See leht kasutab küpsiseid. Lisateave nende kasutamise ja seadete muutmise kohta. Selle saidi kasutamisel nõustute küpsiste kasutamisega vastavalt teie praegustele brauseriseadetele. Lisateavet meie lehelt privaatsuspoliitika
  1. Kodu
  2. Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. mõisted

1.1. „Vastutav töötleja“ Inter Cars S.A, mille registreeritud asukoht on Varssavi (aadress: 02-903 Varssavi, ul. Powsińska 64), Poola.

1.2. „Isiklikud andmed“ – igasugune teave füüsilise isiku kohta, mis on tuvastatav või tuvastatav tänu erinevatele füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, psüühilist, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset identiteeti määrava teguri abil, sealhulgas seadme IP-aadress, asukohaandmed, veebitunnused ja muu teave, mis on kogutud küpsisefailide ja teiste sarnaste tehnoloogiate abil.

1.3. „Poliitika“ – käesolev Privaatsuspoliitika.

1.4. „GDPR“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus).

1.5. „Veebileht“ – võrguteenus, mida haldab Vastutav töötleja aadressil www.motointegrator.com.

1.6. „Kasutaja“ – iga füüsiline isik, kes külastab Veebilehte või kasutab üht või mitut käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud teenust või funktsiooni.

2. VEEBILEHE KASUTAMISEGA SEOTUD ANDMETÖÖTLUS

2.1. Tulenevalt Kasutaja veebilehe kasutamisest, kogub Vastutav töötleja andmeid vajalikus ulatuses vastavasisuliste teenuste pakkumiseks ja teeb seda Kasutaja tegevuse kohta veebisaidil. Kasutaja poolt Veebilehe kasutamise käigus kogutud isikuandmete töötlemise üksikasjalikke reegleid ja eesmärke kirjeldatakse allpool.

3. ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA SELLE ÕIGUSLIK ALUS

VEEBILEHE KASUTAMINE

3.1. Kõigi selliste Veebilehte kasutavate isikute andmeid (sh IP-aadress või muud tunnused ning küpsisefailide ja muude sarnaste tehnoloogiate abil kogutud andmed), kes ei ole Veebilehe registreeritud kasutajad (s.t isikud, kellel pole lehel profiili), töötleb Vastutav töötleja:

3.1.1. et osutada elektrooniliselt teenuseid ja pakkuda kasutajatele juurdepääsu veebilehe sisule – antud juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks asjaolu, et see on vajalik lepingu täitmiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b);

3.1.2. analüütilistel ja statistilistel eesmärkidel - antud juhul on töötlemise õiguslik alus vastutava töötleja õigustatud huvi (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) analüüsida kasutajate tegevust ja nende eelistusi, et parandada veebilehe funktsionaalsust ja pakutavad teenused;

3.1.3. võimalike nõuete väljaselgitamine, nende täitmine või enese nõuete eest kaitsmine – töötlemise õiguslikuks aluseks on vastutava töötleja õigustatud huvi oma õiguste kaitsmiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f);

3.1.4. vastutava töötleja ja teiste seotud üksuste turunduslikel eesmärkidel, eelkõige Kasutaja veebikäitumist jälgiva reklaami kuvamisega seotud eesmärkidel – reegleid isikuandmete turunduslikul eesmärgil töötlemiseks on kirjeldatud jaotises pealkirjaga "TURUNDUSLIKUD EESMÄRGID".

3.2. Kasutaja tegevus veebisaidil, sealhulgas tema isikuandmed, salvestatakse süsteemilogidesse (spetsiaalne arvutiprogramm kronoloogilise teabe salvestamiseks sündmuste ja toimingute kohta, mis on vajalikud selliste IT-süsteemide toimimiseks, mida Vastutav töötleja teenuse osutamiseks kasutab). Logidesse kogutud teavet töödeldakse peamiselt teenuste osutamisega seotud eesmärkidel. Vastutav töötleja töötleb teavet ka tehnilistel ja administratiivsetel eesmärkidel, IT-süsteemide turvalisuse tagamiseks, süsteemi haldamiseks ning ka analüütilistel ja statistilistel eesmärkidel. Selles osas on töötlemise õiguslikuks aluseks õigustatud huvi, mida Vastutav töötleja taotleb (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f).

