не е задължителен.

6.5. Ако Потребител изпрати такъв формуляр за отказ от Договор за Уеб услуга или Договор за запазване на посещение по електронен път, Доставчикът на услуги незабавно изпраща на Потребителя имейл, потвърждаващ неговото получаване.

6.6. В случай на отказ от Договор за Уеб услуга или Договор за запазване на посещение, такъв договор ще се счита несключен.

6.7. Разпоредбите на т. 6.1 – 6.6 по-горе се прилагат само за Ползватели, които са сключили Договор за Уеб услуга или Договор за запазване на посещение в качеството си на Потребители (т.е. Ползватели, които са Потребители).

7. УСЛУГА ПО ЗАПАЗВАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ

7.1. Актуализиран Каталог на Сервизите е наличен на следния адрес: https://motointegrator.com/bg/bg/

7.2. Получавайки Уеб услуги, Ползвателят може да преглежда Каталога на сервизите.

7.3. Като част от Договора за запазване на посещение, Ползвателят може да запази посещение, съобразно правилата за Автосервизни услуги, описани по-долу.

7.4. Сключването на Договор за предоставяне на Услуга по запазване на посещение между Доставчика на услуги и Ползвателят, се извършва в съответствие със следната процедура:

7.4.1. когато Ползвателят иска да използва Услугата по запазване на посещение, за да заяви Автосервизни услуги (т.е. да запази посещение в Сервиз за извършване на Автосервизни услуги):

a) Ползвателят трябва да отвори подстраницата на Моторинтегратор Услугата, съдържаща бутон „Запази посещение” и след като кликне върху него, процедурата по запазване на посещение започва (т.е. процедурата по сключване на Договор за Услуга за запазване на посещение)

b) Ползвателят, чрез функциите на Моторинтегратор Услугата (на други подстраници):

i. избира Автосервизната услуга, която иска да бъде извършена в избран Сервиз или предоставя информация за необходимостта от диагностициране на проблем

ii. избира Сервиз (конкретно разположение на Сервиз), където да се извърши посещението

iii. предоставя данните си за контакт, включително имейл адрес и телефонен номер

iv. по желание: предоставя марка и модел, дата на производство на превозното средство и предлага (удобен за Ползвателя) час и дата за посещение, когато Ползвателят би желал да посети Сервиза, име и фамилия, както и допълнителни забележки

c) Ползвателят може да даде съгласието си за:

i. предоставяне на своя имейл адрес и телефонен номер на други дружества от Групата на Интер Карс за техните маркетингови цели

ii. предоставяне на своя имейл адрес и телефонен номер на други дружества от Групата на Интер Карс за маркетинговите цели на сътрудничещите си дружества

iii. получаване от Доставчика на услуги и други дружества от Групата на Интер Карс на търговска информация на своя имейл адрес, свързана с горните дружества и дружествата, сътрудничещи си с Групата на Интер Карс

iv. получаване от Доставчика на услуги и други дружества от Групата на Интер Карс търговска информация на своя телефонен номер, свързана с горните дружества и дружествата, сътрудничещи си с Групата на Интер Карс

d) Ползвателят потвърждава, че е прочел и се е запознал с Общите условия и се съгласява със съдържанието им като маркира отметката на квадратчето на подстраницата на Моторинтегратор Услугата. Липсата на съгласие от страна на Ползвателя води до невъзможност за продължаване на Услугата по запазване на посещение и за сключване на валиден Договор за запазване посещение.

e) Ползвателят изпраща формуляр за връзка чрез натискане на съответния бутон. Чрез изпращане на формуляр за връзка до Доставчика на услуги, Ползвателят заявява Услугата по запазване на посещение, в съответствие с Общите условия. С изпращането на формуляр за контакт до Доставчика на услуги се инициира сключването на Договор за запазване на посещение между Доставчика на услуги и Ползвателя.

