Svetainė naudoja slapukų failus (slapukus). Naršydami mūsų puslapyje, Jūs sutinkate naudoti slapukų failus, atsižvelgiant į dabartinius Jūsų naršyklės nustatymus. Asmens duomenų tvarkymo politika
  1. Pradinis puslapis
  2. Nuostatos ir sąlygos

TERMINAI IR SĄLYGOS

1. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

1.1. Šias Taisykles parengė ir jomis vadovaujasi bendrovė „Inter Cars S.A.“, kurios registruota buveinė yra Varšuvoje (adresas: ul. Powsińska 64 02–903 Varšuva), Lenkija, ir kuri įrašyta į Nacionalinio teismų registro įmonių registrą, saugomą sostinės Varšuvos apygardos teismo Nacionalinio teismų registro 13-ojo Komercinių bylų skyriaus, įmonės kodas 0000008734, NIP (mokesčių mokėtojo kodas): 1181452946, nacionalinio ūkio subjektų registro kodas REGON: 014992887, el. paštas info@intercars.com.pl, interneto svetainė http://www.intercars.com.pl/.

1.2. Į Paslaugų teikėją Naudotojas ir bet kuris kitas asmuo gali kreiptis naudodamasis 1.1 punkte nurodyta kontaktine informacija bei:

1.2.1. el. paštu kontaktmi@intercars.eu ,

1.2.2. interneto svetainėje https://mi.eu/pl/pl/s/kontakt

1.2.3. telefonu +48 801 980 980,

1.2.4. telefonu +48 22 714 11 11.

1.3. Savo apimtimi šios paslaugų teikimą elektronine forma reglamentuojančios Taisyklės yra 2002 m. liepos 18 d. įstatymo dėl IT paslaugų teikimo 8 skyriuje nurodytos taisyklės (2007 m. Lenkijos Respublikos įstatymų leidinys, 1219 p., su pakeitimais).

1.4. Šios Taisyklės nemokamai pateikiamos bet kuriam asmeniui, kuris gali su jomis susipažinti.

2. SĄVOKOS

Toliau pateiktos didžiąja raide rašomos sąvokos šiose Taisyklėse vartojamos toliau nurodytomis reikšmėmis:

2.1.Capital Group – tai „Inter Cars S.A.“ ir visos kitos bendrovės, kurių atžvilgiu „Inter Cars S.A.“ 1994 m. rugsėjo 29 d. buhalterinės apskaitos įstatymo (2018 m. Lenkijos Respublikos įstatymų leidinys, 395 p., su pakeitimais) prasme yra: (i) tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuojantysis subjektas (per kitas tiesiogines dukterines bendroves), (ii) dukterinė bendrovė, (iii) susijęs subjektas, (iv) pavaldusis subjektas.

2.2. Pagalbos linija – tai Paslaugų teikėjo naudojamas telefono skambučių centras, kurį sudaro darbuotojų komanda ir techninė infrastruktūra. Į Pagalbos liniją Naudotojas gali skambinti šiais telefono numeriais: +370 5 2193700 ir 1825. Pagalbos linijos pagrindinė paskirtis – susitarti su Naudotoju dėl Rezervavimo paslaugos vykdymo (pavyzdžiui, susitarti dėl Naudotojo priėmimo Autoservise datos ir laiko).

2.3. Atsiliepimas – tai vadovaujantis Taisyklių 3.10. punkto nuostatomis pasinaudojus Motointegrator paslaugos funkcijomis IT sistemoje Naudotojo pateikta informacija (pastabos). Paslaugų teikėjui patvirtinus, Atsiliepimas rodomas Motointegrator paslaugos interneto svetainės skiltyje „Atsiliepimai“ ties Autoservisu, kuriam jis skirtas; pasirinktinai, po juo gali būti rodomas Autoserviso atsakymas. Norėdamas pateikti Atsiliepimą Naudotojas turi nurodyti savo vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, automobilio markę ir modelį bei apsilankymo Autoservise datą.

2.4. Vartotojas – tai vartotojas, kaip jį apibrėžia 1964 m. balandžio 23 d. įstatymu priimto Civilinio kodekso 221 straipsnis (2017 m. Lenkijos Respublikos įstatymų leidinys, 459 p., su pakeitimais).

2.5. Taisyklės – tai šios Paslaugų teikėjo parengtos ir naudojamos Taisyklės.

2.6. Motointegrator paslauga – tai IT sistemos pagrindu veikianti tinklo paslauga, kurią sudaro internetu valdoma autoservisų paieškos sistema, internete pasiekiama adresu https://mi.eu/lt/lt/.

2.7. IT sistema – tai informacijos ir ryšių technologijų pagrindu sukurta Paslaugų teikėjo sistema, kuri naudojama paslaugoms teikti, ypač įskaitant Motointegrator paslaugos naudotojo grafines sąsajas.

2.8. Sutartis – tai Paslaugų teikėjo ir Naudotojo tarpusavio susitarimas dėl Paslaugų teikimo vadovaujantis šiomis Taisyklėmis. Paslaugų teikėjui sudarius Sutartį su Naudotoju, kuris yra Vartotojas, Sutartis laikoma esančia Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtintų telekomunikacijų įrenginiais sudarytos sutarties formos ir pobūdžio.

2.9. Paslauga – tai Taisyklių 3.1 punkte apibrėžta Motointegrator paslaugos dalimi esanti paslauga, kurią naudodamas IT sistemą teikia Paslaugų teikėjas.

