Táto stránka používa súbory cookie. Prečítajte si viac informácií o tom, ako ich používať a ako meniť nastavenia. Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie v súlade s vašim aktuálnym nastavením prehliadača. Viac informácií v našom zásady ochrany osobných údajov
  1. Domov
  2. Pravidlá a podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

1.1. Nižšie uvedené podmienky vypracovala a využíva spoločnosť Inter Cars S.A. so sídlom vo Varšave (adresa: 02-903 Varšava, Ul. Powsińska 64), Poľsko, zapísaná v Registri živnostníkov národného súdu, vedenom Okresným súdom hlavného mesta Varšavy vo Varšave, XIII obchodné oddelenie národného súdu zaregistrované pod číslom: 0000008734, NIP (identifikačné číslo daňovníka) číslo: 1181452946, národný obchodný register REGON: 014992887, e-mail: [email protected], webová stránka http://www.intercars.com.pl/.

1.2. Okrem kontaktných údajov uvedených v bode 1.1 môže používateľ a akákoľvek iná osoba kontaktovať poskytovateľa služby aj prostredníctvom nasledujúcich kontaktov:

1.2.1. e-mailová adresa: [email protected]

1.2.2. webová stránka: https://motointegrator.com/sk/sk/kontakt

1.3. V rozsahu, v akom tieto pravidlá upravujú poskytovanie služieb elektronickými prostriedkami tieto podmienky slúžia na splnenie informačných povinností v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Zároveň ide aj o podmienky, ktorými sú upravené vzťahy medzi poskytovateľom služieb a ich príjemcom, ktoré vznikajú pri ich komunikácii na diaľku podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Tieto pravidlá možno ponímať aj ako všeobecné obchodné podmienky vydané v súlade s § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktoré upravujú poskytovanie služieb. sa rozumejú pravidlá v zmysle čl. 8 zákona o poskytovaní služieb.).

1.4. Tieto podmienky sú dostupné bezplatne.

2. VYMEDZENIE POJMOV

Pojmy použité v podmienkach znamenajú nasledovné:

2.1.Kapitálová skupina“ - pojmom sa rozumie spoločnosť Inter Cars S.A. a všetky ostatné spoločnosti, pre ktoré je spoločnosť Inter Cars S.A., v zmysle zákona o účtovníctve zo dňa 29. septembra 1994 (Zbierka zákonov 2018, položka 395, v platnom znení): (i) priamy alebo nepriamy kontrolný subjekt (prostredníctvom iných dcérskych subjektov), (ii) dcérska spoločnosť, (iii) pridružená jednotka, (iv) podriadená jednotka.

2.2.Horúca linka“ - operačná jednotka telefonického kontaktného centra poskytovateľa služby, vrátane tímu ľudí a technickej infraštruktúry. Používateľ sa s Horúcou linkou môže spojiť pomocou nasledujúcej emailovej adresy: [email protected]. Hlavným cieľom Horúcej linky je kontaktovať používateľa ohľadom poskytovania rezervačnej služby (napr. odsúhlasenie dátumu a času návštevy používateľa v autoservise).

2.3.Recenzia“ - informácie (poznámky), ktoré používateľ poskytol systému IT, pričom použil funkcie služby MI, v súlade s bodom 3.10 podmienok. Recenzia, prípadne aj odpoveď autoservisu, ktorého sa vyjadrenie týka, sa zobrazí v časti "Recenzie" v rámci služby MI v momente, kedy ju poskytovateľ služby príjme. Pri poskytnutí recenzie je používateľ povinný uviesť celé meno, e-mailovú dresu, telefónne číslo, značku a model vozidla, ako aj dátum návštevy autoservisu.

2.4. „Spotrebiteľ“ - pojem označuje spotrebiteľa podľa článku 221 zákona z 23. apríla 1964, Občiansky zákonník (Zbierka zákonov 2017, položka 459, v platnom znení).

2.5.Podmienky“ - pojem označuje tieto podmienky, ktoré zostavil a používa poskytovateľ služby.

2.6.Služba MI“ - označuje internetovú službu, ktorá pracuje na základe systému IT. Má vlastnosti vyhľadávacieho nástroja pre autoservisy. Je dostupná a spravovaná on-line na doménovej adrese: https://www.motointegrator.com/sk/sk

2.7.Systém IT“ - označuje systém poskytovateľa služby, ktorý je založený na informačných a komunikačných technológiách a používa sa na poskytovanie služieb, vrátane užívateľských grafických rozhraní služby MI.

2.8.Zmluva“ - je dohoda o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom služby a používateľom v súlade s nasledujúcimi podmienkami. V prípade uzatvorenia zmluvy medzi poskytovateľom služby a používateľom, ktorý je zároveň aj zákazníkom, nadobúda zmluva povahu zmluvy na diaľku, v zmysle Zákona o právach spotrebiteľa.

2.9.Služba“ - predstavuje službu v rámci služby MI . Je špecifikovaná v bode 3.1 týchto podmienok a realizuje ju poskytovateľ služby pomocou systému IT.

