A weboldal cookie-kat használ. Használatukról és a beállítások megváltoztatásáról többet megtudhat. A weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához böngészője beállításai szerint. További információ: Adatkezelési nyilatkozat
  1. Kezdőlap
  2. Promóciók - Feltételek és kikötések

PROMÓCIÓS FELÜLET SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

1. ÉRVÉNYESSÉG

1.1. Jelen Szolgáltatási Feltételek alkalmazandóak az Inter Cars Hungária Kft. (székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B.; cégjegyzékszám: 01-09-715340; adószám: 13030083-2-41), mint szolgáltató (a továbbiakban: Inter Cars vagy Szolgáltató) és azon harmadik felek között létrejövő megállapodásokra, amelyek során az Inter Cars a promóciós felületet rendelkezésre bocsátja és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja.

1.2. A jelen Szolgáltatási Feltételektől való bármilyen eltérés kizárólag a vonatkozó jogszabályi rendelkezések vagy a Felek közötti megállapodás alapján lehetséges.

1.3. A jelen Szolgáltatási Feltételek nem vonatkoznak azokra a megállapodásokra, melyek az Inter Cars és a fogyasztók között jöttek létre.

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A jelen Szolgáltatási Feltételek szövegében használt egyes kifejezések értelmezése a következő:

2.1. A promóció kezdeményezője : a szolgáltatás igénybevételében érdekelt harmadik fél, aki gépjárműiparági résztvevő vagy gépjármű tulajdonosoknak nyújt szolgáltatásokat. A félreértések elkerülése végett abból indulunk ki, hogy a promóció kezdeményezője és a promóciós felület szolgáltatás igénybe vevője egyazon természetes vagy jogi személy.

2.2. Motointegrator: az interneten https://motointegrator.com domain címen elérhető, elsősorban gépjármű szerelőműhely-kereső oldal.

2.3. Ajánlat: a Szolgáltató ajánlata a Promóciós Felület Szolgáltatási Szerződés (a promóciós felület és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződés) megkötésére, amelyet Szolgáltató a promóció kezdeményezője megkeresésére válaszul ad. Az ajánlat tartalmazza a szolgáltatás nyújtását lehetővé tevő valamennyi információt. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a szolgáltatás nyújtásának időtartamára, a fizetési feltételekre, valamint a szolgáltatással kapcsolatos egyéb feltételekre vonatkozó információkat.

2.4. Szolgáltatási Feltételek: az itt meghatározott szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek, amelyeket Szolgáltató az egyes szerződések vonatkozásában alkalmaz.

2.5. Promóciós oldal: az az informatikai rendszer alapján működő weboldal, amely a promóciókkal kapcsolatos információk megjelenítésére szolgál a felhasználók számára, és amely az interneten a https://motointegrator.com/pl/en/ promotion domain címen elérhető

2.6. Felek: a Promóciós Felület Szolgáltatási Szerződés (promóciós felület és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződés) szerződő felei: az Inter Cars, mint Szolgáltató és a harmadik fél, mint a szolgáltatás igénybe vevője.

2.7. Informatikai rendszer: Szolgáltató IKT rendszere, melyet a szolgáltatás nyújtásához használ, elsősorban a weboldal grafikus felületei.

2.8. Promóciós felület vagy promóciós szolgáltatás vagy promóciós felület szolgáltatás: az a szolgáltatás, amely a weboldalon harmadik felek számára hirdetési felületet bocsát rendelkezésre, az említett szervezetek által önállóan vagy Szolgáltatóval együttműködve szervezett promóciókról szóló információk megjelenítésével, a jelen Szolgáltatási Feltételeknek és az ajánlatnak megfelelően. A felhasználó bármikor szabadon hozzáférhet a promóciós felülethez.

2.9. Szerződés: Szolgáltató és a szolgáltatás igénybevevője között a jelen Szolgáltatási Feltételeknek és az ajánlatnak megfelelően létrejött megállapodás a szolgáltatás nyújtására.

2.10. A szolgáltatás igénybevevője: olyan, különösen az autóiparban tevékenykedő vagy gépjármű tulajdonosok számára szolgáltatásokat nyújtó szervezet, amely megfelel a jelen Szolgáltatási Feltételekben meghatározott követelményeknek és amellyel Szolgáltató megállapodott az ajánlatban szereplő promóció közzétételének feltételeiről, mely feltételeket mindkét fél elfogadta.

2.11. Szolgáltató: Inter Cars Hungária Kft. (székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B.; cégjegyzékszám: 01-09-715340; adószám: 13030083-2-41) weboldal: http://www.intercars.hu/.)

2.12. Felhasználó: bármely olyan személy, aki a weboldal nyilvános oldalait böngészi.

2.13. Promócióigénylés : űrlap, amely a promóció kezdeményezője által szervezett promócióra vonatkozó információkat tartalmazza. A promócióigénylés különösen a 4.1. pontban meghatározott információk összessége, melyek lehetővé teszik az ajánlat megtételét és a szolgáltatás teljesítését. A promócióigény benyújtása nem jelenti Szolgáltató azon kötelezettségét, hogy a promócióra vonatkozó információkat a weboldalon közzétegye.

3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3.1. Szolgáltató promóciós lehetőséget biztosít a promóció kezdeményezője számára a jelen Szolgáltatási Feltételeknek és az ajánlatnak megfelelően.

3.2. A szolgáltatás nyújtása: a felhasználók számára a Felek által elfogadott, harmadik felek által szervezett promóciókkal kapcsolatos - különösen az alábbiakban felsoroltakra vonatkozó - információk megjelenítése a Motointegrator weboldal promóciós felületén:

3.2.1. időben vagy mennyiségben limitált kedvezmények; alacsonyabb áron vagy kedvezményes feltételekkel kínált termékek;

3.2.2. kedvezmények, árengedmények, ingyenesen, kedvezményesen vagy alacsonyabb díjazás ellenében nyújtott kiegészítő szolgáltatások;

3.2.3. ingyenes kiegészítő termékek a fő kedvezmény mellé.

3.3. A promóciókról szóló információk abban a sorrendben jelennek meg a weboldalon, amilyen sorrendben Szolgáltató feltöltötte azokat.

3.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az egyes promóciókról szóló információkat a 3.3. bekezdésben meghatározott sorrend figyelmen kívül hagyásával jelenítse meg, vagy a kiemelt kategóriák között szerepeltesse.

3.5. A szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe.

3.6. A promóció kezdeményezője köteles térítésmentesen rendelkezésre bocsátani minden olyan információt, amelyre az ajánlat elkészítéséhez és a szolgáltatás nyújtásához szükség van, ideértve a 4.1.5 bekezdésben meghatározott logókat.

3.7. A szolgáltatás részeként rendelkezésre bocsátott információk tartalmazzák a promóció kezdeményezője által szervezett promócióra vonatkozó, a promóciós oldal műszaki feltételeinek megfelelő adatokat, különösen a promóció Felek által készített összefoglaló leírását.

3.8. Minden felhasználónak a Motointegrator weboldal általános felhasználási feltételeinek megfelelően szabad hozzáférése van a promóciós felülethez.

3.9. A szolgáltatás kizárólag azon promóciók kezdeményezői számára nyújtható, akik bejelentették a promóciót és a 4.1. pontban foglaltaknak megfelelően rendelkezésre bocsátották a szolgáltatás nyújtásához szükséges információkat, továbbá megkapták Szolgáltató ajánlatát, amelyet változatlan formában vagy Szolgáltató által is jóváhagyott módosításokkal elfogadtak.

3.10. A promóciós felület szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodások kizárólag magyar nyelven köthetők.

4. A SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS ANNAK FELTÉTELEI

4.1. Ajánlattétel és a szerződés megkötése előtt Szolgáltató köteles beszerezni a szolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi információt, különös tekintettel az alábbiakra. A promóció kezdeményezője köteles ezeket az adatokat a megkeresésében megadni:

4.1.1. cégadatok (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám);

4.1.2. telefonszám és e-mail cím, amelyre Szolgáltató az ajánlatot küldi;

4.1.3. a megjelenítendő promócióra vonatkozó információk, lehetővé téve Szolgáltató számára a feltételek megismerését;

4.1.4. a felhasználók számára megjelenő végleges promóció szövege, azaz a promóciós weboldalra feltöltendő, a promóciós weboldal technikai követelményeinek megfelelő tartalom;

4.1.5. a promóciós weboldalon a promóciós felület oldalán megjelenítendő, Szolgáltató által megadott formátumú és felbontású grafikák;

4.1.6. opcionálisan: egy, a promóció iránt érdeklődők számára megjelenítendő link a promócióra vagy a promóciós kódra;

4.1.7. bármely más, a promóciós felület vagy a promóciós weboldal jellegéből adódó információ, melyet Felek szükségesnek tartanak.

4.2. Szolgáltató a promócióigénylésre válaszul szerződéskötési ajánlatot készíthet és küldhet a promóció kezdeményezőjenek. Az ajánlat a küldéstől számított 30 (harminc) napig érvényes.

4.3. A promóció kezdeményezője a megadott határidőn belül e-mailben (arra az e-mail-címre, amelyről az ajánlat érkezett) nyilatkozik, hogy elfogadja-e az ajánlatot változatlan formában, és szeretné-e igénybe venni a promóciós felület szolgáltatást az ajánlatban részletezett feltételekkel, illetve meg kell tennie módosítási javaslatait. A módosított ajánlat a küldéstől számított 30 (harminc) napig érvényes. Ha egy módosított ajánlatot valamelyik fél utólagos módosításokkal fogad el, a jelen Szolgáltatási Feltételek szerződéskötésre vonatkozó rendelkezései alkalmazandók, amíg a Felek az ajánlatot (vagy annak módosításait) közvetlenül el nem fogadják vagy el nem utasítják. Az ajánlat (vagy a módosított ajánlat) bármelyik fél általi hallgatólagos elfogadása kivételt képez.

4.4. Az ajánlatot elfogadó személynek jogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell, hogy jogosult a promóció kezdeményezője nevében vagy saját nevében promóciók kezdeményezőjeként, illetve a promóciókezdeményező jogi képviselőjeként, meghatalmazottjaként, illetve társas vállalkozás vagy más jogi személy esetében annak nevében eljárni. A hamis nyilatkozat megtételéért és Szolgáltató vagyonában a hamis nyilatkozat megtételéből eredő károkért az ajánlatot elfogadó személyt terheli a felelősség.

4.5. Az ajánlat (vagy a módosított ajánlat) elfogadásának visszaigazolását követően a jelen Szolgáltatási Feltételeknek és az ajánlatnak megfelelően létrejön a promóciós felület szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés. A promócióra vonatkozó információkat az ajánlatban megjelölt határidőn belül közzé kell tenni a promóciós felületen. A promóció kezdeményezője és a szolgáltatás igénybe vevője a szolgáltatás nyújtásának minden egyes szakaszában a haladéktalanul frissíti/javítja a promócióval kapcsolatos információkat. Szolgáltató helyesbítheti a megadott információkat. Egyéb rendelkezés hiányában az információk helyesbítésének szükségességéről szóló értesítést Szolgáltató e-mail címére kell küldeni.

4.6. Az ajánlatban megadottaktól függetlenül a promóció igénybe vevője vállalja, hogy nem tölt fel promóciót vagy anyagokat a Szerződés keretében, és Szolgáltató jogosult eltávolítani a promóciót a promóciós felületről, ha alapos gyanúja van arra, hogy:

4.6.1. az tisztességtelen piaci gyakorlat,

4.6.2. hamis információkat tartalmaz a promócióról,

4.6.3. hátrányosan érinti a felhasználókat vagy fogyasztókat,

4.6.4. ellentétes az elfogadott elvekkel,

4.6.5. hátrányosan érinti Szolgáltatót vagy veszélyezteti a hírnevét,

4.6.6. jogellenesnek számító kifejezéseket vagy olyan kifejezéseket tartalmaz, amelyek használata miatt a szolgáltatás igénybe vevője vagy a Szolgáltató jogi felelősségre vonható, például olyanokat, amelyek harmadik személyeket diszkriminálhatnak vagy személyiségi jogaikat sérthetik.

