Tato stránka používá cookies. Další informace o tom, jak je používat a jak změnit nastavení. Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies v souladu s vaším aktuálním nastavením prohlížeče. Více informací v našem Zásady ochrany osobních údajů
 1. Domů
 2. Pravidla a podmínky

Obchodní podmínky 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI

1.1. Níže jsou uvedeny obchodní podmínky, které používá společnost Inter Cars S.A. se sídlem ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, Polsko, zapsaná v Obchodním rejstříku národních soudů vedeném okresním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, obchodním oddělením XIII Obchodní oddělení rejstříku národního soudu, pod číslem: 0000008734, číslo NIP (identifikační číslo daňového poplatníka): 1181452946, číslo národního obchodního rejstříku REGON: 014992887, e-mail: info@intercars.com.pl a webové stránky http: //www.intercars. com.pl/.

1.2. Uživatel a jakákoli jiná osoba mohou kontaktovat poskytovatele služeb pomocí kontaktních údajů uvedených v bodě 1.1 výše a také pomocí následujících kontaktních údajů:
1.2.1. e-mailová adresa: info.cz@motointegrator.com
1.2.2. web: www.motointegrator.com/cz/cs/pravidla-a-podminky,

1.3. Rozsah, ve kterém tyto podmínky upravují poskytování služeb v elektronické podobě, je ustanoven podmínkami, které jsou popsány v článku 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování IT služeb (Sbírka zákonů 2007, čl. 1219, ve znění pozdějších předpisů) .
1.4. Kdokoli může bezplatně získat a přečíst si obsah těchto podmínek.

 1. DEFINICE
  Následující názvy, začínající velkými písmeny, používané v těchto podmínkách, mají následující význam:

2.1. „Kapitálová skupina“ - rozumí se tím Inter Cars SA a všechny ostatní společnosti, u nichž je Inter Cars SA ve smyslu zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 (zákon č. 2018, položka 395, ve znění pozdějších předpisů): ( i) ovládající společnost přímo nebo nepřímo (prostřednictvím jiných dceřiných společností), ii) dceřiná společnost, iii) přidružená jednotka, iv) podřízená jednotka.


2.2. „Hotline“ - funkční a využívaná telefonním kontaktním centrem poskytovatele služeb, včetně týmu lidí a technické infrastruktury. Hlavním předmětem horké linky je kontakt s uživatelem ohledně provádění rezervační služby (např. Za účelem dohody o termínu a čas návštěvy uživatele v autoservisu)

2.3. „Recenze“ - znamená informace (připomínky) předložené Uživatelem do IT systému, využívající funkce MI Service, v souladu s bodem 3.10 Podmínek. Po přijetí Poskytovatelem služby se recenze zobrazí v MI Service, pod Autoservisem, na který se vztahuje, v části „Recenze“ - volitelně s odpovědí Autoservisu. Aby mohl uživatel podat recenzi ve službě MI Service, je uživatel povinen uvést v autoservisu své celé jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, značku a model vozidla a datum návštěvy.

2.4. „Spotřebitelem“ se rozumí spotřebitel podle definice podle článku 221 Zákona ze dne 23. dubna 1964. Občanský zákoník (zákon č. 2017, položka 459, ve znění pozdějších předpisů).

2.5. „Podmínky“, „Pravidla a podmínky“ - znamenají tyto Podmínky připravené a používané Poskytovatelem služeb.

2.6. „MI Service“ - webová služba fungující na základě IT systému s funkcí vyhledávače autoservisů, spravovaná a dostupná online na adrese domény: https://motointegrator.com/cz/cs/.


2.7. „Systém IT“ - je systém založený na informačních a komunikačních technologiích Poskytovatele služeb používaný k poskytování Služeb, zejména uživatelských grafických rozhraní služby MI Service.


2.8. „Smlouva“ - je dohoda o poskytování služeb mezi Poskytovatelem služby a Uživatelem v souladu s podmínkami. V případě, že Smlouvu uzavře Poskytovatel služeb s uživatelem, který je spotřebitelem, má Smlouva formu a povahu smlouvy na dálku, jak je popsáno v zákoně o právech spotřebitele.


2.9. „Služba“ - je služba v rámci MI Service specifikovaná v bodě 3.1 Podmínek, poskytovaná Poskytovatelem služeb pomocí systému IT.

