1. Domov
  2. Pravidlá a podmienky promoakcií

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB PROPAGAČNEJ PLOCHY

1. PLATNOSŤ

1.1. Podmienky poskytovania služieb propagačnej plochy sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené spoločnosťou Inter Cars S.A. so sídlom vo Varšave na ul. Powsińska 64, 02-903 Varšava, zapísanej v Obchodnom registri Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava, Varšava, XIII Obchodné oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom: 0000008734, DIČ: 1181452946, národné obchodné registračné číslo REGON: 014992887, registračné číslo BDO: 000012313, základné imanie vo výške: PLN 28 336 200,00, splatené v plnej výške), ďalej len " Inter Cars", ako Poskytovateľ služieb, s tretími stranami, ktorým sú poskytované služby propagačnej plochy.

1.2. Akékoľvek odchýlky od týchto Podmienok poskytovania služieb môžu vyplývať výlučne z platných právnych predpisov alebo zo zmlúv uzavretých Zmluvnými stranami.

1.3. Tieto Podmienky poskytovania služieb sa nevzťahujú na zmluvy, ktoré spoločnosť Inter Cars uzatvára so spotrebiteľmi v zmysle čl. 221 Občianskeho zákonníka.

2. DEFINÍCIE

Na účely týchto Podmienok poskytovania služieb majú nižšie uvedené pojmy nasledujúci význam:

2.1. "Promotér" – profesionálna tretia strana pôsobiaca najmä v automobilovom priemysle alebo poskytujúca služby majiteľom vozidiel, ktorá má záujem o používanie Služby. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, predpokladá sa, že Promotérom je najmä subjekt, ktorý propagačný materiál uverejnil.

2.2. "Motointegrator" – webová stránka fungujúca na základe IT systému, ktorá má najmä funkciu vyhľadávača dielní, spravovaná a sprístupnená na internete na doménovej adrese: https://motointegrator.com .

2.3. "Ponuka" – ponuka Poskytovateľa služieb na uzavretie zmluvy o poskytovaní služby propagačnej plochy, predložená Promotérovi v odpovedi na zaslanú Žiadosť o propagačnú akciu spolu so všetkými informáciami, ktoré umožňujú poskytnutie Služby. Ponuka obsahuje najmä informácie o čase, počas ktorého sa má Služba poskytovať, údaje o platbe a ďalšie podmienky súvisiace s poskytovaním Služby.

2.4. "Podmienky poskytovania služieb" (" PPS") – podmienky poskytovania služieb uvedené v tomto dokumente, ktoré používa Poskytovateľ služieb v súvislosti so Zmluvou.

2.5. "Propagačná webová stránka" – webová stránka fungujúca na základe informačného systému, ktorá slúži na zobrazovanie informácií o propagačných akciách Používateľom, spravovaná a sprístupnená na internete na doménovej adrese: https://motointegrator.com/sk/sk/promoakcie .

2.6. "Zmluvné strany" – strany Zmluvy o poskytovaní služieb propagačnej plochy vrátane spoločnosti Inter Cars ako Poskytovateľa služieb a tretieho subjektu ako Klienta.

2.7. "IT systém" – systém ICT Poskytovateľa služieb používaný na poskytovanie Služby, zahŕňajúci napríklad grafické rozhrania webovej stránky.

2.8. "Propagačná plocha" alebo "Propagačná služba" alebo " Služba propagačnej plochy" – služba spočívajúca v poskytovaní reklamného priestoru tretím osobám na Propagačnej webovej stránke prostredníctvom zobrazovania informácií o propagačných akciách organizovaných uvedenými subjektmi samostatne alebo v spolupráci s Poskytovateľom služieb v súlade s týmito Podmienkami poskytovania služby a Ponukou. Používateľ má kedykoľvek voľný prístup k Propagačnej ploche.