2.10. Autoserviso paslaugos – tai su Paslaugų teikėjo žinia tam tikro Autoserviso siūlomos paslaugos, kurios gali būti teikiamos Naudotojui, o informacija apie jas – pateikiama Motointegrator paslaugos interneto svetainėje. Motointegrator paslaugos interneto svetainėje pateikiama informacija apie Autoserviso paslaugas nelaikoma oferta Civilinio kodekso prasme (2017 m. Lenkijos Respublikos įstatymų leidinys, 459 p., su pakeitimais).

2.11. Paslaugų teikėjas arba bendrovė – tai bendrovė „Inter Cars S.A.“, kurios registruota buveinė yra Varšuvoje (adresas: ul. Powsińska 64 02–903 Varšuva), Lenkija, ir kuri įrašyta į Nacionalinio teismų registro įmonių registrą, saugomą sostinės Varšuvos apygardos teismo Nacionalinio teismų registro 13-ojo Komercinių bylų skyriaus, įmonės kodas 0000008734, NIP (mokesčių mokėtojo kodas): 1181452946, nacionalinio ūkio subjektų registro kodas REGON: 014992887, el. paštas info@intercars.com.pl, interneto svetainė http://www.intercars.com.pl/.

2.12. Vartotojų teisių apsaugos įstatymas – tai 2014 m. gegužės 30 d. įstatymas dėl vartotojų teisių apsaugos (2017 m. Lenkijos Respublikos įstatymų leidinys, 683 p., su pakeitimais).

2.13. BDAR – tai 2016 m. balandžio 27 d. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

2.14. Naudotojas – tai subjektas, kuris pagal įstatymų nuostatas turi teisę sudaryti Sutartį, subjektas, kuris bet kuriuo būdu naudojasi Motointegrator paslauga, o ypač subjektas, apsilankęs (atvėręs) Motointegrator paslaugos interneto svetainėje(-ę). Siekiant išvengti nesusipratimų, Naudotojas paprastai reiškia Sutartį dėl Paslaugų teikimo su Paslaugų teikėju sudariusį asmenį.

2.15. Autoservisas – tai automobilių remonto dirbtuves turintis arba automobilių techninės priežiūros paslaugas teikiantis (pvz., taisantis automobilius) tretysis asmuo, kuris bendradarbiauja su Paslaugų teikėju arba – pagal atskirą susitarimą – su bet kuriuo „Capital Group“ priklausančiu subjektu. Galiojantis Autoservisų sąrašas (registras) ir jų adresai pateikiami Motointegrator paslaugos interneto svetainėje https://motointegrator.com/lt/lt/.

2.16. Autoserviso vizitinė kortelė – tai Motointegrator paslaugos interneto svetainėje pateikiamų duomenų ir informacijos apie Autoservisą visuma (įskaitant Autoserviso adresą, kontaktinę informaciją ir duomenis apie konkrečių Autoserviso paslaugų, kurias, Paslaugų teikėjo žiniomis, teikia Autoservisas, įkainius, kai Naudotojas ketina pasinaudoti Autoserviso paslaugomis). Autoserviso vizitinė kortelė nelaikoma oferta Civilinio kodekso nuostatų prasme (2017 m. Lenkijos Respublikos įstatymų leidinys, 459 p., su pakeitimais).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS (PASLAUGŲ RŪŠYS IR TURINYS)

3.1. Paslaugų teikėjas Motointegrator paslaugos interneto svetainėje teikia toliau nurodytas paslaugas.

3.1.1. Tinklo paslauga – tai paslauga, skirta pagal konkretaus Naudotojo užklausą teikti viešai prieinamoje Motointegrator paslaugos interneto svetainėje esančius duomenis ir informaciją, Motointegrator paslaugos interneto svetainę padarant prieinamą konkrečiu URL adresu ir suteikiant galimybę įkelti Atsiliepimus bei naudotis Motointegrator paslaugos IT įrankiais (Motointegrator paslaugos interneto svetainės funkcijomis). Tinklo paslauga turi šias funkcijas:

a) paieška viešai prieinamuose Motointegrator paslaugos interneto svetainės popuslapiuose ir jų naršymas (t. y. Motointegrator paslaugos interneto svetainės popuslapiuose, lankymuisi kuriuose nereikalinga registracija ir prisijungimas);

b) viešai prieinamuose Motointegrator paslaugos interneto svetainės popuslapiuose pateikiamų Autoservisų vizitinių kortelių peržiūra;

c) Paslaugų teikimo laiko rezervavimui skirtų Motointegrator paslaugos interneto svetainės IT įrankių (elektroninių anketų ir kt.) suteikimas;

d) Motointegrator paslaugos interneto svetainėje skelbiamų Atsiliepimų peržiūra;

e) Atsiliepimų įkėlimas naudojant Motointegrator paslaugos interneto svetainės funkcijas, kad jie būtų rodomi Motointegrator paslaugos interneto svetainėje laikantis 3.10 punkte įtvirtintų taisyklių.

3.1.2. Skelbimų lentos paslauga – funkcionalumas, suteikiantis trečiųjų šalių partneriams specialią internetinę erdvę platformos viduje, kuri gali būti naudojama jų pačių organizuojamoms, arba organzijuojamoms bendradarbiaujant su paslaugų teikėju, akcijoms skelbti

3.1.3. Rezervavimo paslauga – tai paslauga, apimanti realius Paslaugų teikėjo veiksmus rezervuojant Naudotojo priėmimo Autoservise laiką (pvz., pasirengiant Naudotojo apsilankymui Autoserviso patalpose), ypač norint suteikti Naudotojui galimybę gauti pasirinktą Autoserviso paslaugą.