2.10. „Služby autoservisu“ - jsou služby, které jsou v souladu se znalostmi Poskytovatele služeb nabízeny konkrétním autoservisem a mohou být uživateli provedeny, a které jsou považovány za prezentované ve službě MI Service. Informace o službách autoservisu, které jsou prezentovány v rámci MI Service, nejsou nabídkou v souladu s občanským zákoníkem (Sbírka zákonů 2017, položka 459, ve znění pozdějších předpisů).2.11. „Poskytovatel služeb“ nebo „Společnost“ - znamená společnost: Inter Cars SA se sídlem ve Varšavě (adresa: 02-903 Varšava, ul. Powsińska 64), Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v registru národního soudu Okresním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, obchodní oddělení rejstříku národního soudu pod číslem: 0000008734, NIP (identifikační číslo daňového poplatníka): 1181452946, číslo národního obchodního rejstříku REGON: 014992887, email: info@intercars.com .pl a web: http://www.intercars.com.pl/.


2.12. „Zákon o právech spotřebitelů“ - je zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2017, položka 683, ve znění pozdějších předpisů).


2.13. „GDPR“ - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 / 46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů).


2.14. „Uživatel “- znamená subjekt, který má v souladu s právními předpisy právo uzavřít Smlouvu, subjekt, který jakýmkoli způsobem využívá službu MI Service, a zejména subjekt zobrazující (navštěvující) webovou stránku MI Service. Aby se předešlo nedorozuměním, rozumí se, že „Uživatelem“ se rozumí zejména osoba, která s Poskytovatelem služeb uzavřela Smlouvu o poskytování služeb.


2.15. „Autoservis“ - znamená třetí stranu, provozující autoopravnu nebo poskytující automobilové služby (např. opravy aut), která spolupracuje s Poskytovatelem služeb nebo se subjektem z Kapitálové skupiny na základě samostatné dohody. Platný seznam autoservisů a jejich adres je k dispozici ve službě MI na adrese:
https://motointegrator.com/cz/cs/.


2.16. „Firemní prezentace autoservisu“ - znamená soubor údajů a informací o autoservisu (včetně adresy autoservisu, kontaktních údajů a informací o poplatcích za konkrétní služby autoservisu, které podle nejlepšího vědomí Poskytovatele služeb provádí autoservis, pokud uživatel hodlá využívat služby autoservisu), prezentované v rámci MI Service. Prezentace autoservisu není nabídkou v souladu s ustanoveními občanského zákoníku (Sbírka zákonů 2017, položka 459, ve znění pozdějších předpisů).

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ (TYPY A ROZSAH SLUŽEB)
  3.1. Poskytovatel služeb poskytuje v rámci služby MI Service následující služby:
  3.1.1. Webový servis - služba, která má na individuální žádost uživatele doručit data a informace viditelná na běžně dostupné webové stránce služby MI Service, zobrazením webové stránky služby MI Service na určené adrese URL a umožněním přidání recenzí a používání IT mechanismu MI Service (funkce MI Service). Webová služba zahrnuje zejména následující funkce:
 2. a) vyhledávání a procházení běžně dostupných podstránek MI Service (tj. podstránek služby MI Service, které nevyžadují registraci a přihlášení),
 3. b) prohlížení Firemní prezentace autoservisu, které jsou k dispozici na běžně dostupných podstránkách služby MI Service,
 4. c) poskytování IT mechanismů MI Service používané pro objednávání rezervačních služeb (elektronické formuláře atd.),
 5. d) prohlížení recenzí zveřejněných v MI Service,
 6. e) přidání recenzí pomocí funkcí MI Service za účelem jejich zobrazení ve službě MI Service podle pravidel popsaných v bodě 3.10 níže,

3.1.2. Rezervační služba - služba, která zahrnuje provedení skutečných akcí Poskytovatelem služeb za účelem rezervace návštěvy Uživatele v autoservisu (tj. návštěvy Uživatele v prostorách autoservisu), zejména za účelem umožnění Uživateli získat vybranou službu autoservisu.

3.2. Používáním MI Service a/nebo služeb potvrzujete znalost zásad ochrany osobních údajů dostupných na https://mi.eu/pl/pl/s/polityka-prywatnosci, které Zásady ochrany osobních údajů upravují a regulují jejich použití, zpracování a předávání osobních údajů Poskytovatelem služeb.

3.3. Webová služba je k dispozici pro každého bez nutnosti registrace do MI Service. Každý uživatel může procházet běžně dostupné webové stránky MI Service.

3.4. Rezervační služba je k dispozici pro každého bez nutnosti registrace do MI Service, s výhradou bodu 3.11 těchto podmínek.

3.5. Smlouva o webových službách je uzavřena a je prováděna okamžikem zveřejnění dotazu na URL s úspěšnou zpětnou vazbou uživateli v okně jeho webového prohlížeče, z kterékoli z dostupných stránek MI Service nebo kliknutím uživatele na jakýkoliv hypertextový odkaz, který směřuje na kteroukoli z běžně dostupných stránek webové MI Service (tj. návštěva MI Service). Smlouva o webových službách je ukončena okamžikem, kdy uživatel opustí MI Service.

3.6. Servisní smlouva na rezervační služby může být uzavřena a ukončena v souladu s pravidly popsanými v bodě 7 těchto Podmínek.

3.7. Služby jsou poskytovány Uživateli bez povinných poplatků splatných ve prospěch Poskytovatele služeb. Náklady na připojení k internetu nese uživatel v souladu se smlouvou uživatele s telekomunikační společností (poskytovatelem internetu).

3.8. Poskytovatel služeb neúčtuje Uživateli žádný vklad ani nepožaduje od Uživatele žádnou finanční jistotu.

3.9. Poskytovatel služeb informuje, že MI Service nemá funkci e-shopu a Poskytovatel služeb neprodává prostřednictvím MI Service žádný druh zboží. Na viditelné záložce panelu „Navštivte obchod“ je pouze hypertextový odkaz na externí službu. Nákup zboží v takovém obchodě třetí strany se provádí na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi subjektem provozujícím tento obchod třetí strany a jeho uživatelem bez jakékoli účasti Poskytovatele služeb na provádění této dohody. Poskytovatel služeb nezodpovídá za žádné informace a činnosti výše uvedeného elektronického obchodu třetí strany.

3.10. V rámci Webové služby může uživatel zaslat pomocí funkcí MI Service (formulář, který je umístěn ve Firemní prezentaci autoservisu, v sekci „Recenze“), recenze o konkrétní autoservisu.
3.10.1. Za účelem odeslání Recenze do MI Service je Uživatel povinen:
a) vyplnit formulář pro kontrolu a uvést své osobní údaje, včetně: celého jména, e-mailové adresy, telefonního čísla, značky a modelu vozidla a data návštěvy v autoservisu,
b) přijmout Podmínky.
3.10.2. Recenze zaslané uživatelem jsou ověřovány (akceptovány) poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb sděluje, že nezasahuje do obsahu recenzí, vyhrazuje si však právo odmítnout zveřejnění recenze v případě, že je jeho obsah v rozporu se zákonem, v rozporu se zavedeným zvykem nebo v případě porušení Podmínek. Poskytovatel služeb může zejména odmítnout zveřejnit obsah, který:
a) je jakýmkoli způsobem v rozporu s morálkou společnosti a/nebo je v rozporu se zákony a/nebo nařízeními.
b) podporuje diskriminaci na základě etnika, náboženství (víry) nebo obsahuje materiály související s fašismem, pornografií nebo běžně považovanými za vulgární nebo násilné;
c) porušuje náboženské přesvědčení nebo je v rozporu s požadavky stanovenými v bodě 4.1 Podmínek;
d) obsahuje reklamní obsah nebo jiné komerční materiály;
e) obsahuje odkazy na jiné webové stránky, zejména na konkurenční služby;
f) obsahuje osobní údaje, kontaktní údaje nebo adresy jiných subjektů;
g) nesouvisí s revidovaným autoservisem;
h) je spam;
i) je psán způsobem úmyslného rozporu s pravidly gramatiky a pravopisu nebo v výslovně nečitelné formě.
3.10.3. Za účelem ověření Recenze může Poskytovatel služeb kontaktovat Uživatele pomocí jeho e-mailové adresy nebo telefonního čísla poskytnutého uživatelem ve formuláři Kontrola.
3.10.4. S ohledem na veškerou komunikaci iniciovanou Poskytovatelem služeb podle těchto Podmínek, Uživatel i Zákazník jako Uživatel vyjadřují souhlas s přijetím takové komunikace, jak je uvedeno v těchto Podmínkách.
3.10.5. V případě kladného ověření (přijetí) konkrétního recenze ze strany Poskytovatele služeb, bude zveřejněna v MI Service, ve Firemní prezentace autoservisu (v sekci „Recenze“).
V případě negativního ověření (odmítnutí) konkrétní recenze Poskytovatel informuje o této skutečnosti Uživatele zasláním e-mailu na adresu uvedenou ve formuláři Recenze a to vše za předpokladu, že se uživatel neodhlásil od přijímání takové komunikace. Pokud se Uživatel odhlásí od přijímání takové komunikace, není Poskytovatel služeb povinen informovat Uživatele o výše uvedeném negativním ověření, tj. odmítnutí konkrétní recenze.