5. FELELŐSSÉG

5.1. Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni a promóció kezdeményezője által megadott üzenet, információ vagy promóció feltételeit, tartalmát, formátumát és az abban használt kifejezéseket. A szolgáltatás igénybevevője a promóciót annak végleges elfogadását megelőzően csak a vonatkozó jogszabályoknak és gyakorlatnak való megfelelés szempontjából ellenőrzi (Szolgáltató által javasolt módosítások esetén is). Szolgáltató kizárólag a (jelen Promóciós Felület Szolgáltatási Feltételek 3. pontjában részletesen meghatározott) promóciós felület szolgáltatásokat nyújtja és nem vállal felelősséget:

5.1.1. bármely promóció vagy a promócióban résztvevők promócióhoz való hozzáféréséből eredő kárai kezeléséért;

5.1.2. a promóció kezdeményezője által szolgáltatott, a promócióra vonatkozó információk pontosságáért és valóságtartalmáért;

5.1.3. a szolgáltatás igénybe vevője által használt promóciós felületszolgáltatás jelen Szolgáltatási Feltételek vagy az ajánlat megszegéséből eredő károkért;

5.1.4. a megadott adatokon alapuló promóció helyes megjelenítésével kapcsolatban felmerült károkért, amennyiben a megadott adatok helytelennek, hamisnak vagy hiányosnak bizonyulnak;

5.1.5. a szolgáltatás jogosulatlan harmadik fél általi használatáért, a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő adatok nyilvánosságra hozataláért;

5.1.6. a promóciós weboldal működésének Szolgáltatón kívül álló körülmények miatti megszakadáért.

5.2. A szolgáltatás igénybevevője teljes mértékben felel a jogi következményekért és teljes mértékben kártalanítja Szolgáltatót minden olyan jogvitáért, követelésért, eljárásért, veszteségért, költségért, kiadásért (beleértve a szakértők vagy ügyvédek költségeit és kiadásait), egyezségért és követelésért, amely közvetlenül vagy közvetve a promóciós felület szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos bármely harmadik félnek a szolgáltatás igénybevevője általi nem megfelelő teljesítéséből (különösen a 4.6. pontban meghatározott kötelezettség megszegéséből) ered vagy azzal összefüggésben keletkezik.

5.3. Szolgáltató felelőssége minden esetben a tényleges kárra és a szerződés szerinti díjazás kétszeresének megfelelő összegre korlátozódik.

5.4. Szolgáltató felelősségének fentiekben meghatározott korlátozása nem vonatkozik a felhasználónak vagy a szolgáltatás igénybevevőjének szándékosan okozott károkra vagy egyéb olyan esetekre, amelyekben Szolgáltató felelősségének korlátozása az alkalmazandó jogra tekintettel nem lehetséges.

6. A PROMÓCIÓS FELÜLET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE

6.1. A szerződés lejártával, illetve amennyiben a szerződés határidő előtt megszűnik vagy azt felmondják, úgy a megszűnés vagy a felmondás napjától a szolgáltatás jogosultját a továbbiakban nem illeti meg a promóciós felület használatának joga.

6.2. A Promóciós Felület Szolgáltatási Szerződést az ajánlatban meghatározott időtartamra kell megkötni.

6.3. Szolgáltató jogosult rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni a Promóciós Felület Szolgáltatási Szerződést, ha:

6.3.1. a szolgáltatás igénybe vevője megsérti a jelen Promóciós Felület Szolgáltatási Feltételek rendelkezéseit, különös tekintettel annak 4.6. pontjára,

6.3.2. a szolgáltatás igénybe vevője a szolgáltatás igénybevétele során jogszabályba ütköző vagy harmadik fél jogait sértő magatarartást tanúsít;

6.3.3. Szolgáltató felfedezi, hogy az a szolgáltatás igénybe vevője a promóciós felület szolgáltatást az elfogadott normáktól eltérően használja,

6.3.4. Szolgáltató felfedezi, hogy az a szolgáltatás igénybe vevője a promóciós felületet annak rendeltetésétől eltérően használja,

6.3.5. Szolgáltató felfedezi, hogy az a szolgáltatás igénybe vevője olyan tevékenységet folytat, amely veszélyezteti a weboldal vagy annak egy részének biztonságát.

6.4. Szolgáltató a 6.3. alpontban foglaltaktól függetlenül is jogosult a Promóciós Felület Szolgáltatási Szerződést 7 (hét) napos felmondási idővel felmondani a promóciós felület törlése, illetve a szolgáltatás tevékenységi körének megszűnése vagy módosulása esetén, amennyiben az megakadályozza a szolgáltatás nyújtását az ajánlatban vállalt mértékben.

6.5. Ha egy adott körülmény a 6.3 és a 6.4 alpontban meghatározottak szerint fontos oknak minősül, Szolgáltató a Promóciós Felület Szolgáltatási Szerződés 6.3. pont szerinti azonnali hatályú vagy a 6.4. pont szerinti határidővel történő felmondása mellett dönthet.

