Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.
  1. Strona główna
  2. Regulamin promocji

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI TABLICY PROMOCJI

1. OBOWIĄZYWANIE

1.1. Ogólne Warunki Świadczenia Usługi Tablicy Promocji znajdują zastosowanie do umów zawieranych przez Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008734, NIP: 1181452946, REGON: 014992887, numer rejestrowy BDO: 000012313, z kapitałem zakładowym wynoszącym 28 336 200,00 zł, wpłaconym w całości („Inter Cars”), jako Usługodawcą, z podmiotami trzecimi na rzecz których jest świadczona Usługa Tablicy Promocji

1.2. Wszelkie odstępstwa od OWŚ mogą wynikać jedynie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa bądź z Umów zawartych przez Strony.

1.3. OWŚ nie mają zastosowania do umów zawieranych przez Inter Cars z konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

2. DEFINICJE

Na potrzeby OWŚ poniższym terminom przypisuje się następujące znaczenie:

2.1. Inicjator promocji” – oznacza profesjonalny podmiot trzeci działający w szczególności w powiązaniu z branżą motoryzacyjną lub świadczący usługi dla posiadaczy pojazdów, zainteresowany skorzystaniem z Usługi. W razie wątpliwości przyjmuje się, że Inicjatorem promocji jest w szczególności pomiot, który dokonał Zgłoszenia promocji.

2.2. Motointegrator” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, posiadający w szczególności funkcjonalność wyszukiwarki warsztatów, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem domenowym: https://motointegrator.com

2.3. Oferta” – oznacza ofertę Usługodawcy zawarcia umowy o świadczenie Usługi Tablicy Promocji, składaną Inicjatorowi promocji w odpowiedzi na przesłane Zapytanie wraz ze wszystkimi informacjami umożliwiającymi realizację Usługi. Oferta zawiera w szczególności informacje na temat czasu, w jakim Usługa ma być realizowana, odpłatności oraz innych warunków związanych ze świadczeniem Usługi.

2.4. Ogólne Warunki Świadczenia Usług” („OWŚ” ) – oznaczają warunki świadczenia Usługi określone w niniejszym dokumencie, które są stosowane przez Usługodawcę w związku z Umową.

2.5. Serwis” – oznacza funkcjonującą w oparciu o System Informatyczny podstronę serwis internetowy, służącą pozyskiwaniu informacji o Tablicy Promocji, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem domenowym: https://motointegrator.com/pl/pl/promocje 30 dni.

2.6. Strony” – strony umowy o świadczenie Usługi Tablicy promocji, w tym Inter Cars jako Usługodawca oraz podmiot trzeci jako Usługobiorca.

2.7. System Informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Serwisu.

2.8. Tablica Promocji” lub „Usługa” lub „ Usługa Tablica Promocji” – oznacza usługę polegającą na udostępnieniu podmiotom trzecim powierzchni reklamowej w Serwisie poprzez wyświetlanie informacji o promocjach organizowanych przez nie samodzielnie lub w porozumieniu z Usługodawcą na zasadach określonych w OWŚ oraz Ofercie. Użytkownik może zapoznać się z treścią Tablicy Promocji bezpłatnie w dowolnym momencie.

2.9. Umowa” – oznacza Umowę o świadczenie Usługi zawartą między Usługodawcą a Usługobiorcą na warunkach określonych w OWŚ oraz Ofercie.

2.10. Usługobiorca” – profesjonalny podmiot trzeci działający w szczególności w powiązaniu z branżą motoryzacyjną, lub świadczący usługi dla posiadaczy pojazdów, który spełnia wymagania określone w OWŚ oraz z którym Usługodawca uzgodnił warunki publikacji promocji w Ofercie i które zostały przyjęte przez obie Strony.

2.11. Usługodawca” – oznacza spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną [email protected] oraz serwis internetowy http://www.intercars.com.pl/.

2.12. Użytkownik” – oznacza każdy podmiot wyświetlający (odwiedzający) powszechnie dostępne strony Serwisu.

2.13. Zapytanie“ – oznacza zgłoszenie chęci przedstawienia przez Usługodawcę Oferty.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1. Usługodawca umożliwia Inicjatorom promocji skorzystanie z Tablicy Promocji na warunkach określonych w OWŚ oraz Ofercie.