3.10.6. Poskytovatel služeb umožňuje autoservisu reagovat na recenzi předloženou uživatelem. Za tímto účelem je obsah recenze před jeho zveřejněním poskytován autoservisu souvisejícímu s revizí.

3.10.7. Hodnocení autoservisu viditelné v recenzi je průměrná hodnota vypočítaná na základě hodnocení poskytnutých uživatelem ve formuláři recenze. Průměr bere v úvahu: celkový dojem z návštěvy v autoservisu, kvalitu služeb, dochvilnost, soulad s odhadem nákladů, úhlednost a estetika.

3.10.8. Poskytovatel služby informuje, že Recenze předložená v MI Service bude veřejně viditelná: jméno a značka a model automobilu poskytnuté uživatelem ve formě recenze, datum zveřejnění a odpověď autoservisu (pokud je k dispozici).

3.10.9. Odesláním recenze v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na https://motointegrator.com/cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju, a příslušným nařízením může Uživatel dát souhlas:
a) se zpřístupněním své e-mailové adresy a telefonního čísla ostatním společnostem z Kapitálové skupiny pro své marketingové účely;
b) se zpřístupněním své e-mailové adresy a telefonního čísla ostatním společnostem z Kapitálové skupiny pro marketingové účely spolupracujících subjektů;
c) přijímat od Poskytovatele a dalších subjektů z Kapitálové skupiny obchodní informace týkající se výše uvedených subjektů a subjektů spolupracujících s Kapitálovou skupinou na jeho e-mailovou adresu;
d) přijímat od Poskytovatele a dalších subjektů z Kapitálové skupiny obchodní informace týkající se výše uvedených subjektů a subjektů spolupracujících s Kapitálovou skupinou telefonicky.

3.10.10. Poskytovatel služeb tímto sděluje, že údaje zaslané ve formě Recenze, včetně osobních údajů, jak jsou chápány v článku 4 v GDPR, jsou zpracovávány Poskytovatelem služeb za účelem ověření jeho pravosti.
Tyto údaje, s výjimkou poskytnutých kontaktních údajů, mohou být poskytnuty autoservisu jako příjemci osobních údajů, aby se ověřilo, zda recenze ve skutečnosti souvisí se skutečnou návštěvou v souladu s ustanoveními zásad ochrany osobních údajů dostupných na https://motointegrator.com/cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

3.11. Rezervační služba a funkčnost odeslání recenze nemusí být k dispozici v souvislosti s autoservisy umístěnými na území konkrétní země. Tyto Podmínky se vztahují na rozsah, v jakém jsou Služby / funkce nabízeny Uživatelům v souvislosti s autoservisy umístěnými na území konkrétní země.

 1. ZÁKAZ ZVEŘEJŇOVÁNÍ NELEGÁLNÍHO OBSAHU

4.1. Při používání Služeb nemůže Uživatel uvádět nelegální obsah, zejména:
4.1.1. porušení práv jiných osob, zejména vlastnických nebo osobních autorských práv, obchodního tajemství, práv průmyslového vlastnictví a osobních práv ostatních,
4.1.2. obsah podporující nebo vysílající radikální sociální postoje, zejména všech druhů diskriminace na základě pohlaví, věku, zdravotního postižení, rasy, náboženství, národnosti, politické nebo sociální víry, odborové příslušnosti, etnického původu, víry nebo sexuality.
4.1.3. apelovat na spáchání trestného činu,
4.1.4. porušení platných právních předpisů.

4.2. Uživatel, který získá informaci o tom, že některý z obsahu MI Service není v souladu s platným zákonem nebo podmínkami služby, může o této skutečnosti informovat Poskytovatele služeb, zejména zasláním zprávy na e-mailovou adresu: info.cz@motointegrator.com.


4.3. V případě přijetí formálního oznámení nebo přijetí důvěryhodných informací o nezákonném obsahu zprávy zveřejněné Uživatelem je Poskytovatel služeb oprávněn zakázat přístup k výše uvedenému obsahu.


4.4. Uživateli je zakázáno používat Službu a MI Service způsobem, který může vést k jakémukoli narušení provozu IT systému nebo kteréhokoli z jeho prvků.

