Vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk par to izmantošanu un iestatījumu mainīšanu. Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat izmantot sīkdatnes saskaņā ar Jūsu pašreizējiem pārlūka iestatījumiem. Vairāk informācijas mūsu privātuma politikā
  1. Atpakaļ
  2. Akcijas Noteikumi

AKCIJU PANEĻA PAKALPOJUMA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. PIEMĒROŠANA

1.1. Akciju paneļa pakalpojuma lietošanas noteikumi attiecas uz līgumiem, ko ir noslēdzis uzņēmums Inter Cars S.A., juridiskā adrese Varšavā: ul. Powsińska 64, 02-903, Varšava (Warszawa) , reģistrēts Valsts tiesu reģistra Uzņēmumu reģistrā, ko uztur galvaspilsētas Varšavas rajona tiesas Valsts tiesu reģistra XII komercdepartaments, ar numuru 0000008734, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 1181452946, valsts uzņēmumu reģistra numurs (REGON) 014992887, iepakojuma, produktu un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma datubāzes (BDO) reģistra numurs 000012313, pamatkapitāls: 28 336 200,00 PLN (pilnībā samaksāts), turpmāk – “Inter Cars”, kā Pakalpojuma sniedzējs ar trešajām personām, kurām tiek sniegti Akciju paneļa pakalpojumi.

1.2. Jebkādas atkāpes no šiem noteikumiem ir iespējamas tikai saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem vai Pušu noslēgtajiem Līgumiem.

1.3. Šie noteikumi neattiecas uz līgumiem, ko uzņēmums Inter Cars ir noslēdzis ar patērētājiem Polijas Civilkodeksa 22.1 panta izpratnē.

2. DEFINĪCIJAS

Šo noteikumu izpratnē turpmāk minētajiem terminiem ir šāda nozīme.

2.1. “Akcijas iniciators” – profesionāla trešā persona, kas darbojas tieši auto nozarē vai sniedz pakalpojumus transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri ir ieinteresēti Pakalpojuma izmantošanā. Lai novērstu šaubas, par Akcijas iniciatoru ir uzskatāma persona, kas ir publicējusi akciju.

2.2. “Motointegrator” – IT sistēmā bāzēta tīmekļvietne, kuras galvenā funkcija ir autoservisu meklēšanas rīks, kas tiek pārvaldīta un ir pieejama internetā šādā domēna adresē: https://motointegrator.com.

2.3. “Piedāvājums” – Pakalpojuma sniedzēja piedāvājums noslēgt Akciju paneļa pakalpojuma sniegšanas līgumu, kas ir iesniegts Akcijas iniciatoram, atbildot uz pieprasījumu un iekļaujot visu informāciju, kas ļauj sniegt Pakalpojumu. Piedāvājums satur informāciju par laika posmu, kad Pakalpojums ir sniedzams, norēķinu nosacījumi, kā arī jebkādi citi ar Pakalpojuma sniegšanu saistītie noteikumi.

2.4. “Noteikumi” (“ToS”) – šeit minētie Pakalpojuma sniegšanas noteikumi, ko Pakalpojuma sniedzējs norāda izmanto kopā ar Līgumu.

2.5. “Akciju tīmekļvietne” – IT sistēmā bāzēta tīmekļvietne, kurā Lietotājiem ir pieejama informācija par akcijām, kas tiek pārvaldīta un ir pieejama internetā šādā domēna adresē: https://motointegrator.com/lv/lv/akcijas.

2.6. “Puses” – Akciju paneļa pakalpojuma sniegšanas līguma puses, tostarp Inter Cars kā Pakalpojuma sniedzējs un trešā persona kā Pakalpojuma saņēmējs.

2.7. “IT sistēma” – Pakalpojuma sniedzēja informācijas komunikāciju tehnoloģiju sistēma, kas tiek izmantota Pakalpojuma sniegšanai, tostarp īpaši tīmekļa grafiskie dizaini.