6.6. A Promóciós Felület Szolgáltatási Szerződés Szolgáltató általi felmondásához Szolgáltatónak a felmondásról szóló értesítést kell küldenie a szolgáltatás igénybe vevője e-mail címére, vagy azt más módon kell megküldenie.

6.7. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtása során birtokába jutott ügyfél-adatokat, különösen a szolgáltatás nyújtása során küldött e-maileket a jogok és esetleges követelések biztosítása érdekében megőrizze.

7. SZEMÉLYES ADATOK

7.1. A promóciós tábla szolgáltatás használata során megadott személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos minden információ az Adatvédelmi szabályzatban található.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1. Amennyiben a jelen Promóciós Felület Szolgáltatási Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy jogilag hatálytalannak bizonyul, úgy az a többi rendelkezés érvényességét vagy hatályát nem érinti. Bármely ilyen érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezés helyébe egy másik érvényes és hatályos rendelkezés lép, amely megfelel a jelen Promóciós Felület Szolgáltatási Feltételek eredeti szándékának.

8.2. A jelen Promóciós Felület Szolgáltatási Feltételekre a magyar jog az irányadó. Szolgáltató és az a szolgáltatás igénybe vevője között a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerülő bármely jogvitát a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságon kell rendezni.

8.3. Szolgáltató jogosult módosítani a jelen Promóciós Felület Szolgáltatási Feltételeket az alábbi, lényeges okok bármelyike esetén:

8.3.1. ha jelen Promóciós Felület Szolgáltatási Feltételeket a nyújtott szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekhez kell igazítani,

8.3.2. ha a jelen Promóciós Felület Szolgáltatási Feltételeket az illetékes állami vagy helyi hatóság ajánlásaihoz (végzések/határozatok/ítéletek/irányelvek) és döntéseihez vagy bírósági döntéshez kell igazítani,

8.3.3. a promóciós felület funkcióinak bővítése vagy megváltoztatása, különösen új szolgáltatások bevezetése vagy a szolgáltatások körének megváltoztatása esetén,

8.3.4. Szolgáltató tevékenységi körében vagy jellegében bekövetkezett változások esetén,

8.3.5. ha jelen Promóciós Felület Szolgáltatási Feltételeket a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos bevált gyakorlatokhoz - ideértve a felhasználók védelmével kapcsolatos bevált gyakorlatokat is - kell igazítanunk,

8.3.6. ha jelen Promóciós Felület Szolgáltatási Feltételekben nyilvánvaló helyesírási hiba van, melyet javítani kell,

8.3.7. ha a szolgáltatás használatával kapcsolatban új kockázatok vagy veszélyek merülnek fel, ha az ilyen kockázatok vagy veszélyek változnak, vagy a szolgáltatás használatával kapcsolatos konkrét kockázatok vagy veszélyek enyhítése esetén,

8.3.8. e-mail-címek, többek között a jelen Promóciós Felület Szolgáltatási Feltételekben szereplő hiperhivatkozások változása esetén,

8.3.9. a Promóciós Felület Szolgáltatási Szerződés tartalmának biztosítására vagy a felhasználó számára történő hozzáférhetővé tételére használt módszerek vagy technikai eszközök változása esetén,

8.3.10. Szolgáltató jelen Promóciós Felület Szolgáltatási Feltételekben feltüntetett adatainak - nevek, telefonszámok, e-mail címek - változása esetén.

8.4. Szolgáltató a szolgáltatás igénybevevőjét a Promóciós Felület Szolgáltatási Feltételek változásáról e-mailben tájékoztatja, a Promóciós Felület Szolgáltatási Feltételek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének megküldésével. Amennyiben a szolgáltatás igénybevevője a Promóciós Felület Szolgáltatási Feltételek módosításáról szóló, az előző mondatban említett e-mailben küldött tájékoztatás kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül nem mondja fel a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést, akkor úgy tekintendő, hogy a szolgáltatás igénybevevője hozzájárult a Promóciós Felület Szolgáltatási Feltételek megváltozott tartalmához.

8.5. A szolgáltatás igénybe vevője Szolgáltató írásban kifejezett hozzájárulása nélkül nem jogosult a szerződésből eredő követeléseit harmadik félre átruházni.