REGISTREERIMINE VEEBILEHEL

3.3. Veebilehel registreerunud isikutel palutakse esitada konto loomiseks ja haldamiseks vajalikud andmed. Konto loomiseks ja haldamiseks nõutud andmete esitamine on vajalik ja selliste andmete esitamata jätmine muudab konto loomise võimatuks.

3.4. Isiklikke andmeid töödeldakse:

3.4.1. et osutada veebisaidil konto ja selle haldamisega seotud teenuseid – töötlemise õiguslikuks aluseks on asjaolu, et see on vajalik lepingu täitmiseks (töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b);

3.4.2. analüütilistel ja statistilistel eesmärkidel ning veebisaidi funktsioonide parendamiseks – töötlemise õiguslik alus on vastutava töötleja õigustatud huvi (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) analüüsida kasutajate tegevust veebilehel ja seda, kuidas nad oma kontosid kasutavad, millised on nende eelistused ja kuidas veebilehte kasutajatele sobivamaks muuta;

3.4.3. võimalike nõuete väljaselgitamine, nende täitmine või enese nõuete eest kaitsmine – töötlemise õiguslikuks aluseks on vastutava töötleja õigustatud huvi oma õiguste kaitsmiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f);

3.4.4. vastutava töötleja ja teiste seotud üksuste turunduslikel eesmärkidel, eelkõige Kasutaja veebikäitumist jälgiva reklaami kuvamisega seotud eesmärkidel – reegleid isikuandmete turunduslikul eesmärgil töötlemiseks on kirjeldatud jaotises pealkirjaga "TURUNDUSLIKUD EESMÄRGID".

3.5. Kui Kasutaja sisestab Veebilehele teiste inimeste isikuandmeid (sealhulgas nimed, aadressid, telefoninumbrid või e-posti aadressid), võib ta seda teha ainult tingimusel, et see ei riku kehtivaid seadusi ega nende isikute õigusi.

GEOGRAAFILISE ASUKOHA ANDMED

3.6. Vastutav töötleja on taganud oma veebisaidil Kasutaja geograafilise asukoha määramise tööriista. Selle funktsiooni kasutamine on vabatahtlik ja see ei ole vajalik veebisaidi nõuetekohaseks kasutamiseks. Geograafilise asukoha andmeid töödeldakse ainult selleks, et võimaldada kasutajal leida omale lähimad vastutavale töötlejale kuuluvad müügipunktid, millest tulenevalt annab andmetöötluse õigusliku aluse Kasutaja nõusolek (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b). Eespool nimetatud andmeid töödeldakse ühekordselt, st Vastutav töötleja ei töötle andmeid püsivalt.

KONTAKTIVORMID

3.7. Vastutav töötleja tagab kõik tehnilised lahendused temaga ühenduse saamiseks elektrooniliste kontaktivormide abil. Vormi kasutamine eeldab isikuandmete esitamist, mis on vajalikud kasutajaga ühenduse võtmiseks ja tema päringule vastamiseks. Päringu vastuvõtmiseks ja selle käsitlemiseks on vaja andmete esitamist ning nende esitamata jätmine muudab nende käsitlemise võimatuks.

3.8. Isikuandmeid töödeldakse saatja tuvastamiseks ja tema poolt kontaktivormis saadetud päringu käsitlemiseks – töötlemise õiguslik alus on töötlemise vajadus teenuse osutamise lepingu täitmiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b).

4. TURUNDUSLIKUD EESMÄRGID

4.1. Vastutav töötleja töötleb Kasutajate isikuandmeid turundustegevuste läbiviimiseks, mis võivad hõlmata järgmisi aspekte:

4.1.1. kuvada Kasutajale turundussisu, mis pole kohandatud tema eelistuste järgi (kontekstipõhine reklaamsisu);

4.1.2. Kasutaja huvidele kohandatud turundusliku sisu kuvamine (käitumuslik reklaamsisu);

4.1.3. huvitavate pakkumiste või sisuga e-kirjade saatmine, mis mõnel juhul võib sisaldada ka äriteavet (uudiskirja teenus);

4.1.4. muude kaupade ja teenustega seonduvate otseturunduslike tegevuste läbiviimine (äriteabe elektrooniline saatmine ja/või telemarketingi tegevus).