2.8. “Akciju panelis” vai “Pakalpojums”, vai “Akciju paneļa pakalpojums” – pakalpojums, kas trešām personām nodrošina reklāmas laukuma pieejamību Akciju tīmekļvietnē, attēlojot informāciju par minēto personu rīkotajām akcijām atsevišķi vai sadarbībā ar Pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar šiem Noteikumiem un Piedāvājumu. Lietotājam jebkurā laikā ir bezmaksas piekļuve Akciju panelim.

2.9. “Līgums” – Līgums par Pakalpojuma sniegšanu, kas ir noslēgts starp Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojuma saņēmēju saskaņā ar šiem Noteikumiem un Piedāvājumu.

2.10. “Pakalpojuma saņēmējs” – profesionāla trešā persona, kas strādā tieši auto nozarē vai sniedz pakalpojumus transportlīdzekļu īpašniekiem, kura atbilst šajos Noteikumos norādītajām prasībām un ar kuru Pakalpojuma sniedzējs Piedāvājumā ir saskaņojis akcijas publicēšanas noteikumus, ja šādiem noteikumiem ir piekritušas abas Puses.

2.11. “Pakalpojuma sniedzējs” – Inter Cars S.A., kura juridiskā adrese ir Varšavā (02-903, Varšava, ul. Powsińska 64), reģistrēts Valsts tiesu reģistra Uzņēmumu reģistrā, ko uztur galvaspilsētas Varšavas rajona tiesas Valsts tiesu reģistra XIII komercdepartaments, ar numuru 8734, nodokļu maksātāja ID Nr. 1181452946, REGON Nr. (valsts uzņēmumu reģistra numurs) 014992887, šāda e-pasta adrese: [email protected], tīmekļvietne http://www.intercars.com.pl/.

2.12. “Lietotājs” – jebkura persona, kas apskata (apmeklē) vispārpieejamas Tīmekļvietnes lapas.

2.13. “Akcijas pieteikums” – Pieteikuma forma, kas satur informāciju par Akcijas iniciatora organizēto akciju. Akcijas pieteikums ir šo noteikumu 4.1.punktā noteiktās informācijas kopums, kas padara iespējamu iesniegt pieteikumu un izpildīt Pakalpojumu. Akcijas pieteikuma isniegšana pati par sevi nerada pienākumu Pakalpojuma sniedzējam publicēt informāciju par akciju Motointebrator vai Akciju tīmekļvietnē.

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1. Pakalpojuma sniedzējs ļauj Akcijas iniciatoriem izmantot Akcijas piedāvājumu saskaņā ar šiem Noteikumiem un Piedāvājumu.

3.2. Pakalpojums tiek sniegts, attēlojot Lietotājiem Motointegrator Tīmekļvietnes lapā “Akciju panelis” Pušu saskaņotu informāciju saistībā ar trešo personu rīkotām akcijām, sevišķi saistībā ar:

3.2.1. laika vai daudzuma ziņā ierobežotiem ieguvumiem vai produktiem, kas tiek piedāvāti par zemāku cenu vai ar atvieglotiem noteikumiem;

3.2.2. atlaidēm, cenu samazinājumiem, papildpakalpojumiem, kas tiek piedāvāti bez maksas, ar atlaidi vai par zemāku cenu ;

3.2.3. bezmaksas produktiem, kas tiek pievienoti galvenajam produktam vai pakalpojumam.

3.3. Informācija par akcijām tiek attēlota Tīmekļvietnē tādā secībā, kādā to pievieno Pakalpojuma sniedzējs.

3.4. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības attēlot informāciju par akcijām, ignorējot 3.3. punktā norādīto secību, vai iekļaut to izceltās kategorijās.

3.5. Pakalpojums var tikt sniegts par maksu vai arī bezmaksas, atkarībā no vienošanās starp Pusēm. Pakalpojuma maksu Pakalpojuma sniedzējam ir jānorāda Piedāvājumā, pēc tam Puses par to vienojas rakstiskā formā. Par Samaksas veikšanas noteikumiem par Pakalpojumiem Pusēm katru reizi ir jāvienojas Piedāvājumā. Pakalpojuma sniedzējs var samazināt vai pilnībā atcelt Pakalpojuma maksu, it sevišķi Pakalpojuma ieviešanas periodā.