3.2. Naudodamiesi Motointegrator paslauga ir (arba) Paslaugomis, Jūs pripažįstate Privatumo politiką, pateiktą adresu https://motointegrator.com/lt/lt/privatumo-politika, kuri reglamentuoja ir nustato Paslaugų teikėjo atliekamą asmens duomenų naudojimą, tvarkymą ir perdavimą.

3.3. Tinklo paslauga gali naudotis bet kuris asmuo, jai nebūtina registracija Motointegrator paslaugos interneto svetainėje. Kiekvienas Naudotojas gali naršyti viešai prieinamuose Motointegrator paslaugos interneto svetainės puslapiuose.

3.4. Rezervavimo paslauga gali naudotis bet kuris asmuo, jai nebūtina registracija Motointegrator paslaugos interneto svetainėje, vadovaujantis šių Taisyklių 3.11. punkto nuostatomis.

3.5. Tinklo paslaugos sutartis yra neterminuota ir laikoma sudaryta nuo to momento, kai atliekama URL užklausa, pagal kurią Naudotojui tinklo naršyklės lange pateikiami viešai prieinamuose Motointegrator paslaugos interneto svetainės puslapiuose surasti paieškos rezultatai, arba Naudotojui spustelėjus ant į kitus viešai prieinamus Motointegrator paslaugos interneto svetainės puslapius jį nukreipiančios nuorodos (t. y. apsilankius Motointegrator paslaugos interneto svetainėje). Tinklo paslaugos sutartis nutrūksta tuo momentu, kai Naudotojas išeina iš Motointegrator paslaugos interneto svetainės.

3.6. Rezervavimo paslaugos sutartis gali būti sudaryta ir nutraukta vadovaujantis šių Taisyklių 7 skyriaus nuostatomis.

3.7. Už jam suteiktas Paslaugas Naudotojas Paslaugų teikėjui nemoka jokių privalomų mokėjimų. Naudotojas prisiima interneto ryšio išlaidas pagal sutartį tarp Naudotojo ir telekomunikacijų bendrovės (interneto ryšio paslaugos teikėjo).

3.8. Paslaugų teikėjas informuoja, kad Naudotojui netaikomi užstatai ir iš Naudotojo nereikalaujama jo prievolių įvykdymo užtikrinimo.

3.9. Paslaugų teikėjas informuoja, kad Motointegrator paslaugos interneto svetainė neturi elektroninės parduotuvės funkcijos ir kad Paslaugų teikėjas per Motointegrator paslaugos interneto svetainę neplatina jokių prekių. Meniu juostoje matomas skirtukas „Apsilankykite parduotuvėje“ yra tik nuoroda į išorines paslaugas. Prekės tokioje trečiojo asmens parduotuvėje įsigyjamos pagal tarp parduotuvę valdančio subjekto ir jos naudotojo sudarytą atskirą sutartį, kurios vykdyme nedalyvauja Paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas neatsako už jokią trečiojo asmens elektroninėje parduotuvėje pateiktą informaciją ir parduotuvės veikimą.

3.10. Tinklo paslaugoje pasinaudodamas Motointegrator paslaugos funkcija Naudotojas gali pateikti Atsiliepimą apie konkretų Autoservisą (užpildydamas Autoserviso vizitinės kortelės skiltyje „Atsiliepimai“ pateiktą anketą).

3.10.1. Norėdamas pateikti Atsiliepimą, Naudotojas privalo:

a) užpildyti Atsiliepimo anketą, nurodydamas asmens duomenis, tokius kaip vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, automobilio markė ir modelis bei apsilankymo Autoservise data;

b) sutikti su Taisyklėmis.

3.10.2. Naudotojo pateiktus Atsiliepimus patikrina (tvirtina) Paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas informuoja, kad jis nekeičia Atsiliepimo turinio, tačiau pasilieka teisę neskelbti Atsiliepimo, jei jo turinys prieštarauja galiojantiems įstatymams, neatitinka bendrųjų elgesio taisyklių arba pažeidžia šių Taisyklių nuostatas. Paslaugų teikėjas gali atsisakyti skelbti turinį, jei jis:

a) bet kuriuo būdu prieštarauja visuomenės moralei ir (arba) pažeidžia įstatymus ir (arba) kitus teisės aktus;

b) skatina diskriminaciją dėl etninės kilmės, religijos (įsitikinimų) arba jame yra su fašizmu, pornografija susijusios medžiagos, taip pat informacijos, kuri visuotinai pripažįstama nepadoria ar skatinančia smurtą;

c) žeidžia asmens religinius įsitikinimus arba neatitinka Taisyklių 4.1. punkte nurodytų reikalavimų;

d) yra reklaminio pobūdžio arba jame yra kitokios komercinės medžiagos;

e) pateikia nuorodas į kitus tinklalapius, ypač konkurentų;

f) pateikia asmens duomenis, kontaktinius duomenis ar nukreipia į kitus subjektus;

g) nesusijęs su Autoservisu, apie kurį rašomas Atsiliepimas;

h) yra laikomas brukalu;

i) parašytas nesilaikant gramatikos ir rašybos taisyklių arba yra aiškiai neįskaitomas.

j) Vieno vizito metu galima palikti tik vieną atsiliepimą apie autoservisą. Visi kiti atsiliepimai nebus publikuojami.

3.10.3. Tikrindamas Atsiliepimus, Paslaugų teikėjas gali susisiekti su Naudotoju Atsiliepimo anketoje Naudotojo pateiktu jo elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu.

3.10.4. Kiek tai susiję su bet kokiais Paslaugų teikėjo laikantis šių Taisyklių inicijuotais susirašinėjimais, Naudotojas ir Vartotoju esantis Naudotojas išreiškia savo sutikimą gauti šiose Taisyklėse nurodytus pranešimus. Vartotojas turi teisę atšaukti savo sutikimą, informuodamas el. paštu, adresu info.lt@motointegrator.com.

3.10.5. Paslaugų teikėjui tam tikrą Atsiliepimą įvertinus teigiamai (patvirtinus), jis paskelbiamas Motointegrator paslaugos interneto svetainės Autoserviso vizitinėje kortelėje (skiltyje „Atsiliepimai“).

Paslaugų teikėjui tam tikrą Atsiliepimą įvertinus neigiamai (atmetus), Paslaugų teikėjas apie tai informuoja Naudotoją siųsdamas pranešimą Atsiliepimo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu, su sąlyga, kad Naudotojas neatšaukė sutikimo gauti tokius pranešimus. Naudotojui atsisakius gauti tokius Paslaugų teikėjo pranešimus, Paslaugų teikėjas neprivalo informuoti Naudotojo apie neigiamą įvertinimą, t.y. tam tikro Atsiliepimo atmetimą.

3.10.6. Paslaugų teikėjas sudaro sąlygas Autoservisui atsakyti į Naudotojo pateiktą Atsiliepimą. Šiuo tikslu Atsiliepimo turinys prieš jį publikuojant pateikiamas Autoservisui, apie kurį parašytas Atsiliepimas.

3.10.7. Atsiliepime matomas Autoserviso įvertinimas – tai Naudotojo Atsiliepimo anketoje pateiktų įvertinimų vidurkis. Vidurkis apskaičiuotas įvertinus bendrąjį apsilankymo Autoservise įspūdį, aptarnavimo kokybę, punktualumą, kainos atitikimą išankstinei sąmatai, švarą ir estetiką.

3.10.8. Paslaugų teikėjas informuoja, kad Motointegrator paslaugos interneto svetainės sistemoje pateiktame Atsiliepime bus viešai matoma: Atsiliepimo anketoje Naudotojo nurodyti vardas bei automobilio markė ir modelis, kuriuos nurodė, paskelbimo data ir Autoserviso atsakymas (jei būtų).

3.10.9. Vadovaujantis https://motointegrator.com/lt/lt/s/privatumo-politika pateikta Privatumo politika ir galiojančiais teisės aktais, siųsdamas Atsiliepimą Naudotojas gali duoti savo sutikimą:

a) kad jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų perduoti kitoms „Capital Group“ bendrovėms rinkodaros tikslais;

b) kad jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų perduoti kitoms „Capital Group“ bendrovėms su jomis bendradarbiaujančių subjektų rinkodaros tikslais;

c) iš Paslaugų teikėjo ir kitų „Capital Group“ bendrovių į savo elektroninį paštą gauti su pirmiau minėtais subjektais ir su „Capital Group“ bendradarbiaujančiais subjektais susijusią komercinę informaciją;

d) iš Paslaugų teikėjo ir kitų „Capital Group“ bendrovių telefonu gauti su pirmiau minėtais subjektais ir su „Capital Group“ bendradarbiaujančiais subjektais susijusią komercinę informaciją.

3.10.10. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad Atsiliepimo anketoje pateikti duomenys, įskaitant asmens duomenis BDAR 4 straipsnio prasme, yra tvarkomi Paslaugų teikėjo siekiant patikrinti jų tikrumą.

Šie duomenys, išskyrus pateiktą kontaktinę informaciją, gali būti pateikti Autoservisui, kaip asmens duomenų gavėjui, kad pastarasis, vadovaudamasis https://motointegrator.com/lt/lt/privatumo-politika pateiktos Privatumo politikos nuostatomis, patikrintų, ar Atsiliepimas yra susijęs su faktiškai įvykusiu apsilankymu.

3.11. Tam tikros šalies teritorijoje esančių Autoservisų atžvilgiu gali nebūti galimybės pasinaudoti Rezervavimo paslauga ir Atsiliepimo pateikimo funkcija. Šios Taisyklės taikomos tiek, kiek Naudotojams yra teikiamos su konkrečios šalies teritorijoje esančiais Autoservisais susijusios Paslaugos / funkcijos.

4. DRAUDIMAS PATEIKTI ĮSTATYMŲ NEATITINKANTĮ TURINĮ

4.1. Naudodamasis Paslaugomis, Naudotojas neturi teisės pateikti įstatymų neatitinkančio turinio, ypač tokio, kuris:

4.1.1. pažeidžia kitų žmonių teises, ypač turtines ir neturtines autorių teises, konfidencialumo komercinėje veikloje principą, teises į pramoninę nuosavybę, taip pat kitų asmenų teises;

4.1.2. propaguoja ar skleidžia radikalaus pobūdžio socialines nuostatas, ypač įvairaus pobūdžio diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, negalios, rasės, religijos, tautybės, politinių ar socialinių įsitikinimų, priklausymo profesinėms sąjungoms, etninės kilmės, tikėjimo ar seksualinės orientacijos;

4.1.3. ragina daryti nusikaltimą;

4.1.4. pažeidžia galiojančius įstatymus.

4.2. Naudotojas, gavęs informaciją, kad bet koks Motointegrator paslaugos interneto svetainės turinys neatitinka galiojančių įstatymų ir Taisyklių nuostatų, gali apie tai informuoti Paslaugų teikėją, nusiųsdamas pranešimą el. pašto adresu info.lt@motointegrator.com.

4.3. Gavęs oficialų pranešimą arba patikimos informacijos apie Naudotojo žinutės įstatymams prieštaraujantį turinį, Paslaugų teikėjas turi teisę uždrausti prieigą prie pirmiau nurodyto turinio.

4.4. Naudotojui draudžiama naudoti Motointegrator paslaugos interneto svetainę ir paslaugas tokiu būdu, kuris galėtų sutrikdyti IT sistemos arba bet kurio jos elemento veikimą.

5. TECHNINĖS SĄLYGOS IR RIZIKA

5.1. Naudotis paslaugomis, ypač Motointegrator paslaugos interneto svetaine, galima tik turint veikiančią interneto prieigą ir šiuos minimalius techninius reikalavimus atitinkančią IT sistemą:

5.1.1. tinkamai sukonfigūruota interneto naršyklė, atitinkanti „Microsoft Internet Explorer“ 8.0 ar naujesnės laidos standartinę versiją, „Firefox“ 26 ar naujesnę versiją, „Chrome“ 27 ar naujesnę versiją arba „Mac OS X Safari“ 8.0 ar naujesnę versiją;

5.1.2. naudojamame prietaise turi būti galimas slapukų naudojimas ir veikiantis „Java Script“ palaikymo įskiepis.

5.2. 5.1. punkte pateiktos sąlygos nustato tinkamam naudojimuisi Paslaugų teikėjo IT sistema būtinus techninius reikalavimus.

5.3. Paslaugų teikėjas įspėja, kad, jeigu Naudotojo sistema neatitinka pirmiau aprašytų minimalių techninių reikalavimų, naudojimasis Paslaugomis gali būti neįmanomas, pasunkėti, o Motointegrator paslauga gali neveikti arba veikti netinkamai.

5.4. Naudojantis platformoje teikiamomis Paslaugomis, Naudotojo kompiuteryje turi būti saugomi slapukų failai. Jie saugomi tik su aiškiai suteiktu Naudotojo sutikimu, kuris konkrečiai išreiškiamas pastarajam parinkus jo naudojamai naršyklei tinkamas nuostatas.

5.5. Daugiau informacijos apie Motointegrator paslaugos interneto svetainėje naudojamus slapukų failus rasite adresu https://motointegrator.com/lt/lt/privatumo-politika.

5.6. Paslaugų teikimo Sutarties patikrinimo tikslu, duomenys, kartu su informacija apie Naudotojo įsipareigojimą laikytis Taisyklių, saugomi Paslaugų teikėjo serveriuose esančioje duomenų bazėje.

5.7. Klaidoms sutarties formoje pateiktuose duomenyse (sudarant Sutartis dėl Rezervavimo paslaugų teikimo) aptikti Paslaugų teikėjas naudoja šiuos 7.4. Taisyklų punkte išvardytus metodus ir technines priemones:

5.7.1. įvedamų duomenų tikrinimas,

5.7.2. duomenų įvedimo automatinio užbaigimo įrankis.

5.8. Sudarytos Paslaugų teikimo Sutarties turinio patvirtinimas, apsauga ir perdavimas atliekami:

5.8.1. pateikiant sutarties turinį Motointegrator paslaugos interneto svetainėje adresu https://motointegrator.com/lt/lt/s/nuostatai

5.8.2. gaunant Naudotojo patvirtinimą, kad jis susipažino su Taisyklėmis.

5.9. Paslaugų teikėjas informuoja, kad naudojantis Paslaugomis yra grėsmė ir tikimybė, jog gali būti pasinaudota aptikta jo kriptografinės sistemos ir nuo neteisėtos prieigos apsaugotos IT sistemos saugumo spraga, siekiant pasisavinti Naudotojo asmeninius duomenis ar kitą informaciją.

6. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES ATSISAKYMAS

6.1. Vartotoju esantis Naudotojas per 14 dienų nuo pasirašymo turi teisę atsisakyti Tinklo paslaugų ar Rezervavimo paslaugų sutarties nenurodydamas atsisakymo motyvo. Siekiant atsisakyti sutarties per nustatytą laiką pakanka iki galutinio termino pabaigos nusiųsti tinkamą pareiškimą.

6.2. Galutinis terminas pradedamas skaičiuojamas nuo tada, kai sudaroma Tinklo paslaugų arba Rezervavimo paslaugų sutartis - keturiolika dienų nuo jos sudarymo dienos.

6.3. Norėdamas atsisakyti Sutarties, Naudotojas privalo apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties pranešti Paslaugų teikėjui aiškiu pareiškimu (paštu arba elektroniniu paštu siunčiamo pareiškimo forma).

6.4. Paslaugų teikėjas gali užpildyti pareiškimą dėl Tinklo paslaugų ar Rezervavimo paslaugų sutarties atsisakymo išsiųsdamas jį elektroniniu paštu info.lt@motointegrator.com

6.5. Naudotojui nusiuntus pranešimą dėl Tinklo paslaugų ar Rezervavimo paslaugų sutarties atsisakymo elektroniniu būdu, Paslaugų teikėjas nedelsdamas el. paštu išsiunčia Naudotojui patvirtinimą apie pareiškimo gavimą.

6.6. Atsisakius Tinklo paslaugų ar Rezervavimo paslaugų sutarties, laikoma, kad tokia Sutartis nebuvo sudaryta.

6.7. 6.1.- 6.6. punktų nuostatos taikomos tik tiems Naudotojams, kurie Tinklo paslaugų ar Rezervavimo paslaugų sutartis sudarė kaip Vartotojai (t.y. Vartotojais esantiems Naudotojams).

7. REZERVAVIMO PASLAUGA

7.1. Aktualus Autoservisų sąrašas pateikiamas adresu https://motointegrator.com/lt/lt/.

7.2. Naudodamasis Tinklo paslaugomis Naudotojas gali peržiūrėti Autoservisų vizitines korteles.

7.3. Sudaręs Rezervavimo paslaugos sutartį Naudotojas rezervavimą gali atlikti laikydamasis toliau nurodytų Autoservisų paslaugų teikimo taisyklių.

7.4. Rezervavimo paslaugos sutartis tarp Paslaugų teikėjo ir Naudotojo sudaroma toliau nurodyta tvarka.

7.4.1. norėdamas užsisakyti Autoserviso paslaugas pasinaudodamas Rezervavimo paslauga (t.y. rezervuotis priėmimo Autoservise laiką, kad jam būtų suteiktos Autoserviso paslaugos):

a) Naudotojas turi apsilankyti Motointegrator paslaugos interneto svetainės popuslapyje, kuriame yra mygtukas „Rezervuoti priėmimą“. Jį spustelėjus pradedama teikti Autoserviso paslaugų rezervavimo paslauga (t.y. Rezervavimo paslaugų sutarties sudarymas);

b) Naudotojas, pasinaudodamas Motointegrator paslaugos funkcijomis (kituose popuslapiuose):

i. pasirenka pageidaujamą pasirinkto Autoserviso teikiamą paslaugą arba informuoja apie tai, kad jam reikia nustatyti gedimo priežastį;

ii. pasirenka Autoservisą (konkretaus Autoserviso vietą), į kurią pageidauja atvykti;

iii. pateikia savo kontaktinę informaciją, įskaitant elektroninio pašto adresą ir telefono numerį;

iv. pasirinktinai gali nurodyti automobilio markę ir modelį, jo pagaminimo datą ir pasiūlyti (Naudotojui patogius) priėmimo datą ir laiką, kada Naudotojas pageidautų atvykti į Autoservisą, taip pat vardą ir pavardę bei papildomas pastabas;

c) Naudotojas gali išreikšti sutikimą:

i. kad jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų perduoti kitoms „Capital Group“ bendrovėms rinkodaros tikslais;

ii. kad jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų perduotas kitoms „Capital Group“ bendrovėms bendradarbiaujančių subjektų rinkodaros tikslais;

iii. iš Paslaugų teikėjo ir kitų „Capital Group“ bendrovių į savo elektroninį paštą gauti su pirmiau minėtais subjektais ir su „Capital Group“ bendradarbiaujančiais subjektais susijusią komercinę informaciją;

iv. iš Paslaugų teikėjo ir kitų „Capital Group“ bendrovių telefonu gauti su pirmiau minėtais subjektais ir su „Capital Group“ bendradarbiaujančiais subjektais susijusią komercinę informaciją;

d) pažymėdamas tam skirtą langelį Motointegrator paslaugos interneto svetainės popuslapyje Naudotojas patvirtina, kad perskaitė šias Taisykles ir įsipareigoja jų laikytis. Naudotojui nesutinkant, jis negali toliau naudotis Rezervavimo paslaugomis ir sudaryti galiojančios Rezervavimo paslaugų sutarties;

e) spustelėdamas ant tam skirto mygtuko Naudotojas nusiunčia sutarties formą. Paslaugų teikėjui nusiųsdamas sutarties formą, Naudotojas užsako Rezervavimo paslaugų teikimą sutinkamai su Taisyklių nuostatomis. Sutarties formos išsiuntimo Paslaugų teikėjui momentu tarp Paslaugų teikėjo ir Naudotojo sudaroma Rezervavimo paslaugų sutartis.

7.5. Kiekvieną kartą sutinkamai su Rezervavimo paslaugų sutartimi, įskaitant joje reglamentuojamų Paslaugų teikėjo veiksmų apimtį, Naudotojui rezervavus Autoserviso paslaugą (t. y. išreiškus pageidavimą atvykti į tam tikrą Autoservisą ir gauti tam tikrą taisymo paslaugą), Paslaugų teikėjas imasi realių veiksmų, sudarydamas sąlygas Naudotojui apsilankyti pasirinkto Autoserviso patalpose. Tai yra, atlikdamas šiuos veiksmus Paslaugų teikėjas Autoservisui perduoda Naudotojo kontaktinę informaciją ir asmens duomenis, Rezervavimo paslaugų užsakymo anketoje Naudotojo nurodytą informaciją, įskaitant informaciją apie asmenį, kaip ji apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

7.6. Naudojantis Rezervavimo paslaugomis, su Naudotoju gali būti susisiekta Pagalbos linija. Atitinkamai, Naudotojas gali susisiekti su Pagalbos linija, norėdamas suteikti papildomos informacijos arba pateikti pastabas (pvz., patvirtinti atvykimo datą ir laiką, ir t.t.)

7.7. Paslaugų teikėjas informuoja, kad:

7.7.1. jis negarantuoja, kad pasirinktas Autoservisas faktiškai teikia pasirinktas paslaugas ir kad minėtos Autoserviso paslaugos Naudotojui bus suteiktos Motointegrator paslaugos interneto svetainėje pateiktomis sąlygomis (įskaitant Motointegrator paslaugos interneto svetainėje pateiktus Autoserviso paslaugų įkainius);

7.7.2. jis Autoserviso vardu neprisiima jokių įsipareigojimų, Autoserviso vardu nesudaro jokių sutarčių ir negarantuoja Naudotojui, kad Autoservisas suteiks Naudotojui bet kurias paslaugas.

7.8. Paslaugų teikėjas informuoja, kad jis neprisiima atsakomybės už Autoserviso atliktus darbus, atsisakymą suteikti paslaugas ar paslaugų nesuteikimą.

