Motointegrator koristi kolačiće. Kolačiće koristimo radi poboljšanja Vašeg iskustva na stranici. Korištenjem ove stranice prihvaćate kolačiće u skladu sa Vašim trenutnim postavkama preglednika. Više informacija pronađite na stranici Pravila privatnosti
  1. Početna stranica
  2. Uvjeti i odredbe korištenja
Uslovi i odredbe

1. INFORMACIJE O KOMPANIJI

1.1. Uvjete u nastavku donosi i primjenjuje društvo Inter Cars S.A. sa sjedištem u Varšavi (adresa: 02-903 Varšava, ul. Powsińska 64), Poljska, upisano u Registar preduzetnika Nacionalnog sudskog registra koji vodi Okružni sud glavnoga grada Varšave u Varšavi, XIII. trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra pod brojem: 0000008734, NIP broj (za identifikaciju poreznog obveznika): 1181452946, nacionalni registracijski broj društva REGON: 014992887, e-pošta: info@intercars.com.pl i internetska stranica http://www.intercars.com.pl/.

1.2. Korisnik i svaka druga osoba može se obratiti Davatelju usluga služeći se kontaktnim podacima navedenim u prethodnoj tački 1.1. te sljedećim kontaktnim podacima:

1.2.1. e-mail adresa: kontakt@mi.eu

1.2.2. internet stranica: https://mi.eu/pl/pl/s/kontakt,

1.2.3. telefon: +48 801 980 980,

1.2.4. telefon: +48 22 714 11 11.

1.3. Obim u kojemu ove Odredbe regulišu pružanje usluga u elektroničkom obliku, čini ih odredbama i uvjetima opisanim u članku 8. zakona od 18. jula 2002. godine o pružanju IT usluga (Narodne novine / Journal of Laws, br. 1219., u skladu sa izmjenama i dopunama).

1.4. Svako može besplatno pristupiti sadržaju ovih Odredbi i pročitati ih.

2. DEFINICIJE

Sljedeći nazivi, napisani velikim početnim slovima, u ovim Uvjetima imaju sljedeća značenja:

2.1.Capital Group” – podrazumijeva se da znači društvo Cars S.A. i sva ostala društva sa kojima je društvo Inter Cars S.A. u odnosu obuhvaćenom značenjem Računovodstvenog zakona od 29. rujna 1994. (Narodne novine / Journal of Laws, br. 395., izmijenjen): (i) izravni ili neizravni kontrolni subjekt (putem drugi izravnih podružnica), (ii) podružnica, (iii) pridruženo trgovačko društvo, (iv) podređeno društvo.

2.2.Hotline” – operativna, upotrebljava je telefonski kontaktni centar Davatelja usluga, uključuje tim ljudi i tehničku infrastrukturu. Korisnik može dobiti Službu telefonske pomoći pozivom na sljedeći broj: +387 33 765 005. Glavno područje rada Službe telefonske pomoći jeste kontaktiranje sa Korisnikom u pogledu Usluge rezervacije (npr. kako bi se dogovorili datum i vrijeme dolaska Korisnika u Automehaničarsku radionicu)

2.3.Recenzija” – znači informacije (komentare) koje je Korisnik predao IT sistemu služeći se funkcijama MI servisa, u skladu s tačkom 3.9. Odredbi. Nakon što Davatelj usluga prihvati Recenziju, ona se prikazuje na stranici MI servisa, pod dijelom Automehaničarska radionica na koju se primjenjuje, u dijelu „Recenzije” – opcionalno, uz odgovor Automehaničarske radionice. Kako bi mogao predati Recenziju u MI servis, Korisnik je obavezan navesti svoje puno ime, e-adresu, telefonski broj, marku i model vozila te datum dolaska u Automehaničarsku radionicu.

2.4.Potrošač” – znači potrošač prema definiciji u skladu sa člankom 221. Zakona o pravosuđu od 23. aprila 1964., Građanski zakonik (Narodne novine / Journal of Laws, br. 459., u skladu sa dopunama).

2.5.Odredbe”, “Odredbe i uvjeti” – znači ove Odredbe koje je pripremio i koje primjenjuje Davatelj usluga.

2.6.MI servis” – znači servis temeljen na internetu koji funkcioniše na bazi IT sistema, uz značajku pretrage automehaničarskih radionica kojima se upravlja i koje su dostupne na internetu, na domeni: www.motointegrator.com/ba/bs/

2.7.IT sistem” – je sistem Davatelja usluga temeljen na informacionoj I komunikacijskoj tehnologiji te se koristi za pružanje usluga, posebno uključujući grafički interfejs MI servisa.

2.8.Ugovor” – je sporazum o pružanju Usluga između Davatelja usluga i Korisnika, u skladu sa Odredbama. Ako je Davatelj usluge Ugovor sklopio sa Korisnikom koji je Potrošač, Ugovor ima oblik i prirodu ugovora na daljinu, kako je opisano u Zakonu o pravima potrošača.

2.9.Usluga” – je usluga unutar MI servisa specificirana u tački 3.1 Odredbi koje pruža Davatelja usluga služeći se IT sistemom.

