INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA MOTOINTEGRATOR.COM

PRIVATUMO POLITIKA

 1. SĄVOKOS
  • Valdytojas – „Inter Cars S.A.“, kurios būstinė yra registruota adresu 64 Powsińska Street, 02-903 Varšuva.
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kuri buvo nustatyta arba kurią galima nustatyti pagal vieną ar daugiau veiksnių, apibrėžiančių šio asmens fizinę, fiziologinę, genetinę, psichinę, ekonominę, kultūrinę ar socialinę tapatybę, pavyzdžiui, įrenginio IP adresas, vietos duomenys, interneto identifikatorius ir informacija, surinkta slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba.
  • Politika – ši privatumo politika.
  • BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.
  • Interneto svetainė – internetinė paslauga, kurią teikia valdytojas adresu www.motointegrator.com.
  • Naudotojas – bet kuris fizinis asmuo, kuris apsilanko interneto svetainėje arba naudojasi viena ar daugiau šioje politikoje aprašytų funkcijų.
 2. SU INTERNETO SVETAINĖS NAUDOJIMU SUSIJĘS DUOMENŲ TVARKYMAS
  • Naudotojui naudojantis interneto svetaine, valdytojas renka duomenis tokia apimtimi, kokia yra būtina atitinkamoms paslaugoms teikti, ir renka informaciją apie naudotojo veiklą interneto svetainėje. Išsamios asmens duomenų, surinktų naudotojui naudojantis interneto svetaine, tvarkymo taisyklės ir tikslai aprašyti toliau.
 3. DUOMENŲ TVARKYMO INTERNETO SVETAINĖJE TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS

INTERNETO SVETAINĖS NAUDOJIMAS

 • Valdytojas tvarko visų interneto svetainę naudojančių asmenų, kurie nėra registruoti naudotojai (t. y. kurie interneto svetainėje neturi profilio) asmens duomenis (įskaitant IP adresus ar kitus identifikatorius bei informaciją, surinktą slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba):
  • siekdamas elektroniniu būdu teikti paslaugas, kurios naudotojams suteikia prieigą prie interneto svetainėje surinkto turinio – tokiu atveju, tvarkymo teisinis pagrindas yra toks, kad tvarkymas yra būtinas sutarčiai vykdyti (BDAR, 6 str., 1 dalis, b) punktas);
  • analitiniais ir statistiniais tikslais – tokiu atveju, tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas valdytojo interesas (BDAR, 6 str., 1 dalis, f) punktas) analizuoti naudotojų veiklą ir jų preferencijas, kad būtų galima tobulinti naudojamas funkcijas ir teikiamas paslaugas;
  • siekdamas nustatyti ir vykdyti galimas pretenzijas arba nuo pretenzijų apsiginti – tokiu atveju, tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas valdytojo interesas (BDAR, 6 str., 1 dalis, f) punktas) ginti savo teises;
  • valdytojo ir kitų subjektų rinkodaros tikslais, ypač kai jie yra susiję su elgesiu pagrįsta reklama – asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais taisyklės aprašytos skyriuje RINKODARA.
 • Naudotojo veikla interneto svetainėje, įskaitant jo asmens duomenis, įrašoma sistemos žurnaluose (specialioje kompiuterinėje programoje, kuri saugo chronologine tvarka įrašytą informaciją apie įvykius ir veiksmus, susijusius su IT sistema, kurią valdytojas naudoja paslaugoms teikti). Žurnaluose surinkta informacija tvarkoma daugiausia su paslaugų teikimu susijusiais tikslais. Be to, valdytojas tvarko informaciją techniniais, administraciniais tikslais, taip pat siekdamas užtikrinti IT sistemos saugumą ir valdyti sistemą bei analitiniais ir statistiniais tikslais – tokiu atveju, tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas valdytojo interesas (BDAR, 6 str., 1 dalis, f) punktas).

REGISTRACIJA INTERNETO SVETAINĖJE

 • Interneto svetainėje užsiregistruojančių asmenų prašoma pateikti duomenis, kurių reikia paskyrai sukurti ir palaikyti. Norint sukurti ir palaikyti paskyrą, būtina pateikti duomenis, kurie yra pažymėti kaip privalomi – jų nepateikus, paskyros sukurti neįmanoma.
 • Asmens duomenys yra tvarkomi:
  • siekiant teikti paslaugas, susijusias su paskyros interneto svetainėje valdymu ir palaikymu – tvarkymo teisinis pagrindas yra toks, kad tvarkymas yra būtinas sutarčiai vykdyti (tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR, 6 str., 1 dalis, b) punktas);
  • analitiniais ir statistiniais tikslais – tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas valdytojo interesas (BDAR, 6 str., 1 dalis, f) punktas) analizuoti naudotojų veiklą interneto svetainėje, kaip jie naudoja savo paskyras ir kokios yra jų preferencijos, kad būtų galima tobulinti naudojamas funkcijas;
  • siekiant nustatyti ir vykdyti galimas pretenzijas arba nuo pretenzijų apsiginti – tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas valdytojo interesas (BDAR, 6 str., 1 dalis, f) punktas) ginti savo teises.
  • valdytojo ir kitų subjektų rinkodaros tikslais – asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais taisyklės aprašytos skyriuje RINKODARA.
 • Jeigu naudotojas interneto svetainėje ketina įvesti kitų žmonių asmens duomenis (įskaitant jų vardus, adresus, telefono numerius ar el. pašto adresus), jis tą gali daryti tik su sąlyga, kad tai nepažeidžia galiojančių įstatymų arba šių žmonių asmens teisių.

GEOLOKACIJA

 • Valdytojas interneto svetainėje leidžia naudoti naudotojo geolokacijos įrankį. Ši funkcija nėra privaloma ir nėra reikalinga norint tinkamai naudotis interneto svetaine. Geolokacijos duomenys tvarkomi tik tam, kad naudotojas galėtų rasti artimiausius stacionarius tinklinius valdytojo pardavimo taškus – tokiu atveju, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra naudotojo sutikimas (BDAR, 6 str., 1 dalis, b) punktas). Minėti duomenys tvarkomi vieną kartą, t. y., valdytojas netvarko jų nuolatos.

KONTAKTINĖS FORMOS

 • Valdytojas užtikrina techninius sprendimus, leidžiančius su juo susisiekti naudojant elektronines kontaktines formas. Norint pasinaudoti tokia forma, reikia pateikti asmens duomenis, pagal kuriuos būtų galima susisiekti su naudotoju ir atsakyti į jo užklausą. Užklausą priimti ir išnagrinėti galima tik pateikus asmens duomenis. Jų nepateikus, užklausos išnagrinėti nebus įmanoma.
 • Asmens duomenys tvarkomi siekiant nustatyti siuntėjo tapatybę ir išnagrinėti jo užklausą, kuri siunčiama užpildant pateiktą formą – tvarkymo teisinis pagrindas yra tvarkymo būtinybė paslaugų teikimo sutarčiai vykdyti (BDAR, 6 str., 1 dalis, b) punktas).
 1. RINKODARA
  • Valdytojas tvarko naudotojų asmens duomenys, kad galėtų vykdyti rinkodaros veiklą, kuria gali būti siekiama:
   • rodyti naudotojui rinkodaros turinį, nepritaikytą pagal naudotojo preferencijas (kontekstinė reklama);
   • rodyti naudotojui rinkodaros turinį, pritaikytą pagal naudotojo interesus (elgesiu pagrįsta reklama);
   • siųsti el. laiškus apie dominančius pasiūlymus arba turinį, kuris kartais gali apimti komercinę informaciją (naujienlaiškio paslauga);
   • vykdyti kitokio pobūdžio veiklą, susijusią su prekių ir paslaugų tiesiogine rinkodara (komercinės informacijos siuntimą elektroniniu būdu ir telemarketingą).
  • Kai kuriais atvejais valdytojas rinkodaros veiklai vykdyti naudoja profiliavimą. Tai reiškia, kad valdytojas automatinio duomenų tvarkymo pagalba sukuria naudotojo profilį ir, atsižvelgiant į surinktą informaciją, vertina pasirinktus naudotojų veiksnius (pvz., el. pašto adresą, įrenginio tipą, naudojamą technologiją, apsilankymų skaičių ir transporto priemonės modelį) siekdamas išanalizuoti jų kaip pirkėjų elgseną ir sukurti būsimų pirkimų prognozę. Tai leidžia geriau suderinti rodomą turinį su naudotojo preferencijomis ir interesais.