4.2. Mõnel juhul kasutab Vastutav töötleja turundustegevuse läbiviimiseks profileerimist. See tähendab, et tänu automaatsele andmetöötlusele on võimalik luua Kasutaja profiil ja hinnata kogutud teabe põhjal valitud Kasutajaid puudutavaid tegureid (nt e-posti aadress, seadme tüüp, kasutatud tehnoloogia, külastuste sagedus ja sõidukimudel), et analüüsida nende käitumist ostjatena ja luua ostuprognoos tulevikuks. See võimaldab kuvatavat sisu paremini sobitada Kasutaja eelistuste ja huvidega.

KONTEKSTIPÕHINE REKLAAMSISU

4.3. Vastutav töötleja töötleb Kasutajate isikuandmeid turunduseesmärkidel seoses Kasutajatele suunatud kontekstipõhise reklaamiga (s.t reklaamiga, mis pole kohandatud Kasutaja eelistustele vastavaks). Nendel juhtudel töödeldakse isikuandmeid seoses vastutava töötleja õigustatud huvi tagamisega (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f).

KÄITUMUSLIK REKLAAMSISU

4.4. Vastutav töötleja ja tema usaldusväärsed partnerid töötlevad kasutajate isikuandmeid (sealhulgas küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kaudu kogutud kasutajate isikuandmeid) turunduslikel eesmärkidel seoses kasutajatele suunatud käitumusliku reklaamsisuga (st reklaami, mis on kohandatud vastavalt Kasutaja eelistustele), sealhulgas isikupärastatud reklaami korduva sihtimisega. Nendel juhtudel hõlmab isikuandmete töötlemine ka kasutajate profiilide koostamist.

4.5. Andmete töötleja usaldusväärsete partnerite loend on leitav siin [link partnerite loendini]

UUDISKIRJAD

4.6. Vastutav töötleja pakub vastavalt reeglitele ja määrustele uudiskirja teenust nendele isikutele, kes tegid oma e-posti aadressi selleks otstarbeks kättesaadavaks. Uudiskirja teenuse osutamiseks on vajalik esitada andmeid, ilma milleta muutub uudiskirja saatmine võimatuks. See kasutajaga suhtlemise vorm võib hõlmata ka profileerimist. See tähendab, et tänu automaatsele andmetöötlusele luuakse Kasutaja profiil ja hinnatakse valitud tegureid (nt e-posti aadress, seadme tüüp, kasutatud tehnoloogia, külastuste sagedus ja sõidukimudel), et analüüsida Kasutajate käitumist ostjatena ja luua tuleviku jaoks ostuprognoos. See võimaldab sisu paremini sobitada Kasutajate eelistuste ja huvidega.

4.7. Isiklikke andmeid töödeldakse:

4.7.1. uudiskirjade saatmise teenuse osutamiseks – töötlemise õiguslik alus on töötlemise vajalikkus lepingu täitmiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b);

4.7.2. kui turundussisu suunatakse Kasutajale uudiskirja vormis – töötlemise, sealhulgas profileerimise õiguslik alus on vastutava töötleja õigustatud huvi (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) seoses uudiskirja saamiseks antud nõusolekuga;

4.7.3. analüütilistel ja statistilistel eesmärkidel – töötlemise õiguslik alus on vastutava töötleja õigustatud huvi (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) analüüsida kasutajate tegevust veebilehel kasutatavate funktsioonide täiustamiseks;

4.7.4. võimalike nõuete väljaselgitamisel ja täitmisel või nõuete vastu kaitsmisel – töötlemise õiguslik alus on vastutava töötleja õigustatud huvi (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f).

OTSETURUNDUS

4.8. Vastutav töötleja võib Kasutaja isikuandmeid kasutada ka turundusliku sisu saatmiseks erinevate kanalite kaudu, s.o e-posti, tekst-/multimeediasõnumi või telefoni teel. Selliseid toiminguid teeb Vastutav töötleja alles siis, kui Kasutaja on selleks nõusoleku andnud. Vastava nõusoleku võib Kasutaja igal ajal tagasi võtta.

