Regulamin

1. Informacje o spółce

1.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną info@intercars.com.pl oraz serwis internetowy http://www.intercars.com.pl/.

1.2. Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.1 powyżej oraz następujących danych kontaktowych:

1.2.1. adres poczty elektronicznej: kontakt@mi.eu

1.2.2. serwis internetowy: https://motointegrator.com/pl/pl/kontakt

1.2.3. telefon: +48 22 714 11 11.

1.3. W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.


2. Definicje

W Regulaminie pisane od wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie:

2.1. „Infolinia” – oznacza wykorzystywane przez Usługodawcę i działające centrum obsługi telefonicznej, obejmujące zespół ludzi wraz z infrastrukturą techniczną. Użytkownik może połączyć się z Infolinią dzwoniąc na następujący numer telefonu: +48 22 714 11 11. Do zadań Infolinii należy w szczególności kontakt z Użytkownikiem w ramach realizacji Usługi Rezerwacji (np. w celu ustalenia terminu wizyty Użytkownika w Warsztacie).

2.2. „Opinia” – oznacza informacje (wypowiedzi) wprowadzane przez Użytkownika do Systemu Informatycznego, przy wykorzystaniu funkcji Serwisu, zgodnie z pkt. 3.10 Regulaminu. Po akceptacji przez Usługodawcę Opinia zamieszczana jest w Serwisie pod Warsztatem, którego dotyczy, w sekcji „Opinie” - wraz z ewentualną odpowiedzią ze strony Warsztatu. Możliwość umieszczenia Opinii w Serwisie wymaga podania w celach komunikacyjnych oraz weryfikacyjnych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, marki i modelu pojazdu oraz daty wizyty w Warsztacie, której ma dotyczyć Opinia.

2.3. „Konsument” – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.).

2.4. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

2.5. „Serwis” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, posiadający w szczególności funkcjonalność wyszukiwarki warsztatów, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem domenowym: https://motointegrator.com/pl/pl/

2.6. „System Informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Serwisu.

2.7. „Umowa” – oznacza umowę o świadczenie Usług, zawartą przez Usługodawcę z Użytkownikiem na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku Umowy zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem będącym Konsumentem, Umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.

2.8. „Usługa” – oznacza wskazaną w pkt. 3.1 Regulaminu usługę świadczoną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego.

2.9. „Usługi Warsztatu” – oznacza usługi, które zgodnie z wiedzą Usługodawcy są proponowane przez dany Warsztat i mogą być świadczone przez Warsztat na rzecz Użytkownika, o których informacje zamieszczone zostały w ramach Serwisu. Informacje o Usługach Warsztatu prezentowane w ramach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2.10. „Usługodawca” lub „Spółka” – oznacza spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną info@intercars.com.pl oraz serwis internetowy http://www.intercars.com.pl/.

2.11. „Ustawa o Prawach Konsumenta” – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późń. zm.).

2.12. „Ustawa o ochronie danych osobowych” - oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28 z późń. zm.).

2.13. „Użytkownik” – oznacza podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia Umowy, podmiot który korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu, a w szczególności podmiot wyświetlający (odwiedzający) powszechnie dostępne strony Serwisu. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się w szczególności osobę, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi.

2.14. „Warsztat” - oznacza podmiot trzeci, prowadzący warsztat samochodowy lub świadczący usługi związane z motoryzacją (np. usługi naprawy samochodów), który współpracuje z Usługodawcą na podstawie odrębnej umowy. Aktualna w danym momencie lista (wykaz) Warsztatów wraz z ich adresami jest dostępna w Serwisie pod adresem: https://motointegrator.com/pl/pl/warsztaty

2.14. „Wizytówka Warsztatu” – oznacza zbiór danych i informacji o danym Warsztacie (w tym adres lokalu Warsztatu, dane kontaktowe Warsztatu, Opinie o Warsztacie oraz informacje co do wysokości wynagrodzenia za daną Usługę Warsztatu, które według najlepszej wiedzy Usługodawcy Warsztat oferuje swoim klientom, tj. jakie wedle najlepszej wiedzy Usługodawcy zostanie zaproponowana Użytkownikowi przez Warsztat, w przypadku zamiaru skorzystania przez Użytkownika z Usługi Warsztatu), prezentowanych w ramach Serwisu. Wizytówka Warsztatu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


3. Postanowienia ogólne (rodzaj i zakres usług)

3.1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:

3.1.1. Usługę WWW – usługę polegającą na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika danych i informacji umieszczonych na powszechnie dostępnych stronach Serwisu, poprzez wyświetlanie strony Serwisu o określonym adresie URL oraz możliwości wprowadzania Opinii i wykorzystania mechanizmów informatycznych Serwisu (funkcji Serwisu). Usługa WWW obejmuje w szczególności:

(a) możliwość wyszukiwania i przeglądania powszechnie dostępnych podstron Serwisu (tj. podstron Serwisu, do których dostęp nie wymaga rejestracji i logowania),

(b) możliwość zapoznania się z Wizytówkami Warsztatów zamieszczonymi na powszechnie dostępnych podstronach Serwisu,

(c) udostępnienie mechanizmów informatycznych Serwisu służących do zamawiania Usług Rezerwacji (elektronicznych formularzy itp.),

(d) możliwość przeglądania Opinii zamieszczonych w ramach Serwisu,

(e) możliwość wprowadzania Opinii przy wykorzystaniu funkcji Serwisu, w celu ich zamieszczenia w Serwisie na zasadach opisanych w pkt. 3.10 poniżej,

3.1.2. Usługę Rezerwacji – usługę polegającą na podjęciu przez Usługodawcę czynności faktycznych zmierzających do umówienia wizyty Użytkownika w Warsztacie (tj. umawianiu Użytkownika na spotkanie w lokalu Warsztatu), w szczególności w celu umożliwienia skorzystania przez Użytkownika z wybranej Usługi Warsztatu.

3.2. Usługa WWW dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji w Serwisie. Każdy Użytkownik może przeglądać i przeszukiwać powszechnie dostępne strony Serwisu.

3.3. Usługa Rezerwacji dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji w Serwisie.

3.4. Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu (tj. wejścia do Serwisu). Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi Rezerwacji zostaje zawarta i może zostać rozwiązana na zasadach opisanych w pkt. 7 Regulaminu.

3.6. Usługi świadczone są bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu).

3.7. Umowy o świadczenia poszczególnych Usług mogą zostać zawarte wyłącznie w języku polskim.

3.8. Usługodawca informuje, że nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych.

3.9. Usługodawca informuje, że Serwis nie posiada funkcjonalności sklepu internetowego, a Usługodawca nie prowadzi przy wykorzystaniu Serwisu sprzedaży jakichkolwiek towarów. Widoczny w serwisie panel „Odwiedź sklep” stanowi wyłącznie odsyłacz do zewnętrznego serwisu internetowego. Zakup towarów poprzez ten zewnętrzny serwis internetowy odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy prowadzącym go podmiotem, a użytkownikiem tego zewnętrznego serwisu. Usługodawca nie odpowiada za treści zamieszczone w ww. zewnętrznym serwisie.

3.10. W ramach korzystania z Usługi WWW Użytkownik może przesyłać przy wykorzystaniu funkcji Serwisu (formularza znajdującego się w Wizytówce Warsztatu, w sekcji „Opinie”), Opinie dotyczące danego Warsztatu.

3.10.1. W celu zamieszczenia w Serwisie Opinii, Użytkownik zobowiązany jest:

(a) wypełnić formularz Opinii, w tym podać swoje dane: imię, nazwisko, kontaktowy adres e-mail, numer telefonu, markę i model pojazdu, a także datę wizyty w Warsztacie, której dotyczy Opinia;

(b) zaakceptować niniejszy Regulamin.

3.10.2. Opinie przesłane przez Użytkownika podlegają weryfikacji (akceptacji) przez Usługodawcę. Usługodawca informuje, że nie ingeruje w treść Opinii, jednakże może odmówić publikacji Opinii w przypadku, gdy treść Opinii jest sprzeczna z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami lub gdy narusza warunki Regulaminu. W szczególności, Usługodawca może odmówić publikacji Opinii, która:

(a) wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc;

(b) obraża uczucia religijne lub narusza wymagania określone w pkt. 4.1 Regulaminu;

(c) zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym;

(d) zawiera odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych;

(e) zawiera dane osobowe, kontaktowe, teleadresowe lub adresy mailowe innych podmiotów;

(f) nie dotyczy opiniowanego Warsztatu;

(g) opisuje wizytę w Warsztacie, która nie miała miejsca;

(h) zawiera treści o charakterze spamu;

(i) napisana jest w sposób świadczący o celowej sprzeczności z zasadami polskiej pisowni lub gramatyki lub w sposób rażąco niezrozumiały.

3.10.3. Usługodawca w celu weryfikacji Opinii może kontaktować się z Użytkownikiem przy pomocy
poczty e-mail oraz telefonicznie, na adres lub numer podany przez Użytkownika w formularzu Opinii.