3.2. Realizacja Usługi odbywa się poprzez wyświetlenie Użytkownikom w ramach serwisu Motointegrator na podstronie „Tablica Promocji” uzgodnionej przez Strony informacji o promocjach organizowanych przez podmioty trzecie, a w szczególności w przypadku oferowania przez nie:

3.2.1. ograniczonych czasowo lub ilościowo świadczeń lub produktów w obniżonej cenie lub na preferencyjnych warunkach;

3.2.2. upustów, zniżek, oferowania dodatkowych usług nieodpłatnie lub w obniżonych cenach czy za obniżonym wynagrodzeniem;

3.2.3. gratisowych produktów do świadczenia głównego.

3.3. Informacje o promocji są wyświetlane w Serwisie zgodnie z kolejnością ich dodania przez Usługodawcę.

3.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania informacji o promocji z pominięciem kolejności, o której mowa w pkt 3.3 lub z zastrzeżeniem umieszczenia jej w kategoriach wyróżnionych.

3.5. Usługa jest odpłatna. Cena Usługi zostanie zaproponowana przez Usługodawcę w Ofercie, a kolejno ustalona przez Strony w formie dokumentowej. Zasady płatności za Usługę są każdorazowo uregulowane między Stronami w Ofercie. W przypadku braku innego oznaczenia wprost, cena uzgodniona w formie dokumentowej jest ceną netto i podaną w złotych.

3.6. Inicjator promocji nieodpłatnie przekazuje informacje, w tym znaki graficzne, o których mowa w pkt. 4.1.5. w celu przygotowania Oferty i realizacji Usługi.

3.7. Informacje udostępniane w ramach świadczenia Usługi obejmują dane dotyczące promocji organizowanych przez Inicjatora promocji, a w szczególności opracowany przez Strony skrócony opis na temat promocji.

3.8. Każdy Użytkownik może bezpłatnie zapoznać się z treścią Tablicy Promocji na ogólnych zasadach działania Serwisu określonych w regulaminie Serwisu.

3.9. Usługa świadczona jest wyłącznie dla Inicjatorów promocji, którzy dokonali Zgłoszenia promocji wraz ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do realizacji Usługi zgodnie z pkt 4.1. oraz otrzymali Ofertę od Usługodawcy, którą następnie przyjęli albo w odpowiedzi na Ofertę dokonali modyfikacji Oferty, którą to Strony finalnie uzgodniły.

3.10. Umowy o świadczenie Usługi Tablicy Promocji mogą zostać zawarte i są świadczone wyłącznie w języku polskim.

4. PRZYSTĄPIENIE DO USŁUGI I JEJ REALIZACJA

4.1. Wystosowanie Oferty oraz zawarcie Umowy wymaga uzyskania przez Usługodawcę wszystkich informacji umożliwiających realizację Usługi, a w szczególności:

4.1.1. dane identyfikujące przedsiębiorstwo (nazwa, adres siedziby, numery identyfikacyjne przedsiębiorstwa);

4.1.2. numer telefonu i adres poczty elektronicznej, na który Usługodawca może wystosować Ofertę;

4.1.3. informacji o organizowanej promocji umożliwiającej Usługodawcy zapoznanie się z jej warunkami;

4.1.4. ustalony przez Strony skrócony opis promocji, stanowiący treść finalnego komunikatu wyświetlanego użytkownikom w Serwisie (limit znaków ze spacjami: 50);

4.1.5. materiał graficzny do wyświetlenia w Serwisie na podstronie dedykowanej Usłudze w formacie .jpg, .bmp o rozdzielczości 114x300 pikseli;

4.1.6. fakultatywnie: link, który będzie stanowił hiperłącze odsyłające do promocji lub kodu promocyjnego, który miałby być wyświetlany osobom chcącym wziąć udział w promocji.

4.1.7. wszelkie inne informacje wynikające ze specyfiki działania Usługi lub Serwisu.

4.2. W odpowiedzi na Zapytanie, Usługodawca może przygotować i przesłać Inicjatorowi promocji Ofertę zawarcia Umowy. Przesłana Oferta pozostaje ważna przez 30 dni.