2.10. Služby autoservisu“ - služby ponúkané v súlade s najlepším vedomím poskytovateľa, ktoré môžu byť v konkrétnom autoservise poskytnuté používateľovi. Informácie o týchto službách sa prezentujú prostredníctvom služby MI. Informácie o službách autoservisu poskytované v rámci služby MI nie sú podľa občianskeho zákonníka (Zbierka zákonov 2017, položka 459, v platnom znení) klasifikované ako ponuka.

2.11.Poskytovateľ služieb“ alebo „ spoločnosť“ - je spoločnosť: Inter Cars S.A., so sídlom vo Varšave (adresa: 02-903 Varšava, ul. Powsińska 64), Poľsko, zapísaná v Registri živnostníkov národného súdu, vedenom Okresným súdom hlavného mesta Varšavy vo Varšave, XIII obchodné oddelenie národného súdu zaregistrované pod číslom: 0000008734, NIP (identifikačné číslo daňovníka) číslo: 1181452946, národný obchodný register REGON: 014992887, e-mail: [email protected], webová stránka http://www.intercars.com.pl/.

2.12.Zákon o právach spotrebiteľa“ - je zákon zo dňa 30. mája 2014 o právach zákazníka (Zbierka zákonov 2017, položka 683, v znení neskorších predpisov).

2.13.GDPR“ - znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

2.14.Používateľ“- pojem predstavuje subjekt, ktorý má podľa a v súlade s právnymi predpismi právo uzatvoriť zmluvu, ďalej subjekt, ktorý akýmkoľvek spôsobom využíva službu MI a predovšetkým subjekt, ktorý zobrazuje (navštevuje) webovú stránku služby MI. V snahe zabrániť nedorozumeniam sa má za to, že "používateľ" je predovšetkým osoba, ktorá s poskytovateľom služby uzatvára zmluvu o poskytovaní služieb.

2.15.Autoservis“ - znamená tretiu stranu, prevádzkovateľa opravovne automobilov, prípadne poskytovateľa automobilových služieb (napr. opráv automobilov), ktorá spolupracuje s poskytovateľom služby, alebo subjektom z kapitálovej skupiny na základe samostatnej dohody. Platný zoznam (register) Autoservisov a ich adries je k dispozícii v službe MI na adrese: https://www.motointegrator.com/sk/sk

2.16.Prezentácia autoservisu“ - znamená súbor údajov a informácií o autoservise (vrátane adresy autoservisu, kontaktných údajov a informácií o poplatkoch za jednotlivé služby autoservisu. Poskytovateľ informácie sprostredkúva podľa svojho najlepšieho vedomia v prípade, že používateľ má v úmysle využiť služby autoservisu), ktoré sú predstavené v rámci služby MI. Prezentácia autoservisu v zmysle predpisov Občianskeho zákonníka (Zbierka zákonov 2017, položka 459, v platnom znení) nie je klasifikovaná ako ponuka.

3. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (TYPY A ROZSAH SLUŽIEB)

3.1. Poskytovateľ zastrešuje v rámci služby MI tieto nasledujúce služby:

3.1.1. Webová služba - znamená službu, ktorá na základe individuálnej požiadavky používateľa poskytuje údaje a informácie na bežne dostupnej webovej stránke služby MI. Zobrazuje ich pomocou tejto webovej stránky na zadanej adrese URL s možnosťou pridať recenziu a použiť mechanizmus IT služby MI (funkcie služby MI). Webová služba bude pokrývať predovšetkým tieto funkcie:

a) prehľadávanie a prehliadanie bežne dostupných podstránok služby MI (napr. podstránky služby MI, ktoré si nevyžadujú registráciu či prihlásenie),

b) prehliadanie prezentácií autoservisu, ktoré sú bežne dostupné na podstránkach služby MI,

c) poskytovanie IT mechanizmov služby IM, ktoré sa používajú pri objednávaní rezervačných služieb (elektronické formuláre, atď.),

d) prezeranie recenzií zverejnených prostredníctvom služby MI,

e) pridávanie recenzií pomocou funkcií služby MI tak, aby sa v službe MI zobrazili podľa pravidiel uvedených v bode 3.10,

3.1.2. Rezervačná služba - predstavuje službu, na základe ktorej poskytovateľ služby podnikne skutočné kroky s cieľom zarezervovať pre používateľa návštevu v autoservise (napr. umožniť používateľovi návštevu v priestoroch autoservisu), predovšetkým sprístupniť používateľovi vybranú službu poskytovanú v autoservise.

3.1.3. Služba propagačnej plochy – funkcia sprístupňujúca vyhradený online priestor v rámci aplikácie partnerom tretej strany, ktorý možno použiť na zverejňovanie propagačných akcií organizovaných nimi alebo v spolupráci s poskytovateľom služby.

3.2. Využitím služby MI a/alebo ostatných služieb potvrdzujete existenciu Zásad ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na www.motointegrator.com/sk/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú používanie, spracúvanie a prenos osobných údajov prostredníctvom poskytovateľa služieb.