7.5. Всеки път, когато Ползвател изрази воля за посещение на определен Сервиз, с оглед получаването на определени Автосервизни услуги, предметът на Договора за запазване на посещение е насочен към реалното извършване на посещение в избрания от Ползвателя Сервиз. Доставчикът на услуги в рамките на тези дейности изпраща на Сервиза лични данни и данни за контакт на Ползвателя, данни, предоставени от Ползвателя във формуляра за Услугата за запазване на посещение, включително лични данни по смисъла на Полския закон за защита на личните данни. Доставчикът на услуги изпраща на Сервиза личните данни на Ползвателя в съответствие с правилата, описани в Правилата за поверителност, които са достъпни за прочит на https://motointegrator.com/bg/bg/политика-на-поверителност .

7.6. Като част от предоставяне на Услугата по запазване на посещение, Горещата телефонна линия може да се свърже с Ползвателя, както и Ползвателя може да се свърже с Горещата телефонна линия, за да се предаде информация или забележки (например потвърждение на час и дата за посещение и т.н.).

7.7. Доставчикът на услуги информира, че:

7.7.1. не гарантира, че избран Сервиз осигурява избраните Услуги и че ще е възможно избраните Автосервизни услуги да бъдат предоставени на Ползвателя при условията, представени в Моторинтегратор Услугата (включително цитираните цени на Авторесвирзните услуги в Моторинтегратор Услугата),

7.7.2. не поема никакви ангажименти от името на Сервиза, не сключва никакви договори от името на Сервиза, както и че не гарантира на Ползвателя, че Сервизът ще извърши услуги в полза на Ползвателя.

7.8. Доставчикът на услуги информира, че не носи отговорност за каквито и да било дейности или недовършване на работата от страна на Сервиза, както и не носи отговорност за непредоставяне на каквито и да е услуги от страна на Сервиза.

7.9. Доставчикът на услуги не гарантира, че Ползвателят ще може да получи избраните Автосервизни услуги при условията, представени в Моторинтегратор Услугата (включително цитираната в Моторинтегратор Услугата цена на Автосервизните услуги). Доставчикът на услуги е длъжен да полага най-висока професионална грижа, за да гарантира, че информацията, предоставена в Моторинтегратор Услугата по отношение на Автосервизните услуги, е актуална и точна.

7.10. Използването от страна на Ползвателя на Услугата по запазване на посещение не води до сключване на договор за Автосервизни услуги между Ползвателя и Сервиз или с Доставчика на услуги (т.е. договор за услуги, посочени от Ползвателя във формуляра за контакт).

7.11. Ако Ползвателят използва Услугата по запазване на посещение (посещение в Сервиз), Ползвателят не е длъжен да се възползва от услугите, извършвани от Сервиза, нито да сключи договор със Сервиза.

7.12. Услугите на конкретен Сервиз, се предлагат на Ползвателя въз основа на отделно отношение между Сервиза и Ползвателя.

8. ПРЕТЕНЦИИ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ

8.1. Ползвателят има право да предявява претенции за Услуги, предоставени от Доставчика на услуги.

8.2. Претенцията може да бъде предявена до Доставчика на услуги под каквато и да е форма, включително:

8.2.1. изпратена до имейл адреса на Доставчика на услуги, посочен в точка 1.2.1 от Общите условия;

8.2.2. доставена до Доставчика на услуги в писмена форма, например чрез изпращане по куриер или по пощата до адреса за кореспонденция на Доставчика на услуги, посочен в Общите условия, или връчена лично на адреса на седалището на Доставчика на услуги, посочен в точка 1.1 от Общите условия.

8.3. Претенцията трябва да съдържа най-малко: пълното име на лицето, което предявява претенцията и описание на самата претенция.

8.4. Доставчикът на услуги разглежда претенцията в срок от 30 (тридесет) дни от получаването ѝ.