3.6. Reklāmas iniciators Piedāvājuma sagatavošanas un Pakalpojuma sniegšanas nolūkā bez maksas sniedz jebkādu informāciju, tostarp 4.1.5. punktā norādītos logotipus.

3.7. Pakalpojuma ietvaros sniegtā informācija iekļauj datus saistībā ar Reklāmas iniciatoru rīkotajām akcijām, konkrēti, Pušu sagatavotu akcijas apraksta kopsavilkumu.

3.8. Katram Lietotājam ir bezmaksas pieeja Akciju panelim saskaņā ar vispārīgajiem Motointegrator noteikumiem, kā ir norādīts šajos Noteikumos.

3.9. Pakalpojums tiek sniegts tikai Akcijas iniciatoriem, kuri ir iesnieguši Akcijas pieteikumu, tostarp snieguši visu Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju saskaņā ar šo noteikumu 4.1. punktu un saņēmuši Pakalpojuma sniedzēja Piedāvājumu, ko pēc tam ir apstiprinājuši vai, atbildot uz Piedāvājumu, veikuši tajā grozījumus, ko ir apstiprinājušas abas Puses.

3.10. Līgumus par Akciju paneļa pakalpojuma sniegšanu var noslēgt tikai latviešu valodā.

4. PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA UN TĀ SNIEGŠANA

4.1. Pirms Piedāvājuma iesniegšanas un Līguma noslēgšanas Pakalpojuma sniedzējs saņem visu Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju, ko Akcijas iniciators norāda Akcijas pieteikumā, un konkrēti:

4.1.1. informāciju par uzņēmumu (nosaukums, juridiskā adrese, uzņēmuma identifikācijas numuri);

4.1.2. tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz kuru Pakalpojuma sniedzējs nosūta Piedāvājumu;

4.1.3. informāciju par plānoto akciju, ļaujot Pakalpojuma sniedzējam to izlasīt;

4.1.4. īsu akcijas aprakstu atbilstoši Akciju tīmekļvietnes tehniskajām prasībām, kas veido Akciju tīmekļvietnes lietotājiem redzamo galaziņojumu;

4.1.5. Akciju tīmekļvietnē attēlojamo grafiku, kas paredzēta Akciju panelim Pakalpojuma sniedzēja norādītajā formātā un izmērā;

4.1.6. pēc izvēles: saiti, kas veido hipersaiti uz akciju vai akcijas kodu, kurš ir attēlojams personām, kuras vēlas piedalīties akcijā;

4.1.7. jebkādu citu informāciju, kas izriet no Akciju paneļa vai Akciju tīmekļvietnes būtības un kuru Puses uzskata par nepieciešamu.

4.2. Atbildot uz Akcijas pieteikumu, Pakalpojuma sniedzējs var sagatavot un nosūtīt Akcijas iniciatoram Piedāvājumu noslēgt Līgumu. Piedāvājums ir derīgs 30 dienas no tā nosūtīšanas brīža.

4.3. Atbildot uz Pakalpojuma sniedzēja Piedāvājumu, lai izmantotu Akciju paneli saskaņā ar nosūtīto Piedāvājumu, Akcijas iniciatoram norādītajā termiņā ir jāiesniedz paziņojums par apstiprināšanu, atbildot uz e-pasta vēstuli, kurā ir nosūtīts Piedāvājums, vai arī jānorāda uz grozītu Piedāvājumu. Grozīts Piedāvājums ir derīgs 30 dienas. Ja vēlāk jebkura Puse apstiprina grozīto Piedāvājumu, tostarp vēlāk veiktos grozījumus, šo Noteikumu daļa par Līguma noslēgšanas kārtību tiek piemērota līdz brīdim, kad Puses piekrīt Piedāvājumam (vai Piedāvājumam, kurā vēlāk ir veikti grozījumi) vai to noraida. Klusējoša jebkuras Puses piekrišana Piedāvājumam (vai grozītajam Piedāvājumam) netiek ņemta vērā.