3.3. Webová služba je k dispozícii pre kohokoľvek bez nutnosti registrácie v službe MI. Bežne dostupné webové stránky služby MI si môže prehliadať každý používateľ.

3.4. Rezervačné služby sú k dispozícii pre kohokoľvek, bez potreby registrácie v službe MI, s výnimkou bodu 3.11 v týchto podmienkach.

3.5. Zmluva o poskytovaní webových služieb sa uzatvára na dobu neurčitú a za uzavretú sa považuje od okamihu jej zverejnenia na adrese URL. Táto lokalita vracia pozitívne výsledky používateľovi v okne prehliadača na ktorejkoľvek dostupnej stránke služby MI. Používateľ môže kliknúť aj na hyperlink, ktorý smeruje na ktorúkoľvek z bežne dostupných stránok služby MI (t.j. návšteva služby MI). Zmluva o poskytovaní webových služieb sa považuje za vypovedanú v okamihu, keď používateľ opustí službu MI.

3.6. Zmluvu o poskytovaní služieb rezervačných služieb je možné uzavrieť a vypovedať v súlade s pravidlami popísanými v bode 7 týchto podmienok.

3.7. Používateľ nemá povinnosť uhrádzať za poskytnuté služby žiadne poplatky splatné v prospech poskytovateľa služby. Používateľ znáša náklady na internetové pripojenie v súlade so zmluvou používateľa a telekomunikačnou spoločnosťou (poskytovateľom internetu).

3.8. Poskytovateľ služby informuje o skutočnosti, že používateľovi nebude účtovať žiadne zálohy, či žiadať od používateľa finančnú záruku.

3.9. Poskytovateľ služby informuje, že služba MI nemá funkciu elektronického obchodu a poskytovateľ služby prostredníctvom služby MI nepredáva žiadny druh tovaru. Na karte panelu „Navštíviť obchod“ sa nachádza iba hypertextový odkaz na externú službu. Nákup tovaru v obchode tretej strany sa vykonáva na základe samostatnej zmluvy uzatvorenej medzi subjektom, ktorý prevádzkuje obchod tretej strany a jeho používateľom bez akejkoľvek účasti na vykonávaní tejto dohody zo strany poskytovateľa služby. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za žiadne informácie poskytnuté vyššie spomenutým internetovým obchodom tretej strany či jeho činnosť.

3.10. Ako súčasť webovej služby má používateľ možnosť použiť aj funkciu služby MI „Recenzia" o konkrétnom autoservise (formulár sa nachádza v okne informácií o autoservise).

3.10.1. Pri pridávaní recenzie v službe MI je používateľ povinný:

a) vyplniť formulár „Recenzia", poskytnúť osobné údaje vrátane: celého mena, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, značky a modelu vozidla, dátum návštevy autoservisu,

b) prijať podmienky.

3.10.2. Poskytovateľ služby recenzie užívateľa overuje (prijíma). Poskytovateľ služby informuje, že do obsahu recenzie nezasahuje, avšak vyhradzuje si právo odmietnuť zverejnenie recenzie v prípade, že jej obsah je v rozpore so zákonom, zaužívaným zvykom, alebo porušuje podmienky. Poskytovateľ služieb môže odmietnuť uverejniť predovšetkým obsah, ktorý:

a) je akýmkoľvek spôsobom v rozpore s mravmi spoločnosti a/alebo je v rozpore so zákonmi/alebo nariadeniami.

b) propaguje diskrimináciu na základe etnického pôvodu, náboženstva (viery) alebo obsahuje materiály spojené s fašizmom, pornografiou alebo všeobecne považované za vulgárne či násilné;

c) uráža náboženské presvedčenia, prípadne je v rozpore s požiadavkami stanovenými v bode 4.1 týchto podmienok;

d) obsahuje reklamný obsah alebo iné komerčné materiály;

e) obsahuje odkazy na iné webové stránky, predovšetkým na konkurenčné služby;

f) obsahuje osobné údaje, kontaktné údaje alebo adresy iných subjektov;

g) obsah nesúvisí s recenzovaným autoservisom;

h) je klasifikovaný ako spam;

i) obsah je napísaný v zámernom rozpore s gramatickými pravidlami a pravopisom, prípadne je vyslovene nezrozumiteľný.

j) Po každej absolvovanej návšteve autoservisu je možné zanechať iba jednu recenziu. Akákoľvek ďalšia recenzia zanechaná na tú istú návštevu autoservisu bude považovaná za neplatnú.

3.10.3. Poskytovateľ služby môže používateľa služby kontaktovať pomocou e-mailovej adresy, prípadne na telefónnom čísle, ktoré bolo poskytnuté vo formulári recenzie s cieľom overiť recenziu.

3.10.4. Tieto podmienky stanovujú, že používateľ a spotrebiteľ udeľuje súhlas s prijatím akejkoľvek komunikácie zo strany poskytovateľa služby v zmysle týchto podmienok. Na tomto mieste môže spotrebiteľ odmietnuť poskytnutie súhlasu v tejto položke prostredníctvom [email protected]

3.10.5. V prípade, že poskytovateľ služby konkrétnu recenziu úspešne overí (príjme), bude táto recenzia zverejnená v službe MI a zobrazená v informačnom okne autoservisu (v časti „Recenzie“).

