See leht kasutab küpsiseid. Lisateave nende kasutamise ja seadete muutmise kohta. Selle saidi kasutamisel nõustute küpsiste kasutamisega vastavalt teie praegustele brauseriseadetele. Lisateavet meie lehelt privaatsuspoliitika
  1. Kodu
  2. Tingimused

Kasutustingimused

1. INFO ETTEVÕTTE KOHTA

1.1. Allpool olevad mõisted esitas ja neid kasutab ettevõte Inter Cars SA, mille registreeritud asukoht on Varssavi (aadress: 02-903 Varssavi, ul. Powsińska 64), Poola ning mis on kantud Varssavi pealinna Varssavi ringkonnakohtu peetava riiklike kohtute registri ettevõtjate registrisse, riigikohtu registri XIII kaubandusosakonna numbri all: 0000008734, NIP (maksumaksja identifitseerimisnumber) number: 1181452946, riiklik äriregistri number REGON: 014992887, e-post: info@intercars.com.pl ja veebileht http://www.intercars.com.pl/.

1.2. Kasutaja ja mis tahes muu isik võivad teenusepakkujaga ühendust võtta, kasutades selleks punktis 1.1 sätestatud kontaktandmeid ja järgmisi kontaktandmeid:

1.2.1. e-posti aadress: info.ee@motointegrator.com

1.2.2. veebileht: www.motointegrator.com/ee/et/kontakt

1.3. Reguleerimisala, milles käesolevad tingimused reguleerivad teenuste pakkumist elektroonilises vormis, moodustavad need tingimused, mida on kirjeldatud 18. juuli 2002. aasta IT-teenuste osutamise seaduse punktis 8 (Journal of Laws 2007, punkt 1219, muudetud kujul)

1.4. Igaüks saab käesolevate tingimuste sisuga tasuta tutvuda ja neid lugeda.

2. MÕISTED

Järgmistel nendes mõistete loetelus kasutatavatel suurtähtedega algavatel nimedel on järgmine tähendus:

2.1. Capital Group” – selle all mõistetakse Inter Cars SA-d ja kõiki teisi ettevõtteid, mille suhtes Inter Cars SA on 29. septembri 1994. aasta raamatupidamisseaduse (Journal of Laws 2018, punkt 395, muudetud kujul) tähenduses: i) kontrolliv üksus otseselt või kaudselt (teiste otseselt tütarettevõtjate kaudu), (ii) tütarettevõtja, (iii) sidusüksus, (iv) alluv üksus.

2.2. Infotelefon” – toimiv ja seda toetab teenusepakkuja telefonikeskus, sealhulgas meeskond töötajaid ja tehniline taristu. Infotelefoni peamine tegevusala on kontakt Kasutajaga Broneerimisteenuse osutamisel (nt lepitakse kokku kuupäeva ja kellaaeg, mil Kasutaja külastab Autoremonditöökoda).

2.3.Arvustused” – tähendab teavet (kommentaare), mille Kasutaja esitab IT-süsteemile MI-Service funktsioone kasutades vastavalt tingimuste punktile 3.10. Pärast teenusepakkuja poolt heakskiitmist kuvatakse Arvustus MI Service’is Autoremonditöökoja juures, mille kohta see käib, jaotises „Arvustused” - valikuliselt koos Autoremonditöökoja vastusega. Arvustuse esitamiseks MI Service’is on Kasutaja kohustatud jätma oma täisnime, e-posti aadressi, telefoninumbri, automargi ja sõiduki mudeli ning Autoremonditöökoja külastuse kuupäeva.

2.4.Tarbija” – tähendab tarbijat vastavalt 23. aprilli 1964. aasta seaduse artikli 221 määratlusele. Tsiviilseadustik (Journal of Laws 2017, artikkel 459, muudetud kujul).

2.5.Tingimused“ – on käesolevad Teenusepakkuja koostatud ja kasutusel olevad Tingimused.

2.6.MI Service – IT-süsteemi baasil toimiv veebipõhine teenus, millel on autoremonditöökodade otsingumootori funktsioon, mis on veebis saadaval domeeniaadressil: www.motointegrator.com/ee/et/.

2.7.IT-süsteem” – on Teenusepakkuja info- ja sidetehnoloogial põhinev süsteem, mida kasutatakse Teenuste osutamiseks, sealhulgas eelkõige MI-Service’i kasutaja graafilised liidesed.

2.8. Leping“ – on Tingimusi järgiv Teenusepakkuja ja Kasutaja vaheline Teenuste osutamise leping. Juhul kui Teenusepakkuja sõlmib Lepingu Tarbijast Kasutajaga, on Lepingul kaugleppe vorm ja olemus, nagu on kirjeldatud tarbijakaitseseaduses.

2.9.Teenus“ – on Tingimuste punktis 3.1 määratletud MI-Service’i piires osutatav Teenus, mida Teenusepakkuja osutab IT-süsteemi abil.

2.10. Autoremonditöökoja teenused” – on teenused, mida konkreetne autoremonditöökoda pakub vastavalt Teenusepakkuja teadmistele ja mida on võimalik Kasutaja jaoks pakkuda ning mille teave on esitatud MI Service’is. MI Service’is esitatav teave Autoremonditöökoja teenuste kohta ei ole tsiviilseadustiku kohane pakkumine (Journal of Laws 2017, artikkel 459, muudetud kujul).