KONTEKSTINĖ REKLAMA

 • Valdytojas tvarko naudotojų asmens duomenis rinkodaros tikslais, susijusiais su naudotojams rodoma kontekstine reklama (t. y. reklama, kuri nėra pritaikyta pagal naudotojo preferencijas). Tokiais atvejais, asmens duomenys tvarkomi siekiant valdytojo teisėto intereso (BDAR, 6 str., 1 dalis, f) punktas).

ELGESIU PAGRĮSTA REKLAMA

 • Valdytojas ir jo pasitelkiami partneriai tvarko naudotojų asmens duomenis (įskaitant tuos naudotojų duomenis, kurie yra surenkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba) rinkodaros tikslais, susijusiais su naudotojams rodoma elgesiu pagrįsta reklama (t. y. reklama, kuri yra pritaikyta pagal naudotojo preferencijas), įskaitant individualiai tikslinamą reklamą (angl. „Personalized Retargeting“ – RTB). Tokiais atvejais, asmens duomenų tvarkymas apima ir naudotojų profiliavimą.
 • Valdytojo pasitelkiamų partnerių sąrašas pateiktas čia [saitas į partnerių sąrašą].

NAUJIENLAIŠKIS

 • Valdytojas teikia taisyklėmis ir reglamentais pagrįstą naujienlaiškio paslaugą asmenims, kurie šiam tikslui nurodė savo el. pašto adresą. Naujienlaiškio paslaugą teikti galima tik pateikus duomenis. Jų nepateikus, naujienlaiškio siųsti nebus įmanoma. Ši komunikacijos su naudotoju forma gali apimti profiliavimą. Tai reiškia, kad valdytojas automatinio duomenų tvarkymo pagalba sukuria naudotojo profilį ir, atsižvelgiant į surinktą informaciją, vertina pasirinktus naudotojų veiksnius (pvz., el. pašto adresą, įrenginio tipą, naudojamą technologiją, apsilankymų skaičių ir transporto priemonės modelį) siekdamas išanalizuoti jų kaip pirkėjų elgseną ir sukurti būsimų pirkimų prognozę. Tai leidžia geriau suderinti turinį su naudotojo preferencijomis ir interesais.
 • Asmens duomenys yra tvarkomi:
  • siekiant teikti naujienlaiškio siuntimo paslaugą – tvarkymo teisinis pagrindas yra toks, kad tvarkymas yra būtinas sutarčiai vykdyti (BDAR, 6 str., 1 dalis, b) punktas);
  • naudotojui pateikiant rinkodaros turinį naujienlaiškyje – tvarkymo, įskaitant profiliavimą, teisinis pagrindas yra teisėtas valdytojo interesas (BDAR, 6 str., 1 dalis, f) punktas) pagal suteiktą sutikimą gauti naujienlaiškį.
  • analitiniais ir statistiniais tikslais – tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas valdytojo interesas (BDAR, 6 str., 1 dalis, f) punktas) analizuoti naudotojų veiklą interneto svetainėje, kad būtų galima tobulinti naudojamas funkcijas;
  • siekiant nustatyti ir vykdyti galimas pretenzijas arba nuo pretenzijų apsiginti – tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas valdytojo interesas (BDAR, 6 str., 1 dalis, f) punktas).

