Táto stránka používa súbory cookie. Prečítajte si viac informácií o tom, ako ich používať a ako meniť nastavenia. Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie v súlade s vašim aktuálnym nastavením prehliadača. Viac informácií v našom zásady ochrany osobných údajov
  1. Domov
  2. Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Vymedzenie pojmov

1.1. Prevádzkovateľ Inter Cars S.A., so sídlom vo Varšave, ulica Powsińska 64, 02-903 Varšava.

1.2. Osobné údaje - sú akékoľvek informácie o fyzickej osobe, identifikované alebo identifikovateľné na základe jedného alebo viacerých faktorov definujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, vrátane IP zariadenia, údajov o polohe, online identifikátora a informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookies a iných podobných technológií.

1.3. Zásady - Zásady ochrany osobných údajov.

1.4. GDPR“ - znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

1.5. Webová stránka - online služba prevádzkovaná prevádzkovateľom na adrese www.motointegrator.com.

1.6. Používateľ - akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webovú stránku alebo používa jednu či viac služieb a funkcií popísaných v zásadách.

2. Spracúvanie údajov v súvislosti s používaním webovej stránky

2.1. Ak používateľ používa webové stránky, prevádzkovateľ osobných údajov tieto údaje zbiera v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie služieb. Zbiera aj informácie o činnosti používateľa na webových stránkach. Podrobné pravidlá a účely spracúvania osobných údajov zhromaždených počas používania webových stránok používateľom sú popísané nižšie.

3. Účely a právny základ spracúvania údajov na internetových stránkach

POUŽÍVANIE WEBOVÝCH STRÁNOK

3.1. Osobné údaje všetkých osôb používajúcich webové stránky (vrátanie IP adresy, prípadne iných identifikačných znakov a informácií zozbieraných prostredníctvom súborov cookies a iných podobných technológií), ktoré nie sú registrovanými používateľmi (t. j. osoby, ktoré na danej webovej stránke nemajú vytvorený profil) spracúva prevádzkovateľ:

3.1.1. s cieľom poskytovania elektronických služieb a sprístupnenia obsahu webovej stránky používateľovi - v tomto prípade je právnym základom spracúvania skutočnosť, že spracúvanie je nevyhnutné pre naplnenie predmetu zmluvy (článok 6 odsek 1 písm. b GDPR);

3.1.2. na analytické a štatistické účely - v tomto prípade je právnym základom spracúvania oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písm. f GDPR) analyzovať činnosť a preferencie používateľa s cieľom vylepšovania poskytovaných funkcií a služieb;

3.1.3. na určovanie a uplatňovanie možných nárokov, prípadne obrany proti nárokom - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) chrániť svoje práva;

3.1.4. na marketingové účely prevádzkovateľa a ďalších subjektov, predovšetkým tých, ktoré súvisia so zobrazovaním behaviorálnej reklamy - pravidlá spracúvania osobných údajov na marketingové účely sú popísané v časti s názvom „MARKETING“.

3.2. Aktivita používateľa na webovej stránke, vrátane osobných údajov sa zaznamenáva do systémových protokolov (špeciálny počítačový program na ukladanie chronologických záznamov informácií o udalostiach a činnosti týkajúcich sa IT systému, ktorý prevádzkovateľ používa na poskytovanie služieb). Informácie zhromaždené v denníkoch sa spracúvajú predovšetkým na účely spojené s poskytovaním služieb. Prevádzkovateľ spracúva aj informácie na technické či administratívne účely a na zaistenie bezpečnosti IT systému, ako aj na analytické a štatistické účely - v tomto prípade je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

REGISTRÁCIA NA WEBOVÝCH STRÁNKACH

3.3. Osoby, ktoré sa zaregistrujú na webových stránkach dostanú požiadavku poskytnúť údaje potrebné na založenie a vedenie účtu. Na zriadenie a vedenie účtu je potrebné uviesť údaje označené ako povinné. V prípade neposkytnutia údajov účet nie je možné zriadiť.

3.4. Osobné údaje sa spracúvajú:

3.4.1. Za účelom poskytovania služieb spojených s vedením účtu na webovej stránke - právnym základom spracúvania je skutočnosť, že spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

3.4.2. na analytické účely - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) na analýzu činnosti používateľa na webovej stránke a spôsobu používania účtu, ako aj sledovanie preferencií s cieľom vylepšiť použité funkcie;

3.4.3. na určovanie a uplatňovanie možných nárokov, prípadne obrany proti nárokom - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) smernice GDPR) na ochranu svojich práv.

3.4.4. na marketingové účely prevádzkovateľa a iných subjektov - pravidlá spracúvania osobných údajov na marketingové účely sú popísané v časti s názvom „MARKETING“.

3.5. Ak používateľ zadá na svojej webovej stránke akékoľvek osobné údaje iných osôb (vrátane mien, adries, telefónnych čísel, prípadne e-mailových adries), môže tak urobiť iba za predpokladu, že neporuší príslušné zákony alebo osobné práva dotknutých osôb.

GEOLOKÁCIA

3.6. Prevádzkovateľ zabezpečil na webovej stránke geolokačný nástroj používateľa. Používanie tejto funkcie je dobrovoľné a nie je podmienkou správneho používania webových stránok. Geolokačné údaje sa spracúvajú výlučne s cieľom umožniť používateľovi nájsť najbližšie stále predajné miesto prevádzkovateľa. Právnym základom pre spracovanie údajov je v tomto prípade súhlas používateľa (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Vyššie uvedené údaje sa spracúvajú jednorazovo, t. j. prevádzkovateľ ich nebude spracúvať neustále.

KONTAKTNÉ FORMULÁRE

3.7. Prevádzkovateľ zabezpečuje technické riešenia na nadviazanie kontaktu pomocou elektronických kontaktných formulárov. Používanie formulára si vyžaduje poskytnutie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na kontaktovanie používateľa a vyriešenie dopytu. Poskytnutie údajov je potrebné na prijatie a vybavenie žiadosti a neposkytnutie údajov vybavenie žiadosti znemožňuje.

3.8. Osobné údaje sa spracúvajú na účely identifikácie odosielateľa a vybavenia jeho žiadosti zaslanej prostredníctvom formulára - právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania na účely naplnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služieb (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

4. Marketing

4.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľov na vykonávanie marketingových aktivít, ktoré môžu zahŕňať:

4.1.1. zobrazovanie marketingového obsahu používateľa, ktorý nie je prispôsobený jeho preferenciám (kontextová reklama);

4.1.2. zobrazovanie marketingového obsahu používateľa, ktorý je prispôsobený jeho záujmom (behaviorálna reklama);

4.1.3. zasielanie e-mailových správ o zaujímavých ponukách alebo obsahu, ktoré v niektorých prípadoch môžu obsahovať obchodné informácie (služba zasielania noviniek);

4.1.4. vykonávanie ďalších druhov činností súvisiacich s priamym marketingom tovarov a služieb (zasielanie obchodných informácií elektronicky a činnosti telemarketingu).

4.2. Prevádzkovateľ v niektorých prípadoch používa na vykonávanie marketingových aktivít profilovanie. Znamená to, že vďaka automatickému spracúvaniu údajov vytvorí prevádzkovateľ užívateľský profil a na základe zhromaždených informácií vyhodnotí vybrané faktory týkajúce sa používateľov (napr. e-mailové adresy, typ zariadenia, použitú technológiu, frekvenciu návštev a model vozidla), s cieľom analyzovať správanie kupujúcich a vytvoriť predpoklad budúcich nákupov. Takto je možné lepšie zosúladiť zobrazený obsah s preferenciami a záujmami používateľa.

KONTEXTUÁLNA REKLAMA

4.3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľov na marketingové účely v súvislosti s kontextovou reklamou nasmerovanou na používateľov (t.j. reklama, ktorá nie je prispôsobená preferenciám užívateľa). V týchto prípadoch sa osobné údaje spracúvajú v súvislosti so sledovaním oprávneného záujmu prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

BEHAVIORÁLNA REKLAMA

4.4. Prevádzkovateľ a jeho dôveryhodní partneri spracúvajú osobné údaje používateľov, vrátane osobných údajov používateľov zozbieraných prostredníctvom súborov cookies a iných podobných technológií na marketingové účely, v súvislosti s behaviorálnou reklamou nasmerovanou na používateľov (t. j. reklama prispôsobená preferenciám používateľa), vrátane personalizovaného retargetingu RTB. V týchto prípadoch zahŕňa spracovanie osobných údajov aj profilovanie používateľov.

4.5. Zoznam dôveryhodných partnerov prevádzkovateľa: [hypertextový odkaz na zoznam partnerov]

NOVINKY

4.6. Prevádzkovateľ poskytuje službu zasielania noviniek na základe pravidiel a predpisov osobám, ktoré na tento účel sprístupnili svoju e-mailovú adresu. Poskytnutie údajov je nevyhnutné na zabezpečenie služby zasielania noviniek a neposkytnutie údajov túto službu znemožňuje. Táto forma komunikácie s používateľom si môže vyžadovať profilovanie. Znamená to, že vďaka automatickému spracúvaniu údajov vytvorí prevádzkovateľ užívateľský profil a na základe zhromaždených informácií vyhodnotí vybrané faktory týkajúce sa používateľov (napr. e-mailové adresy, typ zariadenia, použitú technológiu, frekvenciu návštev a model vozidla), s cieľom analyzovať správanie kupujúcich a vytvoriť predpoklad budúcich nákupov. Umožňuje lepšie zosúladenie zobrazeného obsahu s preferenciami a záujmami používateľa.

4.7. Osobné údaje sa spracúvajú:

4.7.1. s cieľom poskytovať službu zasielania noviniek - právnym základom spracovania je, skutočnosť, že spracúvanie je nevyhnutné na vykonanie predmetu zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

4.7.2. v prípade, že je marketingový obsah informačného materiálu zameraný na používateľa - právnym základom pre spracovanie osobných údajov, vrátane profilovania je oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) v súvislosti s udelením súhlasu so zasielaním informačného materiálu.

4.7.3. na analytické a štatistické účely - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) analyzovať aktivitu používateľov na webových stránkach s cieľom vylepšovať použité funkcie;

4.7.4. na určovanie a uplatňovanie možných nárokov, prípadne na obranu proti nárokom - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

PRIAMY MARKETING

4.8. Prevádzkovateľ môže osobné údaje používateľa použiť aj na zdieľanie marketingového obsahu prostredníctvom rôznych iných kanálov, t.j. e-mailom, textovou alebo multimediálnou správou, prípadne telefonicky. Prevádzkovateľ tieto činnosti vykonáva iba so súhlasom používateľa, pričom súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

4.9. V niektorých prípadoch môže prevádzkovateľ vykonávať činnosti priameho marketingu prostredníctvom bežných poštových služieb. V súvislosti s týmto typom marketingu má používateľ právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

5. Sociálne siete

5.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľov, ktorí navštívia profily prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (Facebook, YouTube). Údaje sa spracúvajú iba v súvislosti s udržiavaním profilu, a to aj s cieľom informovania používateľov o činnosti správcu a propagácie rôznych udalostí, služieb a produktov. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) propagovať vlastnú značku.

6. Uverejňovanie komentárov

6.1. Prevádzkovateľ poskytuje možnosť umiestňovať na webovú stránku komentáre. Poskytovanie osobných údajov v poliach označených ako „povinné polia“ je dobrovoľné, ale v prípade ich neposkytnutia nie je možné vložiť komentár. Údaje viditeľné pre všetkých používateľov: hodnotenie subjektu, komentár a dátum návštevy subjektu. Na overenie poskytnutého názoru sú potrebné ďalšie povinné údaje. Poskytnutie ďalších údajov označených ako nepovinné je dobrovoľné.

6.2. Osobné údaje sa spracúvajú s cieľom zverejnenia komentára v rámci funkcií sprístupnených prevádzkovateľom - právnym základom spracúvania je skutočnosť, že spracúvanie je pre poskytovanie služby nevyhnutné (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). V súvislosti s poskytovaním dobrovoľných údajov je právnym základom pre spracúvanie súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

7. Súbory cookies a podobné technológie

7.1. Súbory cookies sú malé textové súbory nainštalované v zariadení používateľa, ktorý si prezerá webovú stránku. Súbory cookies zhromažďujú informácie, čím uľahčujú používanie webovej stránky. Pamätajú si napríklad návštevy používateľa na webovej stránke a činnosti, ktoré vykonáva.