2.11.Teenusepakkuja” või „Ettevõte” – selle all mõeldakse ettevõtet Inter Cars SA, mille registreeritud asukoht on Varssavi (aadress: 02-903 Varssavi, ul. Powsińska 64), Poola ning mis on kantud Varssavi pealinna Varssavi ringkonnakohtu peetava riiklike kohtute registri ettevõtjate registrisse, riigikohtu registri XIII kaubandusosakonna numbri all: 0000008734, NIP (maksumaksja identifitseerimisnumber) number: 1181452946, riiklik äriregistri number REGON: 014992887, e-post: info@intercars.com.pl ja veebileht http://www.intercars.com.pl/.

2.12.Tarbija õiguste seadus” – 30. mai 2014. aasta seadus tarbijate õiguste kohta (Journal of Laws 2017, artikkel 683, muudetud kujul).

2.13.GDPR” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus).

2.14. „Kasutaja“ – üksus, kellel on vastavalt seadusesätetele õigus sõlmida Leping, üksus, kes kasutab MI-teenust mis tahes viisil, eriti üksus, kes kuvab (külastab) MI-Service’i veebilehte. Arusaamatuste vältimiseks mõistetakse, et “Kasutaja” tähendab peamiselt isikut, kes sõlmis Teenusepakkujaga Teenuste osutamise lepingu.

2.15.Autoremonditöökoda” – tähendab kolmandat isikut, kes haldab autoremonditöökoda või osutab autoteenuseid (nt autoremonditöid), kes teeb Teenusepakkuja või Capital Groupi üksusega koostööd eraldi lepingu alusel. Kehtiv Autoremonditöökodade loetelu (register) ja nende aadressid on saadaval MI Service’is aadressil www.motointegrator.con/ee/et/.

2.16.Autoremonditöökodade tutvustus“ – tähendab andmete ja teabe kogumit Autoremonditöökoja kohta (sealhulgas Autoremonditöökoja aadress, kontaktandmed ja teave Autoremonditöökoja teenuste hindade kohta, mida Autoremonditöökoda vastavalt Teenusepakkuja parimatele teadmistele teostab, juhul kui Kasutaja kavatseb kasutada Autoremonditöökoja teenuseid), mis on esitatud MI Service’is. Autoremonditöökoja tutvustus ei ole tsiviilseadustiku eeskirjade kohaselt pakkumine (Journal of Laws 2017, artikkel 459, muudetud kujul).

3. ÜLDSÄTTED (TEENUSTE LIIGID JA KOHALDAMISALA)

3.1. Teenusepakkuja osutab MI-Service’is järgmisi Teenuseid:

3.1.1. Veebiteenus – teenus, mis peab Kasutaja individuaalsel nõudmisel edastama andmeid ja teavet, mis on saadaval MI Service’i üldkasutataval veebilehel, kuvades MI Service’i veebilehte kindlaksmääratud URL-i aadressil ja võimaldades lisada Arvustusi ja kasutada MI Service’i IT-süsteemi (MI Service’i funktsioonid). Veebiteenus hõlmab eelkõige järgmisi funktsioone:

a) MI Service’i üldkasutatavate alamlehtede (st MI Service’i alamlehtede otsimine ja sirvimine, mis ei vaja registreerimist ja sisselogimist), sirvimine;

b) Autoremonditöökoja tutvustuse, mis on saadaval MI Service’i üldkasutatavatel alamlehtedel, vaatamine;

c) MI Service’i IT-süsteemide, mida kasutatakse broneerimisteenuste tellimiseks (elektroonilised vormid jne), pakkumine;

d) MI Service’is avaldatud Arvustuste sirvimine;

e) MI Service’i funktsioone kasutades Arvustuste lisamine eesmärgiga kuvada neid MI-Service’is vastavalt punktis 3.10 kirjeldatud reeglitele.

3.1.2. Broneerimisteenus – teenus, mis hõlmab Teenusepakkuja poolt reaalsete toimingute tegemist, et broneerida Kasutaja külastus Autoremonditöökotta (st Kasutaja külastus Autoremonditöökoja ruumides), eriti selleks, et teha Kasutaja jaoks võimalikuks valitud Autoremonditöökoja teenuse valimine.

3.1.3 Reklaamtahvli teenus - funktsioon, mis teeb kolmandatest osapooltest partneritele rakenduse süsteemis kättesaadavaks spetsiaalse veebiruumi, mida on võimalik kasutada enda või teiste teenusepakkujatega koostöös korraldatud reklaamide avaldamiseks.

3.2. MI Service’it ja/või teenuseid kasutades kinnitate, et veebilehel www.motointegrator.com/ee/et/privaatsuspoliitika on saadaval Privaatsuspoliitika, mis juhib ja reguleerib isikuandmete kasutamist, töötlemist ja edastamist Teenusepakkuja poolt.

3.3. Veebiteenus on saadaval kõigile, ilma et oleks vaja MI Service’is registreeruda. Iga Kasutaja saab sirvida MI Service’i üldkasutatavaid veebilehe lehekülgi.

3.4. Broneerimisteenus on saadaval kõigile, ilma et oleks vaja MI Service’is registreeruda, arvestades käesolevate Tingimuste punkti 3.11.