TIESIOGINĖ RINKODARA

 • Valdytojas taip pat gali naudoti naudotojo asmens duomenis, kad galėtų naudotojui siųsti rinkodaros turinį įvairiais kanalais, t. y. el. paštu, tekstinėmis / audiovizualinėmis žinutėmis arba telefonu.
  Valdytojas imasi tokių veiksmų tik jeigu naudotojas jiems duoda sutikimą, kuris gali būti bet kuriuo metu atšauktas.
 • Kai kuriais atvejais valdytojas gali vykdyti tiesioginę rinkodarą tradiciniu paštu. Naudotojas turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tokio pobūdžio rinkodaros tikslais.
 1. SOCIALINIAI TINKLAI
  • Valdytojas tvarko naudotojų, kurie apsilanko valdytojo socialinių tinklų („Facebook“, „YouTube“) profiliuose, asmens duomenis. Tokie duomenys tvarkomi tik tiek, kiek to reikia profiliui palaikyti, siekiant informuoti naudotojus apie valdytojo veiklą ir populiarinti įvairius renginius, paslaugas ir prekes. Valdytojo šiuo tikslu vykdomo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas valdytojo interesas (BDAR, 6 str., 1 dalis, f) punktas) reklamuoti savo prekės ženklą.
 2. KOMENTARŲ SKELBIMAS
  • Valdytojas užtikrina galimybę interneto svetainėje skelbti komentarus. Laukeliuose, kurie yra pažymėti kaip privalomi, nurodytų asmens duomenų pateikti nėra privaloma, bet jų nepateikus nebus galima skelbti komentarų. Visi naudotojams matomi duomenys yra: techninio serviso įvertinimas, komentaras ir apsilankymo techniniame servise data. Būtina pateikti kitus privalomus duomenis, kad būtų galima patikrinti pareikštą nuomonę. Kiti duomenys, kurie yra pažymėti kaip neprivalomi, pateikiami savanoriškai.
  • Asmens duomenys tvarkomi, kad būtų galima paskelbti komentarą pagal valdytojo nustatytas funkcijas – tvarkymo teisinis pagrindas yra toks, kad toks tvarkymas yra būtinas paslaugai teikti (BDAR, 6 str., 1 dalis, b) punktas). Savanoriškai pateiktų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas (BDAR, 6 str., 1 dalis, a) punktas).
 3. SLAPUKAI IR PANAŠIOS TECHNOLOGIJOS
  • Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, įdiegiami į interneto svetainėje naršančio naudotojo įrenginį. Slapukai renka informaciją, kad palengvintų naudojimąsi interneto svetaine, pvz., įsimena naudotojo apsilankymus interneto svetainėje ir jo atliktus veiksmus.

„PASLAUGŲ“ SLAPUKAI

 • Valdytojas naudoja vadinamuosius „paslaugų“ slapukus, kurių pagrindinė paskirtis yra elektroniniu būdu teikti naudotojui paslaugas ir gerinti šių paslaugų kokybę. Atitinkamai, slapukai leidžia valdytojui ir kitiems jo vardu veikiantiems subjektams gauti analitines ir statistines paslaugas, saugoti informaciją ar gauti prieigą prie jau saugomos informacijos galutiniame naudotojo telekomunikacijų įrenginyje (kompiuteryje, telefone, planšetiniame kompiuteryje ir t. t.). Minėtu tikslu naudojami slapukų failai:
  • naudotojo įvesties slapukai (seanso identifikatoriai), saugomi tiek laiko, kiek trunka vienas seansas (angl. user input cookies);
  • autentifikavimo slapukai, naudojami paslaugoms, kurioms reikalingas autentifikavimas, tiek laiko, kiek trunka vienas seansas (angl. authentication cookies);
  • į naudotoją orientuoti saugumo slapukai, pvz., naudojami autentifikavimo piktnaudžiavimui aptikti (angl. user centric security cookies);
  • audiovizualinio leistuvo seanso slapukai (pvz., „Flash“ leistuvo slapukai), saugomi tiek laiko, kiek trunka vienas seansas (angl. multimedia player session cookies);
  • nuolatiniam naudotojo sąsajos individualizavimui skirti slapukai, saugomi tiek laiko, kiek trunka vienas seansas, arba truputį ilgiau (angl. user interface customization cookies).

„RINKODAROS“ SLAPUKAI

 • Valdytojas ir jo pasitelkiami partneriai naudoja slapukus ir rinkodaros tikslais, t. y. susijusiais su elgesiu pagrįstos reklamos siuntimu naudotojams. Šiuo tikslu valdytojas ir jo pasitelkiami partneriai saugo informaciją ar gauna prieigą prie jau saugomos informacijos galutiniame naudotojo telekomunikacijų įrenginyje (kompiuteryje, telefone, planšetiniame kompiuteryje ir t. t.).
 1. VALDYTOJO PARTNERIŲ NAUDOJAMI ANALITINIAI IR RINKODAROS ĮRANKIAI
  • Valdytojas ir jo pasitelkiami partneriai taip pat naudoja įvairius analitiniams ir rinkodaros tikslams skirtus sprendimus ir įrankius. Toliau pateikiama pagrindinė informacija apie šiuos įrankius. Išsamią informaciją apie juos galima rasti konkretaus partnerio privatumo politikoje.

„GOOGLE ANALYTICS“

 • „Google Analytics“ slapukus naudoja bendrovė „Google“. Šie slapukai jai padeda analizuoti, kaip naudotojas naudoja interneto svetainę, bei sudaryti statistinius duomenis ir ataskaitas apie interneto svetainės veikimą. „Google“ nenaudoja renkamų duomenų naudotojo tapatybei nustatyti ir neapjungia jokių informacijos elementų, kurie leistų nustatyti jo tapatybę. Išsamią informaciją apie su šia paslauga susijusio duomenų rinkimo apimtį ir taisykles galima rasti: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

„GOOGLE ADS“

 • „Google Ads“ įrankis leidžia matuoti valdytojų vykdomų reklamos kampanijų efektyvumą ir tokius duomenis analizuoti, pvz., raktažodžius ar unikalių naudotojų skaičių. „Google Ads“ platforma leidžia rodyti mūsų reklamas asmenims, kurie lankėsi interneto svetainėje praeityje. Informaciją apie „Google“ vykdomą su šia paslauga susijusių duomenų tvarkymą galima rasti: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

„FACEBOOK“ PIKSELIAI

 • „Facebook“ pikseliai įrankis leidžia matuoti valdytojo „Facebook“ portale vykdomų reklamos kampanijų efektyvumą. Šis įrankis suteikia galimybę naudoti išplėstinę duomenų analizę, kuri leidžia valdytojui optimizuoti savo veiksmus su kitomis „Facebook“ siūlomomis priemonėmis. Išsamią informaciją apie „Facebook“ vykdomą duomenų tvarkymą galima rasti: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

„HOTJAR“

 • „Hotjar“ įrankis leidžia valdytojui vykdyti naudotojų veiklos interneto svetainėje analizę, pvz., siunčiant anketas ar pasitenkinimo apklausas ir anonimiškai renkant informaciją apie paspaudimus konkrečiose interneto svetainės vietose. Šis įrankis neleidžia nustatyti naudotojo tapatybės. Išsamią informaciją apie duomenų rinkimą per „Hotjar“ ir šio rinkimo išjungimo procesą galima rasti: https://www.hotjar.com/privacy.