V prípade neúspešného overenia (odmietnutia) konkrétnej recenzie, informuje poskytovateľ služby o tejto skutočnosti používateľa prostredníctvom e-mailovej správy uvedenej vo formulári pre recenzie, a to všetko za predpokladu, že sa používateľ z prijímania takejto komunikácie neodhlásil. V prípade, že sa používateľ rozhodne takúto komunikáciu neprijať, poskytovateľ služby nemá povinnosť informovať používateľa o vyššie uvedenom neúspešnom overení, čiže odmietnutí konkrétnej recenzie.

3.10.6. Poskytovateľ služby umožňuje autoservisu odpovedať na recenziu, ktorú používateľ poskytne. Z tohto dôvodu sa obsah recenzie pred zverejnením posiela do autoservisu, na ktorý sa recenzia vzťahuje.

3.10.7. Hodnotenie autoservisu zobrazené pri recenzii vyjadruje priemernú hodnotu vypočítanú na základe hodnotení, ktoré používateľ poskytuje vo formulári pre recenzie. Priemer zohľadňuje: všeobecný dojem z návštevy autoservisu, kvalitu služieb, presnosť, súlad s odhadom nákladov, čistotu a estetiku.

3.10.8. Poskytovateľ služby informuje, že v prípade poskytnutia recenzie prostredníctvom služby MI budú verejne viditeľné tieto údaje: krstné meno, značka a model vozidla, ktoré užívateľ poskytol vo formulári pre recenzie, dátum zverejnenia a odpoveď autoservisu (ak bola poskytnutá).

3.10.9. V súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov dostupnými na www.motointegrator.com/sk/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov a príslušnými predpismi môže používateľ udeliť súhlas s/so:

a) sprístupnením svojej e-mailovej adresy a telefónneho čísla iným spoločnostiam z kapitálovej skupiny na marketingové účely;

b) sprístupnenie svojej e-mailovej adresy a telefónneho čísla iným spoločnostiam z kapitálovej skupiny na marketingové účely spolupracujúcich subjektov;

c) prijatím obchodných informácií, ktoré súvisia s poskytovateľom služby a ostatnými subjektmi z kapitálovej skupiny. Tieto informácie súvisia s vyššie uvedenými subjektmi, ktoré spolupracujú s kapitálovou skupinou a budú zaslané na e-mailovú adresu;

d) prijímaním obchodných informácií, ktoré súvisia s poskytovateľom služieb a ostatnými subjektmi z kapitálovej skupiny. Tieto informácie súvisia s vyššie uvedenými subjektmi, ktoré spolupracujú s kapitálovou skupinou a budú zdieľané prostredníctvom telefónu.

3.10.10. Poskytovateľ týmto informuje, že údaje poskytnuté prostredníctvom formulára pre recenzie, vrátane osobných údajov, v zmysle článku 4 smernice GDPR spracuje poskytovateľ služby s cieľom overiť ich pravosť.

Všetky tieto údaje okrem poskytnutých kontaktných údajov budú posunuté autoservisu, ktorý sa stane prijímateľom osobných údajov s cieľom overiť, či je recenzia skutočne zameraná na aktuálnu návštevu. Udeje sa tak v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, dostupnými na www.motointegrator.comsk/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.

3.11. Rezervačné služby a funkcia odoslania recenzie nemusia byť dostupné na územiach niektorých krajín, v ktorých sa konkrétny autoservis nachádza. Tieto podmienky sa vzťahujú na služby/funkcie ponúkané používateľovi v súvislosti s autoservismi na území konkrétnej krajiny.

4. ZÁKAZ ZVEREJŇOVANIA NELEGÁLNEHO OBSAHU

4.1. Počas používania služieb nemôže používateľ zverejňovať nelegálny obsah, týkajúci sa predovšetkým:

4.1.1. porušovania práv iných osôb, predovšetkým autorských alebo osobných, obchodného tajomstva, práv priemyselného vlastníctva, ako aj osobných práv ostatných osôb,

4.1.2. podpory a šírenia radikálnych sociálnych postojov, predovšetkým všetkých druhov diskriminácie založenej na pohlaví, veku, zdravotnom stave, rase, náboženstve, politického či sociálneho presvedčenia, odborovej príslušnosti, etnického pôvodu, viery alebo sexuality.

4.1.3. navádzania na trestný čin,

4.1.4. porušenia platných právnych predpisov.

4.2. Ak používateľ zistí, že služby MI nie sú v súlade s platnými právnymi predpismi, prípadne s podmienkami poskytovania služieb, môže o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa služby, predovšetkým prostredníctvom e-mailovej správy na adrese: [email protected]

4.3. V prípade prijatia formálneho oznámenia, alebo prijatia dôveryhodnej informácie o nelegálnom obsahu správy zverejnenej používateľom, je poskytovateľ služby oprávnený znemožniť prístup k vyššie uvedenému obsahu.