 1. TECHNICKÉ PODMÍNKY A RIZIKA

5.1. Používání služeb, včetně používání samotné služby MI Service, je možné pouze s provozním internetovým připojením a IT systémem, který splňuje následující minimální technické požadavky:
5.1.1. správně nakonfigurovaný webový prohlížeč, kompatibilní se standardní verzí aplikace Microsoft Internet Explorer ne nižší než 8.0, verzí Firefox ne nižší než 26, verzí Chrome ne nižší než 27 nebo verzí Mac OS X Safari ne nižší než 8.0,
5.1.2. zařízení musí mít povoleno cookies přijímající možnost a aktivní tlumočník jazyka Java Script.

5.2. Usnesení bodu 5.1 stanoví technické parametry, které jsou nezbytné pro řádný provoz IT systému používaného Poskytovatelem služeb.

5.3. Poskytovatel služeb informuje, že v případě nesplnění výše popsaných minimálních technických požadavků ze strany Uživatele může být používání Služeb nemožné, zablokováno nebo MI Service může pracovat nesprávným způsobem nebo vůbec nebude fungovat.


5.4. Soubory cookie musí být nainstalovány v počítači uživatele při používání služeb platformy. To se provede pouze po jasném souhlasu uživatele, vyjádřeném zejména vhodným nastavením v prohlížeči uživatele.


5.5. Další informace o souborech cookie používaných v MI Service naleznete na adrese: https://motointegrator.com/cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju
.


5.6. Pro účely ověření smlouvy o poskytování služeb jsou data uložena v databázi na serverech poskytovatele služeb spolu s informacemi o přijetí podmínek.


5.7. Poskytovatel služeb používá následující metody a technické prostředky použité k detekci chyb zachycených v datech v kontaktním formuláři, který je popsán v bodě 7.4 Podmínek (tj. uzavírání smluv o poskytování rezervačních služeb):
5.7.1. ověření zadaných údajů,
5.7.2. mechanismus automatického doplňování dat.

5.8. Potvrzení, ochrana a poskytnutí obsahu uzavřené Smlouvy o provádění služeb je provedeno:
5.8.1. prezentací obsahu smlouvy ve MI Service, na adrese: https://motointegrator.com/cz/cs/pravidla-a-podminky,
5.8.2. ověření přečtení podmínek uživatelem.

5.9. Poskytovatel služeb informuje, že používání Služeb nese riziko a možnost nalezení slabosti kryptografického systému a otevření chráněného IT systému za účelem získání osobních údajů nebo jiných informací.


6. ZRUŠENÍ SMLOUVY NA SLUŽBY


6.1. Uživatel, který je Spotřebitelem, má do 14 dnů od uzavření smlouvy právo na odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb na webové služby a na rezervační služby, aniž by musel uvést důvod. K tomu, aby bylo odstoupení platné, stačí zaslat řádné prohlášení před konečným termínem.

6.2. Lhůta je stanovena v okamžiku uzavření Smlouvy o poskytování webových služeb nebo smlouvy o rezervačních službách - čtrnáct dní od jejího uzavření.


6.3. Za účelem provedení odstoupení od smlouvy je Uživatel povinen informovat Poskytovatele služeb o svém rozhodnutí o odstoupení od smlouvy formou jasného prohlášení (např. formou prohlášení zaslaného e-mailem nebo poštou).


6.4. Poskytovatel služeb může učinit prohlášení o odstoupení od Smlouvy, pokud jde o smlouvu o webových službách nebo smlouvu o rezervačních službách, na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 Zákona o právech spotřebitele.


6.5. Pokud Uživatel zašle prohlášení o odstoupení od smlouvy týkající se Smlouvy o webových službách nebo Smlouvy o rezervačních službách elektronickou cestou, Poskytovatel služeb je povinen Uživateli okamžitě zaslat elektronickou zprávu potvrzující přijetí tohoto odstoupení od smlouvy.
6.6. V případě odstoupení od Smlouvy, pokud jde o Smlouvu o webových službách nebo Smlouvu o rezervačních službách, se tato Smlouva považuje za neuzavřenou.

6.7. Ustanovení bodu 6.1 - 6.6 výše se používají pouze pro Uživatele, kteří uzavřeli Smlouvu o webových službách nebo Smlouvu o rezervačních službách, jednajících jako Spotřebitel (tj. pro uživatele, kteří jsou spotřebiteli).