4.3. W odpowiedzi na Ofertę Usługodawcy Inicjator promocji, chcąc skorzystać z Usługi Tablicy Promocji na warunkach określonych w przesłanej do niego Ofercie, powinien w terminie ważności oferty złożyć oświadczenie o jej przyjęciu poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej w odpowiedzi na wiadomość, w której przesłano Ofertę albo wskazać zmodyfikowaną Ofertę. Zmodyfikowana Oferta pozostaje ważna przez 30 dni. W przypadku dalszego przyjmowania zmodyfikowanej Oferty z zastrzeżeniem dalszych zmian przez którąkolwiek ze Stron, postanowienia OWŚ w zakresie procedury zawarcia Umowy stosuje się odpowiednio aż do momentu przyjęcia przez Strony Oferty (czy Oferty z zastrzeżeniem dalszych zmian) wprost lub odrzucenia Oferty. Wyłączone jest milczące przyjęcie Oferty (albo Oferty zmodyfikowanej, z zastrzeżeniem zmian) przez którąkolwiek ze Stron.

4.4. Osoba przyjmująca Ofertę, składa oświadczenie pod rygorem skutków prawnych, że jest osobą uprawnioną do działania w imieniu Inicjatora promocji bądź jako Inicjator promocji samodzielnie, bądź jako jego pełnomocnik, prokurent, bądź jako wspólnik spółki osobowej lub organ spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej. Osoba przyjmująca Ofertę ponosi odpowiedzialność za nieprawdziwość oświadczenia oraz z tytułu powstania szkody w majątku Usługodawcy wywołanej tym działaniem.

4.5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Oferty (albo zmodyfikowanej Oferty czy Oferty z zastrzeżeniem dalszych zmian), dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Tablicy Promocji na zasadach opisanych w OWŚ oraz Ofercie. Publikacja informacji o promocji w ramach Tablicy Promocji następuje w terminie wskazanym w Ofercie. Inicjator promocji na każdym etapie przystępowania do Usługi, jak i Usługobiorca na każdym etapie realizacji Usługi zobowiązani są do niezwłocznej aktualizacji/korekty danych o danej promocji. Usługodawca może uwzględnić korektę informacji. W braku innych postanowień przyjmuje się, że informację o potrzebie korekty informacji dokonuje się drogą mailową na adres mailowy Usługodawcy.

4.6. Niezależnie od ustaleń poczynionych w Ofercie, Usługobiorca zobowiązuje się nie przekazywać w ramach Umowy promocji lub materiałów, a Usługodawca ma prawo usunąć promocję z Tablicy Promocji, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że:

4.6.1. stanowi ona nieuczciwą praktykę rynkową,

4.6.2. zawiera niezgodne z prawdą informacje na temat promocji,

4.6.3. godzi w interesy Użytkowników lub konsumentów,

4.6.4. jest sprzeczna z dobrymi obyczajami,

4.6.5. narusza interesy lub dobre imię Usługodawcy,

4.6.6. zawiera pojęcia (zwroty), które mogą nosić znamiona bezprawnych lub których użycie narażałaby Usługobiorcę lub Usługodawcę na odpowiedzialność prawną, w tym takich, które nosiłby znamiona dyskryminacyjnych czy naruszających dobra osobiste osób trzecich.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1. Usługodawca posiada uprawnienie, lecz nie jest zobowiązany do weryfikacji założeń, warunków, treści i formatu komunikatu, informacji lub promocji przekazanych przez Inicjatora Promocji bądź Usługodawcę. Usługobiorca jest wyłącznie zobowiązany do weryfikacji zgodności z prawem i dobrymi obyczajami promocji przed jej finalnym zaakceptowaniem (nawet w przypadku zmian zaproponowanych do promocji przez Usługodawcę). Usługodawca zobowiązany jest wyłącznie do wykonania Usług (szczegółowo określonych w pkt 3 OWŚ) i nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

5.1.1. realizację promocji i jakiekolwiek szkody uczestników promocji związane z przystąpieniem do niej;

5.1.2. poprawność i prawdziwość informacji o promocji przekazanych przez Inicjatora Promocji;

5.1.3. szkody spowodowane niezgodnym z postanowieniami OWŚ lub Ofertą korzystaniem z Usługi przez Usługobiorcę;

5.1.4. szkody poniesione w związku z prawidłowym wyświetleniem promocji w oparciu o dostarczone dane, jeśli okażą się one błędne, nieprawdziwe lub niepełne;

5.1.5. korzystanie z Usługi przez nieuprawnione osoby trzecie, ujawnienie danych umożliwiających korzystanie z Usługi;

5.1.6. przerwy w działaniu Serwisu spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.