4.4. Využívať službu MI a ostatné služby spôsobom, ktorý môže viesť k narušeniu činnosti IT systému alebo akýchkoľvek jeho prvkov, je zakázané.

5. TECHNICKÉ PODMIENKY A RIZIKÁ

5.1. Používanie služieb, vrátane využívania samotnej služby MI je možné výlučne iba s funkčným internetovým pripojením a s IT systémom, ktorý spĺňa nasledujúce minimálne technické požiadavky:

5.1.1. správne nakonfigurovaný webový prehliadač, kompatibilný so štandardnou verziou Microsoft Internet Explorer nie nižšou ako 8,0, verziou Firefoxu nie nižšou ako 26, verziou Chrome nie nižšou ako 27 alebo Mac OS X Safari verziou nie nižšou ako 8,0.,

5.1.2. zariadenie musí mať aktivovanú možnosť prijímania cookies a aktívny prekladač jazyka Java Script.

5.2. Uznesenia v bode 5.1 stanovujú technické parametre potrebné na správnu činnosť IT systému, ktorý poskytovateľ služby používa.

5.3. Poskytovateľ služby informuje, že nesplnenie vyššie uvedených minimálnych technických požiadaviek zo strany používateľa môže viesť k nemožnosti používať služby, problematickému fungovaniu služby MI, ktorá môže pracovať nesprávne, alebo nebude pracovať vôbec.

5.4. Pri používaní služieb platformy sa do počítača používateľa ukladajú súbory cookies. Stane sa tak iba v prípade, že používateľ poskytne jasný súhlas, ktorý vyjadrí vhodným nastavením prehliadača.

5.5. Viac informácií o súboroch cookies používaných v službe MI nájdete na: www.motointegrator.com/sk/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov

5.6. Údaje spolu s informáciami o prijatí podmienok sú uložené v databáze na serveroch poskytovateľa služby s cieľom overiť Zmluvu o poskytovaní služieb.

5.7. V kontaktnom formulári popísanom v bode 7.4 týchto podmienok (uzatváranie zmlúv o poskytovaní rezervačných služieb) využíva poskytovateľ služby nasledujúce metódy a technické prostriedky na rozpoznanie chýb v zachytených údajoch:

5.7.1. overovanie zadaných údajov,

5.7.2. mechanizmus automatického vypĺňania údajov.

5.8. Potvrdenie, ochrana a zabezpečenie obsahu uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb sa vykonáva prostredníctvom:

5.8.1. zobrazenia obsahu zmluvy v službe MI, na: www.motointegrator.com/sk/sk/pravidla-a-podmienky

5.8.2. potvrdenia, že sa používateľ oboznámil s podmienkami.

5.9. Poskytovateľ služieb informuje, že používanie služieb prináša riziko a existuje možnosť zistenia slabosti kryptografického systému a otvorenia chráneného IT systému s cieľom získať osobné údaje alebo iné informácie.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

6.1. Používateľ v úlohe spotrebiteľa má právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy o poskytovaní internetových a rezervačných služieb v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy postačí zaslať riadne vyhlásenie pred uplynutím stanovenej lehoty.

6.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy začne plynúť v momente uzatvorenia zmluvy o poskytovaní internetových alebo rezervačných služieb a bude trvať štrnásť dní.

6.3. Na uskutočnenie odstúpenia od zmluvy je používateľ povinný informovať poskytovateľa služby o svojom rozhodnutí formou jasného vyjadrenia (napr. poslať vyhlásenie prostredníctvom e-mailu alebo poštou).

6.4. Poskytovateľ služby môže poskytnúť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy o internetových službách alebo zmluvy o rezervačných službách prostredníctvom formulára uvedenom v prílohe č.2 k Zákonu o právach spotrebiteľa.

6.5. V prípade, že používateľ pošle vyhlásenie o odstúpení od zmluvy o internetových alebo rezervačných službách elektronicky, používateľ služby mu okamžite zasiela e-mail potvrdzujúci prijatie správy.

6.6. V prípade odstúpenia od zmluvy o internetových službách alebo od zmluvy o rezervačných službách sa takáto zmluva považuje za neuzatvorenú.

6.7. Ustanovenia vyplývajúce z bodov 6.1 - 6.6 uvedené vyššie platia iba pre používateľov, ktorí uzatvorili zmluvu o poskytovaní internetových služieb alebo zmluvu o rezervácii služieb z pozície spotrebiteľa (t.j. užívatelia vystupujú ako spotrebitelia).

7. REZERVAČNÉ SLUŽBY

7.1. Aktuálny zoznam autoservisov je k dispozícii na www.motointegrator.com/sk/sk

7.2. Užívateľ môže prijímať internetové služby a prehliadať si informácie o autoservisoch.

7.3. Používateľ môže vykonať rezerváciu ako súčasť zmluvy o rezervačných službách v súlade s nižšie uvedenými pravidlami platnými pre daný autoservis.