 1. REZERVACE SLUŽEB
  7.1. Aktuální seznam autoservisů je k dispozici na adrese
  https://motointegrator.com/cz/cs/


7.2. Po obdržení webových služeb je uživatel schopen prohlížet obchodní prezentace autoservisů.


7.3. V rámci Smlouvy o rezervačních službách může uživatel provést rezervaci podle níže popsaných pravidel pro rezervaci služeb autoservisu.
7.4. Uzavření Smlouvy o poskytování rezervačních služeb mezi poskytovatelem služeb a uživatelem se provádí v souladu s následujícími postupy:
7.4.1. když chce uživatel využít služeb rezervace k objednání služby autoservisu (tj. rezervace návštěvy v autoservisu za účelem poskytování služeb autoservisu):
a) Uživatel přejde na podstránku MI Service obsahující tlačítko „Zarezervovat návštěvu“ a po kliknutí na ni začne procedura rezervace služby Autoservisu (tj. postup uzavření smlouvy o rezervačních službách),
b) Uživatel v rámci funkcí MI Service (na dalších podstránkách):
i. vybírá službu Autoservisu, kterou chce provést ve vybraném autoservisu, nebo informuje o potřebě diagnostikovat problém,
ii. vybere Autoservis (konkrétní umístění autoservisu), kde má být návštěva provedena,
iii. poskytuje kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy a telefonního čísla,
iv. volitelně: uvádí značku a model, datum výroby vozidla a navrhovaný čas (vhodný pro Uživatele) a datum návštěvy, kdy by uživatel chtěl přijet do Autoservisu, jméno a příjmení a další poznámky,
c) Uživatel může dát souhlas k:
i. zpřístupnění své e-mailové adresy a telefonního čísla dalším společnostem z Kapitálové skupiny pro své marketingové účely;
ii. zpřístupnění své e-mailové adresy a telefonního čísla dalším společnostem z Kapitálové skupiny pro marketingové účely spolupracujících subjektů;
iii. přijímat od Poskytovatele služby a dalších subjektů z Kapitálové skupiny obchodní informace týkající se výše uvedených subjektů a subjektů spolupracujících s Kapitálovou skupinou na jeho e-mailovou adresu;
iv. přijímat od Poskytovatele služby a dalších subjektů z Kapitálové skupiny obchodní informace týkající se výše uvedených subjektů a subjektů spolupracujících s Kapitálovou skupinou telefonicky.
d) Uživatel potvrdí přečtení a potvrzení podmínek a udělí souhlas s obsahem podmínek zaškrtnutím políčka na podstránce MI Service. Neudělení souhlasu Uživatele nemá za vliv na pokračování rezervačních služeb a uzavření platné Smlouvy o rezervačních službách.
e) Uživatel odešle kontaktní formulář kliknutím na příslušné tlačítko. Odesláním kontaktního formuláře Poskytovateli služeb si Uživatel objedná poskytování rezervačních služeb v souladu s podmínkami. Okamžik odeslání kontaktního formuláře Poskytovateli služeb vede k uzavření Smlouvy o poskytování rezervačních služeb mezi Poskytovatelem služeb a Uživatelem.
7.5. Pokaždé předmět rezervační smlouvy, včetně rozsahu konkrétních činností prováděných Poskytovatelem služeb, v případě, že uživatel zaregistruje potřebu rezervace návštěvy autoservisu (tj. vybere návštěvu v konkrétním autoservisu, aby bylo možné získat konkrétní službu autoservisu), zahrnuje skutečné činnosti zaměřené na návštěvu Uživatele v prostorách Autoservisu, které si Uživatel vybral. Poskytovatel služeb v rámci těchto činností zasílá do Autoservisu kontaktní a osobní údaje Uživatele, data dodaná Uživatelem ve formě Rezervačních služeb, včetně osobních údajů, jak je chápáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytovatel služeb zasílá osobní údaje Uživatele do Autoservisu v souladu s pravidly popsanými v Zásadách ochrany osobních údajů, které naleznete na adrese: https://motointegrator.com/cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju
.

7.6. V rámci provádění rezervační služby může Hotline kontaktovat uživatele a uživatel může kontaktovat Hotline za účelem předání informací nebo poznámek (např. potvrzení času a data návštěvy atd.).