2.9. "Zmluva" – zmluva o poskytovaní Služby uzatvorená medzi Poskytovateľom služby a Príjemcom služby v súlade s týmito Podmienkami poskytovania služieb a Ponukou.

2.10. "Príjemca služby" – profesionálny tretí subjekt pôsobiaci najmä v automobilovom priemysle alebo poskytujúci služby majiteľom vozidiel, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v týchto Podmienkach poskytovania služieb, a s ktorým sa Poskytovateľ služieb dohodol na podmienkach uverejnenia propagačnej akcie v Ponuke, pričom tieto podmienky boli akceptované oboma Zmluvnými stranami.

2.11. "Poskytovateľ služieb" – spoločnosť Inter Cars S.A. so sídlom vo Varšave (adresa: 02-903 Varšava, ul. Powsińska 64) zapísaná v Obchodnom registri Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava, XIII Obchodné oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom: 0000008734, daňové identifikačné číslo: 1181452946, REGON č. (číslo národného obchodného registra): 014992887, e-mailová adresa: [email protected] a webová stránka http://www.intercars.com.pl/.

2.12. "Používateľ" – akýkoľvek subjekt, ktorý si prezerá (navštevuje) bežne dostupné stránky webovej lokality.

2.13. "Žiadosť o propagačnú akciu" – formulár, ktorý obsahuje informácie o propagácii organizovanej Promotérom. Žiadosť o propagačnú akciu je najmä súbor informácií uvedených v bode 4.1, ktorý umožňuje podanie Ponuky a vykonanie Služby. Podanie Žiadosti o propagačnú akciu nie je rovnocenné s povinnosťou Poskytovateľa služieb zverejniť informácie o propagácii na Webovej stránke.

3. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

3.1. Poskytovateľ služieb umožní Promotérom používať Propagačnú ponuku v súlade s týmito Podmienkami poskytovania služieb a Ponukou.

3.2. Služba sa poskytuje tak, že sa Používateľom na stránke "Propagačná plocha" na webovej stránke Motointegrator zobrazujú informácie dohodnuté Zmluvnými stranami týkajúce sa propagačných akcií organizovaných tretími stranami, najmä v súvislosti s:

3.2.1. časovo alebo množstevne obmedzenými výhodami alebo produktmi ponúkanými za nižšiu cenu alebo za zvýhodnených podmienok;

3.2.2. zľavami, úľavami, dodatočnými službami ponúkanými bezplatne alebo so zľavou alebo za nižšiu odmenu;

3.2.3. bezplatnými produktami pridanými k hlavnej výhode.

3.3. Informácie o propagačných akciách sa na Webovej stránke zobrazujú v poradí, v akom ich Poskytovateľ služieb pridáva.

3.4. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zobrazovať informácie o akciách, pričom ignoruje poradie uvedené v ods. 3.3., alebo ich zaradiť do zvýraznených kategórií.

3.5. Služba môže byť platená alebo bezplatná v závislosti od príslušných dohôd Zmluvných strán. Cenu za Službu navrhne Poskytovateľ služieb v Ponuke a následne ju Zmluvné strany určia vo forme dokumentu. Podmienky platby za Službu si Zmluvné strany vždy dohodnú v Ponuke. Poskytovateľ služieb môže, najmä v počiatočnom období zavádzania Služby, obmedziť alebo dokonca úplne odstúpiť od návrhu na úhradu Služby.

3.6. Promotér poskytne bezplatne všetky informácie, vrátane loga uvedeného v ods. 4.1.5., na účely prípravy Ponuky a poskytovania Služby.

3.7. Informácie sprístupnené v rámci Služby zahŕňajú údaje týkajúce sa propagačných akcií organizovaných Promotérmi, najmä súhrnný opis propagačnej akcie pripravený Promotérom v súlade s technickými požiadavkami Webovej stránky propagačnej akcie.

3.8. Každý Používateľ má voľný prístup k propagačnej ploche za všeobecných podmienok používania Motointegratora, ktoré sú uvedené v jeho predpisoch.