3.5. Veebiteenuse leping on tähtajatu ja see sõlmitakse hetkel, kui postitatakse URL-i päring, mis tagastab Kasutajale edukad tulemused oma veebibrauseri aknas, MI Service’i mis tahes saadaolevatelt lehtedelt või Kasutaja klõpsamisel hüperlingil, mis suunab MI Service’i veebilehe ükskõik millisele üldkasutatavale lehele (st MI Service’i külastamine). Veebiteenuse leping lõpetatakse hetkel, mil Kasutaja lahkub MI Service’ist.

3.6. Broneerimisteenuste Teenuslepingut saab sõlmida ja lõpetada vastavalt käesolevate Tingimuste punktis 7 kirjeldatud reeglitele.

3.7. Teenuseid pakutakse Kasutajale ilma kohustuslike tasudeta Teenusepakkujale. Kasutaja kannab Internetiühenduse kulud vastavalt Kasutaja lepingule telekommunikatsiooniettevõttega (internetiteenuse pakkuja).

3.8. Teenusepakkuja annab teada, et ei võta Kasutajalt sissemakseid ega nõua Kasutajalt rahalist käendust.

3.9. Teenusepakkuja annab teada, et MI Service’il puudub e-poe funktsioon ja Teenuse pakkuja ei müü MI Service’i kaudu mistahes kaupu. „Külasta poodi”, mis on nähtav paneelivahekaardil on ainult välisele teenusele viitav hüperlink. Kaupade ostmine sellisest kolmanda osapoole kauplusest toimub eraldi lepingu alusel, mis sõlmitakse seda kauplust haldava kolmanda osapoole ja selle kasutaja vahel, ilma et Teenusepakkuja osaleks selle lepingu täitmises. Teenusepakkuja ei vastuta ülaltoodud kolmanda osapoole e-poe teabe ja tegevuse eest.

3.10. Veebiteenuse osana saab Kasutaja MI Service’i (vorm, mis asub Autoremonditöökoja tutvustuses, jaotises „Arvustused”) funktsioonide kaudu sisestada Arvustuse konkreetse Autoremonditöökoja kohta.

3.10.1. MI Service’ile Arvustuse esitamiseks on Kasutaja kohustatud:

a) täitma ülevaatusvormi, esitades oma isikuandmed, sealhulgas täieliku nime, e-posti aadressi, telefoninumbri, sõiduki margi ja mudeli ning Autoremonditöökoja külastuse kuupäeva;

b) nõustuma tingimustega.

3.10.2. Teenusepakkuja kontrollib (aktsepteerib) Kasutaja sisestatud Arvustusi. Teenusepakkuja annab teada, et ei sekku Arvustuste sisusse, kuid jätab endale õiguse keelduda Arvustuse avaldamisest, kui selle sisu on vastuolus seadusega, vastuolus kehtestatud tavaga või kui see rikub Tingimusi. Eelkõige võib Teenusepakkuja keelduda sellise sisu avaldamisest, mis:

a) on mingil viisil vastuolus ühiskonna moraaliga ja/või on vastuolus seaduste ja/või põhimäärustega;

b) soodustab etnilist, usulist (reliogiosset) diskrimineerimist või sisaldab materjale, mis on seotud fašismi, pornograafiaga või mida peetakse tavaliselt labaseks või vägivaldseks;

c) rikub usulisi veendumusi või on vastuolus Tingimuste punktis 4.1 sätestatud nõuetega;

d) sisaldab reklaamsisu või muid kommertsmaterjale;

e) sisaldab linke teistele veebilehtedele, eriti konkureerivatele teenustele;

f) sisaldab teiste üksuste isikuandmeid, kontaktandmeid või aadresse;

g) ei ole seotud arvustatava Autoremonditöökojaga;

h) on rämpspost;

i) on kirjutatud tahtlikus vastuolus grammatika- ja õigekirjareeglitega või selgelt loetamatu kujul.

j) Arvustuste arv ühe autoteeninduse külastuse kohta on piiratud ühe arvustusega. Iga järgnev arvustus sama autoteeninduse külastuse kohta on kehtetu.

3.10.3. Arvustuse kontrollimiseks võib Teenusepakkuja Kasutajaga ühendust võtta, kasutades selleks Kasutaja e-posti aadressi või telefoninumbrit, mille Kasutaja on Arvustuse vormi sisestanud.

3.10.4. Mis tahes ja kogu Teenusepakkuja poolt käesolevate Tingimuste kohaselt algatatud suhtluse osas annavad nii Kasutaja kui ka Tarbija kui Kasutaja nõusoleku selliste teadete saamiseks, nagu on sätestatud käesolevates Tingimustes.

3.10.5. Kui konkreetne Arvustus on Teenusepakkuja poolt positiivselt kontrollitud (aktsepteeritud), avaldatakse see MI Service’is, Autoremonditöökodade tutvustuses (jaotises „Arvustused”).

Konkreetse Arvustuse negatiivse kontrollitulemuse (tagasilükkamise) korral teavitab Teenusepakkuja Kasutajat asjaolust, saates e-kirja Arvustuse vormis sisestatud aadressile ja kõike seda tingimusel, et Kasutaja ei ole loobunud sellisest suhtlusest. Kui Kasutaja loobub sellisest suhtlusest, ei ole Teenusepakkujal kohustust teavitada Kasutajat ülalnimetatud negatiivsest kontrolltulemusest, st konkreetse Arvustuse tagasilükkamisest.

3.10.6. Teenusepakkuja võimaldab Autoremonditöökojal vastata Kasutaja esitatud Arvustusele. Sel eesmärgil antakse Arvustuse ülevaade enne avaldamist Arvustusega seotud Autoremonditöökojale.

3.10.7. Arvustuses nähtav Autoremonditöökoja hinne on keskmine väärtus, mis arvutatakse Kasutaja Arvustuse vormis esitatud hinnangute alusel. Hinnangus võetakse arvesse: üldmuljet Autoremonditöökoja külastusest, Teenuse kvaliteeti, täpsust, kuluhinnangute järgimist, puhtust ja esteetikat.

3.10.8. Teenusepakkuja teatab, et MI Service’is esitatud Arvustuses on avalikult nähtav: eesnimi ning auto mark ja mudel, mille Kasutaja on esitanud Arvustuse vormis, selle avaldamise kuupäev ja Autoremonditöökoja vastus (vajaduse korral).

3.10.9. Arvustust sisestades võib Kasutaja vastavalt lehel www.motointegrator.con/ee/et/privaatsuspoliitika kättesaadavale privaatsuspoliitikale ja kohaldatavatele eeskirjadele anda nõusoleku:

a) oma e-posti aadressi ja telefoninumbri kättesaadavaks tegemiseks teistele Capital Groupi ettevõtetele turunduseesmärkidel;

b) oma e-posti aadressi ja telefoninumbri kättesaadavaks tegemiseks teistele Capital Groupi ettevõtetega koostööd tegevatele üksustele turunduseesmärkidel;

c) saada Teenusepakkujatelt ja teistelt Capital Groupi ülalnimetatud üksustelt ja Capital Groupiga koostööd tegevatelt üksustelt turundusteavet oma e-posti aadressile;

d) saada Teenusepakkujalt ja teistelt Capital Groupi üksustelt telefonitsi ülalnimetatud üksuste ja Capital Groupiga koostööd tegevate üksustega seotud teavet.

3.10.10. Teenusepakkuja annab käesolevaga teada, et Arvustuse vormis saadetud andmeid, sealhulgas isikuandmeid, nagu on mõistetud GDPR-i artiklis 4, töötleb Teenusepakkuja, et kontrollida nende autentsust.

Need andmed, välja arvatud esitatud kontaktandmed, võidakse edastada Autoremonditöökojale kui isikuandmete vastuvõtjale, et kontrollida, kas Arvustus on seotud tegeliku külastusega, vastavalt privaatsuspoliitika sätetele, mis asuvad aadressil: www.motointegrator.com/ee/et/privaatsuspoliitika .

3.11. Broneerimisteenus ja Arvustuse esitamise funktsioon ei pruugi olla saadaval seoses konkreetse riigi territooriumil asuvate Autoremonditöökodadega. Need Tingimused kehtivad ulatuses, milles Kasutajatele Teenuseid/funktsioone seoses konkreetse riigi territooriumil asuvate Autoremonditöökodadega pakutakse.

4. EBASEADUSLIKU SISU ESITAMISE KEELD

4.1. Teenuste kasutamise ajal ei või Kasutaja edastada ebaseaduslikku sisu, sealjuures sellise sisu, mis:

4.1.1. rikub teiste inimeste õigusi, eriti omandiõigusi või isiklikke autoriõigusi, ärisaladusi, tööstusomandi õigusi, samuti teiste isikute isiklikke õigusi;

4.1.2. toetab või levitab radikaalse sotsiaalse hoiaku, eriti igasuguse soolise, vanuse, puude, rassi, usu, rahvuse, poliitiliste või sotsiaalsete veendumuste, ametiühingusse kuuluvuse, etnilise päritolu, usu või seksuaalsuse alusel diskrimineerimist;

4.1.3. õhutab kuriteo toimepanemist;

4.1.4. rikub kehtivaid seadusi.

4.2. Kasutaja, kes saab teavet selle kohta, et MI Service’i mis tahes sisu ei vasta kehtivatele seadustele või Teenuse tingimustele, võib sellest asjaolust teavitada Teenusepakkujat, saates sõnumi e-posti aadressile: info.ee@motointegrator.com.

4.3. Ametliku teate või usaldusväärse teabe saamise korral Kasutaja avaldatud sõnumi ebaseadusliku sisu kohta on Teenuse pakkujal õigus keelata juurdepääs ülalnimetatud sisule.

4.4. Kasutajal on keelatud kasutada MI Service’it ja teenuseid viisil, mis võib põhjustada häireid IT-süsteemi või mõne selle elemendi töös.

5. TEHNILISED TINGIMUSED JA RISKID

5.1. Teenuste kasutamine, sealhulgas MI Service’i enda kasutamine on võimalik ainult töötava internetiühenduse ja IT-süsteemiga, mis vastab järgmistele minimaalsetele tehnilistele nõuetele:

5.1.1. õigesti seadistatud veebibrauser, mis vastab Microsofti Internet Exploreri standardversioonile, mis pole vanem kui 8.0, Firefoxi versioon mitte vanem kui 26, Chrome'i versioon mitte vanem kui 27 või Mac OS X Safari versioon mitte vanem kui 8.0.;

5.1.2. seadmel peab olema lubatud küpsiste aktsepteerimise valik ja Java Scripti keele aktiivne tõlk.

5.2. Punkti 5.1 resolutsioonid sätestavad tehnilised parameetrid, mis on vajalikud Teenusepakkuja kasutatava IT-süsteemi nõuetekohaseks toimimiseks.

5.3. Teenusepakkuja teatab, et kui Kasutaja ei vasta ülalkirjeldatud tehnilistele miinimumnõuetele, võib Teenuste kasutamine olla võimatu, takistatud või MI Service võib töötada valesti või üldse mitte.

5.4. Platvormi teenuste kasutamisel installitakse küpsisefailid Kasutaja arvutisse. Seda tehakse ainult pärast Kasutaja selget nõusolekut, mis on väljendatud eelkõige tema brauseri sobivate seadistustega.

5.5. Lisateavet MI Service’is kasutatud küpsisefailide kohta leiab aadressilt www.motointegrator.com/ee/et/privaatsuspoliitika .

5.6. Teenuste osutamise lepingu kontrollimiseks salvestatakse andmed Teenusepakkuja serverite andmebaasi koos teabega Tingimustega nõustumise kohta.

5.7. Teenusepakkuja kasutab järgmisi meetodeid ja tehnilisi vahendeid, mida kasutatakse kontaktivormis tuvastatud andmete vigade tuvastamiseks, nagu on kirjeldatud Tingimuste punktis 7.4 (st Broneerimisteenuste osutamise lepingute sõlmimine):

5.7.1. sisestatud andmete kontrollimine;

5.7.2. andmete automaatne täitmine.

5.8. Teenuste osutamise kohta sõlmitud Lepingu sisu kinnitab, kaitseb ja pakub:

5.8.1. Lepingu sisu esitamist MI Service’is aadressil www.motointegrator.com/ee/et/kasutajatingimused;

5.8.2. Tingimuste lugemise kontrollimist Kasutaja poolt.

5.9. Teenusepakkuja teatab, et Teenuste kasutamine kannab riski ja võimalust leida krüptosüsteemi nõrkus ja avada kaitstud IT-süsteem isikuandmete või muu teabe saamiseks.

6. TEENUSLEPINGUST LOOBUMINE

6.1. Kasutajal on Tarbijana õigus Teenuslepingust loobumisega loobuda veebiteenustest ja broneerimisteenustest 14 päeva jooksul pärast Lepingu sõlmimist ilma põhjust esitamata. Tähtaja täitmiseks piisab korraliku avalduse saatmisest enne tähtaega.

6.2. Tähtaeg määratakse Veebiteenuste Lepingu või Broneerimisteenuste Lepingu sõlmimise hetkel – neliteist päeva pärast selle sõlmimise kuupäeva.

6.3. Loobumise täideviimiseks on Kasutaja kohustatud teavitama Teenusepakkujat Lepingust loobumise otsusest selgesõnalise avaldusega (nt e-posti või posti teel saadetud avaldusena).

6.4. Teenusepakkuja saab Veebiteenuste või Broneerimisteenuste lepingu osas Lepingust loobumise avaldust esitada vormil, mis on sätestatud tarbijaõiguste seaduse lisas 2.

6.5. Kui Kasutaja saadab Veebiteenuste lepingu või Broneerimisteenuste lepingu osas Lepingust loobumise avalduse elektrooniliselt, saadab Teenusepakkuja Kasutajale viivitamatult selle kättesaamist kinnitava e-kirja.

6.6. Veebiteenuste või Broneerimisteenuste lepingu osas Lepingust loobumise korral loetakse selline Leping lõppenuks.

6.7. Punktide 6.1 - 6.6 sätteid kasutatakse ainult nende Kasutajate jaoks, kes sõlmisid Veebiteenuste lepingu või Broneerimisteenuste lepingu Tarbijana (st kui Kasutajad on Tarbijad).

7. BRONEERIMISTEENUS

7.1. Autoremonditöökodade ajakohane loetelu on saadaval aadressil www.motointegrator.com/ee/et

7.2. Veebiteenuseid kasutades saab Kasutaja sirvida Autoremonditöökodade tutvustusi.

7.3. Broneerimisteenuste lepingu osana saab Kasutaja teha broneeringuid vastavalt Autoremonditöökoja teenuse allpool kirjeldatud reeglitele.

7.4. Broneerimisteenuste osutamise lepingu sõlmimine Teenusepakkuja ja Kasutaja vahel toimub järgmiselt:

7.4.1. kui Kasutaja soovib kasutada Broneerimisteenuseid Autoremonditöökoja teenuse tellimiseks (st broneerida külastust Autoremonditöökotta, et võimaldada Autoremonditöökoja teenuste osutamist):

a) läheb Kasutaja MI Service’i alamlehele, kus on nupp „Broneeri külastus“ ja pärast sellel klõpsamist algab Autoremonditöökoja teenuse broneerimise protseduur (s.o Broneerimisteenuse lepingu sõlmimise protseduur);

b) Kasutaja MI Service’i funktsioonide piires (muudel alamlehtedel):

i. valib Autoremonditöökoja teenuse, mida soovib saada valitud Autoremonditöökojas, või teavitab probleemi diagnoosimise vajadusest;

ii. valib Autoremonditöökoja (konkreetne Autoremonditöökoja asukoht), kus Teenus tuleb läbi viia;

iii. esitab oma kontaktandmed, sealhulgas e-posti aadressi ja telefoninumbri;

iv. valikuliselt: esitab sõiduki margi ja mudeli, tootmisaja ning külastuse soovitatud (Kasutajale sobiva) aja ja kuupäeva, mil Kasutaja soovib tulla Autoremonditöökotta, oma nime ja perekonnanime ning lisamärkused;

c) Kasutaja võib anda nõusoleku:

i. oma e-posti aadressi ja telefoninumbri kättesaadavaks tegemiseks teistele Capital Groupi ettevõtetele turunduseesmärkidel;

ii. oma e-posti aadressi ja telefoninumbri kättesaadavaks tegemiseks teistele Capital Groupi ettevõtetega koostööd tegevatele üksustele turunduseesmärkidel;

iii. saada Teenusepakkujalt ja teistelt Capital Groupi ülalnimetatud üksustelt ja Capital Groupiga koostööd tegevatelt üksustelt turundusteavet oma e-posti aadressile;

iv. saada Teenusepakkujatelt ja teistelt Capital Groupi üksustelt telefonitsi ülalnimetatud üksuste ja Capital Groupiga koostööd tegevate üksustega seotud turundusteavet;

d) Kasutaja kinnitab Tingimuste lugemist ja tunnustamist ning annab nõusoleku Tingimuste sisule, märgistades MI Service’i alamlehel vastava kastikese. Kasutaja nõusoleku puudumine ei võimalda Broneerimisteenuste jätkamist ja kehtiva Broneerimisteenuse lepingu sõlmimist;

e) Kasutaja edastab kontaktivormi, klõpsates vastaval nupul. Saates Teenusepakkujale kontaktivormi, tellib Kasutaja Broneerimisteenuste osutamise vastavalt Tingimustele. Teenusepakkujale kontaktivormi saatmise hetk käivitab Teenusepakkuja ja Kasutaja vahel Broneerimisteenuse lepingu sõlmimise.

7.5. Iga kord, kui Broneerimislepingu objekt, sealhulgas Teenusepakkuja tehtud konkreetsete toimingute ulatus, juhul kui Kasutaja registreerib vajaduse broneerida Autoremonditöökoja Teenuse (st soovib külastada konkreetset Autoremonditöökoda selleks, et saada konkreetse Autoremonditöökoja teenuseid), hõlmab tegelikke tegevusi, mille eesmärk on Kasutaja poolt külastamine Kasutaja poolt valitud Autoremonditöökoja ruumides, edastab Teenusepakkuja nende tegevuste raames Autoremonditöökojale Kasutaja kontaktandmed ja isikuandmed, Kasutaja poolt broneerimisteenuste vormis edastatud andmed, sealhulgas isikuandmed, nagu on mõistetud isikuandmete kaitse seaduses. Teenusepakkuja saadab Kasutaja isikuandmed Autoremonditöökotta vastavalt privaatsuspoliitikas kirjeldatud reeglitele, mille leiate aadressilt www.motointegrator.com/ee/et/privaatsuspoliitika.

7.6. Broneerimisteenuse osutamise osana võib Infotelefon Kasutajaga ühendust võtta ja Kasutaja võib Infotelefoniga teabe või märkuste edastamiseks ühendust võtta (näiteks külastuse kellaaja ja kuupäeva kinnitamine jne).

7.7. Teenusepakkuja annab teada, et:

7.7.1. ei taga, et valitud Autoremonditöökoda osutab tegelikult valitud Teenuseid ja et Kasutajal on võimalus selliseid Autoremonditöökoja teenuseid saada MI Service’is toodud tingimustel (sealhulgas nimetatud Autoremonditöökoja teenuste hind);

7.7.2.ei võta Autoremonditöökoja nimel mingeid kohustusi, ei sõlmi Autoremonditöökoja nimel lepinguid ega garanteeri Kasutajale, et Autoremonditöökoda osutab Kasutajale mingeid teenuseid.

7.8. Teenusepakkuja annab käesolevaga teada, et ta ei vastuta Autoremonditöökoja tegevuse ega tegevusetuse ega Autoremonditöökoja poolt Teenuste osutamata jätmise eest.

7.9. Teenusepakkuja ei garanteeri, et Kasutajal on võimalus saada valitud Autoremonditöökoja teenused MI Service’is toodud tingimustel (sealhulgas MI Service’is nimetatud Autoremonditöökoja teenuste hind). Teenusepakkuja on kohustatud näitama üles kõrgeimat professionaalset hoolt, et tagada, et MI Service’is esitatud teave Autoremonditöökoja teenuste kohta on ajakohane ja täpne.

7.10. Kui Kasutaja kasutab Broneerimisteenuseid, ei järgne sellele Kasutaja ja Autoremonditöökoja ega Teenusepakkuja vahel ühtegi Autoremonditöökoja teenuste lepingut (s.o Leping Teenuste kohta, mille Kasutaja on kontaktivormil välja toonud).