4.4. Persona, kura piekrīt Piedāvājumam, saskaņā ar tiesību aktiem iesniedz paziņojumu, norādot, ka tā ir tiesīga rīkoties Akcijas iniciatora vārdā vai neatkarīgi kā Akcijas iniciators, kā Akcijas iniciatora pilnvarotā persona vai partneris sabiedrībā, kapitālsabiedrības vai citas juridiskās personas institūcijā. Persona, kura piekrīt Piedāvājumam, uzņemas atbildību par nepatiesa paziņojuma sniegšanu un par bojājumu nodarīšanu Pakalpojuma sniedzēja īpašumam, kas izriet no šāda nepatiesa paziņojuma sniegšanas.

4.5. Apstiprinot Piedāvājumu vai piekrītot tam (vai grozītajam Piedāvājumam, vai Piedāvājumam, kurā vēlāk ir veikti grozījumi), Līgums par Akciju paneļa pakalpojuma sniegšanu tiek noslēgts saskaņā ar šiem Noteikumiem un Piedāvājumu. Informācija par akciju Akciju panelī tiek publicēta saskaņā ar Piedāvājumā norādīto termiņu. Katrā Pakalpojuma sniegšanas posmā Akcijas iniciators un Pakalpojuma saņēmējs nekavējoties atjaunina/labo ar akciju saistīto informāciju. Pakalpojuma sniedzējs var labot informāciju. Ja nav spēkā citu noteikumu, paziņojums par nepieciešamību labot informāciju tiek nosūtīts uz Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi.

4.6. Neatkarīgi no jebkādas vienošanās Piedāvājumā, Pakalpojuma saņēmējs apņemas nepiedāvāt Līgumā paredzētās akcijas vai akcijas materiālus, un Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības izņemt akciju no Akciju paneļa, ja ir pamatotas aizdomas, ka:

4.6.1. tiek īstenota negodīga komercprakse;

4.6.2. tā satur nepatiesu informāciju par akciju;

4.6.3. akcija ietekmē Lietotājus vai patērētājus;

4.6.4. akcija ir pretrunā vispārpieņemtajiem principiem;

4.6.5. akcija ietekmē Pakalpojuma sniedzēju vai grauj tā reputāciju;

4.6.6. akcija satur terminus (izteicienus), kas ir uzskatāmi par nelikumīgiem vai kuru izmantošanas gadījumā Pakalpojuma saņēmējs vai Pakalpojuma sniedzējs var tikt saukti pie atbildības, tostarp termini (izteicieni), kas var diskriminēt trešās personas vai aizskart viņu personīgās tiesības.

5. ATBILDĪBA

5.1. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības, bet nav pienākums, pārbaudīt ziņojumā, informācijā vai akcijā paustos pieņēmumus, terminus, saturu un formātu, ko ir sniedzis Akcijas iniciators vai Pakalpojuma sniedzējs pats. Pakalpojuma saņēmējs pārbauda akciju tikai saistībā ar tās atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem un praksei pirms tās gala apstiprināšanas (pat ja tiek ieviesti Pakalpojuma sniedzēja ierosinātie grozījumi). Pakalpojuma sniedzējs nodrošina tikai Akcijas paneļa pakalpojumus (kas ir sīki aprakstīti šo Noteikumu 3. punktā) un nav atbildīgs par:

5.1.1. akciju veikšanu vai kaitējumu akcijas dalībniekiem saistībā ar tās pieejamību;

5.1.2. informācijas par akciju precizitāti un patiesumu, ko ir norādījis Akcijas iniciators;

5.1.3. kaitējumu, kas izriet no Akciju paneļa pakalpojumu saņēmēja izmantotā Pakalpojuma, pārkāpjot šos Noteikumus un Piedāvājumu;

5.1.4. kaitējumu, kas ir radies saistībā ar pareizu akcijas attēlojumu, pamatojoties uz sniegtajiem datiem, ja tie izrādās nepareizi, nepatiesi vai nepilnīgi;

5.1.5. to, ka Akciju paneļa pakalpojumu izmanto nepiederošas trešās personas, tiek izpausti dati, kas ļauj izmantot Akciju paneļa pakalpojumu;