7.9. Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad pasirinktos Autoserviso paslaugos Naudotojui galės būti suteiktos Motointegrator paslaugos interneto svetainėje pateiktomis sąlygomis (įskaitant Motointegrator paslaugos interneto svetainėje pateiktus Autoservisų paslaugų įkainius). Paslaugų teikėjas įsipareigoja, laikydamasis maksimalaus profesinio atidumo principų, užtikrinti, kad Motointegrator paslaugos interneto svetainėje pateikta informacija apie Autoserviso paslaugas būtų aktuali ir tiksli.

7.10. Naudotojo pasinaudojimas Rezervavimo paslaugomis nereiškia bet kurios sutarties dėl Autoserviso paslaugų (t.y. sutarties dėl Naudotojo sutarties formoje išvardytų paslaugų teikimo) sudarymo tarp Naudotojo ir Autoserviso ar Paslaugų teikėjo.

7.11. Rezervavimo paslaugomis pasinaudojęs (Autoservise priimtas) Naudotojas neprivalo sudaryti Autoserviso paslaugų sutarties tarp Naudotojo ir Autoserviso ar sudaryti bet kokių sutarčių su Paslaugų teikėju.

7.12. Bet kurias iš Autoserviso siūlomų paslaugų Autoservisas teikia pagal tarp Autoserviso ir Naudotojo sudarytą atskirą susitarimą.

8. PRETENZIJOS DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO

8.1. Naudotojas turi teisę Paslaugų teikėjui teikti pretenzijas dėl Paslaugų teikėjo suteiktų paslaugų.

8.2. Pretenzija Paslaugų teikėjui gali būti pateikta bet kuria forma, įskaitant:

8.2.1. siuntimą Paslaugų teikėjui Taisyklių 1.2.1. punkte nurodytu jo elektroninio pašto adresu;

8.2.2. raštiškos pretenzijos įteikimą Paslaugų teikėjui, pavyzdžiui, per kurjerių tarnybą ar paštu Taisyklėse nurodytu Paslaugų teikėjo adresu, arba įteikiant asmeniškai Taisyklių 1.1. punkte nurodytoje Paslaugų teikėjo buveinėje.

8.3. Be kita ko, pretenzijoje turi būti pateikta ši informacija: pretenziją teikiančio asmens vardas ir pavardė bei išdėstyti pretenzijos motyvai.

8.4. Paslaugų teikėjas išnagrinėja pretenziją per 30 (trisdešimt) dienų nuo jos gavimo dienos.

8.5. Iškart po pretenzijos išnagrinėjimo, bet ne vėliau kaip per Taisyklių 8.4. punkte nustatytą terminą, Paslaugų teikėjas Naudotojui pateikia atsakymą į jo pretenziją. Atsakymas siunčiamas pretenzijoje Naudotojo nurodytu elektroninio arba paprasto pašto adresu. Pretenzijoje nesant informacijos dėl atsakymo į pretenziją siuntimo Naudotojui, jis saugomas Paslaugų teikėjo buveinėje 1.1. Taisyklių punkte nurodytu adresu, kol bus asmeniškai įteiktas jo atsiimti atvykusiam Naudotojui.

9. SKELBIMŲ LENTOS PASLAUGA

9.1 Savo apimtimi Skelbimų lentos paslauga tai yra galimybė publikuoti informaciją apie akcijas bei nuolaidas organizuojamas ir taikomas trečiųjų šalių partnerių, teikiant prekes ir paslaugas susijusias su automobilių rinka.

9.2. Paslaugų teikėjas savo internetinėje svetainėje skelbia informaciją, susijusią su trečiųjų šalių partnerių organizuojama reklamine veikla, ypač pasiūlymais, kurie yra:

9.2.1. ribojami laiko arba turimų paslaugos ar produkto vienetų kiekio atžvilgiu, siūlomi su nuolaida arba lengvatinėmis sąlygomis

9.2.2. nuolaidos, siūlomos su papildoma nemokama paslauga, nemokamai, arba kaip paslauga su nuolaida

9.2.3. nemokami produktai ar paslaugos siūlomos kartu su pagrindiniu produktu ar paslauga

9.3 Paslauga leidžia nukreipti vartotoją tiesiai į trečiosios šalies partnerio svetainę (kaip nurodoma Akcijos užsakymo formoje), arba skelbti visą informaciją, pvz. nuolaidų kodus ir sąlygas, tiesiogiai Skelbimų lentoje.

9.4. Jei kyla abejonių, kas yra organizatorius, laikoma, kad Paslaugų teikėjas nėra Skelbimų lentoje skelbiamų akcijų organizatorius ar bendraorganizatorius, todėl visi klausimai ir pretenzijos turi būti nukreiptos į akcijos organizatorių.

10. NETEISMINIO GINČŲ SPRENDIMO BŪDAI

10.1. Sutartį pasirašęs Vartotoju esantis Naudotojas turi teisę reikalavimus išspręsti ir reikšti ne teismo keliu. Vartotojas gali pasinaudoti tarpininkavimo arba sutaikymo procedūra. Paslaugų teikėjas informuoja Vartotoją, kad jis turi teisę kreiptis į regioninę prekybos inspekciją dėl ginčo išsprendimo sutaikymo būdu vartotojų ginčų sprendimo institucijoje arba dėl tarpininkavimo. Su taikaus ginčų sprendimo tvarka galima susipažinti regioninės prekybos inspekcijos biure arba interneto svetainėje. Daugiau informacijos taikaus ginčų sprendimo galimybes galite rasti Konkurencijos ir vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje www.uokik.gov.pl. Kitose šalyse, išskyrus Lenkijos Respubliką, dėl ginčo išsprendimo Naudotojas gali kreiptis į kompetentingą tos šalies įstaigą, kuri laikoma alternatyvaus ginčų sprendimo institucija 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB, 4 straipsnio 1 (h) punkto prasme.