7.11. Kui Kasutaja kasutab Broneerimisteenuseid (külastades Autoremonditöökoda), ei ole Kasutaja kohustatud ostma ühtegi Autoremonditöökoja teenust ega sõlmima Autoremonditöökojaga eraldiseisvaid lepinguid.

7.12. Autoremonditöökoja teenuseid pakub konkreetne Autoremonditöökoda Autoremonditöökoja ja Kasutaja vahel sõlmitud eraldiseisva lepingu alusel.

8. TEENUSTE OSUTAMISE NÕUDED

8.1. Kasutajal on õigus esitada pretensioone Teenusepakkuja teostatud Teenuste kohta.

8.2. Pretensiooni võib Teenusepakkujale kätte toimetada mis tahes kujul, sealhulgas:

8.2.1. saata Teenusepakkuja e-posti aadressile, mis on loetletud Tingimuste punktis 1.2.1;

8.2.2. toimetada Teenuse pakkujale kirjalikus vormis, nt. saates selle kulleriga või posti teel Tingimustes sätestatud Teenusepakkuja aadressile või toimetades isiklikult Tingimuste punktis 1.1 sätestatud Teenusepakkuja asukohta.

8.3. Pretensioon peaks sisaldama vähemalt järgnevat: pretensiooni esitaja täielik nimi ja pretensiooni põhjuse kirjeldus.

8.4. Teenusepakkuja tutvub pretensiooniga 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast selle kättesaamist.

8.5. Teenusepakkuja edastab Kasutajale pretensiooni osas viivitamatult vastuse pärast pretensiooniga tutvumist hiljemalt punktis 8.4 sätestatud aja jooksul. Vastus saadetakse e-posti aadressile või kohaletoimetamise aadressile, mille Kasutaja on pretensioonis märkinud. Juhul kui pretensioon ei sisalda andmeid, mis võimaldaksid Kasutajale vastust edastada, ootab see Kasutajat Teenusepakkuja asukohas, et Kasutaja saaks sellele isiklikult järele tulla, Tingimuste punktis 1.1 sätestatud aadressil.

9. REKLAAMTAHVLI TEENUS

9.1 Reklaamtahvli teenus hõlmab endas võimalust avaldada infot autoturu toodete ja teenusetega tegelevate kolmandatest osapooltest partnerite reklaamitegevuste kohta.

9.2. Teenusepakkuja avaldab oma võrguteenuses teavet, mis on seotud kolmandatest osapooltest partnerite poolt korraldatud aktiivsete reklaamitegevustega, eelkõige pakkumistega, mis on:

9.2.1. seotud piiratud saadavusaja, soodushinna või soodustingimustel pakutava teenuse või toote ühikute kogusega;

9.2.2. hinnasoodustused ja/või lisaväärtus, mida pakutakse teenustega kaasnevalt tasuta või eritingimustel;

9.2.3. tasuta tooted või teenused, mida pakutakse üheskoos põhiteenuse või tootega.

9.3. Teenus võimaldab suunata kasutajad otse kolmandast osapoolest partneri veebisaidile (nagu on märgitud Kampaania tellimisvormis) või avaldada kogu teave, nagu sooduskoodid ja tingimused, otse kampaaniate Reklaamtahvlil.

9.4. Kahtluse korral, kes on Korraldaja, eeldatakse, et Teenusepakkuja ei ole Reklaamtahvlil avaldatud kampaaniate korraldaja ega kaaskorraldaja ning kõik küsimused ja pretensioonid tuleb suunata otse Kampaania Korraldajale.

10. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KOHTUVÄLISED VÕIMALUSED

10.1. Tarbijana lepingu sõlminud Kasutajal on õigus pretensioonide lahendamiseks ja nõuete täitmiseks kasutada kohtuväliseid viise. Tarbija võib kasutada lepitus- või kokkuleppemenetlust. Teenusepakkuja teatab, et Tarbija saab saata vaidluse lahendamiseks avalduse kokkuleppemenetluses tarbijakohtusse, kus tegutseb kaubandusinspektsiooni piirkondlik inspektor, või esitada taotluse piirkondlikule kaubandusinspektorile menetluse alustamiseks. Piirkondliku kaubandusinspektsiooni poolt kasutatavad vaidluste kokkuleppemenetlused on kättesaadavad nende registreeritud asukohtades ja piirkondlike kaubandusinspektsioonide veebilehtedel. Lisateavet kohtuväliste nõuete lahendamise viiside kasutamise võimaluste kohta leiab Konkurentsi- ja tarbijakaitseameti veebilehelt ( www.uokik.gov.pl). Muudes riikides kui Poola Vabariik võib Tarbija saata taotluse vaidluse lahendamiseks selle riigi pädevale asutusele, mis on vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus direktiivi 2013/11/EL artikli 4 punkti 1 alapunkti h tähenduses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta otsuses tarbijavaidluste alternatiivse vaidluste lahendamise ning määruse (EÜ) nr 2006/2004 muudatuses ja direktiivis 2009/22/EÜ.

10.2. Kõigist Tarbijaks oleva Kasutaja ja Teenusepakkuja vahel olevatest vaidlustest, kui need tulenevad MI Service’i kasutamisest, saab Kasutaja teatada ODR (Online Dispute Resolution) platvormi abil vaidluste lahendamise objektile, mis on saadaval aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (viite ODR-platvormile leiate MI Service’i alamlehtedelt). ODR-platvormi kasutamine on Kasutaja tarbijaõigus ja mitte kohustus ning see toimub kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 21. mai 2013. aasta määrusega (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste lahendamine võrgukeskkonnas ning määruse (EÜ) nr 2006/2004 muudatuses ja direktiivis 2009/22/EÜ.