COOKIES SÚVISIACE SO SLUŽBAMI

7.2. Na poskytovanie elektronických služieb používateľovi a zlepšovanie kvality týchto služieb používa prevádzkovateľ cookies súvisiace so službami. Prevádzkovateľ a ďalšie subjekty, ktoré v jeho mene poskytujú analytické a štatistické služby, ukladajú informácie alebo získavajú prístup k informáciám, ktoré sú už uložené v koncovom telekomunikačnom zariadení používateľa (počítač, telefón, tablet atď.). Súbory cookies používané na vyššie uvedený účel obsahujú:

7.2.1. cookies vstupov používateľa (identifikátory vstupov) uložené po dobu trvania vstupu (angl. user input cookies);

7.2.2. autentifikačné cookies pre služby, ktoré vyžadujú autentifikáciu počas celej doby vstupu (angl. authentication cookies);

7.2.3. bezpečnostné cookies zamerané na používateľa, napr. používané na zisťovanie zneužitia týkajúceho sa autentifikácie (angl. user-centric security cookies );

7.2.4. súbory cookies zamerané na vstupy multimediálneho prehrávača (napr. flash player cookies) po dobu trvania vstupu (angl. multimedia player session cookies);

7.2.5. trvalé súbory cookies na prispôsobenie používateľského rozhrania počas trvania vstupu alebo o niečo dlhšie (angl. multimedia player session cookies).

MARKETINGOVÉ COOKIES

7.3. Prevádzkovateľ a jeho dôveryhodní partneri používajú súbory cookies aj na marketingové účely, napríklad v súvislosti so zasielaním behaviorálnej reklamy používateľom. Z tohto dôvodu ukladá prevádzkovateľ a jeho dôveryhodní partneri informácie, prípadne získava prístup k informáciám už uloženým na koncovom telekomunikačnom zariadení používateľa (počítač, telefón, tablet, atď.).

8. analytické a marketingové nástroje, ktoré používajú partneri prevádzkovateľa

8.1. Prevádzkovateľ a jeho dôveryhodní partneri používajú rôzne riešenia a nástroje určené na analytické a marketingové účely. Základné informácie o týchto nástrojoch sú uvedené nižšie. Podrobné informácie sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov konkrétneho partnera.

GOOGLE ANALYTICS

8.2. Spoločnosť Google využíva súbory cookies v rámci Google Analytics na analýzu spôsobov, ktorými používatelia využívajú webové stránky, ako aj na zostavovanie štatistík a správ o prevádzke webových stránok. Google nepoužíva zhromaždené údaje na identifikáciu používateľa a nekombinuje žiadne informačné položky, ktoré by mohli takúto identifikáciu umožniť. Podrobné informácie o rozsahu a pravidlách zhromažďovania údajov v súvislosti s touto službou nájdete na: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners .

REKLAMY GOOGLE - GOOGLE ADS

8.3. Nástroj Google Ads umožňuje meranie účinnosti reklamných kampaní prevádzkovateľa a analýzu údajov ako napríklad kľúčové slová či počet používateľov s jedinečnou totožnosťou. Platforma Google Ads umožňuje zobrazovať reklamy osobám, ktoré webovú stránku v minulosti navštívili. Informácie o spracovávaní údajov spoločnosťou Google v rámci vyššie uvedenej služby nájdete na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl .

PIXELY NA PORTÁLI FACEBOOK - FACEBOOK PIXELS

8.4. Nástroj Facebook Pixels umožňuje meranie účinnosti reklamných kampaní prevádzkovateľa na portáli Facebook. Zameriava sa na pokročilú analýzu údajov s cieľom optimalizovať konanie prevádzkovateľa spolu s využitím ďalších nástrojov spoločnosti Facebook. Podrobné informácie o spracúvaní údajov prostredníctvom Facebooku nájdete na: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content .

HOTJAR

8.5. Hotjar je nástroj, ktorý prevádzkovateľovi umožňuje analyzovať činnosti používateľov na webovej stránke, napr. prostredníctvom dotazníkov alebo prieskumov spokojnosti a anonymným zhromažďovaním informácií o kliknutiach na konkrétne miesta webovej stránky . Nástroj však neumožňuje identifikáciu používateľa. Podrobné informácie o údajoch zhromaždených prostredníctvom služby Hotjar a procese deaktivácie nájdete na stránke: https://www.hotjar.com/privacy .

GOOGLE TAG MANAGER

8.6. Google Tag Manager je nástroj, ktorý prevádzkovateľovi umožňuje analyzovať aktivity používateľov na webových stránkach prostredníctvom správy ďalších analytických alebo marketingových nástrojov, ktoré prevádzkovateľ používa.

9. RIADENIE NASTAVENÍ COOKIES

9.1. Používateľ môže kedykoľvek odvolať súhlas s používaním cookies za účelom zhromažďovania údajov, vrátane získania prístupu k údajom uloženým v zariadení používateľa.

9.2. Súhlas sa nevyžaduje iba v prípade cookies, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie telekomunikačných služieb (prenos údajov na zobrazenie obsahu).