5.1.6. Akciju tīmekļvietnes darbības traucējumu saistībā ar apstākļiem, kas nav atkarīgi no Pakalpojuma sniedzēja.

5.2. Pakalpojuma saņēmējs ir pilnībā atbildīgs par juridiskajām sekām un pilnībā atlīdzina Pakalpojuma sniedzējam izdevumus, kas ir radušies saistībā ar jebkādiem strīdiem, prasījumiem, procesiem, zaudējumiem, izmaksām, izdevumiem (tostarp ar ekspertu vai juristu darbu saistītām izmaksām vai izdevumiem), norēķiniem vai prasībām, kas tieši vai netieši izriet no vai rodas saistībā ar jebkuru trešās personas prasījumu izpildīt Akciju panelī publicētu akciju, ja tam par iemeslu ir Pakalpojuma saņēmēja neatbilstoša Līguma izpilde (konkrēti, 4.6. punktā norādīto saistību pārkāpšana).

5.3. Pakalpojuma sniedzēja atbildība visos gadījumos ir ierobežota līdz faktiskā kaitējuma apmēram un līdz summai, kas nepārsniedz divu Pakalpojuma sniedzēja atlīdzību apmēru saskaņā ar Līgumu (vai 50 EUR, ja Puses vienojas, ka Līgums tiek izpildīts bez maksas).

5.4. Iepriekšminētie Pakalpojuma sniedzēja atbildības ierobežojumi neattiecas uz apzinātu kaitējumu, kas ir nodarīts Lietotājam vai Pakalpojuma saņēmējam, vai citos gadījumos, kad saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pakalpojuma sniedzēja atbildības ierobežošana nav iespējama.

6. AKCIJU PANEĻA PAKALPOJUMA LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

6.1. Līguma termiņa izbeigšanās brīdī vai arī, ja Līgums tiek izbeigts vai beidzas pirms šī datuma, tā izbeigšanas vai beigu dienā Pakalpojuma saņēmējs vairs nevar Akciju paneļa pakalpojumu. Ja Pakalpojuma sniegšanas līgums tiek izbeigts vai beidzas pirms paredzētā termiņa, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības saņemt atlīdzību proporcionāli Līguma termiņam.

6.2. Akciju paneļa pakalpojuma līgums tiek noslēgts uz Piedāvājumā norādīto termiņu.

6.3. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nekavējoties izbeigt Akciju paneļa pakalpojuma līgumu, ja:

6.3.1. Pakalpojuma saņēmējs pārkāpj šos Noteikumus, sevišķi to 4.6. punktu;

6.3.2. Pakalpojuma saņēmējs pārkāpj tiesību aktu noteikumus vai trešo personu tiesības saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu;

6.3.3. Pakalpojuma sniedzējs konstatē, ka Pakalpojuma saņēmējs izmanto Pakalpojumu pretēji vispārpieņemtajām normām;

6.3.4. Pakalpojuma sniedzējs konstatē, ka Pakalpojuma saņēmējs izmanto Akciju paneli pretēji Akciju paneļa pakalpojuma pieņēmumiem, mērķiem vai tvērumam;

6.3.5. Pakalpojuma sniedzējs konstatē, ka Pakalpojuma saņēmējs ir iesaistīts darbībās, kas apdraud Akciju tīmekļvietnes vai tās daļas drošību.

6.4. Neatkarīgi no iepriekšminētā 6.3. punkta noteikumiem Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības izbeigt Līgumu, paziņojot par to 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja Akciju paneļa darbība tiek atcelta vai pārtraukta, vai tiek grozīts Akciju paneļa pakalpojuma tvērums, kas liedz sniegt Akciju paneļa pakalpojumu Piedāvājumā saskaņotajā apjomā.

6.5. Ja Pakalpojuma sniegšanas līgumu izbeidz Pakalpojuma sniedzējs, tam ir jānosūta paziņojums par izbeigšanu uz Pakalpojuma saņēmēja e-pasta adresi.

6.6. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības saglabāt Pakalpojuma sniegšanas laikā iegūtos Pakalpojuma saņēmēja datus, sevišķi Pakalpojuma sniegšanas laikā nosūtītās e-pasta vēstules, lai nodrošinātu savu tiesību aizsardzību un nodrošinātos pret potenciāliem prasījumiem no trešajām personām.

7. PERSONAS DATI

7.1. Visa informācija, kas attiecas uz personas datu apstrādi saistībā ar Akciju paneļa pakalpojuma izmantošanu, ir sniegta Privātuma politikā.

8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

8.1. Ja kāda šo Noteikumu daļa tiek atzīta par spēkā neesošu saskaņā ar likumu vai citādi, tas neietekmē pārējo Noteikumu spēkā esību. Jebkurš šāds spēkā neesošs noteikums tiek aizstāts ar citu, spēkā esošu noteikumu, kas atbilst šo Noteikumu nodomam.

8.2. Šos Noteikumus reglamentē Polijas tiesību akti. Jebkādi no Pakalpojumu sniegšanas izrietoši vai ar to saistīti strīdi starp Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojuma saņēmēju tiek izskatīti kompetentā tiesā Pakalpojumu sniedzēja jurisdikcijā.

8.3. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos jebkādu turpmāk norādītu būtisku iemeslu gadījumā:

8.3.1. ja rodas nepieciešamība pielāgot šos Noteikumus ar tiesību aktu noteikumiem saistībā ar sniegtajiem Akcijas pakalpojumiem;

8.3.2. ja rodas nepieciešamība pielāgot Pakalpojuma sniedzēja aktivitāti kompetentas valsts vai pašvaldības iestādes ieteikumiem (rīkojumiem/spriedumiem/lēmumiem/vadlīnijām) vai tiesas lēmumam;

8.3.3. ja tiek paplašināta vai mainīta Akciju paneļa funkcionalitāte, konkrēti, ieviesti jauni pakalpojumi vai grozīts Akciju paneļa pakalpojumu tvērums;

8.3.4. mainās Pakalpojuma sniedzēja aktivitātes tvērums vai veids;

8.3.5. ja rodas nepieciešamība pielāgot šos Noteikumus vislabākajai praksei saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu, tostarp vislabākajai Lietotāju aizsardzības praksei;

8.3.6. ja rodas nepieciešamība labot acīmredzamas šo Noteikumu pārrakstīšanās kļūdas;

8.3.7. ja rodas jauni riski vai draudi saistībā ar Akciju paneļa pakalpojuma izmantošanu, šādu risku vai draudu izmaiņas, vai konkrētu risku vai draudu mazināšanās saistībā ar Akciju paneļa pakalpojuma izmantošanu;

8.3.8. tiek mainītas e-pasta adreses, tostarp šajos noteikumos iekļautās hipersaites;

8.3.9. tiek mainītas metodes vai tehniskie līdzekļi, kas tiek izmantoti, lai saglabātu, nodrošinātu vai padarītu Lietotājam pieejamu Pakalpojuma sniegšanas līguma saturu;

8.3.10. tiek veiktas izmaiņas šajos Noteikumos norādītajos Pakalpojuma sniedzēja datos, tostarp tiek mainīts nosaukums, tālruņa numuri un e-pasta adreses.

8.4. Par šo Noteikumu izmaiņām Pakalpojuma sniedzējs informē Pakalpojumu saņēmēju, nosūtot paziņojumu par izmaiņām un Noteikumus jaunajā redakcijā uz Pakalpojuma saņēmēja norādīto e-pasta adresi, kas uzskatāms par saņemtu nosūtīšanas dienā. Uzskatāms, ka Pakalpojuma saņēmējs ir piekritis izmaiņām Noteikumos, ja tas 14 dienu laikā pēc šāda paziņojuma saņemšanas nav pārtraucis Līgumu.

8.5. Pakalpojuma saņēmējam nav tiesību nodot no Līguma izrietošus debitoru parādus trešai personai bez Pakalpojuma sniedzēja rakstveida piekrišanas.