2.10.Usluge automehaničarske radionice” – jesu usluge koje, u skladu sa znanjem Davatelja usluga, nudi određena Automehaničarska radionica te ih može vršiti za Korisnika. Informacije koje se odnose na ove Usluge nalaze se u MI servisu. Informacije o Uslugama automehaničarske radionice koje su predstavljene u sklopu MI servisa ne čine ponudu u skladu s Civilnim zakonikom (Narodne novine / Journal of Laws 2017., br. 459, u skladu s izmjenama i dopunama).

2.11.Davatelj usluga” ili „Društvo” – znači društvo: Inter Cars S.A., sa sjedištem u Varšavi (adresa: 02-903 Varšava, ul. Powsińska 64), Poljska, upisano u Registar preduzetnika Nacionalnog sudskog registra koji vodi Okružni sud glavnoga grada Varšave u Varšavi, XIII. trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra pod brojem: 0000008734, NIP broj (za identifikaciju poreznog obveznika): 1181452946, nacionalni registracijski broj društva REGON: 014992887, email: info@intercars.com.pl i internetska stranica: http://www.intercars.com.pl/.

2.12. Zakon o pravima potrošača” – jest pravni akt donesen 30. maja 2014. o pravima potrošača (Narodne novine / Journal of Laws 2017., br. 683, u skladu sa izmjenama i dopunama).

2.13.GDPR” – je Propis (EU) 2016/679 Europskog parlamenta I Vijeća od 27. aprila 2016 o zaštiti procesuiranja ličnih podataka i slobodnom raspolaganju tim podacima te Direktivi za povlačenje istih 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

2.14. „Korisnik” – znači subjekat koji, prema i u skladu sa zakonskim propisima, ima pravo sklopiti Ugovor, subjekat koji upotrebljava MI servis na bilo koji način te posebno subjekat koji prikazuje (posjećuje) stranice MI servisa. Kako bi se izbjegli nesporazumi, podrazumijeva se da „Korisnik” prvenstveno znači osobu koja je sa Davateljem usluga sklopila Ugovor o pružanju Usluga.

2.15.Automehaničarska radionica” – označava treću stranu koja vodi garažu za popravak automobila ili nudi automehaničarske usluge (npr. popravke automobila), koja sarađuje sa Davateljem usluga ili sa subjektom iz grupacije Capital Group na temelju posebnog sporazuma. Važeći popis (registar) automehaničarskih radionica i njihovih adresa dostupan je na stranici MI servisa: motointegrator.com/ba/bs.

2.16.Prezentacija poslovanja automehaničarske radionice” – znači zbirku podataka i informacija o Automehaničarskoj radionici (uključujući adresu Automehaničarske radionice, kontaktne pojedinosti i informacije o troškovima za usluge određene Automehaničarske radionice koje, koliko je poznato Davatelju usluga, provodi Radionica, a u slučaju da Korisnik namjerava upotrebljavati Usluge automehaničarske radionice) predstavljene u sklopu MI servisa. Prezentacija poslovanja automehaničarske radionice ne predstavlja ponudu, u skladu s propisima Civilnog zakonika (Narodne novine / Journal of Laws 2017., br. 459, u skladu s izmjenama i dopunama).

3. OPĆE ODREDBE (VRSTE I OKVIR DJELOVANJA)

3.1. Davatelj usluga pruža sljedeće Usluge u sklopu MI servisa:

3.1.1. Mrežna usluga – usluga dostave, na pojedinačan zahtjev Korisnika, podataka i informacija koje su dostupne na javno dostupnoj internetskoj stranici MI servisa, prikazujući internetsku stranicu MI servisa i specificiranu URL adresu te omogućujući dodavanje Recenzija i upotrebu IT mehanizma MI servisa (karakteristike MI servisa). Mrežna usluga posebno obuhvata sljedeće značajke:

a) pretraživanje i pregled javno dostupnih podstranica MI servisa (tj. podstranica MI servisa koje ne zahtijevaju registraciju i prijavu),,

b) pregledavanje Prezentacija poslovanja automehaničarske radionice koje su dostupne na javno dostupnim podstranicama MI servisa

c) pružanje IT mehanizama MI servisa koji se upotrebljavaju za naručivanje Usluga rezervacije (elektronski obrasci itd.),

d) pregled Recenzija objavljenih na MI servisu,

e) dodavanje Recenzija pomoću značajki MI servisa kako bi se one prikazale na MI servisu, u skladu s pravilima opisanima u tački 3.9. u nastavku,

3.1.2. Usluga rezervacije – usluga koja uključuje poduzimanje stvarnih mjera Davatelja usluga kako bi se rezervisao dolazak Korisnika u Automehaničarsku radionicu (tj. realizacija dolaska Korisnika prostoru automehaničarske radionice), posebno kako bi se Korisniku omogućilo dobivanje odabrane Usluge automehaničarske radionice.

3.2. Korištenjem MI servisa i / ili Usluga potvrđujete saznanje o postojanju Pravila o privatnosti dostupnih na https://mi.eu/pl/pl/s/polityka-prywatnosci, a koje propisuje Politika privatnosti koja reguliše upotrebu, precesiranje i prijenos ličnih podataka od strane Davatelja usluga.