10.2. Visi dėl naudojimosi Motointegrator paslauga kilę ginčai tarp Vartotoju esančio Naudotojo ir Paslaugų teikėjo gali būti sprendžiami Naudotojui pasirinkus GES (ginčų elektroninio sprendimo) platformą, esančią adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (nuorodą į GES platformą galima rasti Motointegrator paslaugos interneto svetainės popuslapiuose). Vartotoju esantis Naudotojas turi teisę, bet neprivalo, naudotis GES platforma, kaip yra numatyta 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 524/2013, dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB.

11. PASLAUGŲ TEIKĖJO ATSAKOMYBĖS ŪKIO SUBJEKTUI RIBOJIMAS

11.1. Sudarius Sutartį dėl Paslaugų teikimo tarp Paslaugų teikėjo ir Naudotojo, kuris sutartyje įvardytas kaip ūkio subjektas, visa Paslaugų teikėjo atsakomybė pagal tam tikrą Sutartį ribojama 5 000 PLN (penkių tūkstančių Lenkijos zlotų) suma, jei imperatyviose teisės aktų nuostatose nenumatyta kitaip.

11.2. 10.1. punkte numatytas Paslaugų teikėjo atsakomybės ribojimas netaikomas, jeigu žala Naudotojui, kuris laikomas ūkio subjektu, buvo padaryta tyčia, taip pat kitais atvejais, kai Paslaugų teikėjo atsakomybės ribojimą draudžia imperatyvios teisės aktų nuostatos.

11.3. Siekiant išvengti bet kokių abejonių dėl nuostatų aiškinimo, Paslaugų teikėjas informuoja, kad Taisyklių 10.1 ir 10.2 punktų nuostatos netaikomos tarp Paslaugų teikėjo ir Vartotoju esančio Naudotojo sudarytoms Sutartims dėl paslaugų teikimo.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2018-05-01.

12.2. Šioms Taisyklėms taikoma Lenkijos Respublikos teisė tiek, kiek tai neprieštarauja 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I), kuris numato, jog taikytinos teisės pasirinkimas negali atimti iš vartotojo apsaugos, kurią jam teikia nuostatos, nuo kurių negalima nukrypti susitarimu pagal vartotojo įprastos gyvenamosios vietos valstybės teisę, jei profesionalas vykdo komercinę ar profesinę veiklą vartotojo valstybėje arba kreipia šią veiklą į tą valstybę ir ta sutartis patenka į tokios veiklos sritį.

12.3. Kilus ginčui pagal vadovaujantis šiomis Taisyklėmis sudarytas Sutartis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą tiek, kiek tai neprieštarauja 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų Civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pagal kurį Vartotojas taip pat turi teisę kitai sutarties šaliai pareikšti ieškinį teismuose pagal vartotojo gyvenamąją vietą.

12.4. Paslaugų teikėjas turi teisę keisti Taisykles, atsiradus bet kuriai iš toliau išvardytų svarbių priežasčių:

12.4.1. kai reikia taisyti Taisykles tam, kad jos atitiktų Motointegrator paslaugos dalimi esančias Paslaugas reglamentuojančius galiojančius teisės aktus.

12.4.2. kai vadovaujantis bet kuriomis rekomendacijomis (įsakymais, teismo sprendimus, instrukcijomis) ir įgaliotųjų valstybės ar vietos savivaldos administracijos institucijų ar teismų sprendimais koreguojama Paslaugų teikėjo komercinė veikla,

12.4.3. patobulinus ar pakeitus Motointegrator paslaugą, ypač įtraukus naujas Paslaugas arba pakeitus esamų Paslaugų apimtį,

12.4.4. atsiradus naujiems mokesčiams už Paslaugas,

12.4.5. pasikeitus Paslaugų teikėjo komercinės veiklos apimčiai ar pobūdžiui,

12.4.6. pasikeitus Paslaugų teikimo techninėms galimybėms, pasikeitus IT sistemai, kurią turi turėti Naudotojas norėdamas užsisakyti ir gauti Paslaugas, keliamiems reikalavimams;

12.4.7. kai reikia koreguoti Taisykles atsižvelgiant į geriausią Paslaugų teikimo praktiką, įskaitant Naudotojų teisių apsaugos geriausią praktiką,

12.4.8. kai reikia ištaisyti Taisyklėse pasitaikiusias akivaizdžias rašybos klaidas,

12.4.9. iškilus naujoms su Paslaugų naudojimu susijusioms rizikoms ir grėsmėms, pasikeitus ar išnykus tokioms su Paslaugų naudojimu susijusioms rizikoms ir grėsmėms ( jas pašalinus).

12.4.10. pasikeitus elektroninio pašto adresams bei Taisyklėse pateiktiems saitams,

12.4.11. pasikeitus 7.4 Taisyklių punkte nurodytoje kontaktinėje anketoje (t. y. sudarant sutartis dėl Rezervavimo paslaugų teikimo) įrašytų duomenų klaidoms aptikti naudojamiems Taisyklėse aprašytiems metodams ir techninėms priemonėms,

12.4.12. pasikeitus dėl konkrečių Paslaugų teikimo sudarytų Sutarčių turinio patvirtinimo, apsaugos ir pateikimo metodams ir techninėms priemonėms,

12.4.13. pasikaitus Taisyklėse nurodytiems Paslaugų teikėjo duomenims, įskaitant adresą, telefono numerį ar elektroninio pašto adresą.

12.5. Apie Taisyklių pasikeitimus Paslaugų teikėjas informuoja savo interneto svetainėje.