3.10.4. W przypadku pozytywnej weryfikacji (akceptacji) danej Opinii przez Usługodawcę zostanie ona zamieszczona w ramach Serwisu, w Wizytówce Warsztatu (w sekcji „Opinie”).
W przypadku negatywnej weryfikacji (odrzucenia) danej Opinii Usługodawca informuje o tym Użytkownika poprzez pocztę e-mail na adres wskazany w formularzu.

3.10.5. Usługodawca umożliwia Warsztatowi ustosunkowanie się do wyrażonej przez Użytkownika Opinii. W tym celu treść Opinii przed jej publikacją udostępniana jest Warsztatowi, którego dotyczy Opinia.

3.10.6. Ocena Warsztatu widoczna w Opinii stanowi średnią wyliczoną na podstawie ocen wyrażonych przez Użytkownika w ramach formularza Opinii. Średnia ta uwzględnia ocenę: ogólnego wrażenia na temat wizyty w Warsztacie, jakości obsługi, terminowości, zgodności z kosztorysem, czystość i estetykę.

3.10.7. Usługodawca informuje, że Opinia zamieszczona w Serwisie zostanie oznaczona publicznie widocznymi: imieniem oraz marką i modelem pojazdu podanymi przez Użytkownika w formularzu Opinii, datą wystawienia Opinii oraz ewentualną odpowiedzią Warsztatu.

3.10.8. Zamieszczając Opinię Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na:

(a) otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej;

(b) otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu.

3.10.9. Usługodawca informuje, że dane podane w ramach formularza Opinii, w tym dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych są przetwarzane przez Usługodawcę w celu weryfikacji. Dane te, za wyjątkiem podanych danych kontaktowych, mogą być udostępniane Warsztatowi jako odbiorcy danych osobowych w celu weryfikacji czy Opinia dotyczy wizyty w Warsztacie, która rzeczywiście miała miejsce.


4. Zakaz wprowadzania treści bezprawnych

4.1. W związku z korzystaniem z Usług Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści:

4.1.1. naruszających prawa innych osób, w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, a także dobra osobiste innych osób,

4.1.2. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,

4.1.3. nawołujących do popełnienia przestępstwa,

4.1.4. naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4.2. Użytkownik, który uzyska wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona w Serwisie
jest niezgodna z prawem lub Regulaminem może zgłosić ten fakt Usługodawcy, w szczególności przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: kontakt@mi.eu.

4.3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, udostępnianych przez Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści.

4.4. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu oraz Usług w sposób powodujący zakłócenie funkcjonowania Systemu Informatycznego lub jakiegokolwiek jego elementu.


5. Warunki techniczne i ryzyka

5.1. Korzystanie z Usług, w tym korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem podłączenia do Internetu oraz dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

5.1.1. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub Mac OS X Safari w wersji 8.0.,

5.1.2. urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji plików cookies oraz aktywny interpretator języka JavaScript.

5.2. Postanowienie pkt 5.1 określają wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

5.3. Usługodawca informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystanie z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Serwis może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.

5.4. W związku ze świadczeniem Usług, w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane mogą zostać pliki cookies. Nastąpi to wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Użytkownika, wyrażonej w szczególności poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej.

5.5. Więcej informacji o plikach cookies używanych w Serwisie znajduje się na stronie https://motointegrator.com/pl/pl/polityka-prywatnosci

5.6. W celu weryfikacji zawarcia Umowy o świadczenie poszczególnych Usług, dane przechowywane są w bazie danych na serwerach Usługodawcy wraz z informacją o akceptacji Regulaminu.

5.7. Usługodawca stosuje następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach przesyłania formularza kontaktowego, o którym mowa w pkt.7.4 7.4 Regulaminu (tj. zawierania Umów o świadczenie Usług Rezerwacji):

5.7.1. weryfikacja poprawności wprowadzonych danych,

5.7.2. mechanizm automatycznego uzupełniania danych,

5.8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług następuje przez:>

5.8.1. prezentację treści umowy w Serwisie pod adresem: https://motointegrator.com/pl/pl/regulamin, 

5.8.2. weryfikację zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem,

5.9. Usługodawca informuje, iż korzystanie z Usług wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem możliwości odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczonego systemu teleinformatycznego w celu pozyskania danych osobowych lub innych informacji.


6. Prawo odstąpienia od umów o świadczenie usług

6.1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji rozpoczyna się od dnia zawarcia danej Umowy.