4.9. Mõnel juhul võib Vastutav töötleja otseturundustegevust teha ka traditsioonilise postiteenuse kaudu. Sel juhul on Kasutajal samuti õigus oma andmete töötlemist vaidlustada või nõusolek tagasi võtta.

5. SOTSIAALMEEDIA

5.1. Vastutav töötleja töötleb nende kasutajate isikuandmeid, kes külastavad vastutava töötleja profiile sotsiaalmeedias (Facebook, YouTube). Andmeid töödeldakse ainult seoses profiili säilitamisega, kuid ka selleks, et teavitada Kasutajaid vastutava töötleja tegevusest ning reklaamida erinevaid üritusi, teenuseid ja tooteid. Vastutava töötleja isikuandmete töötlemise õiguslik alus ülaltoodud eesmärgil on õigustatud huvi (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) oma kaubamärgi reklaamimiseks.

6. KOMMENTAARIDE POSTITAMINE

6.1. Vastutav töötleja tagab võimaluse postitada Veebilehele kommentaare. Isikuandmete esitamine nõutud väljadel on vabatahtlik, kuid nende esitamata jätmise korral on kommentaari postitamine võimatu. Kõigile kasutajatele nähtavad andmed on: hinnang töökojale, kommentaar ja töökoja külastuse kuupäev. Hinnangu ja kommentaari kontrollimiseks on vajalik esitada ka muid nõutud andmeid. Muude mittevajalikuks märgitud andmete esitamine on vabatahtlik.

6.2. Isikuandmeid töödeldakse vastutava töötleja poolt kommentaari avaldamiseks kättesaadavaks tehtud funktsioonide piires – töötlemise õiguslik alus on töötlemise vajalikkus teenuse pakkumiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b) ja vabatahtlike andmete esitamiseks – töötlemise õiguslikuks aluseks on nõusolek (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a).

7. KÜPSISED JA MUUD SARNASED TEHNOLOOGIAD

7.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis on paigaldatud veebilehte sirviva Kasutaja seadme(te)sse. Küpsised koguvad teavet veebisaidi kasutamise hõlbustamiseks, nt. meenutades Kasutaja varasemaid veebilehe külastusi ja tema tehtud toiminguid.

“TEENUSE KÜPSISED”

7.2. Vastutav töötleja kasutab nn teenuse küpsiseid peamiselt selleks, et pakkuda kasutajale elektrooniliselt teenuseid ja parandada nende kvaliteeti. Vastavalt sellele töötleb andmeid Vastutav töötleja ja muud üksused, kes pakuvad tema nimel analüüsi- ja statistikateenuseid, säilitavad teavet või pääsevad juurde teabele, mis on juba salvestatud Kasutaja veebiseadmetesse (arvuti, telefon, tahvelarvuti jne). Eespool nimetatud eesmärgil kasutatud küpsisefailide hulka kuuluvad:

7.2.1. Kasutaja sisendküpsised (seansi identifikaatorid), mis on salvestatud seansi ajaks (eng. user input cookies);

7.2.2. autentimisküpsised, mida kasutatakse teenuste jaoks, mis vajavad seansi ajaks autentimist (eng. authentication cookies);

7.2.3. kasutajakesksed turvaküpsised, nt. küpsised, mida kasutatakse autentimisega seotud turvariskide tuvastamiseks (eng. user centric security cookies);

7.2.4. meediamängija seansiküpsised (nt flash-mängija küpsised) seansi ajaks (eng. multimedia player session cookies);

7.2.5. püsivad kasutajaliidese kohandusküpsised seansi ajaks või pikemaks perioodiks (eng. user interface customization cookies).

“TURUNDUSLIKUD KÜPSISED”

7.3. Vastutav töötleja ja tema usaldusväärsed partnerid kasutavad küpsiseid ka turunduslikel eesmärkidel, nt. seoses käitumusliku reklaami saatmisega Kasutajatele. Sel eesmärgil salvestavad Vastutav töötleja ja tema partnerid teavet või pääsevad juurde teabele, mis on juba salvestatud Kasutaja võrguseadmetesse (arvuti, telefon, tahvelarvuti jne).