11. TEENUSEPAKKUJA VASTUTUSE PIIRAMINE ETTEVÕTJA OSAS

11.1. Teenusepakkuja Teenuse osutamise lepingu sõlmimise korral Kasutajaga, kes tegutseb Lepingu raames ettevõtjana, piirdub Teenusepakkuja terve ja täielik vastutus konkreetse Lepingu osas kuni 5000 Poola zloti (viie tuhande PLN) ulatuses, välja arvatud juhul, kui teatud kohustuslikud regulatsioonid näevad ette teisiti.

11.2. Eespool punktis 10.1 sätestatud Teenusepakkuja vastutuse piiramine ei kehti kahjude korral, mis on Kasutajana tegutsevale ettevõtjale tekitatud tahtlikult ja muudel juhtudel, kui kaudselt siduvate õigusnormide tõttu ei ole Teenusepakkuja vastutuse piiramine võimalik.

11.3. Tõlgendamisest tekkivate kahtluste vältimiseks annab Teenusepakkuja käesolevaga teada, et punktide 10.1–10.2 sätted ei kehti Teenuse osutamise Lepingute suhtes, mis on sõlmitud Teenusepakkuja ja Tarbijana tegutseva Kasutaja vahel.

12. LÕPPSÄTTED

12.1. Tingimused jõustuvad 01.01.2021.

12.2. Käesolevatele Tingimustele kohaldatakse Poola Vabariigi õigust, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 17. juuni 2008. aasta määruse (EÜ) nr 593/2008 (mis käsitleb seadust) artikli 6 punkti 2 kohaldamist lepinguliste kohustuste suhtes (Rooma I), mille kohaselt ei pruugi seaduse valik võtta tarbijalt kaitset, mis on tagatud talle sätetega, millest ei saa kokkuleppega kõrvale kalduda selle riigi õiguse alusel, kus asub tarbija alaline elukoht, tingimusel, et erialatöötaja tegeleb või suunab oma äri- või kutsetegevust sellesse riiki ning leping kuulub sellise tegevuse reguleerimisalasse.

12.3. Käesolevate lepingute alusel sõlmitud tingimuste vaidlustamise lahendab töövõtja asukohajärgne kohus, ilma et see piiraks lepingu artikli 18 (EL) nr 1215/2012 kohaldamist. Euroopa Parlament ja Nõukogu, 12. detsember 2012, kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, mille kohaselt võib tarbija algatada menetluse ka teise lepinguosalise vastu tarbija alalise elukoha kohtus.

12.4. Teenusepakkujal on õigus teha Tingimustes muudatusi allpool loetletud mis tahes oluliste põhjuste ilmnemisel:

12.4.1. vajadus Tingimusi kohandada, et need vastaksid kehtivatele seadustele, mida kohaldatakse MI Service’i osana osutatavate Teenuste suhtes;

12.4.2. vajadus kohandada Teenusepakkuja äritegevust kõigi soovituste (korraldused, laused, juhised) ja riikliku haldusorgani, kohaliku haldusorgani või kohtute volitatud organite otsuste järgi;

12.4.3. MI Service’i funktsionaalsuse väljatöötamine või muutmine, eriti uute Teenuste tutvustamine või olemasolevate reguleerimisala muutmine;

12.4.4. teenustasude kehtestamine;

12.4.5. Teenusepakkuja äritegevuse ulatuse või olemuse muutused;

12.4.6. Teenuste osutamise tehniliste tingimuste muudatused, IT-süsteemi tehniliste nõuete muutused, mis Kasutajal peaksid Teenuste saamiseks olema;

12.4.7. vajadus kohandada Tingimusi parimate tavade kohaselt, mis on seotud Teenuste osutamisega, sealhulgas Kasutajate õiguste kaitseks parimate tavade kohaselt;

12.4.8. vajadus parandada ilmseid kirjavigu, mis võivad ilmneda Tingimustes;

12.4.9. uute, Teenuste kasutamisega seotud riskide ja ohtude tekkimine, selliste riskide või ohtude muutumine või Teenuste kasutamisega seotud riskide ja ohtude kadumine (kõrvaldamine);

12.4.10. elektrooniliste aadresside muutmine, sealhulgas Tingimustesse lisatud hüperlingid;

12.4.11. muudatused Tingimustes kirjeldatud meetodites ja tehnilistes vahendites, mida kasutatakse kontaktivormis tuvastatud andmete vigade tuvastamiseks, nagu on kirjeldatud tingimuste punktis 7.4 (st Broneerimisteenuste osutamise lepingute sõlmimine);

12.4.12. konkreetsete Teenuste osutamise kohta sõlmitud Lepingu kinnitamise, kaitsmise ja sisu pakkumise meetodite ja tehniliste viiside muutmine;

12.4.13. Tingimustes sätestatud Teenusepakkuja andmete muutused, sealhulgas nimi, telefoninumbrid, e-posti aadressid.

12.5. Teenusepakkuja teavitab Tingimustes tehtud muudatustest oma veebilehel.