6.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW lub Usługi Rezerwacji, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od danej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

6.4. Usługodawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Usługodawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpienia od Umowy, pod adresem: https://www.mi.eu/formularz-odstapienia-od-umowy/. Użytkownik może skorzystać z wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.5. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW lub Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.6. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy o świadczenie Usługi WWW lub Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji, Umowę taka uważa się za niezawartą.

6.7. Postanowienia pkt. 6.1 – 6.6 powyżej znajdują zastosowanie wyłącznie do Użytkowników, którzy zawarli odpowiednio Umowę o świadczenie Usługi WWW lub Umowę o świadczenie Usługi Rezerwacji działając jako Konsument (tj. do Użytkowników będących Konsumentami).


7. Usługa rezerwacji

7.1. Aktualna lista Warsztatów dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://motointegrator.com/pl/pl/warsztaty

7.2. W ramach korzystania z Usługi WWW Użytkownik ma możliwość przeglądania Wizytówek Warsztatów.

7.3. W ramach korzystania z Usługi Rezerwacji, Użytkownik może dokonać na zasadach opisanych poniżej rezerwacji Usługi Warsztatu.

7.4. Zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji następuje zgodnie z następującymi procedurami:

7.4.1. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza skorzystać z Usługi Rezerwacji (tj. umówienia wizyty w Warsztacie w celu skorzystania z Usługi Warsztatu świadczonej przez Warsztat):

(a) Użytkownik powinien wejść na podstronę Serwisu zawierającą przycisk „Umów Wizytę”, po kliknięciu którego rozpoczyna się procedura rezerwacji Usługi Warsztatu (tj. procedura zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji).

(b) Użytkownik przy wykorzystaniu funkcji Serwisu (na kolejnych podstronach Serwisu):

i. wybiera Usługę Warsztatu, w celu skorzystania z której chciałby umówić wizytę w Warsztacie lub wskazuje na potrzebę diagnozy problemu,

ii. wybiera Warsztat (konkretny lokal Warsztatu),w którym chciałby umówić wizytę,

iii. podaje swoje dane kontaktowe: swój adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego,

iiiv. opcjonalnie: wskazuje markę, model i rok produkcji samochodu oraz proponowany (dogodny dla Użytkownika) termin (datę i godzinę spotkania), w którym chciałby umówić wizytę w wybranym Warsztacie, imię i nazwisko oraz uwagi do zgłoszenia.

(c) Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na:

i. otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej

ii. otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu

(d) Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i wyraża zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego na podstronie Serwisu. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia kontynuację procedury zmierzającej do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji.

(e) Użytkownik przesyła formularz kontaktowy poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Poprzez przesłanie formularza kontaktowego do Usługodawcy Użytkownik zamawia świadczenie Usługi Rezerwacji, na zasadach wynikających z Regulaminu. Z chwilą przesłania formularza kontaktowego do Usługodawcy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawca zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Rezerwacji,

7.5. Każdorazowo w przedmiot Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji, w tym zakres konkretnych czynności realizowanych przez Usługodawcę w ramach Usługi Rezerwacji wchodzi, w przypadku, gdy Użytkownik zgłosił chęć rezerwacji Usługi Warsztatu (tj. chęć umówienia wizyty w danym Warsztacie w celu umożliwienia skorzystania z danej Usługi Warsztatu) – podjęcie czynności faktycznych zmierzających do umówienia wizyty Użytkownika w lokalu Warsztatu, wskazanym przez Użytkownika. W szczególności, Usługodawca w ramach tych czynności może udostępnia

7.6. Warsztatowi dane podane przez Użytkownika w formularzu Usługi Rezerwacji, w tym dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

7.7. W ramach realizacji Usługi Rezerwacji, Infolinia może kontaktować się z Użytkownikiem, a Użytkownik z Infolinią w celu przekazania informacji lub dokonania uzgodnień (np. potwierdzenia terminu wizyty itp.).

7.8. Usługodawca informuje, że:

7.8.1. nie zapewnia, iż w rzeczywistości dany Warsztat świadczy dane Usługi Warsztatu, a Użytkownik będzie mógł skorzystać z takich Usług Warsztatu na warunkach prezentowanych w Serwisie (w tym za cenę za Usługi Warsztatu opisaną w Serwisie),

7.8.2. nie podejmuje jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Warsztatu, nie zawiera jakichkolwiek umów w imieniu Warsztatu, ani nie zobowiązuje się wobec Użytkownika, iż Warsztat spełni jakiekolwiek świadczenia na rzecz Użytkownika.