5.2. Usługobiorca będzie ponosił pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za skutki prawne oraz w pełni zrekompensuje szkody Usługodawcy wynikłe z wszelkich sporów, roszczeń, postępowań, strat, kosztów, wydatków (w tym koszty i wydatki ekspertów lub pełnomocników), ugód oraz wymagań wynikających bezpośrednio lub pośrednio z, lub pozostających w związku z, dowolnym roszczeniem podmiotu trzeciego z tytułu realizacji Usługi, spowodowanych nienależytym wykonaniem Umowy przez Usługobiorcę (w szczególności naruszeniem zobowiązania określonego w ust. 4.6).

5.3. Odpowiedzialność Usługodawcy z jakiegokolwiek tytułu i podstawy, w każdym przypadku ograniczona jest do szkody rzeczywistej oraz każdorazowo do kwoty stanowiącej dwukrotność wynagrodzenia Usługodawcy z tytułu Umowy (albo kwoty 100 zł w przypadku gdyby Strony z jakiś powód ustaliły nieodpłatności Umowy).

5.4. Ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy przewidziane powyżej nie dotyczą szkód wyrządzonych Użytkownikowi lub Usługobiorcy umyślnie oraz innych przypadków, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy.

6. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI TABLICY PROMOCJI

6.1. Z dniem upływu zamierzonego czasu trwania Umowy, a jeżeli Umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie przed jego upływem, w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Usługodawca traci prawo do korzystania z Tablicy Informacji. W przypadku, gdy umowa o świadczenie Usług zostanie rozwiązana lub wygaśnie przed upływem zamierzonego okresu Umowy, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalnie do okresu realizacji Umowy.

6.2. Umowa o świadczenie Usługi Tablicy Promocji zostaje zawarta na czas oznaczony w Ofercie.

6.3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Tablicy Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

6.3.1. naruszenia przez Usługobiorcę postanowień OWŚ, w szczególności pkt 4.6.,

6.3.2. naruszenia przez Usługobiorcę, w związku z korzystaniem z Usługi, przepisu prawa lub praw innych osób;

6.3.3. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Usługobiorca korzysta z Usługi w sposób naruszający dobre obyczaje,

6.3.4. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Usługobiorca wykorzystuje Tablicę Promocji w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem Usługi,

6.3.5. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Usługobiorca prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Serwisu lub jego części

6.4. Niezależnie od postanowienia pkt. 6.3. powyżej, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia, w przypadku likwidacji Tablicy Promocji lub też zaprzestania działania lub zmiany zakresu działania Usługi uniemożliwiającego realizowanie Usługi w uzgodnionym Ofertą zakresie.

6.5. W przypadku, gdyby dana okoliczność stanowiła zarówno ważny powód opisany w pkt. 6.3. powyżej, jak również w pkt. 6.4. powyżej, Usługodawca może według własnego wyboru wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pkt. 6.3. powyżej lub z zachowaniem terminu wypowiedzenia wskazanego w pkt. 6.4. powyżej.

6.6. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usługi na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy lub złożenie oświadczenia Usługobiorcy w dowolny inny sposób.

6.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zachowania danych Usługobiorcy pozyskanych w trakcie świadczenia Usługi w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń, a w szczególności zapisów wiadomości poczty elektronicznej przesyłanych w ramach Usługi.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Wszelkie informacje dot. przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu zostały określone w Polityce Prywatności.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Uznanie poszczególnych postanowień OWŚ w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego OWŚ.

8.2. OWŚ podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą wynikające z realizacji Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Usługodawcy.

8.3. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień OWŚ w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

8.3.1. konieczności dostosowania OWŚ do przepisów prawa dotyczących świadczonej Usługi,

8.3.2. konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) oraz decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego,

8.3.3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Tablicy Promocji, w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu Usług,

8.3.4. zmiany zakresu lub charakteru działalności Usługodawcy,

8.3.5. konieczności dostosowania OWŚ do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników,

8.3.6. konieczności poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w OWŚ,

8.3.7. pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi, zmiany takich ryzyk lub zagrożeń lub odpadnięcia (zniwelowania) określonych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi,

8.3.8. zmiany adresów elektronicznych, w tym odnośników (hiperlinków) zamieszczonych w OWŚ,

8.3.9. zmiana metod lub środków technicznych służących do utrwalenia, zabezpieczenia oraz udostępnienia Usługobiorcy treści zawartej Umowy o świadczenie Usług,

8.3.10. zmiany danych Usługodawcy wskazanych w OWŚ, w tym nazwy, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej.

8.4. Usługobiorca nie jest uprawniony do dokonania przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie.