1. Kodu
  2. Kampaaniate tingimused

REKLAAMTAHVLI KASUTUSTINGIMUSED

1. KOHALDAMISALA

1.1. Käesolevad reklaamtahvli kasutustingimused kehtivad lepingutele, mille on sõlminud ettevõte Inter Cars OÜ, mille registrijärgne asukoht on Varssavis aadressil Powsińska 64, mis on kantud Poola pealinn Varssavi piirkonnakohtu 13. majandusasjade osakonna poolt peetavasse riikliku kohturegistri ettevõtteregistrisse järgmise kohturegistri numbri all: 0000008734, maksukood: 1181452946, riiklik äriregistri number REGON: 014992887, BDO registreerimisnumber: 000012313, aktsiakapital: 28 336 200,00 Poola zlotti, mis on täielikult sisse makstud, edaspidi „ Inter Cars“ või teenuseosutaja, koos kolmandate isikutega, kellele osutatakse reklaamtahvli teenuseid.

1.2. Kõik käesolevatest kasutustingimustest kõrvalekaldumised võivad tuleneda üksnes kohaldatavast õigusest või poolte sõlmitud lepingutest.

1.3. Käesolevad kasutustingimused ei kehti kokkulepetele, mille Inter Cars on sõlminud tarbijatega Poola tsiviilkoodeksi paragrahvi 221 tähenduses.

2. MÕISTED

Käesolevates kasutustingimustes on mõistetel järgmine tähendus:

2.1. Kampaania korraldaja” – professionaalne kolmas osapool, kes tegutseb eelkõige autotööstuses või osutab teenuseid sõidukiomanikele, kes on huvitatud teenuse kasutamisest. Kahtluste vältimiseks eeldatakse, et reklaami algatajaks on eelkõige reklaami avaldanud isik.

2.2. Motointegrator“ – IT-süsteemi baasil töötav veebileht, millel on eelkõige töökoja otsingumootori funktsioon, mida hallatakse ja tehakse Internetis kättesaadavaks domeeniaadressil: https://motointegrator.com

2.3. Pakkumine“ – teenuseosutaja pakkumine sõlmida reklaamtahvli teenuse osutamise leping, mis saadetakse kampaania korraldajale vastusena päringule koos kogu teabega, mis võimaldab teenust osutada. Pakkumine sisaldab eelkõige teavet teenuse osutamise aja, maksetingimuste ja muude teenuse osutamisega seotud tingimuste kohta.

2.4. Kasutustingimused“ – käesolevas dokumendis toodud teenuse osutamise tingimused, mida teenuseosutaja lepinguga seoses kohaldab.

2.5. "Reklaami veebileht"– IT-süsteemil põhinev veebileht, mille põhiülesanne on tegutseda töökodade otsingumootorina ning mida hallatakse läbi veebi ja mis asub veebis järgmisel domeeninimel: https://motointegrator.com/ee/et/kampaaniad

2.6. Pooled“ – reklaamtahvli teenuse osutamise lepingu pooled, sealhulgas Inter Cars kui teenuseosutaja ja klient kui kolmas isik.

2.7. IT-süsteem“ – teenuse osutamiseks kasutatav teenuseosutaja IT-süsteem, sealhulgas eelkõige veebilehe graafilised liidesed.

2.8. Reklaamtahvel või „ teenus” või „reklaamtahvli teenus” – teenus, mille eesmärk on pakkuda kolmandatele isikutele reklaamipinda veebilehel, kus esitatakse teavet vastavate isikute poolt iseseisvalt või teenuseosutajaga koostöös korraldatavate kampaaniate kohta vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ja pakkumisel. Kasutajal on igal ajal tasuta juurdepääs reklaamtahvlile.

2.9. Leping“– teenuse osutamise leping, mille teenuseosutaja ja klient sõlmivad vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ja pakkumisele.

2.10. "Teenuse saaja"– eelkõige autotööstuses tegutsev või sõidukiomanikele teenuseid osutav kolmandast isikust professionaal, kes vastab käesolevates kasutustingimustes sätestatud nõuetele ja kellega teenuseosutaja on pakkumises kokku leppinud kampaania avaldamise tingimused, mille mõlemad pooled on aktsepteerinud.

2.11. Teenuseosutaja“ – Inter Cars OÜ, mille registrijärgne asukoht on Varssavis (aadress: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64), mis on kantud Poola pealinn Varssavi piirkonnakohtu 13. majandusasjade osakonna poolt peetavasse riikliku kohturegistri ettevõtteregistrisse numbri 0000008734 all, maksukood: 1181452946, riikliku äriregistri number REGON: 014992887, e-posti aadress: [email protected] ja veebileht http://www.intercars.com.pl/.

2.12. Kasutaja” – iga isik, kes vaatab (külastab) veebilehe üldkasutatavaid lehekülgi.

2.13. Reklaamitaotlus“ –taotlus, mis sisaldab teavet kampaania või reklaami kohta, mida korraldab eelkõige kolmas osapool, kes tegutseb autotööstuses või osutab teenuseid sõidukiomanikele korraldatud edutamise kohta. Reklaami taotlus on eelkõige punktis 4.1 teabe kogum, mis võimaldab taotluse esitamist ja teenuse osutamist. Reklaamitaotluse esitamine ei võrdu teenusepakkuja kohustusega avaldada veebilehel teavet kampaania kohta.

3. ÜLDSÄTTED

3.1. Teenuseosutaja võimaldab kampaania korraldajatel kasutada kampaania pakkumist vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ja pakkumisele.

3.2. Teenuse osutamisel kuvatakse kasutajatele Motointegratori veebilehe „reklaamtahvli“ lehel poolte poolt kokku lepitud teave seoses kolmandate isikute korraldatud kampaaniatega, eelkõige järgneva kohta:

3.2.1. tähtajalised või piiratud kogused või tooted, mida pakutakse madalama hinnaga või soodustingimustel;

3.2.2. allahindlused, soodustused, tasuta, allahindlusega või odavama tasu eest pakutavad lisateenused;

3.2.3. põhitootele lisatavad tasuta tooted.

3.3. Teave kampaaniate kohta avaldatakse veebilehel sellises järjekorras, milles teenuseosutaja teabe lisab.

3.4. Teenuseosutajal on õigus kuvada kampaaniate kohta teavet punktis 3.3 toodud järjestust arvestamata või lisada teavet esile tõstetud kategooriatesse.

3.5. Teenus võib olla tasuline või tasuta, olenevalt poolte vastavatest kokkulepetest. Teenuse hinna esitab teenuseosutaja pakkumises ja seejärel kinnitavad pooled selle dokumendi vormis pooled lepivad iga kord maksetingimused pakkumises kokku. Teenusepakkuja võib eelkõige teenuse rakendamise algperioodil teenuse eest tasumise ettepanekut piirata või sellest isegi täielikult loobuda..

3.6. Teenuse saaja annab pakkumise koostamiseks ja teenuse osutamiseks tasuta teavet, sealhulgas punktis 4.1.5. nimetatud logod,

3.7. Teenuse osana avaldatud teave sisaldab teavet, mis on seotud teenuse saaja korraldatud kampaaniatega, eelkõige poolte koostatud kampaania kokkuvõtlikku kirjeldust.

3.8. Igal kasutajal on Motointegratori üldiste kasutustingimuste alusel tasuta juurdepääs reklaamtahvlile, nagu on sätestatud selle eeskirjades..

3.9. Teenust osutatakse üksnes teenuse saajale, kes on esitanud reklaamitaotluse, sealhulgas kogu teabe, mis on vajalik teenuse osutamiseks vastavalt punktile 4.1, ja saanud teenuseosutajalt pakkumise, mille nad on kinnitanud või on pärast pakkumise saamist teinud selles muudatusi, mille pooled on lõplikult kinnitanud.

3.10. Reklaamtahvli teenuse osutamise lepinguid võib sõlmida ainult eesti keeles.

4. TEENUSELE JUURDEPÄÄS JA TEENUSE OSUTAMINE

4.1. Enne pakkumise esitamist ja lepingu sõlmimist hangib teenuseosutaja kogu teenuse osutamiseks vajaliku teabe, mille teenuse saaja reklaamitaotluses esitab, eelkõige:

4.1.1. ettevõtte andmed (nimi, registreeritud asukoht, ettevõtte registrikood);

4.1.2. telefoninumber ja e-posti aadress, millele teenuseosutaja peab pakkumise saatma;

4.1.3. teave korraldatava kampaania kohta, et teenuseosutaja saaks seda lugeda;

4.1.4. kampaania lühikirjeldus, mis moodustab reklaami veebilehe kasutajatele kuvatava lõppsõnumi sisu vastavalt kampaania veebisaidi tehnilistele nõuetele;

4.1.5. graafika, mida kuvatakse kampaania veebilehel reklaamtahvlil teenusepakkuja määratud formaadis ja suuruses;

4.1.6. soovi korral: link, mis kujutab endast hüperlinki kampaaniale või kampaaniakoodile, mis kuvatakse kampaanias osalemisest huvitatud isikutele;

4.1.7. mis tahes muu teave, mis tuleneb teenuse või veebilehe olemusest.

4.2. Vastuseks reklaamitaotlusele võib teenuseosutaja koostada ja saata teenuse saajale pakkumise lepingu sõlmimiseks. Pakkumine kehtib 30 päeva alates saatmisest.

4.3. Teenuseosutaja pakkumisele vastuseks peab teenuse saajale talle saadetud pakkumises toodud tingimustel reklaamtahvli kasutamiseks pakkumise kinnitama, vastates e-kirjaga aadressile, kust pakkumine saadeti, või saates muudetud pakkumise. Muudetud pakkumine kehtib 30 päeva. Kui teine pool seejärel muudetud pakkumise vastu võtab ning selles võivad pooled hiljem veel muudatusi teha, kehtivad käesolevates kasutustingimustes lepingute sõlmimise kohta toodud sätted seni, kuni pooled pakkumise (või hiljem muudetava pakkumise) otseselt vastu võtavad või tagasi lükkavad. Pakkumisega (või muudetud pakkumisega, mida võidakse hiljem muuta) vaikimisi nõustumist ei loeta nõustumiseks.

4.4. Pakkumise vastu võtnud isik peab esitama kinnituse, mille suhtes kohaldatakse õiguslikke sanktsioone ja milles kinnitab, et tal on õigus tegutseda teenuse saaja nimel või iseseisvalt kampaania korraldajana või teenuse saaja juristi, vahendaja või partnerina partnerluses või kapitaliühingu või muu juriidilise isiku juhtorganis. Pakkumise vastu võtnud isik vastutab valeandmete esitamise ja teenuseosutaja varale valeandmete esitamisega põhjustatud kahjustuste eest.

4.5. Kui pakkumine (või muudetud pakkumine, mida võidakse hiljem muuta) kinnitatakse, sõlmitakse käesolevate kasutustingimuste ja pakkumise alusel reklaamtahvli teenuse osutamise leping. Kampaaniat puudutav teave avaldatakse reklaamtahvlil pakkumises toodud tähtaja jooksul. Teenuse osutamise igas etapis uuendavad/parandavad teenuse saaja ja teenuseosutaja kampaaniaga seotud teavet viivitamatult. Teenuseosutaja võib samuti teavet parandada. Muude sätete puudumise korral saadetakse teave teabe parandamise vajaduse kohta teenuseosutaja e-posti aadressile.

4.6. Olenemata pakkumisega seotud korraldustest ei tohi klient lepingu alusel kampaaniat ega materjale pakkuda ning teenuseosutajal on õigus kampaania reklaamtahvlilt eemaldada, kui tal on põhjendatud kahtlus, et:

4.6.1. tegemist on ebaausa turutavaga,

4.6.2. see sisaldab kampaania kohta valeinfot,

4.6.3. kampaania mõjutab kasutajaid või tarbijaid;

4.6.4. see on vastuolus üldlevinud põhimõtetega,

4.6.5. see mõjutab teenuseosutajat või kahjustab tema mainet;

4.6.6. see sisaldab mõisteid (väljendeid), mida peetakse ebaseaduslikuks või mille kasutamine tooks kliendile või teenuseosutajale juriidilise vastutuse, sealhulgas mõisteid, mis võivad diskrimineerida kolmandaid isikuid või rikkuda nende isiklikke õigusi.

5. VASTUTUS

5.1. Teenuseosutajal on õigus, kuid mitte kohustus kontrollida teenuse saaja või teenuseosutaja esitatud väiteid, tingimusi ning teenuse saaja või teenuseosutaja edastatud sõnumi, teabe või kampaania sisu ega vormi. Teenuseosutaja kontrollib ainult kampaania vastavust kohalduvatele õigusaktidele ja tavadele, enne kui selle lõplikult heaks kiidab (isegi kui teenuseosutaja soovib seda muuta). Teenuseosutaja osutab ainult reklaamtahvli kasutamise teenuseid (täpsustatud käesolevate kasutustingimuste punktis 3) ja ei vastuta:

5.1.1. kampaaniatega ega nendes osalemisega kaasnevate mis tahes kahjude käsitlemise eest;

5.1.2. kampaania korraldaja poolt kampaania kohta esitatud teabe täpsuse ega õigsuse eest;

5.1.3. kahjude eest, mis tulenevad teenuseosutaja poolt reklaamtahvli teenuse kasutamisest, kui sellega rikutakse käesolevaid kasutustingimusi või pakkumise tingimusi;

5.1.4. kahjude eest, mis tulenevad esitatud andmete alusel korrektselt esitatud kampaaniast, kui sellised andmed osutuvad valeks või puudulikuks;

5.1.5. volitamata kolmandate isikute poolt teenuse kasutamise eest ega teenuse kasutamist võimaldavate andmete avaldamise eest;

5.1.6. veebilehe toimimises tekkivate katkestuste eest, kui need ei ole tingitud teenuseosutajast.

5.2. Teenuse saaja vastutab täielikult õiguslike tagajärgede eest ja hüvitab teenuseosutajale täielikult kõik vaidlused, nõuded, menetlused, kahjud, kulud (sealhulgas ekspertide või advokaatide kulud), arveldused ja nõuded, mis tulenevad otseselt või kaudselt kolmanda isiku nõudest seoses teenuse osutamisega või on sellega seotud ning mille on põhjustanud kliendi poolt lepingu mittenõuetekohane täitmine (eelkõige punktis 4.6 sätestatud kohustuse rikkumine).

5.3. Teenuseosutaja vastutus piirdub igal juhul tegelike kahjude ja summaga, mis moodustab teenuseosutaja lepingulisest tasust kaks korda suurema summa (või 20 eurot, kui lepinguosalised lepivad kokku, et leping on tasuta).

5.4. Eespool sätestatud teenuseosutaja vastutuse piiramine ei ole seotud kasutajale või teenuse saaja tekitatud tahtliku kahjuga ega muude juhtudega, kus kohaldatava õiguse kohaselt ei ole teenuseosutaja vastutuse piiramine võimalik.

6. REKLAAMTAHVLI TEENUSE LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

6.1. Lepingu lõppemisel või lõpetamisel enne lepingu tähtaega ei ole teenuseosutajal lepingu lõpetamise või lõppemise kuupäevast alates enam õigust reklaamtahvlit kasutada. Kui teenuse osutamise leping lõpetatakse või see lõpeb enne kavandatud tähtaega, on teenuseosutajal õigus saada lepingu kehtivusajaga proportsionaalset tasu.

6.2. Reklaamtahvli teenuse leping sõlmitakse pakkumises määratud ajaks.

6.3. Teenuseosutajal on õigus reklaamtahvli teenuse leping viivitamata lõpetada, kui:

6.3.1. Teenuse saaja rikub käesolevaid kasutustingimusi, eelkõige punkti 4.6,

6.3.2. teenuse saaja rikub teenuse kasutamisega seotud seadusesätet või kolmanda isiku õigusi;

6.3.3. teenuseosutaja avastab, et teenuse saaja on teenust kasutanud üldtunnustatud normidega vastuolus;

6.3.4. teenuseosutaja avastab, et teenuse saaja on kasutanud reklaamtahvlit vastupidiselt teenuse eeldustele, eesmärkidele või ulatusele,

6.3.5. teenuseosutaja avastab, et teenuse saaja on tegelenud veebilehe või selle osa turvalisust ohustava tegevusega.

6.4. Olenemata punkti 6.3 sätetest on teenuseosutajal õigus lõpetada teenuse osutamise leping 7 (seitsme) päeva pikkuse etteteatamisega, kui reklaamtahvli kasutamine tühistatakse või teenuse osutamine katkestatakse või selle kasutusulatust muudetakse ning teenust ei ole võimalik pakkumises kokku lepitud ulatuses pakkuda.

6.5. Kui mõni asjaolu on ülaltoodud punktide 6.3 ja 6.4 valguses oluline põhjus, võib teenuseosutaja otsustada teenuse osutamise lepingu koheselt lõpetada vastavalt punktile 6.3 või punktis 6.4 toodud etteteatamisajaga.

6.6. Kui teenuseosutaja soovib teenuse osutamise lepingut lõpetada, peab ta lõpetamisteate saatma teenuse saaja e-posti aadressile või esitama selle muul viisil.

6.7. Teenuseosutajal on õigus teenuse osutamise käigus saadud teenuse saaja andmeid, eelkõige saadetud e-kirju säilitada, et tagada enda õigused ja võimalikud nõuded.

7. ISIKUANDMED

7.1. Kogu teave, mis on seotud isikuandmete töötlemisega seoses reklaamtahvli teenuse kasutamisega, on esitatud privaatsuspoliitikas

8. LÕPPSÄTTED

8.1. Kui käesolevate kasutustingimuste mis tahes säte osutub kehtetuks või ebaseaduslikuks, jäävad muud kasutustingimuste sätted kehtima. Kehtetu või ebaseaduslik säte asendatakse muu kehtiva ja seadusliku sättega, mis oma sisult vastab käesolevate kasutustingimuste eesmärgile.

8.2. Käesolevaid kasutustingimusi reguleerivad Poola seadused. Kõik teenusepakkuja ja teenuse saaja vahelised vaidlused, mis tekivad seoses reklaamtahvli teenuste osutamisega, lahendab kohus, mille jurisdiktsioonis on teenusepakkuja asukoht.

8.3. Teenuseosutajal on õigus kasutustingimusi muuta järgmistel olulistel põhjustel:

8.3.1. Vajadus kohandada kasutustingimusi vastavalt osutatava reklaamteenusega seotud õigusaktide sätetele,

8.3.2. Vajadus kohandada teenuseosutaja tegevust vastavalt pädeva avaliku või kohaliku asutuse soovitustele (korraldustele/otsustele/suunistele) või kohtuotsusele,

8.3.3. Reklaamtahvli funktsioonide laiendamine või muutmine, eelkõige uute teenuste lisamine või teenuste ulatuse muutmine,

8.3.4. Teenuseosutaja tegevuse ulatuse või laadi muutmine;

8.3.5. Vajadus kohandada käesolevaid kasutustingimusi vastavalt teenuste osutamisega seotud parimatele tavadele, sealhulgas kasutajate kaitse parimatele tavadele,

8.3.6. Vajadus käesolevates kasutustingimustes ilmseid kirjavigu parandada,

8.3.7. Teenuse kasutamisega seotud uute riskide või ohtude esinemine, selliste riskide või ohtude muutumine või teenuse kasutamisega seotud spetsiifiliste riskide või ohtude maandamine,

8.3.8. E-posti aadresside, sealhulgas käesolevates kasutustingimustes toodud hüperlinkide muutmine,

8.3.9. Teenuse osutamise lepingu sisu salvestamiseks, kaitsmiseks või kasutajale kättesaadavaks tegemiseks kasutatavate meetodite või tehniliste vahendite muutmine;

8.3.10. Muudatused teenuseosutaja andmetes, mis on toodud käesolevates kasutustingimustes, sealhulgas nimes, telefoninumbrites ja e-posti aadressides.

8.4. Teenusepakkuja teavitab kasutustingimuste muutumisest, saates teenuse saajale teenuse tingimuste muutumise kohta informatsiooni koos kasutustingimuste ühtse tekstiga e-posti teel teenuse saaja e-posti aadressile. Teenuse saaja loetakse teenuse tingimuste uue sisuga nõustunuks, kui ta ei ole teenuste osutamise lepingut lõpetanud 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates teenusetingimuste muudatuse kohta teabe saamisest e-postile.

8.5. Kliendil ei ole õigust lepingust tulenevaid nõudeid kolmandale isikule üle anda ilma teenuseosutaja kirjaliku nõusolekuta.