7.4. Uzatvorenie zmluvy o vykonaní rezervačných služieb medzi poskytovateľom služby a používateľom sa uskutočňuje v súlade s nasledujúcimi postupmi:

7.4.1. ak si používateľ praje využiť rezervačné služby a objednať si tak službu autoservisu (t.j. rezervovať si návštevu v autoservise s cieľom umožniť poskytnutie služby, ktorú zabezpečuje autoservis):

a) používateľ prejde na podstránku služby MI, ktorá obsahuje tlačidlo „Rezervovať návštevu". Po kliknutí sa zaháji proces rezervácie služieb autoservisu (t.j. proces uzatvárania Zmluvy o rezervačných službách),

b) používateľ v rámci funkcií Služby MI (na iných podstránkach):

i. vyberie si vo vybranom autoservise želanú službu, prípadne informuje o potrebe diagnostiky problému,

ii. vyberie si autoservis (konkrétnu polohu autoservisu), kde sa má návšteva vykonať,

iii. poskytne svoje kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla,

iv. prípadne poskytne aj nepovinné údaje: značka a model vozidla, dátum výroby vozidla a navrhnutý (pre používateľa vhodný) čas a dátum, kedy by sa používateľ mohol dostaviť do autoservisu, meno a priezvisko a ďalšie poznámky,

c) používateľ môže udeliť súhlas so:

i. sprístupnením svojej e-mailovej adresy a telefónneho čísla iným spoločnostiam z kapitálovej skupiny na marketingové účely;

ii. sprístupnenie svojej e-mailovej adresy a telefónneho čísla iným spoločnostiam z kapitálovej skupiny na marketingové účely spolupracujúcich subjektov;

iii. prijatím obchodných informácií, ktoré súvisia s poskytovateľom služby a ostatnými subjektmi z kapitálovej skupiny. Tieto informácie súvisia s vyššie uvedenými subjektmi, ktoré spolupracujú s kapitálovou skupinou a budú zaslané na e-mailovú adresu;

iv. prijímaním obchodných informácií, ktoré súvisia s poskytovateľom služieb a ostatnými subjektmi z kapitálovej skupiny. Tieto informácie súvisia s vyššie uvedenými subjektmi, ktoré spolupracujú s kapitálovou skupinou a budú zdieľané prostredníctvom telefónu.

d) Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami a ich zneniu rozumie. Na podstránke služby MI označí príslušné políčko, čím udelí súhlas s obsahom podmienok. V prípade neudelenia súhlasu nie je možné pokračovať v používaní rezervačných služieb a uzatvoriť platnú zmluvu o rezervačných službách.

e) Používateľ odosiela kontaktný formulár kliknutím na príslušné tlačidlo. Odoslaním kontaktného formulára poskytovateľovi služieb si používateľ objednáva poskytovanie rezervačných služieb v súlade s podmienkami. V okamihu odoslania zmluvy poskytovateľovi služby sa zmluva o poskytovaní rezervačných služieb medzi poskytovateľom služby a používateľom uzatvára.

7.5. V prípade, že používateľ vyjadrí potrebu rezervácie služieb autoservisu (t.j. má úmysel navštíviť konkrétny autoservis s cieľom prijať konkrétnu službu autoservisu), zmluva o rezervačných službách obsahuje aj rozsah konkrétnych činností. Uvádza aj skutočné činnosti podľa výberu používateľa, ktoré sú predmetom návštevy autoservisu. V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov posiela poskytovateľ služby v rámci týchto činností do autoservisu predovšetkým zmluvu a osobné údaje používateľa, ďalej údaje, ktoré používateľ služby doručil prostredníctvom formulára rezervačných služieb, vrátane osobných údajov. Poskytovateľ služby zasiela osobné údaje používateľa do autoservisu v súlade s pravidlami popísanými v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú uvedené na adrese: www.motointegrator.com/sk/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov .

7.6. V rámci vykonávania rezervačnej služby môže horúca linka kontaktovať používateľa a používateľ môže kontaktovať horúcu linku s cieľom poskytnúť informácie alebo poznámky (napr. potvrdenie času a dátumu návštevy atď.).

7.7. Poskytovateľ služieb informuje, že:

7.8.1. nezaručuje, že vybraný autoservis skutočne zvolenú službu poskytne a používateľ dostane možnosť využiť služby za podmienok uvedených v službe MI (vrátane ceny služby autoservisu citovanej v službe MI),

7.8.2. neprijíma v mene autoservisu žiadne záväzky, neuzatvára žiadne zmluvy v mene autoservisu, ani používateľovi nezaručuje, že autoservis vykoná akékoľvek služby v prospech používateľa.

7.8. Poskytovateľ služieb týmto informuje, že za činnosti, prípadne zanedbanie povinností, či poskytovanie služieb autoservisu nenesie žiadnu zodpovednosť.

7.9. Poskytovateľ služby nezaručuje, že používateľovi bude služba vo vybranom autoservise poskytnutá za podmienok uvedených v službe MI (vrátane ceny služby autoservisu uvedenej v službe MI). Poskytovateľ služby je povinný preukázať najvyššiu odbornú starostlivosť a zabezpečiť, aby boli informácie o autoservise zverejnené prostredníctvom služby MI aktuálne a presné.