8.5. Своевременно, след като претенцията бъде разгледана, не по-късно от срока, посочен в точка 8.4 по-горе, Доставчикът на услуги следва да предостави отговор на претенцията на Ползвателя. Отговорът следва да бъде изпратен да имейл адреса или адреса за кореспонденция, предоставен от Ползвателя в претенцията. В случай че претенцията не съдържа данни, позволяващи да се изпрати отговор на претенцията на Ползвателя, отговорът остава на адреса на седалището на Доставчика на услуги, за да бъде получен лично от Ползвателя, на адреса, посочен в точка 1.1 от Общите условия.

9. УСЛУГА ЗА КАРЕ ЗА ПРОМОЦИИ

9.1 Обхватът на Услугата за каре за промоции включва възможността за публикуване на информация относно промоционални дейности, организирани от партньори трети страни, които предоставят стоки и услуги, свързани с автомобилния пазар.

9.2. Доставчикът на услугата публикува в своята онлайн услуга информация, свързана с текущи промоционални дейности, организирани от партньори трети страни, а по-конкретно оферти, които са:

9.2.1. или ограничени във времето, или с ограничено количество на броя на наличните услуги или продукти, които се предлагат с намалена цена или с преференциални условия

9.2.2. с намалена цена, предлагани с допълнителна безплатна услуга или услуга с намалена цена

9.2.3. безплатни продукти или услуги, предлагани с основната услуга или продукт

9.3 Услугата позволява пренасочване на потребителя директно към уебсайта на партньора трета страна (както е посочено във формуляра за поръчка на промоция) или публикува цялата информация като кодове за отстъпки и условия директно в Карето за промоции

9.4. Ако има съмнения относно това кой е организаторът, приема се, че Доставчикът на услугата не е организатор или съорганизатор на промоциите, публикувани в Карето за промоции, и всички въпроси и претенции трябва да се отправят към организатора на промоцията.

10. ИЗВЪНСЪДЕБНИ СПОСОБИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

10.1. Всеки Потребител има право да предприеме извънсъдебни способи за уреждане на спорове. Потребителят може да използва медиация или съдействието на помирителни комисии. Доставчикът на услуги информира, че Потребителят може да изпрати заявление за уреждане на спор от помирителни комисии под ръководството на регионален инспектор към полската търговска инспекция или да подаде заявление за провеждането на процедура по медиация чрез регионален инспектор към полската търговска инспекция. Помирителните процедури, използвани от полските Регионални Търговски Инспекции са налични на техните регистрирани седалища, както и на уеб сайтовете на полските Регионални инспекции към Търговска Инспекция. Повече информация относно възможностите за използване на извънсъдебни способи за уреждане на спорове, може да бъде открита на уеб сайта на полската Службата за конкуренция и защита на потребителя (www.uokik.gov.pl). В държави, различни от Република Полша, Потребителят може да изпрати заявление за решаване на спора от компетентен орган в съответната държава, който да има качеството орган за алтернативно решаване на спорова (АРС) по смисъла на чл. 4, т. 1 (h) от Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/EО.

10.2. Български Потребител, който има претенция към Доставчика във връзка със сключен Договор има право да се обърне към общите помирителни комисии към българската Комисията за защита на потребителите. Подробна информация за общите помирителни комисии е налична на интернет сайта на българската Комисията за защита на потребителите: http://www.kzp.bg.

10.3. Всички спорове между Ползвателя в качеството му на Потребител и Доставчика на услуги, в случай, че са резултат от използване на Моторинтегратор Услугата, могат да бъдат съобщени от Ползвателя и да станат предмет на разрешаване на спор чрез платформата за ОРС (онлайн разрешаване на спорове), достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (линк към платфирмата за ОРС може да бъде открит на подстраниците на Моторинтегратор Услугата). Използването на платформата за ОРС е право, а не задължение на Потребителя и се извършва в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013г. за онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/EО.