7.9. Usługodawca informuje, iż nie odpowiada za działania ani zaniechania Warsztatu, ani za wykonanie przez Warsztat jakiejkolwiek umowy zawartej przez Warsztat z Użytkownikiem.

7.10. Usługodawca nie zapewnia, iż w rzeczywistości Użytkownik będzie mógł skorzystać z Usług Warsztatu na warunkach prezentowanych w Serwisie (w tym za cenę Usługi Warsztatu opisaną w Serwisie). Usługodawca zobowiązuje się przy tym dochowywać należytej staranności, aby informacje umieszczone w Serwisie dotyczące Usług Warsztatu były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

7.11. Skorzystanie przez Użytkownika z Usługi Rezerwacji nie prowadzi do zawarcia przez Użytkownika z Warsztatem, ani z Usługodawcą jakiejkolwiek umowy o świadczenie Usług Warsztatu (tj. usług wskazanych przez Użytkownika w formularzu kontaktowym).

7.12. Skorzystanie przez Użytkownika z Usługi Rezerwacji (umówienie wizyty w Warsztacie) nie zobowiązuje Użytkownika do skorzystania z jakichkolwiek usług świadczonych przez Warsztat, ani do zawierania jakichkolwiek umów z Warsztatem.

7.13. Usługi Warsztatu oferowane przez dany Warsztat świadczone są na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Warsztatem a Użytkownikiem.


8. Reklamacje dotyczące świadczenia usług

8.1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę.

8.2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w tym:

8.2.1. przesłana pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w pkt. 1.2.1 Regulaminu,

8.2.2. doręczona Usługodawcy w formie pisemnej, np. poprzez jej przesłanie kurierem lub listownie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub złożona w formie pisemnej w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu.

8.3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz opis przyczyny reklamacji.

8.4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

8.5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt. 8.4 powyżej, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu.


9. Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

9.1. Użytkownik, który zawarł Umowę działając jako Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać z mediacji lub sądownictwa polubownego. Usługodawca informuje, że Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

9.2. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a Usługodawcą, o ile związane są z korzystaniem z Serwisu, mogą zostać poddane przez Użytkownika procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem Platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (link do Platformy ODR znajduje się na podstronach Serwisu). Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika będącego konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).</>


10. Ograniczenie odpowiedzialności usługodawcy względem przedsiębiorcy

10.1. W przypadku zawarcia przez Usługodawcę Umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem występującym w ramach danej Umowy jako przedsiębiorca, łączna i całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu danej Umowy ograniczona zostaje do kwoty 5 000 zł (pięć tysięcy złotych), o ile bezwzględnie przepisy prawa nie stanowią inaczej.

10.2. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy przewidziane w pkt. 10.1 powyżej nie dotyczy szkód wyrządzonych Użytkownikowi będącemu przedsiębiorcą umyślnie oraz innych przypadków, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy.

10.3. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Usługodawca informuje, że postanowienia pkt. 10.1 – 10.2 powyżej nie mają zastosowania do Umów o świadczenie Usług zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikiem występującym jako Konsument.


11. Postanowienia końcowe

11.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 marca 2017 r.

11.2. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

11.2.1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa dotyczących świadczonych Usług zawieranych przy wykorzystaniu Serwisu,

11.2.2. konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) oraz decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego,

11.2.3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Serwisu, w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu Usług,

11.2.4. wprowadzenia odpłatności Usługi,

11.2.5. zmiany zakresu lub charakteru działalności Usługodawcy,

11.2.6. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, zmiany wymagań technicznych dotyczących systemu informatycznego, jakim powinien dysponować Użytkownik w celu skorzystania z Usług,

11.2.7. konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników,

11.2.8. konieczności poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie,

11.2.9. pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi, zmiany takich ryzyk lub zagrożeń lub odpadnięcia (zniwelowania) określonych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi,

11.2.10. zmiany adresów elektronicznych, w tym odnośników (hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie,

11.2.11. zmiany opisanych w Regulaminie metody lub środków technicznych służących do wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych oraz przesyłania formularza kontaktowego, o którym mowa w pkt. 7.47.4 Regulaminu (tj. zawierania Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji),

11.2.12. zmiana metod lub środków technicznych służących do utrwalenia, zabezpieczenia oraz udostępnienia Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług,

11.2.13. zmiany danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie, w tym nazwy, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej.

11.3. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Serwisu.Poprzednie wersje regulaminu:

Regulamin obowiązujący do:  01.03.2017r.