7.10. V prípade, že používateľ využije rezervačné služby, neznamená to, že uzatvára zmluvu na poskytovanie služieb medzi používateľom a autoservisom a ani poskytovateľom (t.j. zmluvy o službách uvedených v kontaktnom formulári).

7.11. Využitím rezervačnej služby (rezervovanie návštevy autoservisu) nevyplýva používateľovi žiadna povinnosť zakúpiť si akékoľvek služby poskytované autoservisom, ani uzatvoriť s autoservisom akúkoľvek zmluvu.

7.12. Konkrétny autoservis ponúka služby na základe samostatnej dohody uzatvorenej medzi autoservisom a používateľom.

8. REKLAMÁCIE POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

8.1. Používateľ je oprávnený reklamovať služby poskytovateľa.

8.2. Reklamáciu je možné doručiť poskytovateľovi služieb v podobe:

8.2.1. e-mailovej správy na adresu poskytovateľa služby uvedenú v bode 1.2.1 týchto podmienok,

8.2.2. písomnej reklamácie, doručenej napr. kuriérom alebo poštou na doručovaciu adresu poskytovateľa služby uvedenú v podmienkach. Reklamáciu je možné doručiť aj osobne na adresu sídla poskytovateľa služby uvedenú v bode 1.1 týchto podmienok.

8.3. Reklamácia by mala obsahovať minimálne: celé meno osoby, ktorá reklamáciu podala, popis dôvodu reklamácie.

8.4. Poskytovateľ služby preskúma reklamáciu do 30 (tridsiatich) dní od jej prijatia.

8.5. Poskytovateľ služby po posúdení reklamácie bezodkladne doručí používateľovi odpoveď na reklamáciu, najneskôr v lehote stanovenej v bode 8.4. Odpoveď zašle na e-mailovú adresu alebo doručovaciu adresu, ktorú používateľ uviedol v reklamácii. V prípade, že reklamácia neobsahuje žiadne údaje, ktoré by umožnili zaslať užívateľovi odpoveď, bude odpoveď pripravená na osobné prevzatie v sídle poskytovateľa služby na adrese uvedenej v bode 1.1 týchto podmienok.

9. SLUŽBA PROPAGAČNEJ PLOCHY

9.1 Rozsah služby Propagačná plocha zahŕňa možnosť zverejňovania informácií o propagačných aktivitách organizovaných partnermi tretích strán poskytujúcimi tovary a služby súvisiace s automobilovým trhom.

9.2. Poskytovateľ služby zverejňuje vo svojej online službe informácie týkajúce sa aktuálnych propagačných aktivít organizovaných partnermi tretích strán, najmä ponuky, ktorými sú:

9.2.1. obmedzená časom alebo množstvom dostupných jednotiek služby alebo produktu ponúkaného za zvýhodnenú cenu alebo za zvýhodnených podmienok

9.2.2. cenové zľavy ponúkané s dodatočnou bezplatnou službou alebo službou za zvýhodnenú cenu

9.2.3. bezplatné produkty alebo služby ponúkané s hlavnou službou alebo produktom

9.3 Služba umožňuje presmerovanie užívateľa priamo na webovú stránku partnera tretej strany (ako je uvedené v objednávkovom formulári akcie), prípadne zverejňuje všetky informácie ako zľavové kódy a podmienky priamo na Propagačnej ploche.

9.4. V prípade pochybností o tom, kto je organizátorom, sa predpokladá, že Poskytovateľ služieb nie je organizátorom alebo spoluorganizátorom propagačných akcií zverejnených na Propagačnej ploche a všetky otázky a požiadavky smerujte na organizátora propagačnej akcie.

10. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

10.1. Používateľ, ktorý zmluvu uzatvoril, vystupuje ako spotrebiteľ, a je oprávnený využiť mimosúdne spôsoby riešenia sporov a uplatňovania nárokov. Spotrebiteľ môže využiť mediáciu alebo priateľské riešenie sporov. Poskytovateľ služby týmto informuje, že spotrebiteľ môže zaslať žiadosť o urovnanie sporu zmierovaciemu súdu pre spotrebiteľov, ktorý sa riadi podľa regionálneho inšpektorátu obchodnej inšpekcie. Spotrebiteľ môže prípadne podať žiadosť o začatie mediácie prostredníctvom regionálneho inšpektorátu obchodnej inšpekcie. Postupy mimosúdneho urovnávania sporov, ktoré používa Regionálna obchodná inšpekcia, sú k dispozícii v sídlach inšpekcie a na webových stránkach regionálnych inšpektorátov obchodnej inšpekcie. Viac informácií o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov nájdete na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa ( www.uokik.gov.pl). V krajinách mimo Poľskej republiky môže spotrebiteľ zaslať žiadosť o urovnanie sporu príslušným orgánom v tejto krajine, ktoré spadajú pod ARS v zmysle článku 4 ods. 1 písm. h) smernice 2013/11/EÚ, Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES.

10.2. Používateľ môže ako subjekt, ktorý sa stane predmetom riešenia sporu, nahlásiť všetky spory vyplývajúce z používania služby MI medzi používateľom (zároveň spotrebiteľom) a poskytovateľom služby pomocou platformy na riešenie spotrebiteľských sporov online. Platforma je dostupná na odkaze http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (odkaz na platformu nájdete na podstránkach služby MI). Používanie platformy na riešenie spotrebiteľských sporov online prestavuje právo, nie však povinnosť používateľa a vykonáva sa v súlade s právnymi predpismi nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES.

11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB VOČI PODNIKATEĽOVI

11.1. V prípade uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom služby a používateľom, ktorý koná v rámci zmluvy ako podnikateľ, bude celková a úplná zodpovednosť poskytovateľa služby ohľadom konkrétnej zmluvy obmedzená na sumu 5 000 PLN (päťtisíc PLN), pokiaľ niektoré kogentné právne predpisy neustanovujú inak.

11.2. Obmedzenie zodpovednosti poskytovateľa služby uvedené v bode 10.1 sa nevzťahuje na škody, ktoré používateľovi ako podnikateľovi spôsobí úmyselne, a ďalej, ak z dôvodu implicitne záväzných právnych predpisov nie je možné obmedziť zodpovednosť poskytovateľa služby.

11.3. S cieľom vylúčiť akékoľvek pochybnosti pri interpretácii, poskytovateľ služby týmto informuje, že ustanovenia v bodoch 10.1 a 10.2 sa nevzťahujú na zmluvy o poskytovaní služieb uzavreté medzi poskytovateľom služby a používateľom v pozícii spotrebiteľa.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2018.

12.2. Rozhodné právo v zmysle týchto podmienok spadá pod legislatívu Poľskej republiky, bez toho, aby bol dotknutý článok 6 bod 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve uplatniteľnom na zmluvné záväzky (Rím I), podľa ktorých voľba práva nesmie zbaviť spotrebiteľa ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia, a od ktorých sa nemožno dohodou odchýliť podľa práva krajiny, v ktorej má spotrebiteľ trvalé bydlisko, za predpokladu, že ako profesionál z územia tejto krajiny vykonáva alebo riadi obchodné či odborné činnosti a zmluva spadá do rozsahu týchto činností.

12.3. V prípade vzniku sporu v súvislosti so zmluvami uzatvorenými podľa týchto podmienok, bude spor urovnaný súdom s kompetenciou v sídle dodávateľa bez toho, aby bol dotknutý článok 18 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, na základe ktorých môže spotrebiteľ žalovať druhú zmluvnú stranu na príslušnom súde podľa miesta sídla spotrebiteľa.

12.4. Poskytovateľ služby je oprávnený vykonať zmeny v podmienkach v prípade, že sa vyskytne niektorý z nižšie uvedených závažných dôvodov:

12.4.1. potreba upraviť podmienky tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou, ktorá sa vzťahuje na služby poskytované ako súčasť činností v rámci služieb MI,

12.4.2. potreba prispôsobiť obchodnú činnosť poskytovateľa služieb akýmkoľvek odporúčaniam (objednávkam, rozsudkom, usmerneniam) a rozhodnutiam oprávnených orgánov štátnej správy, miestnej správy alebo súdov,

12.4.3. vývoj alebo zmena funkčnosti služby MI, najmä zavedenie nových služieb alebo zmena rozsahu existujúcich služieb,

12.4.4. zavedenie poplatkov za služby,

12.4.5. zmeny rozsahu alebo povahy obchodnej činnosti poskytovateľa služby,

12.4.6. zmeny technických podmienok poskytovania služieb, zmeny technických požiadaviek na IT systém, ktoré by mal mať používateľ k dispozícii, aby služby mohol prijímať,

12.4.7. potreba upraviť podmienky a umožniť tak najlepší možný spôsob poskytovania služieb, vrátane najlepšej ochrany práv používateľov,

12.4.8. potreba opravy prípadných zjavných chýb v písomnom zápise podmienok,

12.4.9. vznik nových rizík a hrozieb spojených s používaním služieb, zmeny týchto rizík a hrozieb alebo zánik (eliminácia) rizík a hrozieb spojených s používaním služieb,

12.4.10. zmeny elektronických adries vrátane hypertextových odkazov uvedených v podmienkach,

12.4.11. zmeny popísané v metodologických podmienkach a technických prostriedkoch použitých na rozpoznávanie chýb v zachytených údajoch v rámci kontaktného formulára, popísané v bode 7.4 týchto podmienok (t.j. uzatváranie zmlúv o poskytovaní rezervačných služieb),

12.4.12. zmeny metód a technických spôsobov potvrdzovania, ochrany a poskytovania obsahu uzatvorenej zmluvy o poskytovaní konkrétnych služieb,

12.4.13. zmeny údajov poskytovateľa služby stanovené v podmienkach vrátane mena, telefónnych čísel, e-mailových adries.

12.5. O zmenách podmienok bude poskytovateľ služieb informovať prostredníctvom svojej webovej stránky.