11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГОВЦИ

11.1. В случай на сключване на Договор за предоставяне на услуги между Доставчика на услуги и Ползвателя, който в рамките на договора действа като търговец, пълната отговорност на Доставчика на услуги по отношение на конкретния Договор, следва да бъда ограничена до размер на PLN 5,000 (пет хиляди полски злоти), освен ако определени императивни законови разпоредби не съставляват друго.

11.2. Ограничаването на отговорността на Доставчика на услуги, посочено в точка 10.1 по-горе, не се прилага по отношение на щети, нанесени умишлено на Ползвателя, в качеството му на търговец или в други случаи, когато въз основа на обвързващи законови разпоредби, ограничаването на отговорността на Доставчика на услуги не е възможно.

11.3. За избягване на съмнения, Доставчикът на услуги информира, че разпоредбите на точки 10.1 – 10.2 по-горе, не се прилагат по отношение на Договори за предоставяне на услуги, сключени между Доставчика на услуги и Потребител.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Общите условия влизат в сила на 02.03.2017г.

12.2. Приложимото право съгласно настоящите Общи условия е правото на Република Полша, без да се засяга чл. 6, т.2 от Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим 1), съгласно който изборът на приложимо право не може да води до лишаване на потребителя от закрилата, предоставяна му от разпоредбите, които не могат да бъдат отклонени чрез споразумение според правото на държавата, където потребителят има обичайно местопребиваване, при условие че професионалистът извършва или по какъвто и да било начин насочва своята търговска дейност в съответната държава и договорът попада в обхвата на тази дейност.

12.3. В случай на спор, възникнал от Договор, сключен съгласно настоящите Общи условия, спорът следва да бъде разрешен от компетентния съд по седалището на управление на Доставчика, без да се засяга член 18 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, съгласно който Потребителят може да заведе дело срещу другата страна по договора в съдилищата по мястото, където има местоживеене Потребителят.

12.4. Доставчикът на услуги има право да прави промени в Общите условия, в случай, че е налице някоя от изброените важни причини:

12.4.1. необходимост от адаптиране на Условията, за да бъдат в съответствие с действащото законодателство, което се прилага за Услугите, предоставени като част от Моторинтегратор Услугата,

12.4.2. необходимост от адаптиране на търговската дейност на Доставчика към всякакви препоръки (заповеди, присъди, насоки) и решения на оторизирани органи на националната администрация, местната администрация или съдилищата,

12.4.3. разработване или промяна на функционалността на Моторинтегратор Услугата, особено въвеждане на нови Услуги или изменение на обхвата на съществуващите,

12.4.4. въвеждане на такси за Услуги,

12.4.5. промени в обхвата или характера на търговската дейност на Доставчика на услуги,

12.4.6. промяна на техническите условия за предоставяне на Услуги, промяна на техническите изисквания за ИТ системата, която Ползвателят трябва да притежава, за да може да получава Услуги,

12.4.7. необходимост от адаптиране на Общите условия към най-добрите практики, свързани с предоставяне на Услуги, включително най-добрите практики по отношение на защитата на правата на Ползвателите,

12.4.8. необходимост от поправяне на правописни грешки в Общите условия,

12.4.9. възникване на нови рискове и заплахи, свързани с използването на Услугите, промените на такива рискове или заплахи, или изчезване (отстраняване) на рискове и заплахи, свързани с използването на Услугите,

12.4.10. промяна на електронните адреси, включително хипервръзките, включени в Общите условия,

12.4.11. промяна на описаните в Общите условия методи и технически средства, използвани за засичане на грешки в записаните данни във формуляра за контакт, описан в точка 7.4 от Общите условия (т.е. сключване на Договори за запазване на посещение),

12.4.12. промяна на методите и техническите средства за потвърждение, защита и предоставяне на съдържанията на сключените Договори за извършване на конкретни Услуги,

12.4.13. промяна на в данните на Доставчика на услуги, посочени в Общите условия, включително име, телефонен номер, имейл адрес.

12.5. Доставчикът на услуги ще информира за всяка промяна на Общите условия на своя уеб сайт.

вул