7.7. Poskytovatel služeb informuje, že:
7.8.1. nezaručuje, že vybraný Autoservis skutečně poskytuje vybrané služby a Uživatel bude mít tu možnost takové služby od Autoservisu dostat za podmínek uvedených v MI Service (včetně ceny uvedených služeb autoservisu v MI Service),
7.8.2. nepřijímá žádné závazky jménem Autoservisu, neuzavírá žádné smlouvy jménem Autoservisu ani nezaručuje Uživateli, že Autoservis bude provádět jakékoli služby ve prospěch Uživatele.

7.8. Poskytovatel služeb tímto sděluje, že nenese odpovědnost za jakékoli činnosti Autoservisu ani za neposkytování služeb v Autoservisu.

7.9. Poskytovatel služeb nezaručuje, že Uživatel bude mít možnost využít vybrané služby Autoservisu za podmínek uvedených v MI Service (včetně ceny služby Autoservisu uvedené v MI Service). Poskytovatel služeb je povinen prokázat nejvyšší odbornou péči, aby zajistil, že informace uvedené ve MI Service týkající se služeb Autoservisu jsou aktuální a přesné.

7.10. Pokud Uživatel bude používat Rezervační služby, nebude to mít za následek uzavření žádné smlouvy o opravách mezi Uživatelem a Autoservisem ani Poskytovatelem služeb (tj. Smlouva o službách uvedených Uživatelem v kontaktním formuláři).

7.11. Pokud Uživatel využije rezervační služby (návštěva v autoservisu), není Uživatel povinen nakupovat žádné služby prováděné Autoservisem ani uzavírat žádné smlouvy s Autoservisem.

7.12. Služby Autoservisu nabízí konkrétní Autoservis na základě samostatné dohody mezi Autoservisem a Uživatelem.

 1. REKLAMACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

8.1. Uživatel je oprávněn uplatnit nároky na Služby prováděné Poskytovatelem služeb.

8.2. Nárok lze doručit Poskytovateli služeb v jakékoli formě, včetně:
8.2.1. zaslání na e-mailovou adresu Poskytovatele služeb uvedenou v bodě 1.2.1 Podmínek,
8.2.2. doručení Poskytovateli služeb v písemné formě, např. zasláním kurýrem nebo poštou na dodací adresu Poskytovatele služeb uvedenou v Podmínkách nebo osobně do sídla Poskytovatele služeb uvedeného v bodě 1.1 Podmínek.

8.3. Reklamace by měla obsahovat alespoň: celé jméno osoby, která žádost uplatňuje a popis důvodu reklamace.

8.4. Poskytovatel služeb vyřídí reklamaci do 30 (třiceti) dnů od jejího obdržení.

8.5. Poskytovatel služby neprodleně po posouzení reklamace doručí Uživateli odpověď na reklamaci nejpozději ve lhůtě stanovené v bodě 8.4. Odpověď bude zaslána na e-mailovou adresu nebo na adresu pro dodání poskytnuté Uživatelem v reklamaci. V případě, že reklamace neobsahuje žádné údaje umožňující zaslat Uživateli odpověď na reklamaci, čeká v sídle Poskytovatele služeb, aby ji Uživatel obdržel osobně, na adresu uvedenou v bodě 1.1 Podmínek.

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ


9.1. Uživatel, který uzavřel smlouvu jednající jako Spotřebitel, je oprávněn provádět mimosoudní způsoby vyřizování reklamací a vymáhání nároků. Spotřebitel může využít mediaci nebo smírnou jurisdikci. Poskytovatel služeb tímto sděluje, že Spotřebitel může zaslat žádost o urovnání sporu smírným spotřebitelským soudem, provozovanou regionálním inspektorem obchodní inspekce nebo podat žádost o zahájení mediace regionálním inspektorem obchodní inspekce. Postupy smírného urovnání sporů používané Regionální obchodní inspekcí jsou k dispozici v jejich registrovaných sídlech a na webových stránkách Regionálních inspektorátů obchodní inspekce. Více informací o možnostech využití mimosoudních způsobů řešení reklamací naleznete na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (www.uokik.gov.pl). V jiných zemích než v Polské republice může spotřebitel zaslat žádost o urovnání sporu příslušným orgánům v této zemi, která je subjektem alternativního řešení sporů ve smyslu čl. 4 bodu 1 písm. H) směrnice 2013/11 / EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení sporů ve spotřebitelských sporech a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES.

9.2. Všechny spory mezi Uživatelem, který je Spotřebitelem a Poskytovatelem služeb, pokud vyplývají z používání MI Service, může Uživatel nahlásit jako subjekt řešení sporů pomocí platformy ODR (online řešení sporů), která je k dispozici na adrese http: //ec.europa.eu/consumers/odr/ (odkaz na platformu ODR najdete na podstránkách MI Service). Používání platformy ODR je právo, nikoli povinnost uživatele, který je spotřebitelem, a je prováděno v souladu s právními předpisy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o online sporu usnesení o spotřebitelských sporech a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES.

 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA POSKYTOVATELÉ SLUŽEB V RÁMCI PODNIKATELE

10.1. V případě uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem služeb a Uživatelem, který jedná v rámci smlouvy jako podnikatel, je celková a úplná odpovědnost Poskytovatele služeb za konkrétní smlouvu omezena na částku 5 000 PLN (pět tisíc PLN), pokud některé závazné právní předpisy nestanoví jinak.


10.2. Omezení odpovědnosti Poskytovatele služeb, uvedené v bodě 10.1 výše, se nevztahuje na škody způsobené Uživateli, považovaného za podnikatele, záměrně a v jiných případech, kdy z důvodu implicitně závazných právních předpisů není omezení odpovědnosti pro Poskytovatele služeb.

10.3. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem vyplývajícím z interpretace, Poskytovatel služeb informuje, že ustanovení bodu 10.1 - 10.2 výše se nevztahují na Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem služby a Uživatelem jednajícím jako spotřebitel.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


11.1. Podmínky vstupují v platnost dne 01.04.2021.


11.2. Rozhodným právem podle těchto podmínek je právo Polské republiky, aniž je dotčen čl. 6 bod 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EC) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu vztahující se na smluvní závazky (římská I), podle nichž volba práva nesmí mít za následek zbavení Spotřebitele ochrany poskytované mu ustanoveními, od nichž se nelze odchýlit dohodou podle práva země, kde spotřebitel má obvyklé bydliště za předpokladu, že odborník vykonává nebo řídí své obchodní nebo profesní činnosti v této zemi a smlouva spadá do rozsahu těchto činností.

11.3. V případě sporu podle smluv uzavřených podle těchto podmínek bude spor vyřešen soudem příslušným pro sídlo dodavatele, aniž je dotčen článek 18 nařízení (EU) č. 1215/2012 Evropský parlament a Rada ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, podle kterých může Spotřebitel rovněž podat žalobu proti druhé smluvní straně u soudů podle místa, kde má Spotřebitel bydliště.

11.4. Poskytovatel služeb má právo provést změny Podmínkách v případě výskytu jakýchkoli důležitých příčin uvedených níže:
11.4.1. potřebu upravit Podmínky tak, aby byly v souladu s platným právem, které se vztahuje na služby poskytované jako součást činností MI Service,
11.4.2. nutnost přizpůsobení obchodní činnosti Poskytovatele služeb všem doporučením (příkazům, nařízením, směrnicím) a rozhodnutím oprávněných orgánů státní správy, místní správy nebo soudů,
11.4.3. vývoj nebo změna funkčnosti MI Service, zejména zavádění nových služeb nebo změna rozsahu stávajících,
11.4.4. zavedení poplatků za Služby,
11.4.5. změny rozsahu nebo povahy obchodní činnosti Poskytovatele služeb,
11.4.6. změny technických podmínek pro poskytování Služeb, změny technických požadavků na systém IT, které by Uživatel měl mít, aby mohl dostávat Služby,
11.4.7. potřebu přizpůsobit podmínky osvědčeným postupům spojeným s poskytováním služeb, včetně osvědčených postupů týkajících se ochrany práv uživatelů,
11.4.8. potřeba opravit zjevné chyby v textu, které se mohou objevit v Podmínkách,
11.4.9. vznik nových rizik a hrozeb spojených s používáním Služeb, změny těchto rizik nebo hrozeb nebo odstranění rizik a hrozeb spojených s používáním Služeb,
11.4.10. změny elektronických adres, včetně hypertextových odkazů obsažených v Podmínkách,
11.4.11. změny popsané v Podmínkách a technických prostředcích použitých pro detekci chyb v zachycených datech v kontaktním formuláři, popsaných v bodě 7.4 Podmínek (tj. uzavírání smluv o poskytování rezervačních služeb),
11.4.12. změny způsobů a technických způsobů potvrzení, ochrany a poskytování obsahu uzavřené smlouvy o provedení konkrétních služeb,
11.4.13. změny údajů poskytovatele služeb uvedené v Podmínkách, včetně jména, telefonních čísel, e-mailových adres.
11.5. Poskytovatel služeb informuje o změnách Podmínek na svých webových stránkách.