9.3. Súhlas so spracovaním údajov je možné odvolať prostredníctvom nastavení prehliadača. Podrobné informácie o tejto téme nájdete v odkazoch nižšie:

9.3.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

9.3.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

9.3.3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

9.3.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

9.3.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

9.4. Aktuálny stav nastavení na danom prehliadači si používateľ môže overiť prostredníctvom nástrojov v nižšie uvedených odkazoch:

9.4.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

9.4.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

10. Lehota na spracúvanie osobných údajov

10.1. Lehota na spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom závisí od typu poskytovanej služby a účelu spracovania. Údaje sa zvyčajne spracúvajú počas celého trvania poskytovania služby, prípadne plnenia objednávky až do okamihu odvolania súhlasu, prípadne riešenia oprávnenej námietky proti spracovaniu osobných údajov v prípadoch, kedy je právnym základom spracúvania oprávnený záujem prevádzkovateľa.

10.2. Lehotu na spracúvanie údajov je možné predĺžiť v prípade, že je spracúvanie nevyhnutné na stanovenie a uplatnenie možných nárokov, prípadne na obranu proti nárokom a po uplynutí tejto doby iba v zákonom stanovenom rozsahu. Po uplynutí lehoty na spracúvanie sú údaje nenávratne vymazané a anonymizované.

11. Práva používateľa

11.1. Používateľ má právo: na prístup k obsahu osobných údajov, na vyžiadanie úpravy osobných údajov, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ako aj právo vzniesť sťažnosť dozornému orgánu zodpovednému za ochranu osobných údajov (právo začať konanie o ochrane osobných údajov).

11.2. V rozsahu, v akom sú osobné údaje používateľa na základe jeho súhlasu spracúvané, je možné súhlas kedykoľvek odvolať kontaktovaním prevádzkovateľa alebo použitím funkcií dostupných na webových stránkach.

11.3. Užívateľ má právo namietať spracúvanie osobných údajov na marketingové účely, ak sa spracúvanie uskutočňuje v súvislosti s oprávneným záujmom prevádzkovateľa, a tiež z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou používateľa. V ostatných prípadoch, keď je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa (napr. v súvislosti s uskutočňovaním analytických a štatistických cieľov). Marketingové súhlasy na webových stránkach je možné spravovať na adrese: https://gdpr.intercars.eu/

11.4. Viac informácií o právach vyplývajúcich z nariadenia GDPR nájdete tu https://intercars.com.pl/pl/faq-rodo/ .

12. Príjemcovia údajov

12.1. V súvislosti s poskytovaním služieb budú osobné údaje sprístupňované externým subjektom, predovšetkým prevádzkam (v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie služieb, najmä rezervácií).

12.2. Spolu s obsahom pridaného komentára budú na webovej stránke zverejnené aj osobné údaje používateľa, hodnotenie prevádzky, dátum návštevy prevádzky a ďalšie dobrovoľné osobné údaje, ktoré používateľ poskytne.

13. Prenos údajov mimo EHP

13.1. Úroveň ochrany osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa líši od úrovne ochrany zaručenej európskym právom. Z tohto dôvodu prevádzkovateľ prenáša osobné údaje na miesta mimo EHP iba v nevyhnutných prípadoch a pri zabezpečení primeranej úrovne ochrany, najmä prostredníctvom:

13.1.1. spolupráce so spracovateľmi osobných údajov v štátoch, v súvislosti s ktorými bolo vydané príslušné rozhodnutie Európskej komisie;

13.1.2. uplatňovania štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou;

13.1.3. uplatňovanie záväzných podnikových zásad schválených príslušným orgánom dohľadu;

13.1.4. ak sa údaje prenášajú do USA - spolupráca so subjektmi zúčastňujúcimi sa na programe Privacy Shield schválený rozhodnutím Európskej komisie.

13.2. Vo fáze zhromažďovania údajov prevádzkovateľ vždy informuje používateľa o zámere preniesť osobné údaje mimo EHP.

14. Kontaktné údaje

14.1. Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na e-mailovej adrese [email protected] , prípadne listom zaslaným na poštovú adresu Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Varšava.

14.2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu údajov, ktorú je možné kontaktovať v prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa spracovania osobných údajov na e-mailovej adrese [email protected].

15. Zmeny a doplnenia zásad ochrany osobných údajov

15.1. Zásady sa priebežne overujú a podľa potreby aktualizujú.

15.2. Aktuálna verzia zásad bola schválená a je v platnosti od 1. júna 2021.