8. VASTUTAVA TÖÖTLEJA JA TEMA PARTNERITE POOLT KASUTATAVAD ANALÜÜTILISED JA TURU NDUSLIKUD TÖÖRIISTAD

8.1. Vastutav töötleja ja tema usaldusväärsed partnerid kasutavad analüütilisteks ja turunduslikeks eesmärkideks erinevaid tehnoloogilisi lahendusi ja tööriistu. Allpool võib leida põhiteavet selliste tööriistade kohta. Üksikasjalikku teavet selle kohta leiate konkreetse partneri privaatsuspoliitikast.

GOOGLE ANALYTICS

8.2. Google Analytics’i küpsiseid kasutab Google, et analüüsida, kuidas Kasutaja Veebilehte kasutab, samuti Veebilehe toimimise statistika ja sellekohaste aruannete koostamiseks. Google ei kasuta kogutud andmeid Kasutaja tuvastamiseks ega kombineeri ühtegi teabeüksust, et selline tuvastamine võimalik oleks. Üksikasjalikku teavet teenusega seotud andmete kogumise ulatuse ja reeglite kohta leiate aadressilt: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners .

GOOGLE ADS

8.3. Google Ads on tööriist, mis võimaldab mõõta vastutava töötleja teostatud reklaamikampaaniate tõhusust ja analüüsida selliseid andmeid, nagu võtmesõnad või unikaalsete kasutajate/külastajate arv. Google Ads’i platvorm võimaldab kuvada reklaame isikutele, kes on näiteks veebilehte varem külastanud. Teavet ülaltoodud teenuse raames toimuva Google'i andmetöötluse kohta leiate aadressilt: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl .

FACEBOOK PIXELS

8.4. Facebooki Pixels on tööriist, mis võimaldab kontrollida vastutava töötleja poolt Facebooki keskkonnas läbi viidud reklaamikampaaniate tõhusust. Tööriist võimaldab täiustatud andmeanalüüsi, et optimeerida vastutava töötleja tegevust koos muude Facebooki pakutavate tööriistade kasutamisega. Üksikasjaliku teabe Facebooki andmetöötluse kohta leiate aadressilt: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content .

HOTJAR

8.5. Hotjar on tööriist, mis võimaldab vastutaval töötlejal viia läbi Veebisaidil olevate Kasutajate aktiivsusanalüüse, nt. küsimustike või välkuuringute abil ning kogudes anonüümselt teavet veebisaidi eri sektsioonides tehtud klikkide kohta. Tööriist ei võimalda Kasutaja tuvastamist. Üksikasjalikku teavet Hotjari kaudu kogutud andmete ja selle desaktiveerimise kohta leiate aadressilt: https://www.hotjar.com/privacy .

GOOGLE TAG MANAGER

8.6. Google Tag Manager on tööriist, mis võimaldab vastutaval töötlejal viia läbi veebisaidi kasutajate tegevusanalüüse, võimaldades hallata ka muid vastutava töötleja poolt kasutatavaid analüütilisi või turunduslike tööriistu.

9. KÜPSISTE SEADISTUSTE HALDAMINE

9.1. Kasutaja võib igal suvalisel ajahetkel tühistada oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks andmete kogumise eesmärgil, sealhulgas tühistada juurdepääsu oma seadmesse salvestatud andmetele.

9.2. Nõusolekut pole vaja küsida ainult selliste küpsiste puhul, mida kasutatakse telekommunikatsiooniteenuse osutamiseks (andmete edastamiseks sisu kuvamise eesmärgil).

9.3. Andmete töötlemiseks antud nõusoleku tühistamine on võimalik veebibrauseri seadete kaudu. Üksikasjalikku teavet selle teema kohta leiate all olevatelt linkidelt:

9.3.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ;

9.3.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka ;

9.3.3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 ;

9.3.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html ;

9.3.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB ;

9.4. Kasutaja võib kontrollida oma veebibrauseri praeguste privaatsussätete olekut all olevate linkide abil:

9.4.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory ;

9.4.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN .

10. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PERIOOD

10.1. Vastutava töötleja poolt tehtava andmetöötluse periood sõltub pakutava teenuse tüübist ja töötlemise eesmärgist. Põhimõtteliselt töödeldakse andmeid kogu teenuse osutamise või ostutellimuse täitmise aja jooksul kuni nõusoleku tagasivõtmise või andmetöötlusele vastuväite esitamise hetkeni (kui töötlemise õiguslik alus on vastutava töötleja õigustatud huvi).

10.2. Andmetöötlusperioodi võib pikendada, kui töötlemine on vajalik võimalike nõuete väljaselgitamiseks ja täitmiseks või enese nõuete vastu kaitsmiseks ning sellele järgnevalt ainult seaduses ettenähtud ulatuses. Pärast töötlemisperioodi lõppu andmed kustutatakse ja muudetakse anonüümseks.

11. KASUTAJATE ÕIGUSED

11.1. Kasutajal on õigus: pääseda juurde enda andmete sisule ja nõuda nende parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, teisaldamist ja andmete töötlemise kohta omapoolsete vastuväidete esitamist. Samuti on Kasutajal õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse eest vastutavale järelevalveasutusele.

11.2. Kui Kasutaja andmeid töödeldakse tema nõusoleku alusel, võib Kasutaja nõusoleku igal ajal tagasi võtta, pöördudes vastutava töötleja poole või kasutades selleks veebisaidil olevaid funktsioone.

11.3. Kasutajal on õigus esitada vastuväiteid turunduslikel eesmärkidel tehtavale andmetöötlusele, isegi kui töötlemine toimub kooskõlas vastutava töötleja õigustatud huviga ning ka muudel juhtudel, kui andmetöötluse õiguslikuks aluseks on vastutava töötleja õigustatud huvi (nt seoses analüütiliste ja statistiliste eesmärkidega). Veebilehe turunduslike nõusolekuid saab hallata aadressil: https://gdpr.intercars.eu.

11.4. Lisateavet GDPR-ist tulenevate õiguste kohta leiate siit https://intercars.com.pl/pl/faq-rodo/ .

12. ANDMETE VASTUVÕTJAD

12.1. Teenuste pakkumisega seoses avaldatakse isikuandmeid välistele üksustele, eelkõige töötubadele (seda teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses ja piiratud kujul).

12.2. Veebilehele kommentaari postitamise korral avaldatakse koos kommentaariga kasutajaga isikuandmed, näiteks hinnang töökojale, töökoja külastuse kuupäev ja ka muud vabatahtlikult loovutatud andmed.

13. ANDMETE EDASTAMINE VÄLJASPOOLE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA

13.1. Isikuandmete kaitse tase väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) erineb Euroopa seadustega tagatud kaitsest. Sel põhjusel edastab Vastutav töötleja isikuandmeid EMP-välistele asutustele ainult tõsise vajaduse korral ja tagades andmetele piisava kaitsetaseme. Vajadusel edastatakse andmeid:

13.1.1. koostöös isikuandmete töötlejatega riikides, mille kohta on välja antud Euroopa Komisjoni asjakohane otsus;

13.1.2. Euroopa Komisjoni poolt välja antud tüüptingimuste kohaldamisel;

13.1.3. asjaomase järelevalveasutuse kinnitatud siduvate ettevõtte põhimõtete rakendamisel;

13.1.4. Euroopa Komisjoni otsusel heakskiidetud Privacy Shield programmis (eng. Privacy Shield) osalevatele üksustele Ameerika Ühendriikidesse.

13.2. Andmete kogumise etapis teavitab Vastutav töötleja alati Kasutajat kavatsusest edastada isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda.

14. KONTAKTANDMED

14.1. Vastutava töötlejaga on võimalik ühendust võtta e-posti teel aadressil [email protected] või kirja teel, postiaadressil Inter Cars S.A., Powsińska tn 64, Varssavi 02-903.

14.2. Vastutav töötleja on määranud andmekaitseametniku, kellega võib kõigis isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes ühendust võtta e-posti aadressil [email protected].

15. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED

15.1. Reegleid ja tingimusi kontrollitakse pidevalt ja vajaduse korral neid uuendatakse.

15.2. Privaatsuspoliitika käesolev versioon on heaks kiidetud ja kehtib alates r 01.01.2021. r.