3.3. Web Usluge su dostupne svima, bez potrebne registracije na MI servis. Svaki Korisnik može pretraživati općenito dostupne stranice MI servisa.

3.4. Usluga rezervacije dostupna je svima, nije potrebno registrirati se na MI servis, u skladu s tačkom 3.11. ovih Odredbi.

3.5. Ugovor o pružanju mrežnih usluga je otvoren i provodi se u trenutku postavljanja URL upita koji pokazuje uspješne rezultate za Korisnika u prozoru web preglednika, sa bilo koje od dostupnih stranica MI servisa ili ako korisnik klikne na bilo koji hyperlink koji usmjerava na bilo koju od uobičajeno dostupnih stranica web stranice MI servisa (npr. posjetite MI servis). Ugovor o pružanju mrežnih usluga raskida se u trenutku kada korisnik napusti MI servis.

3.6. Ugovor o pružanju usluga rezervacije može se sklopiti i raskinuti u skladu s pravilima opisanima u točki 7. ovih Odredbi.

3.7. Usluge se pružaju za Korisnika, bez naknada, u korist Davatelja usluga. Korisnik snosi trošak veze sa internetom, u skladu s Korisnikovim ugovorom sa telekomunikacijskim operaterom (Davatelj internetskih usluga).

3.8. Davatelj usluga obavještava Korisnika o tome da ga neće teretiti bilo kakvim depozitom ili da od Korisnika neće zahtijevati nikakvu finansijsku garanciju.

3.9. Davatelj usluga obavještava da MI servis nema funkciju e-trgovine te Davatelj usluga putem MI servisa ne prodaje nikakvu vrstu robe. U kartici panela „Posjeti trgovinu” vidljiva je samo hiperveza na vanjsku uslugu. Kupovina robe u takvoj trgovini treće strane odvija se na temelju posebnog sporazuma sklopljenog između subjekta koji vodi trgovinu i njegovog korisnika. Davatelj usluga neće se smatrati odgovornim ni za kakve informacije i aktivnosti prethodno navedene e-trgovine treće strane.

3.10. Kao dio mrežne usluge, Korisnik može poslati Recenziju određene Automehaničarske radionice koristeći se značajkama MI servisa (obrazac za Recenziju nalazi se u dijelu „Recenzije” Prikaza poslovanja automehaničarske radionice).

3.10.1. Da bi predao Recenziju MI servisu, Korisnik je obvezan:

a) popuniti obrazac za Recenziju, navodeći lične pojedinosti, uključujući: puno ime, e-mail, telefonski broj, marku i model vozila te datum dolaska u Automehaničarsku radionicu,

b) prihvatiti Odredbe.

3.10.2. Recenzije koje preda Korisnik potvrđuje (prihvaća) Davatelj usluga. Davatelj usluga obavještava da se ne miješa u sadržaj Recenzija, ali zadržava pravo odbiti objaviti Recenziju ako je njezin sadržaj protivan važećem pravu, protivan utvrđenim običajima ili kada krši Odredbe. Davatelj usluga može odbiti objavu sadržaja koji:

a) je na bilo koji način suprotno moralima društva i / ili je u suprotnosti sa zakonima i / ili podzakonskim aktima.

b) provira diskriminaciju na osnovu etničke pripadnosti, religije (vjerovanja) ili sadrži materijale koji se odnose na fašizam, pornografiju ili se obično smatraju vulgarnim ili nasilnim;

c) vrijeđa vjerska uvjerenja ili je protiv zahtjeva iz tačke 4.1 Odredbi

d) sadrži reklamni sadržaj ili drugi komercijalne materijale;

e) sadrži linkove do drugih web stranica, posebno do konkurentskih usluga;

f) sadrži lične podatke, kontakt podatke ili adrese drugih subjekata;

g) se ne odnose na recenzirani Auto servis;

h) je neželjena pošta (spam);

i) je pisan na način da namjerno proturječi gramatičkim i pravopisnim pravilima ili je u izričito nečitljivom obliku..

j) broj recenzija po jednoj posjeti autoservisu je ograničen na jedan. Svaka sljedeća recenzija koja se odnosi na istu posjetu servisu će se smatrati nevažećom.

3.10.3. U svrhu potvrde Recenzije Davatelj usluga može kontaktirati Korisnika služeći se e-adresom ili telefonskim brojem Korisnika koje Korisnik navede u obrascu za Recenziju.

3.10.4. Obzirom na bilo koju komunikaciju koju je Davatelj usluga pokrenuo prema ovim Uslovima i Odredbama, Korisnik kao i Potrošač koji se vodi kao Korisnik potvrđuju svoj pristanak zaprimanja takve komunikacije kako je određeno ovdje u Uslovima i Odredbama. Potrošač može odbiti pristanak naveden u ovoj stavci kontaktirajuć info.ba@motointegrator.com.

3.10.5. U slučaju pozitivne potvrde (prihvatanja) određene Recenzije od strane Davatelja usluga, ista se objavljuje na MI servisu, u odjeljku prezentacije poslovanja automehaničarske radionice (u odjeljku „Recenzije ”)

U slučaju negativne potvrde (odbijanja) određene Recenzije, Davatelj usluga šalje informirajući e-mail Korisniku na adresu koju je upisao na Recenziji, a sve uz pretpostavku da korisnik nije odbio primate obavijesti takve vrste. Ukoliko je Korisnik odbio primati takvu komunikaciju Davatelja usluga, Davatelj usluga nema obavezu informisanja stanja (potvrde ili odbijanja) Korisnikove recenzije.

3.10.6. Davatelj usluga dozvoljava Automehaničarskoj radionici da odgovori na Recenziju koji je poslao Korisnik. U tu svrhu, sadržaj Recenzije prije njenog objavljivanja, dostavit će se Automehaničarskoj radionici na koju se odnosi.

3.10.7. Ocjena za Automehaničarsku radionicu vidljiva u Recenziji predstavlja srednju vrijednost izračunatu na temelju ocjena koje je dao Korisnik u obrascu za Recenziju. Srednja vrijednost u obzir uzima: opći dojam o dolasku u Automehaničarsku radionicu, kvalitet usluge, tačnost, usklađenost sa procijenjenim troškom, urednost i estetiku.

3.10.8. Davatelj usluga informira o tome da će u Recenziji predanoj u MI servisu biti javno vidljive sljedeće informacije: ime, te marka i model vozila koje navede Korisnik u obrascu za Recenziju, datum objave i odgovor Automehaničarske radionice (ako je primjenjiv).

3.10.9. Slanjem Recenzije, u skladu s Pravilima o privatnosti dostupnim na www.motointegrator.com/ba/bs/zastita-licnih-podataka i važećim propisima, Korisnik može dati pristanak da:

a) svoju e-adresu i telefonski broj čini dostupnima drugim društvima iz grupacije Capital Group u njihove marketinške svrhe;

b) svoju e-adresu i telefonski broj čini dostupnima drugim društvima iz grupacije Capital Group u marketinške svrhe subjekata sa kojima sarađuju;

c) od Davatelja usluga i ostalih subjekata iz grupacije Capital Group pristaje na svoju e-adresu primati trgovačke informacije povezane sa prethodnim subjektima i subjektima koji sarađuju sa grupacijom Capital Group;

d) od Davatelja usluga i ostalih subjekata iz grupacije Capital Group telefonski prima trgovačke informacije povezane sa prethodnim subjektima i subjektima koji sarađuju sa grupacijom Capital Group.

3.10.10. Davatelj usluge ovim putem obavještava da podatke poslane u obrascu za pregled, uključujući lične podatke, kako se podrazumijeva u članu 4 GDPR-a, Davatelj usluge obrađuje u svrhu provjere njihove autentičnosti.

Ti se podaci, osim navedenih kontakt podataka, mogu prosljediti Automehaničaskoj radionici kao primatelju ličnih podataka kako bi se provjerilo je li recenzija u stvari povezana sa stvarnom posjetom u skladu sa odredbama Pravilnika o privatnosti dostupnim na www.motointegrator.com/ba/bs/zastita-licnih-podataka

Usluga rezervacije i funkcija slanja Recenzije možda neće biti dostupne za Automehaničarske radionice koje se nalaze na teritoriju određene zemlje. Ove Odredbe primjenjuju se na okvir u kojem se usluge/funkcije nude Korisnicima u vezi sa Automehaničarskim radionicama koje se nalaze na teritoriji određene zemlje.

3.11. Davatelj usluge ovim putem obavještava da podatke poslane u obrascu za pregled, uključujući lične podatke, kako se podrazumijeva u članu 4 GDPR-a, Davatelj usluge obrađuje u svrhu provjere njihove autentičnosti.

4. ZABRANA PREDAJE NEZAKONITOG SADRŽAJA

4.1. Dok upotrebljava Usluge Korisnik ne smije predavati nelegalni sadržaj, posebno onaj koji:

4.1.1. krši prava drugih ljudi, posebno vlasnička ili lična autorska prava, trgovinsku povjerljivost, prava na industrijsko vlasništvo kao i lična prava ostalih,

4.1.2. podržava ili emitira radikalne socijalne stavove, posebno sve vrste diskriminacije na temelju roda, dobi, invaliditeta, rase, religije, nacionalnosti, političkih ili socijalnih uvjerenja, pripadnosti sindikatima, etničkog porijekla vjere ili spolnosti,

4.1.3. poziva na izvršenje zločina,

4.1.4. krši zakonske propise koji su na snazi.

4.2. Korisnik, koji dobije informaciju da bilo koji dio sadržaja MI servisa nije u skladu sa zakonom koji je na snazi ili sa Odredbama o pružanju usluge, o toj činjenici može obavijestiti Davatelja usluga slanjem poruke na e-mail: info.ba@motointegrator.com.

4.3. U slučaju dobivanja formalne obavijesti ili kredibilnih informacija o nezakonitom sadržaju poruke, koje objavi Korisnik, Davatelj usluga ima pravo onemogućiti pristup prethodno navedenom sadržaju.

4.4. Korisniku se zabranjuje upotreba MI servisa na način koji može dovesti do bilo kakvih smetnji u radu IT sistema ili bilo kojeg njegovog elementa.

5. TEHNIČKI USLOVI I RIZICI

5.1. Usluga, uključujući i sam MI servis, moguća je samo sa operativnom internetskom vezom i sa IT sistemom koji ispunjava sljedeće minimalne tehničke zahtjeve:

5.1.1. pravilno konfiguriran web pretraživač, u skladu sa standardnom verzijom Microsoftovog Internet Explorera ne manjom od 8.0, Firefox verzijom ne manjom od 26, verzijom Chrome ne manjom od 27 ili verzijom Mac OS X Safari ne manjom od 8.0.,

5.1.2. na uređaju mora biti omogućena opcija aktiviranih kolačića te mora biti aktivan tumač Java Script jezika.

5.2. U tački 5.1. navedeni su tehnički parametri potrebni za odgovarajući rad IT sistema koji upotrebljava Davatelj usluga.

5.3. Davatelj usluga informira da, u slučaju da Korisnik ne zadovolji prethodno opisane minimalne tehničke zahtjeve, upotreba Usluga neće biti moguća, možda će biti ometena ili MI servis može raditi na neodgovarajući način ili uopće ne raditi.

5.4. Kada upotrebljava usluge platforme, na račun Korisnika instaliraju se datoteke o kolačićima. To se radi nakon dobivanja jasne dozvole Korisnika, jasno iskazane odgovarajućim postavkama u pregledniku.

5.5. Više informacija o datotekama kolačića koje upotrebljava MI servis može se pronaći na adresi: www.motointegrator.com/ba/bs/zastita-licnih-podataka

5.6. U svrhu potvrđivanja Ugovora o pružanju usluga, podaci se pohranjuju u bazu podataka na serverima Davatelja usluga, zajedno sa informacijama o prihvatanju Odredbi.

5.7. Davatelj usluga služi se sljedećim metodama i tehničkim sredstvima za otkrivanje grešaka u podacima navedenima u obrascu za kontakt, opisanom u tački 7.4. Odredbi (tj. sklapanje Ugovora o pružanju Usluga rezervacije):

5.7.1. potvrdom unesenih podataka,

5.7.2. mehanizmom automatskog dovršavanja unosa podataka.

5.8. Potvrdu, zaštitu i pružanje sadržaja na osnovu zaključenog Ugovora o pružanju Usluga vrši se:

5.8.1. predstavljanjem sadržaja ugovora u MI servisu, na stranici: www.motointegrator.com/ba/bs/uslovi-i-odredbe

5.8.2. potvrdom Korisnika da je pročitao Odredbe.

5.9. Davatelj usluga informiše da upotreba Usluga nosi rizik i mogućnost pronalaska slabih tačaka kriptografskog sistema te otvaranja zaštićenog IT sistema kako bi se dobile lične pojedinosti ili druge informacije.

6. ODUSTAJANJE OD UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA

6.1. Korisnik, kao potrošač, ima pravo odustajanja od Ugovora o pružanju usluga koji se odnosi na Mrežne usluge i Usluge rezervacije u roku od 14 dana od dana sklapanja Ugovora, bez potrebe za obrazloženjem. Da bi Ugovor ostao na snazi, dovoljno je poslati odgovarajuću izjavu prije roka..

6.2. Rok se utvrđuje u trenutku sklapanja Ugovora o pružanju Mrežnih usluga ili Usluga rezervacije te iznosi 14 dana od dana sklapanja Ugovora.

6.3. Da bi se odustajanje od Ugovora provelo, Korisnik je dužan obavijestit Davatelja usluga o svojoj odluci o odustajanju od ugovora u obliku jasne izjave (npr. u obliku izjave poslane e-poštom ili običnom poštom).

6.4. Davatelj usluga izjavu o odustajanju od Ugovora u pogledu Mrežnih usluga ili Usluga rezervacije može dati u obliku čiji je obrazac naveden u Prilogu 2 Zakona o pravima potrošača.

6.5. Ako Korisnik izjavu o odustajanju od Ugovora u pogledu Mrežnih usluga ili Usluga rezervacije pošalje elektronskim putem, Davatelj usluga Korisniku odmah šalje poruku elektronske pošte, potvrđujući primitak Korisnikove izjave.

6.6. U slučaju odricanja od ugovora u pogledu Ugovora o pružanju mrežnih usluga ili Ugovora o pružanju usluga rezervacije, smatra se da taj ugovor nije sklopljen.

6.7. Odredbe iz prethodnih tačaka 6.1. – 6.6. primjenjuju se samo na Korisnike koji su Ugovor o pružanju Mrežnih usluga ili Ugovor o pružanju Usluga rezervacije sklopili u svojstvu Potrošača (tj. na Korisnike koji su Potrošači).

7. USLUGA REZERVACIJE

7.1. Ažurirani popis Automehaničarskih radionica dostupan je na stranici: www.motointegrator.com/ba/bs

7.2. Dobivajući Mrežne usluge Korisnik može pregledavati Prezentaciju poslovanja automehaničarske radionice.

7.3. Kao dio Ugovora o Uslugama rezervacije, Korisnik može rezervirati u skladu sa pravilima opisanima u nastavku koja važe za Usluge Automehaničarske radionice.

7.4. Ugovor o Uslugama rezervacije između Davatelja usluga i Korisnika sklapa se u skladu sa sljedećim postupcima:

7.4.1. kada Korisnik želi koristiti Usluge rezervacije kako bi naručio Uslugu Automehaničarske radionice (tj. rezervisao dolazak u Automehaničarsku radionicu radi pružanja Usluga Automehaničarske radionice):

a) Korisnik ide na podstranicu MI servisa koja sadrži opciju „Rezerviši dolazak”. Nakon što klikne na tu opciju, počinje postupak rezervacije usluga Automehaničarske radionice (tj. postupak sklapanja Ugovora o Uslugama rezervacije),

b) Korisnik, u okviru karakteristika MI servisa (na ostalim podstranicama):

i. bira uslugu Automehaničarske radionice koju želi dobiti u odabranoj Automehaničarskoj radionici ili informiše o potrebi dijagnosticiranja problema,

ii. bira Automehaničarsku radionicu (lokaciju određene Automehaničarske radionice) u koju želi doći,

iii. navodi svoje kontaktne pojedinosti, uključujući e-adresu i telefonski broj,

iv. opcionalno: navodi marku i model, datum proizvodnje automobila i predloženo vrijeme i datum dolaska (ono koje odgovara Korisniku), kada bi Korisnik želio doći u Automehaničarsku radionicu, ime i prezime te dodatne napomene,

c) Korisnik može dati saglasnost kojom:

i. svoju e-adresu i telefonski broj čini dostupnima drugim društvima iz grupacije Capital Group u njihove marketinške svrhe;

ii. svoju e-adresu i telefonski broj čini dostupnim drugim društvima iz grupacije Capital Group u marketinške svrhe subjekata sa kojima sarađuju;

iii. pristaje na svoju e-adresu primati trgovinske informacije povezane sa prethodnim subjektima i subjektima koji sarađuju sa grupacijom Capital Group od strane Davatelja usluga i ostalih subjekata iz grupacije Capital Group;

iv. od Davatelja usluga i ostalih subjekata iz grupacije Capital Group pristaje telefonski primati trgovinske informacije povezane sa prethodnim subjektima i subjektima koji sarađuju sa grupacijom Capital Group..

d) označavanjem potvrdnog okvira na podstranici MI servisa Korisnik potvrđuje da je pročitao i razumio Odredbe te da prihvata njihov sadržaj. Korisnikovo neprihvatanje Odredbi rezultira nemogućnošću nastavaka korištenja Usluga rezervacije te nemogućnošću sklapanja valjanog Ugovora o pružanju Usluga rezervacije.

e) Korisnik šalje kontaktni obrazac klikom na odgovarajuće dugme. Slanjem kontaktnog obrasca Davatelju usluga Korisnik naručuje pružanje Usluga rezervacije u skladu sa Odredbama. Trenutak slanja kontaktnog obrasca podrazumijeva sklapanje Ugovora o pružanju Usluge rezervacije između Davatelja usluga i Korisnika.

7.5. Svaki put predmet Ugovora o pružanju Usluga rezervacije, uključujući opseg određenih aktivnosti koje provodi Davatelj usluga, u slučaju kada Korisnik navede potrebu za rezervacijom Usluge Automehaničarske radionice (tj. želju za dolaskom u određenu Automehaničarsku radionicu kako bi mogao dobiti Uslugu u toj određenoj Automehaničarskoj radionici) uključuje stvarne aktivnosti usmjerene ugovaranju dolaska Korisnika u tu Automehaničarsku radionicu koju je izabrao. Davatelj usluga u sklopu tih aktivnosti šalje kontaktne i lične podatke Korisnika Automehaničarskoj radionici, podatke koje dostavi Korisnik u obrascu Usluga rezervacije uključujući lične pojedinosti u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka.

7.6. U sklopu provedbe Usluga rezervacije, Služba telefonske pomoći može kontaktirati Korisnika te Korisnik može kontaktirati sa Službom telefonske pomoći radi prijenosa informacija ili napomena (npr. potvrđivanje vremena i datuma dolaska itd.)..

7.7. Davatelj usluga informira:

7.8. Davatelj usluga ovime informira da ga se ne može smatrati odgovornim ni za kakve aktivnosti ili odustajanja Automehaničarske radionice kao ni za ne pružanje usluga od strane Automehaničarske radionice.

7.8.1. o tome da ne garantuje da odabrana Automehaničarska radionica zaista pruža odabrane usluge te da će Korisniku biti omogućeno dobivanje takvih usluga Automehaničarske radionice pod uslovima navedenima u MI servisu (uključujući cijenu usluga Automehaničarske radionice navedenu u MI servisu),

7.8.2. o tome da ne preuzima nikakve obveze u ime Automehaničarske radionice, da ne sklapa nikakve ugovore u ime Automehaničarske radionice te da Korisniku ne garantuje da će Automehaničarska radionica pružiti usluge u korist Korisnika.

7.9. Davatelj usluga ne garantuje da će Korisniku moći biti dodijeljena odabrana Automehaničarska radionica prema uslovima navedenim u MI servisu (uključujući cijenu usluga Automehaničarske radionice navedenu u MI servisu). Davatelj usluga obavezan je pokazati najvišu razinu profesionalizma kako bi osigurao da su informacije navedene u MI servisu u vezi sa uslugama Automehaničarske radionice ažurirane i tačne.

7.10. Korisnikova upotreba Usluga rezervacije ne rezultira sklapanjem bilo kakva Ugovora o pružanju usluga Automehaničarske radionice između Korisnika i Automehaničarske radionice ili Davatelja usluga (tj. Ugovora o pružanju usluga koje Korisnik navede u kontaktnom obrascu).

7.11. Korisnikova upotreba Usluga rezervacije (odlazak u Automehaničarsku radionicu) ne obavezuje Korisnika na kupovinu bilo kakvih usluga koje nudi Automehaničarska radionica kao ni na sklapanje ugovora sa Automehaničarskom radionicom.

7.12. Usluge Automehaničarske radionice nudi određena Automehaničarska radionica na osnovu zasebnog sporazuma između Automehaničarske radionice i Korisnika.

8. ŽALBE NA PRUŽANJE USLUGA

8.1. Korisnik ima pravo ulaganja žalbe na Usluge koje pruža Davatelj usluga.

8.2. Žalba se Davatelju usluga može dostaviti u bilo kojem obliku, uključujući:

8.2.1. slanje na e-adresu Davatelja usluga koja je navedena u tački 1.2.1. Odredbi,

8.2.2. dostavljanjem Davatelju usluga u pisanom obliku, npr. slanjem kurirskom službom ili poštom na adresu Davatelja usluga navedenu u Odredbama ili ličnim dolaskom na adresu sjedišta Davatelja usluga navedenu u tački 1.1. Odredbi.

8.3. Žalba treba sadržavati najmanje: puno ime osobe koja ulaže žalbu i opis razloga za žalbu.

8.4. Davatelj usluge razmotrit će žalbu u roku od 30 (trideset) dana od njenog zaprimanja.

8.5. Davatelj usluge bez odgode nakon razmatranja žalbe, ne kasnije od vremena navedenoga u prethodnoj tački 8.4., Korisniku dostavlja odgovor na žalbu. Odgovor se šalje na e-adresu ili na adresu za dostavu koju Korisnik navede u žalbi. Ako žalba ne sadrži podatke koji omogućavaju slanje odgovora na pritužbu Korisniku, odgovor će se nalaziti u sjedištu Davatelja usluga, na adresi navedenoj u tački 1.1. Odredbi, dok ga Korisnik lično ne preuzme.

9. PROMOTIVNE USLUGE

9.1. Obim Promotivne usluge obuhvata mogućnost objavljivanja informacija o promotivnim aktivnostima koje organizuju partneri trećih strana koji pružaju robu i usluge vezane za automobilsko tržište.

9.2. Davatelj usluga objavljuje na svom online servisu informacije vezane za trenutne promotivne aktivnosti koje organiziraju partneri trećih strana, a posebno ponude koje su:

9.2.1. ograničena vremenom ili količinom raspoloživih jedinica usluge ili proizvoda koji se nude po snizenoj cijeni ili po preferencijalinim uvjetima

9.2.2. popusti na cijene, nude se uz dodatnu besplatnu uslugu ili uslugu po sniženoj cijeni

9.2.3. besplatni proizvodi ili usluge koje se nude uz glavnu uslugu ili proizvod

9.3. Usluga omogućava preusmjeravanje korisnika direktno na web stranicu partnera treće strane (kako je navedeno u obrascu narudžbe promocije), ili objavljuje sve informacije kao što su kodovi za popust i odredbe i uslovi direktno u odjeljku promocija

9.4. Ukoliko se pitate ko je organizator promocije, pretpostavlja se da Davatelj usluga nije organizator ili suorganizator promocija objavljenih u Promotivnim uslugama i sva pitanja treba uputiti organizatoru promocije.

10. IZVANSUDSKI NAČINI RJEŠAVANJA SPOROVA

10.1. Korisnik koji je Ugovor sklopio u svojstvu Potrošača ima pravo na izvansudsko rješavanje i obradu žalbi. Potrošač može primijeniti posredovanje ili sporazumno rješavanje spora. Davatelj usluga ovime obavještava da Potrošač može poslati svoj zahtjev za rješavanjem spora izvansudskom nagodbom, pod rukovodstvom regionalnog trgovinskog inspektora ili može uložiti zahtjev za pokretanjem posredovanja kod regionalnog trgovinskog inspektora. Postupci rješavanja spora izvansudskom nagodbom koje primjenjuje regionalna trgovinska inspekcija dostupni su u njihovim sjedištima te na internetskim stranicama regionalnih inspektorata trgovinske inspekcije. Više informacija o mogućnostima upotrebe izvansudskih načina rješavanja sporova može se pronaći na internetskoj stranici Ureda za konkurentnost i zaštitu potrošača (uokik.gov.pl). Izvan Republike Poljske Potrošač zahtjev za rješavanjem spora može poslati nadležnom tijelu svoje zemlje koje je subjekat za ARS u smislu članka 4. tačke 1(h) Direktive 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. maja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ.

10.2. Korisnik može prijaviti sve sporove između Korisnika koji je Potrošač i Davatelja usluga, a koji su rezultat upotrebe MI servisa, kako bi oni postali predmetom rješavanja spora uz pomoć platforme ODR (internetsko rješavanje sporova) dostupne na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (link za platformu ODR može se pronaći na podstranicama MI servisa). Upotreba platforme ODR pravo je, a ne obveza Korisnika koji je Potrošač i provodi se u skladu sa zakonskim odredbama Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. maja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ.

11. OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI DAVATELJA USLUGA PREMA PREDUZETNIKU

11.1. U slučaju sklapanja Ugovora o pružanju Usluga između Davatelja usluga i Korisnika koji u sklopu ugovora djeluje u svojstvu preduzetnika, cjelokupna i potpuna odgovornost Davatelja usluga u vezi sa određenim Ugovorom ograničava se na iznos od 5.000,00 PLN (pet hiljada PLN), osim ako se određenim zakonskim propisima ne propisuje drugačije.

11.2. Ograničenje odgovornosti Davatelja usluga navedeno u prethodnoj tački 11.1. ne primjenjuje se na štete koje su nenamjerno nanesene Korisniku, koji se smatra preduzetnikom, te u drugim slučajevima kada ograničenje odgovornosti Davatelja usluga nije moguće zbog implicitno obvezujućih zakonskih propisa.

11.3. Radi izbjegavanja svake sumnje koja može nastati iz tumačenja, Davatelj usluga ovime informiše da se odredbe prethodnih tačaka 10.1. – 10.2. ne primjenjuju na Ugovore o pružanju usluga sklopljene između Davatelja usluga i Korisnika koji djeluje u svojstvu Potrošača.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

12.1. Odredbe stupaju na snagu dana 01.07.2020.

12.2. Mjerodavno pravo ovih Odredbi i uvjeta jest pravo Republike Poljske ako nije u suprotnosti sa tačkom 2. članka Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. maja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I.), prema kojem izbor prava ne može za posljedicu imati lišavanje potrošača zaštite koja mu je osigurana odredbama od kojih se ne može odstupit sporazumom na temelju prava zemlje u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno boravište, pod uvjetom da preduzetnik provodi svoje komercijalne ili stručne djelatnosti u zemlji u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište te da je ugovor obuhvaćen opsegom tih aktivnosti.

12.3. U slučaju spora na temelju ugovora sklopljenih na temelju ovih Odredbi i uvjeta, spor će se rješavati na sudu koji je nadležan za sjedište ugovaratelja ako nije u suprotnosti sa člankom 18. Uredbe (EU) 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. decembra 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, prema kojem Potrošač može pokrenuti postupak protiv druge ugovorne stranke pred sudovima mjesta gdje potrošač ima boravište.

12.4. Davatelj usluga ima pravo izmjene Odredbi ako nastupi bilo koji od važnih uzroka navedenih u nastavku:

12.4.1. potreba za prilagođavanjem Odredbi kako bi bile usklađene sa važećim pravom koje se odnosi na Usluge koje se pružaju u sklopu aktivnosti MI servisa,

12.4.2. potreba za prilagođavanjem poslovne djelatnosti Davatelja usluga bilo kakvim preporukama (odlukama, presudama, smjernicama) i odlukama ovlaštenih tijela države uprave, lokalne uprave ili sudova,

12.4.3. razvoj ili izmjena funkcionalnosti MI servisa, posebno uvođenje novih usluga ili promjena opsega postojećih,

12.4.4. uvođenje naplate Usluga,

12.4.5. promjene u opsegu ii prirodi poslovnog djelovanja Pružatelja usluga,

12.4.6. promjene tehničkih uvjeta pružanja Usluga, promjene tehničkih zahtjeva za IT sistem koji bi Korisnik trebao imati kako bi dobivao Usluge,

12.4.7. potreba za prilagođavanjem Odredbi najboljoj praksi u vezi sa pružanjem Usluga, uključujući najbolje prakse u vezi sa zaštitom prava Korisnika,

12.4.8. potreba za ispravljanjem očiglednih grešaka u pisanom tekstu koje bi se mogle pojaviti u Odredbama,

12.4.9. pojava novih rizika i prijetnji u vezi sa upotrebom Usluga, promjene takvih rizika ili prijetnji ili nestanak (eliminacija) rizika i prijetnji povezanih sa upotrebom Usluga,

12.4.10. promjene elektronskih adresa, uključujući hiperveze navedene u Odredbama,

12.4.11. promjene metoda i tehničkih sredstava opisanih u Odredbama koji se primjenjuju za otkrivanje grešaka u podacima navedenima u obrascu za kontakt, opisanih u tački 7.4. Odredbi (tj. sklapanje Ugovora o pružanju Usluga rezervacije),

12.4.12. promjene metoda i tehničkih načina potvrđivanja, zaštite i pružanja sadržaja sklopljenog Ugovora o provođenju određenih Usluga,

12.4.13. promjena podataka o Davatelju usluga navedenih u Odredbama, uključujući ime, telefonske brojeve, e-adrese.

12.5. O promjenama Odredbi Davatelj usluga informiše na svojoj internetskoj stranici.