„GOOGLE“ ŽYMŲ TVARKYKLĖ

 • „Google“ žymų tvarkyklė yra įrankis, leidžiantis valdytojui analizuoti naudotojų veiklą interneto svetainėje valdant kitus valdytojo naudojamus analitinius ar rinkodaros įrankius.
 1. SLAPUKŲ NUOSTATŲ VALDYMAS
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS
  • Laikotarpis, kurį valdytojas tvarko asmens duomenis, priklauso nuo teikiamos paslaugos pobūdžio ir tvarkymo tikslo. Iš esmės duomenys yra tvarkomi visą paslaugos teikimo arba pirkimo užsakymo vykdymo laikotarpį iki to momento, kai bus atšauktas sutikimas arba pateiktas tinkamas prieštaravimas dėl duomenų tvarkymo, kai tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas valdytojo interesas.
  • Duomenų tvarkymo laikotarpis gali būti pratęstas, jeigu tvarkymas yra reikalingas siekiant nustatyti ir vykdyti galimas pretenzijas arba nuo pretenzijų apsiginti. Vėliau tvarkymo laikotarpis gali būti pratęstas tik kai to reikalauja įstatymai ir tik įstatymų reikalaujama apimtimi. Pasibaigus tvarkymo laikotarpiui, duomenys negrįžtamai ištrinami ir anonimizuojami.
 2. NAUDOTOJO TEISĖS
  • Naudotojas turi teisę: susipažinti su duomenų turiniu ir reikalauti jį ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, teisę duomenis perkelti, teisę prieštarauti duomenų tvarkymui bei teisę pateikti skundą už asmens duomenų apsaugą atsakingai priežiūros institucijai.
  • Kai naudotojo duomenys yra tvarkomi jam davus sutikimą, šį sutikimą galima bet kuriuo metu atšaukti susisiekus su valdytoju arba naudojant interneto svetainėje esančias funkcijas.
  • Naudotojas turi teisę prieštarauti duomenų tvarkymui rinkodaros tikslais, jeigu toks tvarkymas vykdomas teisėtu valdytojo interesu, ir kitais atvejais (dėl su konkrečia naudotojo situacija susijusių priežasčių), kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas valdytojo interesas (pvz., susijęs su analitinių ir statistinių tikslų siekimu). Rinkodaros sutikimus galima valdyti interneto svetainėje adresu: https://rodo.intercars.eu
  • Daugiau informacijos apie BDAR suteikiamas teises galima rasti čiahttps://intercars.com.pl/pl/faq-rodo/.
 3. DUOMENŲ GAVĖJAI
  • Teikiant paslaugas, asmens duomenys bus atskleidžiami išoriniams subjektams, ypač techniniams servisams (tokia apimtimi, kokia yra būtina aptarnavimui suteikti, ypač vykdant rezervacijas).
  • Interneto svetainėje skelbiant komentarą, su komentaro turiniu bus paskelbti ir tokie naudotojo asmens duomenys kaip techninio serviso įvertinimas, apsilankymo techniniame servise data bei kiti savanoriškai pateikti duomenys, jeigu naudotojas tokių pateiks.
 4. DUOMENŲ PERDAVIMAS Į EEE NEPRIKLAUSANČIAS ŠALIS
  • Europos Ekonominei Erdvei nepriklausančių šalių taikomas asmens duomenų apsaugos lygis skiriasi nuo to, kurį garantuoja Europos teisė. Dėl šios priežasties valdytojas perduoda asmens duomenis EEE nepriklausančioms šalims tik tuomet, kai tai yra būtina, ir užtikrina tinkamą apsaugos lygį daugiausia tokiomis priemonėmis:
   • bendradarbiaudamas su asmens duomenų tvarkytojais tose šalyse, dėl kurių Europos Komisija yra priėmusi atitinkamą sprendimą;
   • taikydamas standartines Europos Komisijos išleistas sutarčių nuostatas;
   • taikydamas įpareigojančius korporatyvinius principus, patvirtintus atitinkamos priežiūros institucijos;
   • jeigu duomenys perduodami į JAV – bendradarbiaudamas su privatumo skydo (angl. Privacy Shield) programoje dalyvaujančiais subjektais, patvirtintais Europos Komisijos sprendimu.
  • Duomenų rinkimo etape valdytojas visada informuoja naudotoją apie ketinimą perduoti asmens duomenis EEE nepriklausančioms šalims.
 5. KONTAKTINIAI DUOMENYS
  • Su valdytoju galima susisiekti el. paštu sekretariat@intercars.eu arba siunčiant laišką adresu Inter Cars S.A., 64 Powsińska Street, 02-903 Warsaw.
  • Valdytojas paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, į kurį galima kreiptis bet kuriais su asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais el. paštu iod@intercars.eu.
 6. PRIVATUMO POLITIKOS PATAISOS
  • Politika yra reguliariai tikrinama ir, kai reikia, atnaujinama.
  • Dabartinė politikos versija patvirtinta ir galioja nuo [2020-01-02]
Svetainė naudoja slapukų failus (slapukus). Naršydami mūsų puslapyje, Jūs sutinkate naudoti slapukų failus, atsižvelgiant į dabartinius Jūsų naršyklės nustatymus. Asmens duomenų tvarkymo politika.