3.9. Služba sa poskytuje výlučne Promotérmi, ktorí predložili Žiadosť o propagačnú akciu, vrátane všetkých informácií potrebných na poskytnutie Služby v súlade s ods. 4.1, a dostali Ponuku od Poskytovateľa služieb, ktorú následne prijali, alebo v reakcii na Ponuku vykonali jej úpravy, ktoré obe Zmluvné strany nakoniec akceptovali.

3.10. Zmluvy o poskytovaní služieb propagačnej plochy sa môžu uzatvárať výlučne v slovenskom jazyku.

4. PRÍSTUP K SLUŽBE A JEJ POSKYTOVANIE

4.1. Pred predložením Ponuky a uzatvorením Zmluvy získa Poskytovateľ služieb všetky informácie potrebné na poskytnutie Služby, ktoré poskytol Promotér v žiadosti o akciu, najmä:

4.1.1. informácie o spoločnosti (názov, adresa sídla, identifikačné čísla spoločnosti);

4.1.2. telefónne číslo a e-mailovú adresu, na ktorú Poskytovateľ služieb zašle Ponuku;

4.1.3. informácie o propagačnej akcii, ktorá sa má uskutočniť, a umožniť Poskytovateľovi služieb prečítať si jej podmienky;

4.1.4. krátky opis propagačnej akcie, ktorý tvorí obsah záverečnej správy zobrazenej Používateľom na propagačnej Webovej stránke, v súlade s technickými požiadavkami propagačnej Webovej stránky;

4.1.5. grafiku, ktorá sa zobrazí na propagačnej Webovej stránke, na stránke súvisiacej s Propagačnou plochou, vo formáte a veľkosti určenej Poskytovateľom služieb;

4.1.6. voliteľne: odkaz, ktorý predstavuje hypertextový odkaz na propagačnú akciu alebo propagačný kód, ktorý sa zobrazí záujemcom o účasť na propagačnej akcii;

4.1.7. akékoľvek iné informácie vyplývajúce z povahy Propagačnej plochy alebo propagačnej Webovej stránky, ktoré Zmluvné strany považujú za potrebné.

4.2. V reakcii na Žiadosť o propagáciu môže Poskytovateľ služieb pripraviť a zaslať Promotérovi Ponuku na uzavretie Zmluvy. Ponuka je platná po dobu 30 dní od jej odoslania.

4.3. Aby Promotér mohol využívať Propagačnú plochu za podmienok uvedených v Ponuke, ktorá mu bola zaslaná, mal by v reakcii na Ponuku Poskytovateľa služieb v stanovenej lehote predložiť vyhlásenie o svojom prijatí Ponuky prostredníctvom odpovede na e-mail, z ktorého bola Ponuka zaslaná, alebo by mal uviesť upravenú Ponuku. Upravená Ponuka je platná po dobu 30 dní. Ak niektorá zo Zmluvných strán následne prijme upravenú Ponuku s výhradou následných zmien, ustanovenia týchto Podmienok poskytovania služieb týkajúce sa postupu uzatvorenia Zmluvy sa uplatňujú dovtedy, kým Zmluvné strany Ponuku (alebo Ponuku s výhradou následných zmien) priamo neprijmú alebo neodmietnu. Tiché prijatie Ponuky (alebo upravenej ponuky s výhradou zmien) ktoroukoľvek zo Zmluvných strán je vylúčené.

4.4. Osoba, ktorá Ponuku prijíma, predloží vyhlásenie, ktoré podlieha zákonným sankciám a v ktorom uvedie, že je oprávnená konať v mene Promotéra alebo samostatne ako Promotér alebo ako splnomocnenec Promotéra, prokurista alebo spoločník v obchodnej spoločnosti alebo orgán kapitálovej spoločnosti alebo inej právnickej osoby. Osoba, ktorá Ponuku prijíma, nesie zodpovednosť za poskytnutie nepravdivého vyhlásenia a za škody na majetku Poskytovateľa služieb, ktoré vznikli v dôsledku poskytnutia takéhoto nepravdivého vyhlásenia.

4.5. Po potvrdení prijatia Ponuky (alebo upravenej Ponuky s výhradou následných zmien) sa uzavrie Zmluva o poskytovaní Služby Propagačnej plochy v súlade s týmito Podmienkami poskytovania služieb a Ponukou. Informácie o propagačnej akcii sa uverejnia na Propagačnej ploche v lehote uvedenej v Ponuke. V každej fáze poskytovania Služby Promotér a Príjemca služieb bezodkladne aktualizujú/opravujú informácie týkajúce sa propagácie. Poskytovateľ služieb môže tieto informácie opraviť. Ak neexistujú žiadne iné ustanovenia, oznámenie o potrebe opravy informácií sa zasiela na e-mailovú adresu Poskytovateľa služieb.

4.6. Bez ohľadu na dojednania v Ponuke sa Príjemca služieb zaväzuje, že nebude poskytovať propagačné akcie alebo materiály podľa Zmluvy a Poskytovateľ služieb má právo odstrániť propagačnú akciu z Propagačnej plochy, ak existuje odôvodnený predpoklad, že:

4.6.1. ide o nekalé trhové praktiky,

4.6.2. obsahuje nepravdivé informácie o propagačnej akcii,

4.6.3. ovplyvňuje Používateľov alebo spotrebiteľov,

4.6.4. je v rozpore s prijatými zásadami,

4.6.5. ovplyvňuje Poskytovateľa služieb alebo ohrozuje jeho dobré meno,

4.6.6. obsahuje pojmy (výrazy), ktoré sa považujú za nezákonné alebo ktorých použitie by mohlo viesť k právnej zodpovednosti Príjemcu služieb alebo Poskytovateľa služieb, vrátane tých, ktoré môžu diskriminovať tretie strany alebo porušovať ich osobné práva.

5. ZODPOVEDNOSŤ

5.1. Poskytovateľ služieb je oprávnený, ale nie je povinný, overovať predpoklady, podmienky, obsah a formát správy, informácie alebo propagačnej akcie, ako ich poskytol Promotér alebo Poskytovateľ služieb. Príjemca služieb overí propagačnú akciu z hľadiska jej súladu s platnými právnymi predpismi a postupmi až pred jej konečným prijatím (a to aj v prípade zmien navrhnutých Poskytovateľom služieb). Poskytovateľ služieb poskytuje len Služby propagačnej plochy (podrobne špecifikované v ods. 3 týchto Podmienok poskytovania služieb) a nie je zodpovedný za:

5.1.1. spracovanie akýchkoľvek propagačných akcií alebo akýchkoľvek škôd spôsobených účastníkom propagačných akcií v dôsledku prístupu k nim;

5.1.2. presnosť a pravdivosť informácií o propagačnej akcii, ktoré poskytol Promotér;

5.1.3. škody spôsobené tým, že Príjemca služieb používa Službu propagačnej plochy v rozpore s týmito Podmienkami poskytovania služieb alebo Ponukou;

5.1.4. škody vzniknuté v súvislosti so správnym zobrazením propagačnej akcie na základe poskytnutých údajov, ak sa tieto údaje ukážu ako nesprávne, nepravdivé alebo neúplné;

5.1.5. používanie Služby propagačnej plochy neoprávnenými tretími stranami, zverejnenie údajov umožňujúcich používanie Služby propagačnej plochy;

5.1.6. prerušenie prevádzky propagačnej Webovej stránky v dôsledku okolností nezávislých od Poskytovateľa služieb.

5.2. Príjemca služby nesie plnú zodpovednosť za právne dôsledky a v plnej miere odškodní Poskytovateľa služieb za akékoľvek spory, nároky, konania, straty, náklady, výdavky (vrátane nákladov a výdavkov na znalcov alebo advokátov), vyrovnania a požiadavky, ktoré priamo alebo nepriamo vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi tretích strán na plnenie Služby propagačnej plochy, ktoré boli spôsobené nesprávnym plnením Zmluvy zo strany Príjemcu služieb (najmä porušením povinnosti stanovenej v ods. 4.6).

5.3. Zodpovednosť Poskytovateľa služieb je v každom prípade obmedzená na skutočnú škodu a na sumu, ktorá predstavuje dvojnásobok odmeny Poskytovateľa služieb podľa Zmluvy (alebo sumu 20€, ak sa Zmluvné strany dohodnú na bezplatnosti Zmluvy).

5.4. Obmedzenie zodpovednosti Poskytovateľa služieb uvedené vyššie sa nevzťahuje na úmyselné škody spôsobené Používateľovi alebo Príjemcovi služieb alebo na iné prípady, v ktorých vzhľadom na platné právne predpisy obmedzenie zodpovednosti Poskytovateľa služieb nie je možné.

6. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PROPAGAČNEJ PLOCHY

6.1. Po skončení platnosti Zmluvy alebo, ak je Zmluva ukončená alebo jej platnosť skončí pred týmto dátumom, v deň jej ukončenia alebo skončenia jej platnosti, Príjemca služieb prestáva mať právo na využívanie Služby propagačnej plochy. Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy o poskytovaní Služby propagačnej plochy alebo k ukončeniu jej platnosti pred plánovanou dobou platnosti, Poskytovateľ služieb má nárok na odmenu (ak je platba za Zmluvu stanovená) v pomere k dobe realizácie Zmluvy.

6.2. Zmluva o poskytovaní Služby propagačnej plochy sa uzatvára na obdobie uvedené v Ponuke.

6.3. Poskytovateľ služieb je oprávnený vypovedať Zmluvu o poskytovaní Služby propagačnej plochy s okamžitou platnosťou v prípade:

6.3.1. porušenia týchto Podmienok poskytovania služieb zo strany Príjemcu služieb, najmä ods. 4.6,

6.3.2. porušenia ustanovení zákona alebo práv tretích strán zo strany Príjemcu služieb v súvislosti s používaním Služby propagačnej plochy,

6.3.3. zistenia Poskytovateľa služby, že Príjemca služieb využíva Službu propagačnej plochy v rozpore s prijatými normami,

6.3.4. zistenia Poskytovateľa služby, že Príjemca služieb využíva Službu propagačnej plochy v rozpore s predpokladmi, účelom alebo rozsahom Služby propagačnej plochy,

6.3.5. zistenia Poskytovateľa služieb, že sa Príjemca služieb zapojil do činnosti ohrozujúcej bezpečnosť propagačnej Webovej stránky alebo jej časti.

6.4. Bez ohľadu na ustanovenia vyššie uvedeného podčlánku 6.3. je Poskytovateľ služieb oprávnený vypovedať Zmluvu o poskytovaní služby so 7 (sedem) -dňovou výpovednou lehotou v prípade zrušenia Služby propagačnej plochy alebo prerušenia alebo zmeny rozsahu prevádzky Služby propagačnej plochy, ktorá bráni poskytovaniu Služby propagačnej plochy v rozsahu dohodnutom v Ponuke.

6.5. Ak daná okolnosť predstavuje dôležitý dôvod uvedený v ods. 6.3 a v ods. 6.4 vyššie, môže sa Poskytovateľ služieb rozhodnúť ukončiť Zmluvu o poskytovaní služieb s okamžitou účinnosťou v súlade s ods. 6.3. vyššie alebo s výpovednou lehotou uvedenou v ods. 6.4. vyššie.

6.6. Ukončenie Zmluvy o poskytovaní služieb zo strany Poskytovateľa služieb vyžaduje, aby Poskytovateľ služieb zaslal oznámenie o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb na e-mailovú adresu Príjemcu služieb alebo túto skutočnosť oznámil Príjemcovi služieb iným spôsobom.

6.7. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo uchovávať údaje Príjemcu služieb získané počas poskytovania Služby propagačnej plochy za účelom zabezpečenia práv a prípadných nárokov, najmä e-maily odoslané v priebehu poskytovania Služby propagačnej plochy.

7. OSOBNÉ ÚDAJE

7.1. Všetky informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov v súvislosti s používaním Služby propagačnej plochy sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Ak sa niektoré z ustanovení týchto Podmienok poskytovania služieb stane neplatným alebo neúčinným zo zákona, platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok poskytovania služieb zostáva nedotknutá. Každé takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie sa nahradí iným platným a účinným ustanovením, ktoré zodpovedá zámeru týchto Podmienok poskytovania služieb.

8.2. Tieto PPS sa riadia poľským právom. Akékoľvek spory medzi Poskytovateľom služieb a Príjemcom služieb, ktoré vzniknú v súvislosti s poskytovaním Služby propagačnej plochy, rieši príslušný súd s právomocou podľa sídla Poskytovateľa služieb.

8.3. Poskytovateľ služby je oprávnený vykonať zmeny týchto Podmienok poskytovania služieb v prípade, že nastane niektorá z nasledujúcich podstatných príčin:

8.3.1. nutnosť prispôsobiť tieto Podmienky poskytovania služieb právnym predpisom týkajúcim sa poskytovanej propagačnej služby,

8.3.2. nutnosť prispôsobiť činnosť Poskytovateľa služieb odporúčaniam (príkazom/rozhodnutiam/rozhodnutiam/usmerneniam) a rozhodnutiam príslušného štátneho alebo miestneho orgánu alebo súdnemu rozhodnutiu,

8.3.3. rozšírenie alebo zmena funkčnosti Propagačnej plochy, najmä zavedenie nových služieb alebo zmena rozsahu Služieb propagačnej plochy,

8.3.4. zmeny rozsahu alebo povahy činnosti Poskytovateľa služieb,

8.3.5. nutnosť prispôsobiť tieto Podmienky poskytovania služieb najlepším postupom súvisiacim s poskytovaním Služieb vrátane najlepších postupov v oblasti ochrany Používateľov,

8.3.6. nutnosť opravy zjavných tlačových chýb v týchto Podmienkach poskytovania služieb,

8.3.7. výskyt nových rizík alebo hrozieb súvisiacich s používaním Služieb propagačnej plochy, zmeny takýchto rizík alebo hrozieb alebo zmiernenie konkrétnych rizík alebo hrozieb súvisiacich s používaním propagačnej služby,

8.3.8. zmeny e-mailových adries vrátane hypertextových odkazov uvedených v týchto Podmienkach poskytovania služieb,

8.3.9. zmena metód alebo technických prostriedkov používaných na uloženie, zabezpečenie alebo sprístupnenie obsahu Zmluvy o poskytovaní služieb Používateľovi,

8.3.10. zmeny údajov Poskytovateľa služieb uvedených v týchto Podmienkach poskytovania služieb vrátane mien, telefónnych čísel a e-mailových adries.

8.4. Poskytovateľ služieb bude informovať o zmene Podmienok poskytovania služieb zaslaním informácie o zmene Podmienok poskytovania služieb Príjemcovi služieb spolu s jednotným znením Podmienok poskytovania služieb e-mailom na e-mailovú adresu Príjemcu služieb. Má sa za to, že Príjemca služieb súhlasil s novým obsahom Podmienok poskytovania služieb, ak nevypovedal Zmluvu o poskytovaní služieb do 14 (štrnástich) dní od doručenia informácie o zmene Podmienok poskytovania služieb e-mailom podľa predchádzajúcej vety.

8.5. Príjemca služieb nie je oprávnený previesť pohľadávky zo Zmluvy na tretiu osobu bez písomného súhlasu Poskytovateľa služieb.